Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Disciplinanmälan mot advokat Hans Bagner - Ett utdrag
Av Marie-Anne Olsson  - 9 september 2013

Eftersom det inte verkar finnas någon hejd på advokat Hans Bagners lögner och påhitt, eftersom styrelse och ledning hos Stiftelsen Industrifonden inte är talbar och eftersom både Börje Ramsbro och jag snart storknar av att möta så mycket dumhet, så har vi nu författat en formell disciplinanmälan mot Hans Bagner. Den har Börje måndagen den 9 september 2013 personligen levererat till Sveriges Advokatsamfund (diarienummer D-2013/1565) Se bild:

Uppe i vänstra hörnet på Advokatsamfundets hemsida kan man läsa följande, citat:

"Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater, och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen."

Jag vet inte hur man ska tolka detta. Först och främst måste man konstatera att de gruvligen har misslyckats vad gäller att upprätthålla standarden hos Hans Bagner. Därför hjälper nu Börje till med information och exempel "från fältet". Och om det är erfarenheter som Hans Bagners som man syftar på, hoppas jag innerligt att de inte tas tillvara i någon lagstiftning. Det vore katastrof.

Här nedan kan du läsa första delen på disciplinanmälan. Texten omfattar 15 sidor med hänvisningar till 23 aktbilagor i mål nr T 7855-12 samt till 26 övriga bilagor. Sammanlagt blev det en hel pärm med cirka 250 sidor.

Nu är det bara att vänta och se hur effektivt Sveriges Advokatsamfund arbetar och hur allvarligt de tar sina egna Regler om god advokatsed.

Disciplinanmälan
D-2013/1565

Advokat:
Hans Bagner, MAQS Law Firm

Anmälare:
Börje Ramsbro


Saklegitimerad:

Mål nr T 7855-12 Börje Ramsbro ./. Stiftelsen Industrifonden
Kärandens ombud: Advokat Percy Bratt
Svarandens ombud: Advokat Hans Bagner biträdd av advokat Pontus Ewerlöf

Mål nr T7-109-95 Börje Ramsbro ./. System 3R International AB
Kärandens ombud: Staffan Kauttmann och Anders Ekström
Svarandens ombud: Advokat Hans Bagner biträdd av advokat Olle Flygt

Anmärkningar:

1.
Lögner beträffande omständigheterna runt avtal från den 3 december 1993.
2.
Åberopande av en påtvingad förlikning från den 8 mars 2000, där svaranden inte ens är  part.
3.
Skyddande av brottsliga handlingar.
4.
Lögner och svartmålning rakt igenom inlämnade svaromål och yttranden i pågående process T-7855-12 Börje Ramsbro ./. Stiftelsen Industrifonden.
5. Sammanfattning.

 Grunder för anmälan

Det finns gränser för vad en advokat får utsätta motparten för, vilket inte minst framgår av Advokatsamfundets Vägledande Regler om god advokatsed.

Denna anmälan gäller i första hand advokaten Hans Bagner som visat prov på ytterst oetiska former av processföring. (Dessutom uppvisar biträdande advokat i nuvarande tvist, Pontus Ewerlöf, och i tidigare mål biträdande advokat Olle Flygt, likartat oetiskt beteende och brist på civilkurage.)

Hans Bagner upprepar nu gamla lögner från mål nr T7-109-95, där han betedde sig mycket oetiskt och skyddade brottslig verksamhet. Hans agerande i aktuellt mål nr T-7855-12 visar på samma brist på respekt för Advokatsamfundets Regler.

Bagner negligerar befintliga bevis från motparten och rättsutredningar av advokat Percy Bratt och Per Samuelsson, professor i bankrätt. Istället för att diskutera och belysa fakta har han gjort sitt bästa för att med lögner och förtal förmå Stockholms tingsrätt att avvisa målet (vilket nu inte har lyckats). Hans Bagner drar sig tydligen inte alls för att återigen skydda brottslig verksamhet och överösa motparten med lögner och svartmålning.

Jag har i det längsta dragit mig för att göra en anmälan, då jag hoppats att Hans Bagner till slut ska ta sitt förnuft till fånga. Men nu har jag fått rekommendationer och direkta uppmaningar från flera som är insatta i mitt "ärende", att göra en. Därav denna disciplinanmälan.

Det är mycket angeläget att Advokatsamfundet reagerar mot det oetiska, och i flera fall direkt brottsliga, agerande som alltfler advokater och jurister uppvisar. Det är min plikt och skyldighet att uppmärksamma grova övertramp, som i detta fall.

Anmälan baseras på min stämningsansökan mot Stiftelsen Industrifonden, aktbilaga 1, och Hans Bagners ingivna svaromål, aktbilaga 21, och yttranden aktbilagor 36, 45 och 46.

Jag kommer här nedan att redovisa ett urval av lögner, förtal och förvrängningar för att belysa advokat Hans Bagners agerande, detta genom att citera några avsnitt i hans yttranden och bemöta dessa med de verkliga omständigheterna, vilka föreligger i skriftlig dokumentation och bevisning.

Jag beklagar att denna anmälan måste lämnas in och att den blir omfattande. Jag har gjort mitt bästa att korta ner efter bästa förmåga. Om jag hade tagit med allting som rör Hans Bagners oetiska, omoraliska och ohederliga beteende, skulle dock anmälan ha blivit helt ohanterlig.

Utveckling av amärkningar

(Fortsättning.... )

Är du intresserad av att veta mer om disciplinanmälan, välkommen att höra av dig till 3r@5d-academy.se

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog

Innovators´ Resistance


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida