Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Öppet brev till styrelsens ordförande Charlotte Brogren
Av Marie-Anne Olsson  - 17 oktober 2012


Hej Charlotte!

Jag har nyligen skrivit mail till dig med anledning av Börje Ramsbros stämning av Stiftelsen Industrifonden och alla oegentligheter som den har begått och alla oförskämdheter ledande personer och advokater har vräkt ur sig mot honom. Eftersom det inte går att få kontakt med dig, undrar jag vad du egentligen gör eller inte gör i det här ärendet? Hur ser du på ditt ansvar som styrelseordförande i Stiftelsen Industrifonden?

Jag har också tagit del av ett brev som Börje skrev till dig för knappt ett år sedan och där han, vänligt och kortfattat, bad dig att personligen ta del av bevis, som tydligt visar att Claes de Neegaard och hans advokat/er är fel ute. Då hänvisar du till Claes de Neergaard! Det är ungefär lika smart som att låta vargen vakta fåren.

Att vara styrelseordförande i Industrifonden måste väl innebära att du har det yttersta ansvaret för att organisationen håller sig inom stiftelsens stadgar och gällande lagstiftning, och helst också uppför sig anständigt? Eller stämmer inte detta? Nu har du återigen bett Industrifondens VD Claes de Neergaard, en huvudperson i denna fråga med ansvar att reda ut Industrifondens tidigare medarbetares (och styrelseordförandes) oegentligheter, att besvara även mina mail. Vad är du rädd för? Det är (vad jag känner till) inte du som har begått brotten, men du är ytterst ansvarig för att de reds upp.

Debatten om fler kvinnor i våra styrelser går oftast ut på att, förutom att få in fler olika sorters kompetenser, det antas bli en mer mänsklig och samarbetsvillig inriktning inom och utom gruppen. Inte sant? Jag känner faktiskt att jag förväntar mig mer från dig som kvinnlig ordförande, än om det hade varit en man, särskilt om det hade varit en man typ Claes de Neergaard. Honom kan man inte vänta sig något annat av, än att han gör sitt bästa för att putsa den image som han själv tror att han har. Detta har jag med säkerhet förstått utan att ha träffat honom personligen.

Du kanske inte riktigt vet vad det här ärendet handlar om? För säkerhets skull ska jag här uppdatera dig med ett urval av episoder under de senaste sex åren.

Först en kopia av svarsmailet jag fick i slutet på augusti i år:

"Hej,

Tack för mail som Du skickat till Industrifondens styrelseordförande. Hon har bett mig att besvara dem.

Industrifonden har under 33 års verksamhet försett över 1000 företag med ca 15 miljarder kronor i kapital. Den situation som uppstått kring Börje Ramsbro och System 3R är helt extrem. Något liknande har vi aldrig ställts inför.

Industrifonden har tillmötesgått Ramsbros önskemål om extra juridisk genomlysning och vi har beställt en i vårt tycke heltäckande second opinion.

Vår tolkning är att ej heller denna fann att Ramsbro har något rättmätigt krav gentemot Industrifonden.

Vi beklagar självfallet den uppkomna situationen och avvaktar den juridiska prövning som nu inletts. Under denna tid kommer vi inte att kommentera saken vidare.

Med vänlig hälsning

Claes de Neergaard

VD"

Som du ser upprepar han floskler som står på Industrifondens hemsida, vilka jag i stort har ifrågasatt i tidigare inlägg. Understruken text verkar vara ett mantra som medarbetare inom Industrifonden ständigt återkommer till och troligen mumlar även i sömnen. Mailet innehåller också en upprepning av den grova lögnen om att en extra, saklig, juridisk genomlysning har gjorts på de grunder som Börje Ramsbro efterfrågat. Detta är inte sant och ni har hittills inte vågat ta del av det underlag som framkommit och som klart visar att det inte är sant.

För din information återkommer jag här till några episoder som har inträffat under de senaste sex åren.

– Din föregångare, Sven-Åke Johansson, utlovade i maj 2006 en förnyad prövning av Börjes anspråk på ersättning för 30 000 aktier, stöldgods som industrifonden lagt beslag på. Denne bekräftade att prövningen skulle utgå från den s.k. ”Vitboken om System 3R-affären” och övrigt överlämnat material.

– Svaret kom den 4 december 2006. Det visade sig att den s.k. förnyade prövningen inte var baserad på det underlag som Börje överlämnat, utan var snarare ett önsketänkande om hur det borde ha gått till när Industrifonden blev ”ägare” till dessa aktier den 28 januari 1994.

– Svaret innehöll flera grovt felaktiga påståenden. Börje framförde då detta till Sven-Åke Johansson och till Claes de Neergaard och ville ha ett sammanträffande med de jurister som hade upprättat prövningen.

– Ett sammanträffande ville inte Industrifonden vara med om. Slutligen överlämnades prövningen, vilken var gjord av advokatfirman Södermarks och en jävig advokat. Naturligtvis påtalade Börje detta, men Industrifonden ansåg ärendet avslutat.

– Börje tog då själv initiativ till ett rättsutlåtande av advokat Percy Bratt, som bekräftade att flera brott var begångna. Det nonchalerades fullständigt av Industrifonden. Därefter anlitade Börje en helt oberoende och fristående professor, Per Samuelsson, för att göra ytterligare ett kvalificerat rättsutlåtande utifrån samma material som Sven-Åke Johansson hade fått. Per kom fram till i huvudsak samma sak som Percy Bratt. Men detta avvisades också av Industrifonden.

– Industrifonden vidhöll likt en envis åsna att det var förlikningen från den 8 mars 2000 som gällde, punkt slut, och ville inte diskutera någonting som helst. (Det var en förlikning som Börje till slut hade tvingats skriva på under hot om omedelbar personlig konkurs.) Observera att i förlikningsavtalet är inte Industrifonden part överhuvudtaget.

– Eftersom Börje var övertygad om att en rad oegentligheter hade begåtts, och efter att ha spenderat cirka en halv miljon kronor på rättsutlåtanden som Industrifonden vägrade att ens titta på, valde han en annan väg. Han begav sig till Riksarkivet i Arninge.

– Här fick han napp. Han hittade dokument som gjorde att han fick en klarare bild över hur bedrägerierna hade gått till, och att Stiftelsen Småföretagarfonden hade fått tjäna som bulvan för att kunna genomföra kuppen. En helt ny värld öppnade sig.

– Nu kunde Börje styrka det han redan visste, nämligen att Industrifondens styrelse och ledning framfört osanna uppgifter. Påståendet att Industrifonden hade fått ”ärva” dessa aktier av Stiftelsen Småföretagarfonden är fantasier, eftersom Stiftelsen Småföretagarfonden inte vid något tillfälle förvärvat några aktier i System 3R. Det fanns inget att ärva.

– Industrifonden som gjort det påstådda förvärvet gömmer sig bakom Stiftelsen Småföretagarfonden, vilken inte har gjort något förvärv. Industrifonden fick inte enligt stadgarna göra några egna förvärv. Ej heller Företagskapital AB, med förvaltningsavtal med Industrifonden, fick göra några förvärv. Och i den "ärvda" portföljen från Stiftelsen Småföretagarfonden fanns inga aktier från System 3R.

– Allt vilar alltså på en lögn och detta måste redas ut. Förlikningsavtalet som Industrifonden klänger sig fast vid, kan man inte åberopa, då fonden inte är part i avtalet vare sig direkt eller indirekt. För övrigt hade Industrifonden redan avvecklat sitt, olagliga, innehav i System 3R International AB när förlikningsavtalet träffades. 

– Förutom detta finns det än fler lögner, bland annat angående i vilken ordning förvärven skulle ha skett. Fler lögner har jag inte plats med här, men Börje kan visa dig lugnt och sansat hela förloppet och alla turerna med en rad aktörer, om och när du vågar ta ett möte.

Industrifondens ledning har under mer än tio års tid lämnat oriktiga uppgifter och vägrat att ta del av bevis. Istället använder de hela sin fantasi och våra skattemedel till att försöka slingra sig undan. Tycker du att det är så det ska gå till? Står du bakom allt detta? Är det så här Industrifonden arbetar med att stödja företagande/entreprenörskap i Sverige? Är det så här man ska se på sitt ansvar som styrelseordförande i en organisation?

Allt jag tar upp, och mycket mer därtill, kan styrkas via dokumentation och vittnesmål. Jag, eller Börje Ramsbro, har alltså inte hittat på någonting.

Jag vädjar till dig som ytterst ansvarig, och tillsatt av Regeringen/Näringsdepartement, att ta kommandot för att reda ut detta.

Hälsningar

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

 


Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share