[Hemsida]

Högsta domstolen dom i mål B 293-00
meddelad i Stockholm den 12  juni 2001

KLAGANDE

Knut BÖRJE Henry Ramsbro, 3800812-3933, Tranebergsvägen 112,
167 44 BROMMA

Offentlig försvarare och ombud: Advokaten Percy Bratt, Narvavägen 32
115 22 STOCKHOLM

MOTPART
Riksåklagaren

SAKEN
Brott mot personuppgiftslagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Svea hovrätt, avd. 9, dom den 21 december 1999 i mål B 3625-99

Hovrättens dom

Högsta domstolen dom i mål nr B 293-00


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida