[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Förtäckt vinstutdelning
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 15 oktober 2003

De internaffärer som förekommit mellan moderbolaget Skandia och livbolaget måste betraktas som förtäckt vinstutdelning, vilket är ett brottsligt. Trots detta har vare sig Finansinspektionen eller någon annan myndighet agerat på dessa olagliga internaffärer.

Olika internaffärer förekommer ofta inom försäkringsbolagen. Att de har uppmärksammats först år 2003 beror på det är först nu som försäkringstagarna upptäckt hur mycket pengar de riskerar att förlora på sina pensionsförsäkringar.

Även inom krisbankerna förekom många interna uppgörelser under bankkrisen. I mycket större skala. I åtskilliga artiklar och i en bok Från bankkris till börskris (Bankrättsföreningen, 2003) har jag bland annat redogjort för hur den förre VD:n i Nordea (gamla Nordbanken) Hans Dalborg, svindlade alla aktieägarna i banken på mer än 5 miljarder kronor, utan att straffas.

Jag har också redan berättat hur Gota Bank och Nordea bar sig åt för att plundra sina skötsamma företagskunder. Till sin hjälp använde man sig av statliga ”skräpkreditföretag”. När nu detta mönster upprepas, och det är allmänheten som drabbas, blir trots allt uppmärksamheten kring de olika olagliga turerna mycket större.

Hur fastighetsägare och företagare mår, som blivit plundrade av banken på alla sina tillgångar, är det inte så många som bryr sig om. Svenskarna har mycket lättare att känna sympati när det är privatpersoner drabbas !

De åtta storaffärer mellan moderbolaget Skandia och Skandia Liv, där Skandia Livs pensionssparare anses ha missgynnats, borde självfallet redan ha granskats ordentligt av såväl polis och åklagare. Även de olika internaffärerna inom Folksam och hos Länsförsäkringar borde för länge sedan ha synats i sömmarna.

Den djupa förtroendekris som uppstått hos allmänheten och företagare mot banker och försäkringsbolag, borde redan har resulterat i kraftfulla rättsliga åtgärder. Men ännu har de olika tvivelaktiga affärerna som krisbankerna ägnade sig åt redan under bankkrisen, genom att sko sig på sina kunder, blivit föremål för några rättsliga utredningar.

Att Skandia Livs kunder blivit dragna vid näsan i ett antal internaffärer är de flesta överens om. Vad man inte är överens om är hur detta skall hanteras rent juridiskt. Den nuvarande styrelseordföranden i Skandia, Bengt Braun som satt med i styrelsen redan när de olika internaffärerna genomfördes, gör att han nu självmant borde ha avgått från styrelsen för länge sedan. I stället låter han sig bli vald till ordförande, för att själv sitta med och försöka påverka vilka oegentligheter man bör utreda.

Förfarandet påminner om hur Nordeas nuvarande styrelseordförande Hans Dalborg och förre styrelseordförande Jakob Palmstierna, sitter med som rådgivare i den politiska Etik – Förtroendekommissionen, som har att utreda etik och moral inom näringslivet (!)

Ett ömsesidigt livbolag som Skandia Liv får inte dela ut vinster till moderbolaget, Skandia eller till aktieägarna. Det är precis vad man har gjort genom att ensidigt gynna moderbolaget på pensionsspararnas bekostnad.

En domstol skulle sannolikt komma fram till att Skandia och Skandia Liv genom de olika och omfattande internaffärerna ägnat sig åt förtäckt vinstutdelning, vilket är olagligt och bryter mot bolagsordningen. Därför borde självfallet alla de personer som varit involverade i dessa affärer, omgående entledigas från styrelsen och ledningen för att en ordentlig utredning skall kunna genomföras.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida