[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Är det Din tur snart?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 januari 2004

Utslagningen av de svenska framtidsföretagen under bankkrisen har fått betydande konsekvenser för arbetslösheten i hela landet. Friska företag som på ett brutalt sätt utsattes för krisbankernas plundringar under krisen, har inte ersatt av några nya.

Resultatet har också blivit att den svenska ekonomin försämrats rejält. Företagsamheten har minskat dramatiskt. Hur det gick till när de välskötta företagen slogs ut alldeles i onödan, när det i själva verket var krisbankerna som var på obestånd under krisen, (1987 - 1993) har jag hittills redogjort för i hundratals artiklar i både riks - och fackpress, och i två böcker: ”Från bankkris till börskris” och ”Från folkhem till fattigstuga” (Bankrättsföreningen, 2003 och 2004).

Konsekvenserna för arbetstagarna av denna utslagning ser vi nu på ett tydligt sätt genom en TCO-granskning som nyligen gjorts av arbetstagarnas upplevelse av trygghet/otrygghet på en allt svagare svensk arbetsmarknad. 800 slumpvis utvalda förvärvsarbetande personer ingår i den undersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört på TCO:s uppdrag.

Titeln på rapporten ”Är det din tur snart ?” syftar på den uppenbara risken för arbetslöshet som för närvarande råder på grund av den orättfärdiga behandlingen av bankernas fastighets - och företagskunder under krisen.

För en relativt stor del är upplevelsen av otrygghet dominerande. Över 20% av de som arbetar upplever någon risk för arbetslöshet inom den närmaste tiden. Unga, lågutbildade och utlandsfödda är de grupper som upplever sig löpa störst risk, enligt TCO:s rapport som presenterades i mitten av januari 2004. .

En ännu större andel, närmare hälften, anser sig dessutom inte ha stora möjligheter att få ett nytt arbete relativt snart, om de skulle drabbas av arbetslöshet. Äldre lågutbildade, utlandsfödda och sjukskrivna tror sig ha sämst möjligheter att kunna skaffa en ny anställning inom ett halvår, om de förlorar jobbet.

Resultatet av undersökningen överraskade TCO. Det är fler som tror att de riskerar arbetslöshet än utredarna trodde. Det är också överraskande många som inte tror att de kan få ett nytt arbete om de blir arbetslösa, säger Ulf Andreasson, ansvarig utredare på TCO som initierat och sett till att denna undersökning genomförts.

TCO:s rapport om den stora risken att bli arbetslös i dagens Sverige, borde vara en ordentlig väckarklocka för alla politiska makthavare. Självfallet borde det inte få gå till som det gjorde under bankkrisen. Att tillåta utslagningen av skötsamma företagare i den stora omfattning som skedde under krisen. 60.000 friska framtidsföretag försvann som inte längre passade in i krisbankernas portfölj. Vad som då skedde var ett oförsvarligt politiskt missgrepp, av den dåvarande bankministern Bo Lundgren.

Sammanfattningen av TCO:s undersökning visar att många arbetstagare i dag känner att de har en svag position på svensk arbetsmarknad där arbetslöshet utgör en överhängande risk. För en relativt stor del är upplevelsen av otrygghet dominerande. När över 20% av arbetstagarna i dag upplever någon form av risk för arbetslöshet inom den närmaste framtiden, borde den efterföljande frågan bli varför ?

Mitt svar är att den ökande arbetslösheten och rädslan för att bli arbetslös, beror på den ökande rättsosäkerheten i Sverige för alla som vill bli företagare. Denna osäkerhet betyder också att företagsamheten kommer att fortsätta att minska i landet.

Rädslan för vad bankerna kan ställa till med för sina företagskunder, när de själva befinner sig i en ekonomisk krissituation, gör att kreativa personer drar sig för att försöka skapa egna företag. De flesta har redan sett vilka ekonomiska konsekvenser av företagandet, som de själva helt oförskyllt kan råka in i.

Tidigare var det företagarna som drabbades. Nu är det arbetstagarnas tur. Därför måste de företagare som oförskyllt drabbades av bankernas plundringståg under bankkrisen, snarast få upprättelse. Om vi skall kunna öka antalet arbetstillfällen i Sverige, och få både arbetsgivare och arbetstagare att känna trygghet.

Först då kan vi minska oron och få fart på företagandet i landet.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida