Vi följer Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden


Brevväxling mellan Börje Ramsbro och Katarina Green

Katarina Green är nybliven styrelseledamot i den statliga Stiftelsen Industrifonden (sedan februari 2015). Hon är också anställd vid Näringsdepartementet som s.k. Investment Manager. Avbildad: Katarina Green

Det vore intressant att få se ansvarsbeskrivningen för en ledamot i en styrelse i statens olika sorters bolag. Det vore också intressant att ta del av de sökkriterier som regeringen utgår ifrån när den utser personer till dessa styrelser. Ingår det att vara en mästare på att slingra sig undan ansvar? Ingår det att vara urstyv på att hitta förevändningar för att slippa svara på frågor eller ta del av fakta som eventuellt kan vara obehagliga?

Det här är högst relevanta funderingar. Det är många kontakter som både Börje Ramsbro och andra engagerade personer, bl.a. från IPR Forum, har tagit upp med Näringsdepartementet under flera års tid med anledning av den s.k. ”System 3R-affären”.

Inte ett enda vettigt svar har man fått, inte en chans till en seriös diskussion. Ingen nyckelperson där har tagit sig tid att sätta sig in de mycket tunga bevis som finns för grav ekonomisk brottslighet, där också Industrifonden är indragen, Industrifonden som är en statlig stiftelse för att stötta och underlätta företagande i landet. Alternativet till att de inte har tagit sig tid vill jag inte ens tänka på. Det skulle i så fall vara att de verkligen har tagit sig tid, insett hur sjuk och brottslig den här ”affären” är och därför lägger locket på.

Är det verkligen så våra departement fungerar? Det vore skrämmande.

Börje skrev den 9 mars i år ett vänligt hållet brev till Katarina Green, som nybliven ledamot i Industrifondens styrelse. Han utgick väl ifrån att hon var ”oförstörd” och kunde se på det material han skickade över med nya friska ögon. Jag vet att han trodde att hon var kompetent och erfaren och skulle kunna ha intellektuell förmåga att sätta sig in i saken.

Men ack vad han bedrog sig. Efter en påstötning sex veckor senare fick han till sist ett svar à la Goddag Yxskaft. Personligen tycker jag det visar att Katarina antingen istället är enormt korkad, vilket inte är så sannolikt, eller också lider stor brist på det som kallas civilkurage och troligen redan är ”förstörd” av andan på Näringsdepartementet.

Se hela brevväxlingen mellan Börje Ramsbro och Katarina Green nedan.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

 Börje Ramsbro

 

 

 

Stockholm den 9 mars 2015

 

Näringsdepartementet
Att: Katarina Green

Mäster Samuelsgatan 70
103 33 Stockholm

 

 

Bästa Katarina Green!

Jag har uppmärksammat att du nyligen har utsetts till styrelseledamot i Stiftelsen Industrifonden. Jag hälsar dig välkommen och hoppas att vi ska kunna ha en bra dialog.

Det pågår för närvarande en tvist mellan mig, Börje Ramsbro, och Stiftelsen Industrifonden i Stockholms tingsrätt, mål T 7855-12. Det kanske du redan är väl medveten om.

Jag tar mig friheten att bifoga mitt senaste följebrev från den 1 mars 2015 till den tidigare styrelseledamoten, Thomas Bengtsson, med anledning av mitt brev till VD Anders Slettengren samma dag.

Jag är vare sig rättshaverist eller galen, men antagligen ovanligt envis och uthållig. Jag vill nog påstå att jag är en innovatör och entreprenör som har tagit, och fortfarande gör mitt bästa för att ta, min del av samhällsansvaret i ett helhetsperspektiv.

Hos näringsdepartement finns omfattande material som jag överlämnat, under flera års tid, som rör mitt fall. Även organisationen IPR Forum, som du säkert känner till, har gjort en utredning och ställt många frågor till näringsdepartementet om fallet, vilket egentligen har pågått alltsedan 1993. Då blev jag helt enkelt bestulen på hela mitt företag, utan ersättning.

Jag har fortfarande en förhoppning om att kunna bygga upp en saklig dialog med Industrifonden och/eller näringsdepartementet i den pågående högst infekterade tvisten. Mina försök till en fredlig lösning har hittills misslyckats. Jag anser att orsaken till detta är att Industrifonden har "outsourcat" tvisten till ombud och parter, vilka är desamma som har varit inblandade i kapningen av företaget, System 3R, redan från början. De gör givetvis allt för att skydda sig själva och detta på Industrifondens bekostnad.

Det är med häpnad jag har konstaterat att ledningen inom Industrifonden så lätt låter sig föras bakom ljuset, istället för att sakligt gå igenom alla fakta och bevis som finns tillgängliga i den här historien. Jag kan inte förstå det hela.

Det här håller på att utvecklas till en riktig praktskandal. Min förhoppning är att du ska se hela den här affären med nya friska ögon och att du har intresse av att sätta dig in i sakfrågorna. Här finns många av svaren på den svenska avindustrialiseringen de senaste decennierna.

Jag föreslår ett informellt möte där vi i lugn och ro kan gå igenom alla fakta och föra en saklig dialog, vilket förhoppningsvis leder till ett ömsesidigt förtroende.

Den pågående tvisten är i högsta grad en fråga för näringsdepartementet. Det berör i ännu högre grad dig som styrelseledamot i Stiftelsen Industrifonden. Se det senaste yttrandet, vilket jag bifogar.

Hör med intresse ifrån dig.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro

 

 

 

Bilagor:

Brev till Thomas Bengtsson, 2015-03-01

Yttrande i mål nr T 78 55 -12, 2015-03-06


 

Påminnelse:

Från: Börje Ramsbro [mailto:3r@5d-academy.se]
Skickat: den 16 april 2015 15:44
Till: Katarina Green
Ämne: Dnr; N2015/2362

Jag har försökt komma i kontakt med dig i ett angeläget ärende men tyvärr utan framgång. Frågan gäller inte bara i din roll som ledamot i Stiftelsen Industrifondens styrelse utan i första hand i din roll som Ansvarig Kommunikation och Investor Relations inom Näringsdepartementet.

Den tvist jag för med Industrifonden är på väg att utvecklas till någon som kommer att skada inte bara Industrifonden utan även Näringsdepartement. Mer behöver jag inte säga utan upprepar min önskan om ett möte för att redogöra för den senaste tidens utveckling. För din information bifogar jag det senaste protokollet från tingsrätten som borde väcka din uppmärksamhet.

Hör med intresse ifrån.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro
Katarina Green skrev den 2015-04-17 13:55:

Hej Börje Ramsbro!

Jag har läst ditt brev och ditt mail.

Har du någon särskild fråga till mig som du vill att jag ska försöka besvara?

Med vänlig hälsning

Katarina GreenBörje Ramsbro skrev 2015-04-18

Hej Katarina Green!

Tack för att du hörde av dig. Jag har ett par enkla, och viktiga, frågor till dig.

Min önskan är att få till stånd ett möte med dig för en avstämning med anledning av tvisten mellan mig och Stiftelsen Industrifonden, och dess konsekvenser för Näringsdepartementet och för Industrifonden. Jag vill helt enkelt få klart för mig vilken ansvarsfördelning som gäller mellan Staten/Näringsdepartementet och styrelsen i Stiftelsen Industrifonden. På vems mandat sitter du i Industrifondens styrelse?

Det förefaller som om Industrifondens ledning (vem?) har lämnat "carte blanche" till ombuden att driva detta mål, utan att informera sin uppdragsgivare och utan hänsyn till rättsliga omständigheter och kostnader. Industrifondens styrelse och ledning har helt enkelt "outsourcat" försvaret till personer som redan från början varit inblandade i ”System 3R-affären”. De är naturligtvis inte intresserade av annat än att göra allt för att skydda sig själva. Det är inte vårt allmänna bästa eller ens Industrifondens bästa som de har för ögonen. Anser du att detta är rätt handlat utifrån ditt ansvar inom Näringsdepartementet

Det tycks som om Industrifondens styrelse och ledning är helt ointresserade av vad som pågår och varför det pågår. Var finns ansvaret? Nuvarande styrelse och ledning stoppar huvudet i sanden och inser inte att man här har ärvt grov ekonomisk brottslighet från tidigare styrelse och ledning. Frågan är: Anser du, som nybliven ledamot i Industrifondens styrelse, att det här är rätt agerande? Står du bakom detta som ansvarig inom Näringsdepartementet?

Ytterligare en fråga är: Vem (personligen) är ytterst ansvarig inom Stiftelsen Industrifonden och Staten/Näringsdepartementet för konsekvenserna av den pågående processen?

En ytterst anmärkningsvärd omständighet är att vid de förhandlingar som förs i Stockholms tingsrätt finns ingen representant från svaranden Industrifonden. Detta avslöjar en märklig respektlöshet som väcker många frågetecken. Ligger det agerandet i linje med Industrifondens värderingar och uppdrag?

Inte minst visar det en hel del om vilken inställning Industrifonden/Staten har till oss entreprenörer och innovatörer. Min tvist kan rent av innehålla svar på många av dagens problem inom näringslivet och sysselsättningen i landet. Tvisten följs med spänning av ett stort antal nyckelpersoner, såväl innovatörer och entreprenörer som inom media.

Jag ser fram emot ett kommande möte.

Med vänlig hälsning

Börje Rambro
Katarina Green skrev den 2015-04-20 16:03:

Hej Börje,

Tack för ditt mail och för materialet som du skickat till mig!

Efter ditt senaste brev, där du meddelade att du ville få kontakt med mig, undrade jag om du hade någon särskild fråga som du ville att jag ska besvara.  Du har nu ställt ett antal frågor till mig. Det är dessa frågor som jag här vill ta upp.

Tyvärr kan jag inte besvara merparten av dessa frågor.  Anledningen är att de berör ställningstaganden som du vill att Näringsdepartementet ska göra kring den rättsprocess som i dagsläget pågår mellan dig och Industrifonden. Jag vill understryka att det vore felaktigt av mig, som tjänsteman vid Näringsdepartementet, att påverka den processen. (Detta var också det budskap som min kollega Hans Öqvist vid Näringsdepartementets kommunikationsekretariat gav i sitt svar till dig förra året - Diarienummer: N2014/2631/ ENT- - när han berättade att departementet inte kan agera ytterligare i ditt ärende eftersom det då finns en möjlighet att Regeringskansliet bryter mot lagstiftningen.)

Den fråga jag kan svara på avser Industrifondens styrelse. Du undrar på vems mandat jag sitter, när jag utsågs till ledamot i Industrifondens styrelse i slutet av februari i år. Jag vill berätta att samtliga ledamöter i styrelsen sitter på regeringens mandat. Industrifondens stadgar reglerar att samtliga ledamöter i Industrifondens styrelse utses av regeringen.  Jag är dock den enda ledamoten i dagsläget som är anställd inom Regeringskansliet.

Du framför också en önskan om ett kommande möte med mig. Även här vill jag vara tydlig då jag säger att jag i dagsläget vill invänta utgången av den rättsliga processen som pågår. I det fall min bedömning ändras ber jag att få återkomma till dig.

Med vänlig hälsning,

Katarina Greenspan


Börje Ramsbro skriver 2015-04-20

Hej Katarina!

De frågeställningar jag framförde hade karaktär av etik och moral, och civilkurage. Men tydligen är inte detta något som diskuteras inom näringsdepartement eller Stiftelsen Industrifonden?

Enligt ditt svar så utses styrelsen av regeringen. En styrelse har alltid det yttersta ansvaret, varje enskild ledamot uppbär sin del av ansvaret för att organisationen ifråga sköter sitt arbete, agerar för samhällets bästa och håller sig inom lagens råmärken.

Är det rätt tolkning av ansvarsfrågan?

Hur kan det då komma sig att du vägrar att ta din del av ansvaret? Du som ny i styrelsen borde väl ha intresse av att skaffa dig information om hur Stiftelsen Industrifonden agerar, eller är det ett lagbrott?

Jag skrev i mitt mejl till dig att Industrifonden helt och hållet har "outsourcat" processen med mig, och har inte haft någon representant med på något möte eller i mellandomsförhandlingen. Jag utgår ifrån att det blir samma sak i huvudförhandlingen i oktober-november. Är det ett lagbrott om du har en åsikt om detta agerande är rätt eller fel?

Oavsett om du litar på mig eller inte vad gäller ombudens vandel eller om det har förekommit ekonomisk brottslighet eller inte, borde inte Industrifondens styrelse och ledning vara intresserade av att hålla sig informerade för att själva göra en bedömning? Hur detta skulle kunna vara emot lagstiftningen, det kan jag absolut inte förstå.

Mikael Dambergs vackra ord, se nedan, vad betyder de egentligen?

Hämtat från Internet

Närings- och innovationsminister

Näringsdepartementet

"Som närings- och innovationsminister vill jag se till att företagsklimatet i Sverige är så bra att det startas nya företag, att företagen växer, anställer fler och exporterar sina varor och tjänster. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige."

Angående min önskan om möte så finns det ingen anledning att besvära er efter utgången av processen, det kommer med all sannolikhet andra att göra.

Med vänlig hälsning

Börje RamsbroBörje Ramsbro

 

Stockholm den 27 april 2015

  

Näringsdepartementet
Att: Mikael Damberg, Näringsminister

Mäster Samuelsgatan 70
103 33 Stockholm

Ärende Dnr N2015/2362

Bäste Mikael Damberg!

Jag har med ärliga avsikter under mycket lång tid försökt uppmärksamma Näringsdepartementet på den grova ekonomiska brottslighet som såväl departementet som stiftelsen Industrifonden är indragna i. Tyvärr bemöts jag med inställningen - "att departementet inte kan agera ytterligare i ditt ärende efter som det då finns en möjlighet att Regeringskansliet bryter mot lagstiftningen."

Regeringskansliet har redan grovt brutit mot lagstiftningen vilket jag än en gång redovisar för departementet i mitt brev till Katarina Green, som härmed bifogas.

Jag kan inte förställa mig att denna dubbelmoral kan skapa trovärdighet för dina strävanden om bättre villkor för innovatörer och entreprenörer. Varför ger inte ministern Katarina Green (tillika ledamot i styrelsen för Stiftelsen Industrifonden) klara instruktioner och befogenheter att städa upp framför den egna dörren innan det utvecklas till den praktskandal jag varnar för. Det skall noteras att de aktuella lagbrotten har skett under en tidigare socialdemokratisk regering (1997) och de har följdverkningar än idag.

Med förhoppning om förståelse.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro

Bilaga: Brev till Katarina Green, 2015-04-27Börje Ramsbro

 

Stockholm den 27 april 2015

 

Näringsdepartementet
Att: Katarina Green

Mäster Samuelsgatan 70
103 33 Stockholm

 

 

D.nr: N2015/2362

Bästa Katarina!

Något måste har gått väldigt fel i vår skriftväxling. Jag har aldrig begärt att du skall påverka utgången av min pågående tvist med Industrifonden. Jag vände mig till dig som nytillträdd ledamot i styrelsen för Industrifonden, i bästa välmening, då jag ansåg mig ha för dig viktig information, och jag påtalade att det hela kan "utvecklas till en praktskandal."

Du bemöter mig med att hänvisa till din kollega Hans Öqvist, som jag tidigare haft kontakt med inom Näringsdepartementet, citat "när han berättade att departementet inte kan agera ytterligare i ditt ärende efter som det då finns en möjlighet att Regeringskansliet bryter mot lagstiftningen."

Det verkar som om det här är en mening ni alla har fått order om att ta till när ni inte kan eller vill ta ert ansvar. Så noga med att beakta lagstiftningen var ni inte 1997, dock. Dåvarande kanslirådet Lars Häggmark bröt då grovt mot gällande lagstiftning för att skydda brottslighet. Vad jag vet hände ingenting efteråt, han kunde ostraffat fortsätta sin karriär.

Ni är alltså inte konsekventa.

Mina kontakter med Näringsdepartementet har hela tiden gällt detta, och jag skall även framföra den aktuella händelsen till dig som sitter på minst två stolar.

Jag har aldrig bjudit in Industrifonden att investera i mitt företag, System 3R. Min absolut första kännedom om Industrifonden fick jag i samband med ett beslut den 28 september 1994, bilaga 1, som var undertecknat av Industri- och nyföretagarfonden (Industrifonden). Det ledde så småningom till att jag kontaktade dåvarande kanslirådet vid Näringsdepartementet, tillika ledamoten i styrelsen för Industrifonden, Lars Häggmark, för att informera mig om hur Industrifonden hade blivit delägare i mitt företag utan min vetskap. Han överlämnade material på 12 sidor via fax den 2 juni 1997, med kommentaren, citat: "Här några papper som inte kan bedömas som hemliga", se bilaga 2.

I detta sammanhang tog sig kanslirådet vid Näringsdepartementet friheten att begå flera grova brott mot lagstiftningen. Han förfalskade bl.a. ett avtal för att avsiktligt dölja att Industrifonden otillåtet och rättsvidrigt förvärvat aktier i mitt dotterbolag System 3R International AB, medan jag fortfarande ägde de aktuella aktierna via mitt moderbolag System 3R Holding AB.

Jag hänvisar till bilaga 2 sidan 8, 9 och 10 i ovan nämnda "papper som inte kunde bedömas som hemliga" och som överlämnades av kanslirådet Lars Häggmark. Avsiktligt har han förfalskat det i brevet från Företagskapital (sidan 8) åberopade avtalet (Bilaga 1) mellan Företagskapital och Industrifonden, om förvaltning av tillgångarna från Stiftelsen Småföretagarfonden. Denna stiftelse var då under avveckling. Detta avtal hade han själv aktivt medverkat till som kansliråd, enligt Industrifondens dåvarande VD:s kommentarer till avtalet. Handlingen har inlämnats i det aktuella målet av Industrifonden den 16 december 2013, aktbilaga 95 Mål. nr T 7855-12, bilaga 3.

Kanslirådet Lars Häggmarks förfalskning och lagstridiga agerande i rollen som statlig tjänstman vid Näringsdepartementet har lagt grunden till den pågående tvisten med Industrifonden.

Först i början av 2011 fick jag kännedom om det kompletta avtalet genom egna efterforskningar vid Riksarkivet i Arninge. Enligt avtalet medgavs det ej investering i mitt företag System 3R, vilket framgår av det kompletta avtalet § 2, bilaga 3 underbilaga 2. Portföljen innehöll inga aktier i mitt företag och det var därmed förbjudet att förvärva aktier i ett nytt företag som System 3R.

Således har kanslirådet vid Näringsdepartementet, tillika ledamoten i styrelsen i Industrifonden, avsiktligt förfalskat avtalet för att dölja ett otillåtet förvärv av aktier, vilket dessutom stred mot Industrifondens dåvarande stadgar för stiftelsens verksamhet.

I den pågående processen försökte Industrifonden falskeligen gömma sig bakom den avvecklade Stiftelsen Småföretagarfonden, vilket den avslutade mellandomen satte stopp för, till enorma kostnader för båda parter. Industrifonden förde talan med påståendet att Stiftelsen Småföretagarfonden hade varit ägare till aktier i System 3R Holding AB, vilket alltså har visat sig vara en förfalskning. Läs vidare: Företagsstöld med statligt stöd.

Är inte omständigheter enligt ovan av en sådan karaktär och omfattning att Näringsdepartementet borde visa ett större intresse för vad som försiggått och försiggår inom departementet och Industrifonden istället för att hänvisa till, citat: "...eftersom det då finns en möjlighet att Regeringskansliet bryter mot lagstiftningen"?

Regeringskansliet har redan brutit mot lagstiftningen, vilket resulterat i rättsliga åtgärder mot Industrifonden. Nu gömmer sig Näringsdepartementet i stället för att ta sitt fulla ansvar för vad departementet/staten ställt till med genom att en tjänsteman avsiktligt förfalskade ett avtal.

Är inte detta en fråga för dig som Ansvarig kommunikation och Investor Relations?

Jag framför än en gång min önskan om ett möte, då du bör känna till vad som försiggår i den pågående processen och därmed kunna ta ditt fulla ansvar både som ledamot i styrelsen för Industrifonden och ansvarig tjänsteman inom Näringsdepartement.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro

Bilagor:

1. Brev från bla. Industrifonden, 1994-09-28
2. Fax från Lars Häggmark, 1997-06-02
3. Överenskommelse med Företagskapital AB, 1993-12-03


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida