[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Myndigheter utan ansvar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 5 juni 2003

Det är inte bara den svenska ekonomin som har säckat ihop. Myndighetsansvaret har försvunnit i Sverige. Både de granskande och övervakande myndigheterna, har slutat att sköta de viktiga uppgifter de blivit ålagda.

Det gäller rikspolischefen Sten Heckschers agerande kring fackets och socialdemokraternas olagliga register, där fortfarande ingen av upphovsmännen eller uppgiftslämnarna hittills åtalats av polis och åklagare för vad det ställt till med, mot alla de människor som oskyldigt drabbats genom att bli utpekade av sina politiska motståndare och bankerna för att bedriva subversiv och brottslig verksamhet.

Även myndigheten som har ansvaret för övervakningen av de finansiella marknaderna, Finansinspektionen (FI), gjorde allting fel under bankkrisen. I stället för att se till att bankerna uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad och att Gota och Nordea (gamla Nordbanken) begärde sig själva i konkurs den 1 februari 1990, hjälpte Finansinspektionen politikerna i stället på olika sätt med att underlätta för krisbankerna att begära deras kunder i konkurs.

Det skedde genom nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd 1991 (FFFS 1991:10) och 1992 (FFFS 1992:25) . En nedvärdering som krisbankerna sedan kunde använda sig av för att säga upp krediterna för fastighetsägare och friska företag. På så vis försvann 60.000 företag alldeles i onödan. Den svenska statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

Det stora sveket när Den svenska staten kunde också ha förhindrat 852 människors död i samband med att fartyget Estonia sjönk har jag skrivit tidigare med anledning av författaren Knut Carlqvists bok: "Den tysta leken" ( Fischer & Co, 2001). I boken påvisar författarenhur myndigheterna agerar i en akut krissituation. I Sverige vill man i första hand inte ta reda på vad som har hänt när det uppstått en kris, utan bara försvara de myndighetspersoner och politiker som varit inblandade.

Även journalisterna och författarna Susanna Popova och Mats Holm har skrivit en intressant bok om Estonia-katastrofen "Protokollet" ( Bonnier Fakta, 2003), där för första gången förre sjösäkerhetsdirektören Bengt Erik Stenmark träder fram och bekräftar att det hade gått att stoppa Estonia - eftersom hon inte var sjövärdig !

Mot denna bok rasar nu Sjöfartsverkets förre generaldirektör Kaj Janérus, enligt en artikel i Expressen den 3 juni. Han avfärdar Susanna Popovas och Mats Holms bok om Estonia som rena mytbildningen, och har även sagt sig vilja vidta rättsliga åtgärder mot författarna.

Rättsliga åtgärder mot Bankrättsföreningen har redan vidtagits, för att vi berättar sanningen om den svenska bankkrisen 1987 - 1993, och vad bankerna, myndigheterna och politikerna ställde till med under krisen. Bankfolk, myndighetspersoner och politiker som genom både artiklar, böcker och hemsidor får reda på vad de ställt till med, är uppenbarligen inte förtjusta i att få höra sanningen.

Bankrättsföreningens webbmaster Börje Ramsbro stämdes bara för att han skulle ha brutit mot Datalagen och yttrandefrihetslagen PUL, och inte för förtal.

Ramsbro blev fälld i både tingsrätt och hovrätt, innan Högsta domstolen (HD) äntligen gav honom rätt i sak. Den sanning som styrelsen i Bankrättsföreingen berättar om på föreningens hemsida, finns numera också i bokform.

I boken "Från bankkris till börskris" ( Bankrättsföreningen, 2003) berättas för första gången sanningen om vad som hände under den svenska bankkrisen.

För denna bok har vare sig Bankrättsföreningen eller jag själv som författare till boken blivit stämda, vilket tyder på att man i likhet med Estoniakatastrofen, hellre vill ligga lågt än vidtaga rättsliga åtgärder, vilket omedelbart skulle fokusera intresset på de som skapade bankkrisen !


Därför tror jag inte heller Sjöfartsverkets förre generaldirektör Kaj Janerus kommer att stämma Susanna Popova eller Mats Holm för förtal för deras bok om Estonia-katastrofen. Janerus kan ju senare själv bli avslöjad i domstol för att Sjöfartsverket aldrig tog sitt ansvar genom att stoppa fartyget i tid !Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida