[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Räfst och rättarting
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 2 maj 2003

Det är inte särskilt ofta som de kontrollerande myndigheterna Justitiekanslerna (JK) och Justieombudsmännen (JO) granskar de svenska domarnas förehavanden i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen (HD). Om man gjorde detta lite oftare, riskerar hela Domstols - Sverige få stänga sin verksamhet.

Detta framgår tydligt av en bilaga till Justieombudsmännens ämbetsberättelse angiven vid riksmötet 2000/01 som jag tidigare skrivit om i den nyutkomna boken: ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen, 2003) Denna gång är det inte ämbetsberättelsen som denna artikel handlar om, utan själva bilagan.

I ett försök att verka kraftfull har chefs-JO:n Cleas Eklundh anmält en domare, rådmannen Bo Severin för tjänstefel och för att han under ett stort antal år inte skött sina tjänsteförpliktelser som han borde göra. När jag nu läser om denna skrift med alla detaljerna från hovrätt och HD, märker jag att Bo Severin inte på något sätt behöver känna sig ensam.

Bo Severin var under åren 1975 - 1995 rådman i tingsrätt. Från 1984 arbetade han i Lunds tingsrätt. Åtalet mot rådmannen omfattade 21 åtalspunkter och avser bara gärningar under tiden den 1 september 1993 t o m den 6 mars 1995. Bland de åtalade gärningarna ingår även många fall, som de flesta domare gör sig skyldiga till, utan att för den sakens skull vare sig bli föremål för förundersökning eller dömda i domstol.

Vad dessa fall handlar om är bland annat:

  • dömt utöver parts yrkande
  • meddelar dom för någon som inte var part i målet.
  • meddelat tredskodom mot en part utan att parts tidsfrist gått ut
  • dröjt för länge med att meddela tredskodom
  • avvisat bevisning utan grund
  • dömt ut vite utan laga grund

I två fall där hovrätten finner att rådmannen Severin av oaktsamhet meddelat felaktiga domar dömer hovrätten honom. I det ena fallet hade svaranden förpliktats att betala ett belopp trots att käranden bara hade yrkat att svarandens fastighet skulle tas i anspråk. Det andra fallet gäller att råddmannen meddelat dom mot en svarande som inte var part i målet.

Det andra fallet påminner om de fall där både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt godkänner uppsägning av bankgarantier, trots att svarandena i dessa mål är fel part. Uppsägning av bankgarantier kan bara sägas upp mot den som ställer ut dessa garantier. Trots anmälan för de uppenbart grova fel som sker i dessa mål reagerar vare sig JK, JO, Svea hovrätt eller HD ! Jag frågar mig varför ?

Hovrätten dömer också Bo Severin för att han i ett mål dröjt för länge med att meddela tredskodom och för att han i ett annat mål hållit huvudförhandling, trots att ett vittne inte kommit. Att kallade vittnen inte kommer är också vanligt i Stockholms tingsrätt som glatt kan döma efter eget gottfinnande i dessa mål även om huvudvittnet försvunnit på semester, och vare sig går att få tag på via telefon eller på annat sätt. Trots anmälan till berörda myndigheter, blir det inte några efterföljande repressalier för de inblandade domarna. Jag frågar mig varför ?

De anmärkningar som görs från både hovrätt och HD mot Bo Severin överensstämmer med de anmärkningar som borde riktas mot större delen av den svenska domarkåren, för alla de tjänstefel som begås i samband med prövningen av bankmål, men som av någon outgrundlig anledning aldrig blir prövade på rätt sätt i någon rättsinstans.

Låt mig därför bara få ge några exempel vad som kan ske i svenska domstolar, utan att någon blir ställd till ansvar.

Att bevisning inte tillåts i konkursmål är vanligt. Självfallet skall inte en bankkund kunna försättas i konkurs av sin bank, utan att dessförinnan få åberopa den bevisning som finns för att konkursansökan inte skall kunna beviljas. Många konkursförvaltare har också den fula ovanan att dessutom avsluta konkursen innan vederbörande bankkund fått hela sin sak prövad i domstol, vilket också innebär att den som redan drabbats också förlorar sin rättskapacitet.

Att även den f d lagmannen Carl-Anton Spak och tillika en av de registeransvariga för bankernas olagliga register har samarbetat med bankerna, bytt ut domare i pågående mål och blandat sig i pågående rättsfall är inte någon hemlighet. Trots anmälan till både JK och polis inleds inte någon förundersökning om denne f d lagmans brottsliga verksamhet. Han får inte heller höras om sina olagliga förehavanden. Denne lagman skyddas i själva verket eftersom han också samarbetar med socialdemokraterna när det gäller hanteringen av olika olagliga registeruppgifter.

I sammanhanget måste därför Bo Severins olagliga förehavanden, där han till slut blivit dömd av både hovrätt och HD, snarast betraktas som regel i stället för undantag. Exemplen som nämns i utredningen utgör bara en provkarta på de fel som de flesta domare gör sig skyldiga till i tvistemål mellan bank och kund där de flesta domare kan gå fria och slipper både räftst och rättarting.

Det räcker således inte att vi blivit av med Bo Severin, som tvingades att sluta som domare efter näsknäppen från HD. Och att lagmannen vid Stockholms tingsrätt Carl -Anton Spak som alldeles för länge tillåtits härja fritt i Stockholms tingsrätt äntligen gått i pension. De kontrollerande myndigheterna måste börja ta sin uppgift på allvar och se till att de domare som gör sig skyldiga till grova tjänstefel i likhet med Bo Severin döms för sina olagliga gärningar, om den svenska rättsstaten skall kunna återupprättas !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida