Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Skampåle för rättvisans skull

Det är dags att damma av den gamla skampålen när rättssamhället nu inte har kraft och resurser att ta tag i den ekonomiska brottsligheten i Sverige.

Det kanske krävs en "metoo-rörelse" även inom detta område för att avslöja de kränkningar och trakasserier som är spridda inom rättssamhället? Det gäller trakasserier i rättssak som upplevs ytterst kränkande och orättvist och som sätter djupa spår för all framtid hos dem som drabbas.

Denna skampåle uppmärksammar Stiftelsen Industrifonden och deras beskyddare. Vi vill inte att någon skall förlora sitt jobb men väl sköta sitt jobb och följa gällande lagstiftning och uppträda med god moral, etik och samhällsansvar. Den som uppenbart snyltar på samhällets svagheter eller går orättvisans ärende förtjänar ett gästspel på Skampålen till bättrings sker.

På Bankrättsföreningens hemsida är skampålen ett alternativ som  prövats av Högsta domstolen i ett prejudikatmål från den 12 juni 2001 Polisanmälan då gjordes mot Börje Ramsbro av huvudpersonen i System 3R-affären Håkan Nordquist, som i detta fall sköt sig själv i foten. Han lyckades inte med uppsåtet att tysta Börje Ramsbro, tvärtom avslöjande han sig själv som en i högsta grad ohederlig person som gömmer sig bakom Timmermansordens motto "Gudsfruktan och människokärlek"..

Hur kan det komma sig att personer enligt nedan står i kö för att låta bilan falla och för alltid tysta en samhällstillvänd innovatör och entreprenör, en som blev bestulen på sitt livsverk System 3R med ett marknadsvärde på ca 175 Mkr? Trots upprepade uppmaningar är det ingen av dessa "bödlar" som visat vilja att avsätta ens en kort stund till ett personligt samtal och lära känna Börje Ramsbro och höra hans version. Den gesten visade de två inblandade bankerna, Sparbanken Sverige AB och Nordbanken AB, när det begav sig. De lyssnade på Börje för att kort därefter ingå förlikningar med viss kompensation för sin inblandning i System 3R-skandelan. Vad har alla "proffs" nedan att dölja eller vara rädda för? Är det vänskapskorruptionens hårda grepp som styr och kontrollerar den personliga friheten?

Den som händelsevis skulle tvivla på hur Industrifonden försvarat den grova ekonomiska brottsligheten kan börja med att läsa in inlagan till Högsta stolen med begäran om resning. Under  rubriken 5. Prövningstillstånd beviljades inte redovisas den falska urkund och muntliga bevisning som blev helt avgörande för Industrifondens vinnande dom. Med brukande av den falska urkunden och övrig falsk bevisning undanhöll Industrifonden  företagets verkliga marknadsvärde 175 MKr.

Omfattningen av den globala System 3R-koncern som Industrifonden kapade tillsammans med parterna Håkan Nordquist och Företagskapital AB framgår av företagspresentationen System 3R.

Industrifondens beskyddare som gäster på - Skampålen för rättvisans skull

Håkan Nordquist, godsägare Visinge Gård Täby

Håkan Nordquist är huvudpersonen i hela System 3R-skandalen. Han svek en överenskommelse om delägarskap och gick bakom ryggen på ägaren Börje Ramsbro och lierade sig med de krisdrabbade bankerna. I hemlighet för Börje vände han sig till företagets ekonomidirektör och begärde framräkning av ett justerat substansvärde grundat på antagandet att företaget försattes i konkurs. Med det justerade substansvärdet/"slaktvärdet" gick han till Sparbanken och träffade en hemlig överenskommelse om att lägga beslag på System 3R-koncernen tillsammans med Företagskapital AB. Här finns resultatet av det hemliga uppdraget. Justerad substansvärde/"slaktvärdet"
I övrigt har Håkan Nordquist talangen att  ljuga och fantisera utan begränsningar när han skall försvara förvärvet, eller om det alls har gjorts något,  utan alternativen är många enligt denna rubrik: -Fullständig förvirring om "förvärv" av aktier i System 3R.

Håkan är den typiske klipparen som tillgriper alla medel för att förvärva billigt och sälja dyrt. I System 3R-affären är det frågan om en ren stöld och kapning av ett företag vars marknadsvärde uppgick till ca 175 MKr och som avtvingades Börje Ramsbro utan ersättning. Efter några år såldes företaget vidare för ca 325 miljoner kronor.
Läs vidare:
Entreprenör i fiffel och båg

 

Hans Dirtoft, VD Företagskapital AB

Hans Dirtoft var VD för det dåvarande, av staten hälftenägda riskkapitalbolaget Företagskapital AB. Resterade 50% ägdes av de fyra affärsbankerna. Hans Dirtoft agerade mer eller mindre som medlöpare till Håkan Nordquist och blev länken till bankerna och staten. Det var Hans Dirtoft som stod för överlämnandet av ett skenavtal som han och Håkan hade klippt och klistrat samman, och som de tvingade Börje Ramsbro att underteckna under hot om konkurs. Dessförinnan hade de träffat ett hemligt avtal med bankerna som innehöll körplanen för den kommande kapningen/stölden. Detta avtal fick Börje Ramsbro kännedom om först den 15 november 1994 genom ett brev från Bankledningen i Sparbanken


Lars-Ove Håkansson, direktör

Lars-Ove Håkansson är den fd direktören från SKANSKA som hade spelat bort en miljard i valutaförluster och avskedades. Därefter "kvalificerade han sig" till bankdirektör i den kollapsade Sparbanken Första. I den rollen sålde han, i hemlighet för ägaren Börje System 3R-koncernen till Håkan Nordquist och Företagskapital för 1 kr utan att ens ha sett företaget i Vällingby. Därefter hotade han Börje med konkurs om han inte lämnade ifrån sig aktierna. Lars-Ove  hade inte en aning om banklagstiftning och blev därför ett lätt byte för klipparna som lurade skjortan av honom. Läs vidare Byggdirektören som lekte bankdirektör.

Det finns alla tecken på att Lars-Ove Håkansson mutades av Håkan Nordquist. Det finns misstankar om att de betalningar som System 3R USA gjorde till Håkan Nordquists privata bolag i Belgien genom luftfakturor, hamnade i Lars-Ove Håkansson fickor. Uppgiftor som har lämnats av dåvarande VD i System 3R USA.


Charlotte Brogren, f.d. generaldirektör Vinnova

Charlotte Brogren var också styrelseordförande i Stiftelsen Industrifonden och tillsatt av regeringen. Industrifonden faller under näringsdepartementets ansvarsområde. Charlotte Brogren vägrade att träffa och prata med Börje Ramsbro. Han ville diskutera igenom tvisten med Industrifonden och de förfalskningar som lett fram till den vinnande domen. Charlotte  uppmanade istället Börje per mail att acceptera ett förslag till förlikning som endast innebar reducerad rättegångskostnad, i ett försök att dölja den falska muntliga och skriftliga bevisningen. Detta förslag skulle även innebära att Börje tystades för all tid. Det avvisade naturligtvis Börje och kort därefter lämnade Charlotte Brogren. Vinnova.
Läs vidare:
Radarparter Bagner - Brogren
Öppet brev till styrelsens ordförande Charlotte Brogren, 2012-10-17


Hans Bagner, advokat MAQS Law Firm

Som ombud för Stiftelsen Industrifonden har Hans Bagner starkt utmärkt sig genom att åberopa falsk muntlig och skriftlig bevisning, och vann därigenom målet. Börje Ramsbro har begärt resning i Högsta domstolen. Av komplettering i målet framgår delvis den form av processföring som Hans Bagner står för, enligt metoden  "Kill the Inventor". Hans Bagner har som ombud för Stiftelsen Industrifonden haft som enda mål att krossa Börje Ramsbro till varje pris.
För övrigt hänvisas till rubriken Tvisternas mästare-Lögnernas mästare
Läs vidare:
En härva av lögner
Fler lögner och motsägelser
Kan Man dupera en tingsrätt?
Öppet brev till Hans Bagner

Pontus Ewerlöf, advokat MAQS Law Firm

Pontus Ewerlöf som hade förlorat i en mellandom kunde självfallet inte acceptera att förlora även i huvudmålet. För att säkra den segern gällde det att tillämpa metoden "Kill the Inventor", där alla till buds stående medel tillgrips för att krossa motparten. I detta fall blev det falsk skriftlig och muntlig bevisning som blev lösningen. Inte nog med det, Pontus Ewerlöf tillgrep också alla former av kränkningar och rent förtal mot Börje Ramsbro som person för att vinna domarnas röster. Läs vidare: En parodi på rättegång - i statens regi

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Mikael Damberg har det yttersta ansvaret för såväl myndigheten Vinnova som den statliga Stiftelsen Industrifonden. Damberg har tagit på sig att lära små och medelstora företag att ett företags marknadsvärde till 80% omfattas av immateriella tillgångarna. I den övertygelsen  spenderar han  80 Mkr av skattemedel. Tyvärr har han inte ens lyckats att övertyga verksamheter inom det egna ansvarsområdet.

I den tvist som Börje Ramsbro fört med Stiftelsen Industrifonden har det fuskats bort immateriella tillgångar värda 100 Mkr. Dessa har istället åsatts värdet "kostnadsfritt" till kaparnas stor glädje och som Industrifonden försvarat med falsk skriftlig och muntlig  bevisning.
Läs vidare:
Bluff och svek från Mikael Damberg
Öppet brev till Mikael Damberg, 2014-10-10
Mikael Dambergs dubbla budskap
Förvirring hos Mikael Damberg
Sverige måste ställa höga krav på rätt värdering av företagDan Öwerström, hovrättsråd Svea Hovrätt

Den felaktiga domen från tingsrätten överklagades i en mycket omfattande och  tydlig PT-ansökan (PT=prövningstillstånd) med begäran om omprövning av målet i Svea Hovrätt. Svea hovrätt beslutar dock med en enda rad att något prövningstillstånd lämnas inte.
Vid en närmare granskning av de beslutande hovrättsråden framkom misstankar om jäv vad avser hovrättsrådet Dan Öwerström. Han hade lämnat advokatrollen och övergått till domarrollen. Dan Öwerström kom från MAQS Law Firm där han haft flera tunga befattningar. Från MAQS Law Firm kommer också Industrifondens  två ombud advokaterna Hans Bagner och Pontus Ewerlöf. Inte nog med det, samtliga tre finns upptagna som ledamöter i samma kommitté inom ICC Sweden International Chamber of Commerce 2016. Det finns all anledning att misstänka i vart fall delikatessjäv och inte minst risk för vänskapskorruption. Börje Ramsbro har begärt resning i Högsta domstolen för en omprövning av målet i hela sin vidd i Svea hovrätt enligt RB 58 kap. Här finns en kompletterad inlaga av resningsansökanDet verkar vara omöjligt som privatperson att föra en rättslig tvist mot finanselit och klippare. Misstankarna om jäv och vänskapskorruption är i detta falla berättigade. Lägger vi därtill EMR-reformen som hindrar rätten till en fullständig omprövning i hovrätten, då är det fritt fram för den grova ekonomiska brottsligheten.

I System 3R-skandalen har det upprättats hemliga avtal med bankerna, vilka inte hade en aning om vad de sålde till Håkan Nordquist och Företagskapital. I en inlaga till Högsta domstolen med begäran om resning är det tydligt styrkt den falskhet som lagt grunden till hela affären och därefter till det lika falska försvaret. Denna falskhet försvarar och blundar proffsen ovan för. De får därmed sin gästplats på skampålen.
Läs vidare:
Statens trovärdighet?
Stoppa den ekonomiska brottsligheten!
Legaliserad stöld i domstol
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida