[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Interna oegentligheter
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 1 februari 2004

Många med mig har undrat varför aldrig styrelse och koncernledning i gamla Nordbanken ställts till svars, för de grova brott och de många oegentligheter, som begicks internt och externt under bankkrisen.

I dag har jag hela svaret på denna viktiga fråga. Svaret finns bland annat mail som visar hur utredningen av Nordeas (gamla Nordbankens) alla interna och externa oegentligheter gick till.

Det var aldrig vare sig polis eller åklagare, som utredde alla krisbankernas grova brott och oegentligheter under krisen. Det fick ledningarna för bankerna själv göra. En hemligstämplad rapport (diarienummer 572/92) från Nordea till Finansdepartementet visar hur det gick till

I promemorian från 1993-01-27, med underlag för redogörelse för den f d bankministern och statsrådet Bo Lundgren, visar också att Lundgren svalde bankens bete med hull och hår. I stället för att polisanmäla banken, för att den utredde sina egna interna och externa grova brott, lät han hela saken bero. Han godkände till och med bankens rättsvidriga förfarande.

Det är därför som vare sig Gota Banks (som ingår i Nordea) eller Nordeas egna mycket grova bokföringsbrott och falska årsredovisningar under den svenska bankkrisen, fortfarande inte undersökts ordentligt. Självfallet borde bankens friserade ekonomiska resultat, för länge sedan jämförts med de faktiska utfallet, med tanke på de stora summar som staten tvingades betala till den statliga banken i bidrag som fortfarande inte har betalats tillbaka.

Det måste vara därför den förre koncernchefen i Nordea Hans Dalborg fortfarande går fri, och inte avtjänar ett välförtjänt långt fängelsestraff, trots att han vilseledde alla bankens aktieägare, i samband med den famösa nyemissionen på mer än 5 miljarder 1991.

Det måste också vara orsaken till att banken helt obehindrat kunnat plundra tiotusentals företagare på både fastigheter, kapital och andra tillgångar under krisen, utan att först göra någon ordentlig värdering eller pantrealisation, som lagen kräver.

Vilka var det då som utredde sig själva inom banken ? Svaret på den frågan finns också i promemorian. Inom banken fanns en av Hans Dalborg underställd arbetsgrupp för hur man skulle hantera sina egna interna oegentligheter. Gruppen utgjordes av vice verkställande direktören Karl - Olof Hammarkvist, ordförande samt bankens chefjurist Tord Arnerup och chefen för bankens internrevision. Till gruppen var också bankens dåvarande säkerhetschef knuten.

I promemorian framgår också, att man fått tillstånd att anlita bankens egen försvarsadvokat Bertil Södermark, för att utreda sig själva. Södermark försvarar självfallet bankens intressen och friar bankens ledning från allt ansvar. Sedan jag tagit del av hela rapporten med dess olika bilagor, förstår jag bättre varför Bo Lundgren aldrig vågade ta en ordentlig debatt med mig, om krisbankernas alla oegentligheter under bankkrisen.

Den moderate bankministern Lundgren gick bankernas ärenden på företagarnas bekostnad. Resultatet ser vi i dag med förfärande tydlighet. Storföretagen har redan lämnat Sverige. Den övriga företagsamheten minskar drastiskt i landet.

Den oberoende kommission som riksdagens beslutade om för över ett år sedan som skulle utrett krisbankernas och politikernas den hantering av bankkrisen, har fortfarande inte kommit igång med någon verksamhet. Det beror på att de största politiska partierna som deltog i hanteringen av bankkrisen ( moderaterna och socialdemokraterna), inte vill han någon sådan utredning.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida