Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Vad är det som gått så snett hos en statlig stiftelse som Industrifonden?
Av Marie-Anne Olsson 2015-03-09

Tvisten mellan Börje Ramsbro och Stiftelsen Industrifonden går nu in i ett slutskede. Tingsrätten har fastställt att huvudförhandlingar ska hållas under 5-6 dagar i månadsskiftet oktober - november 2015.

Självfallet återstår omfattande förberedelser i form av muntlig och skriftlig bevisning, innan det blir så dags. 

I den senaste inlagan från den 6 mars 2015 har nu Börje justerat sina yrkanden till att motsvara den verkliga skadan.  I första hand yrkas att Stiftelsen Industrifonden skall förpliktigas att betala 58 362 333 kronor, jämte ränta på beloppet från den 16 augusti 2012 (dagen för delgivning av stämningsansökan).  Se det kompletta yttrandet nedan.

Börje själv, och alla vi som stöder honom och förmodligen alla andra som har någon känsla för rättvisa, hoppas att huvudförhandlingen leder till samma framgång för Börje som mellandomen gjorde. Det är inte precis så att han saknar handfasta bevis för att backa upp sina krav. Tvärtom, det finns en uppsjö av dem, det gäller att sålla. Han är värd att, efter mer än 20 år, kunna lägga åtminstone tvisten med Industrifonden på hyllan.

Det ska bli intressant att följa den kommande huvudförhandlingen. Samtidigt kommer det nog att bli plågsamt att än en gång stillatigande sitta och lyssna om motpartens vittnen ljuger under ed, precis som några av dem gjorde i mellandomsförhandlingen. Men med egna ögon och öron vill jag bilda mig en egen uppfattning om hur det står till i det svenska rättssystemet idag.

Det är obegripligt att Börje, som framgångsrik entreprenör och uppfinnare, har tvingats bort från sitt livsverk på det sätt som har gjorts, utan skälig ersättning. Än mer obegripligt är det att den statliga Stiftelsen Industrifonden, under tillsyn av näringsdepartementet, använder sig av en processföring som enbart syftar till att komma undan sitt ansvar. Industrifonden har inte en enda gång seriöst försökt sätta sig in i några fakta. De kommer i inlaga efter inlaga med uppenbara lögner och rent oförskämt struntprat. Hittills har inte ett enda bevis, inte ett enda avtal, inte en enda överenskommelse, ingenting som stöder struntpratet presenterats från deras sida.

Ett agerande som detta kan väl rimligtvis inte ligga i linje med de satsningar som regeringen nu gör för att stödja entreprenörer och innovatörer? Kan vi hoppas på ett nytänkande i det nyss etablerade Innovationsrådet? Kan vi hoppas på att rådet kommer att gå till botten med att finna orsakerna till varför det inte skapas fler mellanstora företag med uthålliga arbetsplatser?

Det är verkligen rätt att satsa skattemedel på ett Innovationsråd. Det är definitivt inte rätt att lägga offentliga medel (medel som alltså borde satsas på just företagande) på så oseriös processföring som Stiftelsen Industrifonden gör.  Det är en skam.

Någonting har gått riktigt snett.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Läs vidare: Entreprenörens Verklighet


Avskrift: Se original Aktbil 197

 

Mål nr T 7855-12 Börje Ramsbro ./. Stiftelsen Industrifonden

1.    Som ombud för Börje Ramsbro får vi, såsom förutskickats under den muntliga förberedelsen, inkomma med förtydligande avseende beräkningen av det yrkade beloppet och värdetidpunkten, samt även inkomma med yttrande över tingsrättens protokoll och sammanställning, aktbilaga 196. Inledningsvis ska en justering av Ramsbros yrkanden i målet ske.

Justerade yrkanden

2.    Börje Ramsbro yrkar i första hand att Stiftelsen Industrifonden ska förpliktas att till honom betala 58 362 333 kr jämte ränta på beloppet från den 16 augusti 2012 (dagen för delgivning av stämningsansökan) till dess betalning sker.[1]

3.    Börje Ramsbro yrkar i andra hand, om förstahandsyrkandet inte kan bifallas intill beloppet 11 500 000 kr, att Stiftelsen Industrifonden ska förpliktas att till honom betala 11 500 000 kr jämte ränta på beloppet från den 16 augusti 2012 (dagen för delgivning av stämningsansökan) till dess betalning sker.

4.    Det under punkt 2 framställda yrkandet utgör en utökning av det yrkade beloppet, men vilar helt på samma grund som det tidigare framställda yrkandet vilket nu utgör ett andrahandsyrkande. Justeringen av yrkandena utgör därmed inte en otillåten taleändring (jmf. 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. rättegångsbalken).

 Vinstersättningen

Rättsliga utgångspunkter

5.    Vinstersättningen ska enligt huvudprincipen bestämmas av värdet av det som tillgodogjorts, vilket ofta är liktydigt med ”gängse pris”[2].

6.    Värdetidpunkten är därmed tidpunkten för den obehöriga förmögenhetsöverföringen (förmögenhetsförskjutningen). Kravet avser ersättning för det överlåtnas värde eller om förfogaren överlåtit egendomen vidare, på utgivande av den köpesumma som förfogaren erhållit vid överlåtelsen, om detta belopp skulle överstiga ersättning beräknad motsvarande godsets värde[3]. När det som tillgodogjorts är icke-börsnoterade aktier får värdet bestämmas genom en värdering av marknadsvärdet av den ägarandel som aktieposten representerar.

7.    Stöd för den ovan anförda beräkningen av ersättning vid tillämpningen av principen om obehörig vinst, ges även i ett europarättsligt perspektiv. Obehörig vinst anses tillämplig inom EU-rätten med hänsyn till att det är en bakomliggande, för medlemsländerna gemensam rättsprincip. Något som kommit till utryck i EU-domstolens avgörande Masdar mot kommisionen[4]. Obehörig vinst definieras där av EU-domstolen som en talan om att ena parten gjort en obehörig vinst utan giltig grund och att den andra parten har gjort en motsvarande förlust. I Draft Common Frame of Reference (förslag till en form av gemensam europeisk civillag) anges att “Unjust enrichment” bygger på följande grundprincip;”a person who obtains unjust enrichment which is attributable to another’s disadvantage is obliged to that other to reverse the enrichment.”

8.    Inom europarätten får man mot denna bakgrund anses utgå från att medlemsstaterna har att tillämpa en allmän rättsprincip om rätt till ersättning för obehörig vinst[5]. Den övergripande innebörden av denna rättsprincip får vidare i ljuset av det ovan anförda, anses vara en rätt för den förfördelade till ersättning motsvarande värdet av den obehörigen tillägnade egendomen.

Tillämpning i förevarande fall

9.    Vad avser tidpunkten för fastställande av yrkad vinstersättning redovisas Ramsbros inställning nedan i förhållande till respektive yrkande.

10. Förstahandsyrkandet utgår ifrån marknadsvärdet vid tiden för förmögenhetsöverföreningen som skedde den i januari 1994. Överföringen av de 30 000 aktierna i International innebar att Industrifonden tillägnade sig en ägarandel utgörande en tredjedel av System 3R-koncernen. Det värde som tillägnats är därmed en tredjedel av System 3R:s marknadsvärde vid tidpunkten för transaktionen (värdetidpunkten). Förmögenhetsöverföringen innebar en motsvarande förlust för Ramsbro såsom ägare av aktierna i Holding.

11. Såsom redogjorts för i Ramsbros inlaga av den 24 september 2014 hade System 3R-koncernen enligt en av Sparbanken utförd värdering ett marknadsvärde, exklusive immateriella rättigheter, om 115 000 000 kr. Patenten hade vid slutet av 1993 ett marknadsvärde om 17 300 000 kr, och i den beräkningen hade varumärket inte åsatts något värde. Det ska även beaktas att hela koncernen såldes för ca 325 000 000 kr år 2001 (aktbilaga 171, p. 22 & 55). Enligt den värdering av System 3R-koncernen som utförts av civilekonomen Kjell Öhrström hade koncernen ett substans- och marknadsvärde om 175 087 000 kr vid tiden för förmögenhetsöverföringen. 58 362 333 kr utgör således en tredjedel av marknadsvärdet enligt sist nämnda värdering.

12. Andrahandsyrkandet utgår istället ifrån att ersättning i vart fall ska utgå motsvarande den ersättning Industrifondens erhöll vid försäljning av aktieposten i International 1999.

13. Såsom framhållits i tidigare inlaga erhöll Industrifonden 17 500 000 kr vid avyttringen av aktieposten i International 1999 (aktbilaga 171, p. 57). Vid den nyemission som genomfördes 1994 bidrog Industrifonden med 6 000 000 kr, en kostnad som således ska dra av den erhållna köpeskillingen. Industrifondens realiserade vinst uppgick 1999 därmed till 11 500 000 kr.

Yttrande över protokoll och sammanställning

14. Enligt Ramsbros förmenande stämmer i huvudsak tingsrättens sammanställning av tvistens bakgrund. Dock ska det påpekas att det på sidan 10 ges en något felaktig bild av händelseförloppet. Där står att Håkan Nordquist fick information om att System 3R-koncernen kunde ha finansiella problem och att han fick kontakt med Hans Dirtoft, VD för Företagskapital AB. I själva verket sökte Ramsbro själv upp Håkan Nordquist och inledde en diskussion om investering i System 3R-koncernen. Tillsammans approcherade Ramsbro och Nordquist sedan Företagskapital AB varvid principuppgörelsen om en tredjedels-ägande kom till stånd (se aktbilaga 171, p. 24).

15. Därtill saknas relevanta uppgifter i slutet av sammanställningen angående Industrifondens försäljning av aktierna i International.

16. Industrifonden sålde år 1999 sin andel, dvs. en tredjedel, av aktierna i International till Håkan Nordquist och Företagskapital för 17 500 000 kr. Nordquist och Företagskapitals innehav kom därmed att omfatta samtliga aktier i International. Aktierna i International såldes sedan år 2001 för ca 325 000 000 kr till ett schweiziskt bolag (se aktbilaga 171, p. 54-55).


[1] Angående beräkningen av det yrkade beloppet, se p. 6 och 11 nedan.

[2] Hellner, J. (1950). Om obehörig vinst – särskilt utanför kontraktsförhållanden s. 157

[3] Agell, A. (1984). Skadeståndsansvaret vid obehöriga förfoganden över annans egendom. I Bernitz, U. (Red.) Festskrift till Jan Hellner s. 23ff. särskilt s. 26

[4] Mål C-47/07 P, Masdar (UK) mot Kommissionen, REG 2008 s. I–9761

[5] Bernitz, U. (2010) Om rätt till ersättning för obehörig vinst – särskilt i europarättsligt och immaterialrättsligt perspektiv. I Gernandt, J., Kleineman, J. & Lindskog, S. (Red.), Festskrift till Gertrud Lennander s. 15 ff.


Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Innovators´Recistance

Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share