[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt n�tverk]

Vägledande regler om god advokatsed

Utfärdad av Sveriges advokatsamfundets styrelse den 9 november 1984

Utdrag ur Advokatsamfundets vägledande regler

Allmänna bestämmelser angående advokatverksamhet

Advokats främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klients intressen. Han är skyldig att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällsställningen, nationalitet, hudfärg, politisk och religiös uppfattning eller andra ovidkommande omständigheter.

Advokat för inte främja orätt. (se Kommentar)


Advokats uppträdande skall var sakligt och korrekt samt sådant att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

Skyldighet att besvara skrivelse

Advokat är skyldig att utan dröjsmål besvara i hans verksamhet ankommande skrivelser.
Kan en skrivelse inte utan dröjsmål besvaras i sak, bör skrivelsens mottagande erkännas och advokaten återkomma med svar så snart ske kan.

Förhållande till klient

Uppdrags utförande
23§
Juridiska råd skall vara grundade på erforderlig undersökning av gällande rätt.

Uppdraget skall utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att klient eller - för det fall att allmän rättshjälp eller rättskydd föreligger - det allmänna eller försäkringsbolag inte åsamkas onödiga kostnader.

Förhållande till motparten
37§
Advokat för inte genom otillbörlig påtryckning på motparten söka främja klientens sak.

Förbjudna åtgärder är i enlighet härmed bland annat:
1. otillbörlig anmälan till polis- eller åklagarmyndighet eller annan myndighet, så ock hot om sådan otillbörlig anmälan;
2. hot om skandalisering av motparten i press, radio eller television, samt
3. opåkallat hänvändelse till utomstående, såsom motpartens anhöriga eller eljest närstående, arbetsgivare, överordnad och arbetskamrater eller organisation, som motparten tillhör, så ock hoom sådan opåkallad åtgärd.

Förhållande till domstol
41§
Advokat för inte vilseleda motparten genom att om faktiska förhållanden eller innehållet i rättsregler lämna uppgifter, som han vet är oriktiga.

45§
Advokat är inte, med mindre särskild anledning därtill föreligger, skyldig att kontrollera riktigheten av de uppgifter som hans klient lämnar honom men för inte vid talans utförande lämna uppgift, som han vet är osann, eller bestrida uppgift, som han vet är sann.

Advokat får inte medverka till att bevis undertrycks eller förvanskas men är inte skyldig - och mot klientens önskan inte heller berättigad - att i rättegången förete eller åberopa bevis eller lämna uppgift , som talar till klientens nackdel, med mindre skyldighet därtill åläggs honom jämlikt stadgandena om vittnes och editionsplikt.

Förhållande till kollegerna
§48
Advokat skall gentemot kolleger visa den hänsyn och det tillmötesgående som god kollegialitet kräver. Kollegiala hänsyn för dock inte föranleda till handling eller underlåtenhet, som kan skada den egna klientens intressen.

§51
Kritik mot kollega skall vara saklig och måttfull.
Advokat får inte genom tillbörligt hot om anmälan eller rättslig åtgärd mot motpartens advokat söka förmå denne att vidta eller underlåta åtgärd.

Kommentar
till 1§ andra stycket - Advokat för icke främja orätt
Kravet på iakttagande av god advokatsed leder till begränsningar i handlingsfrihet vid tillvaratagandet av klientens intressen. Sålunda medför hänsynen till rättsordningen samt till motparten och tredje man att en advokat inte för i sin yrkesutövning begagna alla till buds stående medel.

Att en advokat inte får medverka till brott är självklart, men han får enligt god advokatsed inte heller jämna vägen för annans brottsliga verksamhet eller främja klientens intressen på ett otillbörligt sätt. Han skall exempelvis inte medverka till en rättshandling, som är ogiltig enligt avtalslagens regler, och han skall avböja varje uppdrag, som går ut på att någon skall vilseledas eller eljest otillbörligen förmås att företa en rättshandling. Han skall också avstå från uppdrag som måste leda till att annans rätt kränks.

Inte heller för han medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens skull eller ges osant innehåll. Han skall inte låna sig till att upprätta avtal eller andra skriftliga handlingar av sådant innehåll att det kan befaras att de kommer att brukas i otillbörligt syfte. För att kravet på iakttagande av god advokatsed skall uppfyllas är det sålunda inte tillräckligt att advokat förvissar sig om att det förfaringssätt som han rekommenderar eller eljest medverkar till inte är lagstridigt. Av en advokat måste fordras att han handlar på ett sätt som främjar hederlighet och redbarhet inom rättslivet, inte på ett sätt som verkar i motsatt riktning.


Tack bes�ket och v�lkommen �ter!
Hemsida