[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Framgång ett tveeggat svärd
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 14 september 2005

”Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ ? (Markus 8:36) Jag tänker genast på det gamla uttrycket från bibeln när jag läser boken: Chefens val. (Ekerlids förlag, 2005)

Bokens titel: Chefens val
Författare: Martin Lundin, Peter Lysell och Lars Torekull
Förlag: Ekerlids Förlag, 2005

Boken som är skriven av Martin Lundin, Peter Lysell och Lars Torekull. Författarna vill ge oss nio vägval som formar chefen. Men de talar inte om vad det får kosta och vad som är rätt eller fel, vilket jag saknar i boken. För min egen del värjer mig också mot påståendet, att det inte går att bli framgångsrik, om inte både du själv och omgivningen uppfattar dig som framgångsrik.

Det finns många chefer, entreprenörer och företagare, som är framgångsrika, utan att för den skull förhäva sig genom att själva uppfatta sig som särskilt duktiga ledare. Det är heller inte alla gånger som omgivningen alltid förstår att uppfatta ledarskapet som framgångsrikt.

Det bästa beviset på en framgångsrik chef och att ledarskapet fungerar är ju att företaget eller organisationen utvecklas och går bra, utan att det sker på medarbetarnas bekostnad.

Den franske filosofen Jean – Paul Sartre konstaterar i en av sina uppmärksammade skrifter, Existentialismen är en humanismen (1946) att ”en människa inte är någonting annat än en följd av företag, att hon är lika med summan samordningen, enheten av de förhållanden som konstituerar dessa företag.”

Med andra ord: människan är vad hon själv gör sig till. Det är den första insikten som författarna vill förmedla. Den andra är att insikten kompletterar den första och handlar om att människan är ”dömd till frihet”: Dömd, eftersom hon bär ansvaret för allt hon gör. Människan har alltså i varje situation ett fritt val att välja sin egen moral, det finns ingen allmängiltig moral att luta sig mot eller att skylla på.

Den tredje och kanske viktigaste insikten gör upp med den självbedrägliga föreställningen att individen bara väljer för sig själv. Det gör hon inte, hon väljer för alla människor.

Dessa insikter som utgör fundamentala förutsättningar betyder i klartext:

En människas karaktär definieras aldrig av enbart en enda enskild händelse utan av en rad sammanhängande handlingar.

En människa kan inte skylla på något utanför henne själv utan är ”dömd till frihet” (att fritt tänka och själv välja)

En människa får inte lura sig själv genom att bara tänka egennyttigt vid varje val utan har kravet på sig att som individ stå för den privatmoral, hon tycker alla andra borde ha.

Författarna påpekar mycket riktigt att en karriär ofta är resultatet av vad man tidigare gjort i livet. Val som man i efterhand kan konstatera var ”öppningar” eller ”möjligheter” som den som gör karriär sedan kan exploatera.

Den ena förklaringen till hur framgång uppkommer, är att någon ”krattat manegen” för den karriärsugne, genom att lära ut kunskaper som sedan går att använda sig av i den fortsatta karriären. Den andra som lika ofta förekommer, är att det bara varit genom målmedvetet hårt arbete och talang, som den som lyckades in sin karriär kommit fram ordentligt.

Chefens val tar som utgångspunkt några typiska vägval i livet som det flesta chefer ställs inför. I boken diskuteras varför chefer väljer som de gör och vilka konsekvenser deras val kan bli. Framförallt för dem själva, men också för de organisationer de leder. Boken tar därmed inte ställning om ett vägval blir rätt eller fel.

Andra frågor som boken försöker ge svar på är hur chefen själv ser på sitt arbete – som någonting som man ”är” och som man formar personligheter eller något som man ”har” och som man lägger ifrån sig vid arbetstidens slut ? Är chefen en oundgänglig ”hörnsten” i företaget, en förutsättning för verksamheten, eller en ”byggsten” i ett lag med många andra ?

I boken får sex kända profiler i svenskt näringsliv reflektera över dessa vägval. De beskriver vilka vägar de själva skulle välja eller ha valt i liknande situationer samt förmedlar sina personliga erfarenheter av ledarskap på hög nivå.

Hjalmar Söderberg sade en gång: ”Man vill inte vara den man är. Man vill vara den som man inbillar sig att man kunde ha blivit”. Författarnas recept på att lyckas i ett framgångsrikt ledarskap, är att man måste göra medvetna val i sitt personliga ledarskap, som man inte behöver ångra efteråt

Då ökar sannolikheten för att man också blir den man har möjlighet att bli.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida