[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Pensionera "Square-heads" och släpp fram de kreativa ledarna!
Av Börje Ramsbro - 5D Academy AB - 25 september 1994

"Den värld vi idag har skapat som ett resultat av vårt tänkande hittills, har problem som inte kan lösas genom att tänka på det sätt vi tänkte när vi åstadkom dem"
Albert Einstein

 1. Ledaransvar
 2. Fyrdimensionellt chefskap - "Square-head management"
 3. Verklighetens fem dimensioner
 4. Femdimensionellt ledarskap
 5. Framtiden

Allt tyder på att vi står inför en hög och permanent global arbetslöshet om vi inte tänker i nya banor. Informations- och kommunikations-
teknologin, miljöproblem, gränslöshet och förändrade marknadsbehov leder till att gamla organisations- och ledningsmodeller förmår inte skapa nya och uthålliga arbetsplatser. Vi står helt enkelt inför framtida utmaningar som kräver nytt ledarskap med större krav på kreativitet, fantasi och visioner.

 1. Ledaransvar

  Det är lätt att hävda uppfattningen att hög arbetslöshet är orsakad av lågkonjunkturer och strukturförändringar etc. Nej, låt oss vara ärliga och konstatera att vår negativa utveckling i första hand är ett resultat av att ledarna inte tagit sitt ansvar.
     Alltför mycken tid avsätts för att förvalta gårdagen, skydda sina revir och att göra kortsiktiga klipp- och kapitalspekulationer i stället för att söka framtidens visioner, tjänster, produkter och marknader. Denna inställning borde inte vara någon överraskning då vi saknar en helhetssyn där människan sätts i förgrunden och framtiden i centrum. Vi respekterar helt enkelt inte att de största tillgångarna är individerna och framtiden.
     Vi gör de arbetslösa till en skuldbörda i stället för att se dem som ovärderliga resurser som i nya roller och dimensioner kan medverka till att skapa framtidens arbetsplatser. I varje individ finns en inneboende kraft att göra rätt för sig, men tyvärr har industrisamhället och de politiska krafterna format medborgare som inte utvecklat sin kreativitet och ett intresse för framtiden.
     Framtidens ledare inom såväl samhälle som industri måste taga ansvaret för att individernas kreativitet utvecklas för globalt medlemskap i kunskapens nätverk för att medverka till en positiv utveckling för människa och natur.

 2. Fyrdimensionellt chefskap - "Square-head management"

  Dagens chefskap är fyrdimensionellt -  tre dimensioner (de materiella produkterna) och tiden - den fjärde dimensionen.
     De senaste årens utveckling inom industrin där stor uppmärksamhet har ägnats ledtider och närmande till kunden kan definieras som fyrdimensionellt chefskap och bäst tolkas med begreppet "Square-head management". Förut utförde de anställda sina arbetsuppgifter efter Taylors modell med uppdelning i korta och enformiga arbetsmoment rutinmässigt styrda från ryggmärgen. Förändringen har resulterat i att de anställda får större arbetsområden omfattande flera moment, vilket innebär att hjärnans minnesfunktion aktiveras. Därmed är det inte sagt att arbetsuppgifterna är mera kreativa, nyskapande och framtidsorienterade.
     Självfallet upplevs förändringen positivt då den ger ökad rörelsefrihet även om ramarna fortfarande är snäva och låsta. Det produceras mer till lägre kostnad vilket är positivt för arbetsgivaren. Baksidan av utvecklingen blir ökad arbetslöshet med stigande kostnader för samhället som leder till än större problem i framtiden. Vem skapar de nya arbetsplatserna?

 3. Verklighetens fem dimensioner

  Ett motto för en framtidsorienterad helhetssyn och ledarskap kan uttryckas enligt följande- 3D i tiden med individen för verklighetens fem dimensioner - där 3D står för rummets tre dimensioner medan tiden och individen är de övriga två dimensionerna. Från detta motto kan det formas en helhetssyn med ett ledarskap i fem dimensioner. Skall vi undvika en framtida samhällskollaps då kan vi inte ägna oss åt dåtidens tänkande utan vi måste avsätta alla tankar för framtiden. Då vi saknar mentala lednings- och organisationsmodeller för ett framtidstänkande hänfaller vi lätt till tankegångar i dåtid som är djupt inpräntade i våra minnen. Med rummet, tiden och individen kan vi bygga en ny helhetssyn i ett femdimensionellt koncept där framtiden och människorna prioriteras framför de materiella värden - 5D Concept

  Det tredimensionella tänkandet (materialismen) som format vårt samhällssystem på gott och ont har blivit vår standard. Tiden indelat i dåtid, nutid och framtid utgör den fjärde dimensionen och individen med minnet och själen är vår femte dimension. Då vårt minne lagrar upplevelser från dåtid kan vi också enas om att minnet är kopplat till den fjärde dimensionen. Framtiden formas av vår själ (kreativitet och fantasier) och vi kan därför säga att framtiden är kopplat till den femte dimensionen. Således gränssnittet mellan å ena sidan minnet/dåtid och andra sidan själen/framtid är nutid. Ser vi på nutidens bistra verklighet finner vi att det är en djup ravin mellan dåtid och framtid och vi befinner oss i botten av denna ravin och vet ej hur vi skall ta oss upp till framtidens höjder. Vi har helt enkelt kört fast i gamla tankebanor och finner inte vägen till den globala framtiden som formas av elektroniska nätverk med nutidsfärsk information och obegränsad datalagrad kunskap från dåtid. En värld full av möjligheter för att förverkliga framtidens visioner om kreativiteten finns.

 4. Femdimensionellt ledarskap

  Pensionera "Square-head managers" och låt de femdimensionella ledarna och medarbetarna taga över för att utveckla framtidens visioner och de nya arbetsplatserna. Från en minnet/dåtids-styrd vardag måste vi övergå till en själen/framtids-inriktad utveckling för ökad kreativitet och fantasi till tidsenliga visioner. Med denna utveckling inleder vi ett femdimensionellt tänkande som är framtidsorienterat och där individen använder alla sina resurser i form av muskler, minnet och själen.

  Femdimensionellt ledarskap börjar med avveckling av den hierarkiska organisationsmodellen och chefens envägs "top-down" ordergivning. Organisationsformer som leder till ökad kommunikation, information och motivation inom och över alla gränser måste skapas. Begreppen chef, tjänstemän, arbetare, överordnad, underordnad och vinster ersätts med begreppen ledare, medarbetare och resultat för att eliminera nuvarande begreppsförvirring och sociala barriärer. Dessa tre begrepp och en ny lärande organisationsmodell blir de mentala verktyg som avlöser den hierarkiska modellen och dess otidsenliga begrepp som efter århundraden präglats i våra minnen och förhindrar nytänkande.
     Nästa fas i utvecklingen borde bli att vi släpper loss den 5:e dimensionen, d.v.s. framtidstalangernas kreativitet, fantasi, visioner, strategi, humor, kurage, intuition och generositet. Dessa talanger är kännetecknande för framtidsorienterade ledare, som har ett varmt hjärta, en rik själ och omgivningens förtroende. Självfallet är detta talanger som inte bara är önskvärda hos enstaka ledare utan hos alla för att skapa, och upprätthålla våra arbetsplatser och göra arbetet meningsfullare. Den ökade stressen till följd av kortare ledtider och kortsiktig kundtillfredsställelse som dagens marknad innebär en risk för att avskärma de anställda från framtidens utveckling.

  Det korta perspektivet måste kombineras med långsiktiga framtidsvisioner.

  Marknaden söker kreativa partners som erbjuder framtidens produktkoncept och tjänster med inbyggda mervärden. Samhället behöver kreativa medborgare och politiker som tar ansvaret för framtiden och lämnar över en minnesvärd dåtid.

 5. Framtiden

  Glöm alla drömmar om en bättre framtid om Du förväntar Dig att någon annan skall bereda Dig sysselsättning! Endast Du själv kan påverka Din framtid genom att utveckla den 5:e dimensionen - kreativiteten.

  Arbetslösheten är inte ett resultat av att det saknas kunskap utan ett resultat av att vi inte har utvecklat kreativitet och fantasi för att förädla kunskapen till nya idéer, tjänster produkter och marknader. Det gamla chefskapet - "square-head management" - har fråntagit individen skaparkraften genom det uppdelade arbetet och undanhållen helhetssyn.

  Det räcker inte med att vi omvandlar arbetsuppgifterna till att vara teamorienterade, kundnära, processtyrda och nätverksanslutna om vi inte också tillämpar ett framtidsorienterat synsätt i fem dimensioner och globala visioner. Ledarens roll måste bli mera kommunikativ för att motivera och informera medarbetarna i företagets affärsidé, visioner och samhällsansvar. Det gäller att skapa ett kreativt och engagerande klimat i företag och organisationer så att nya produkter och tjänster når marknaden i rätt tid till rätt pris samt rätt innehåll och kvalitet för att bemöta den globala konkurrensen.

  Att tänka i fem dimensioner är ingen flykt från verkligheten utan vägen att med kreativa tankar göra verklighet av visionerna.

Börje Ramsbro
Grundare till System 3R Gruppen


Verklighetens fem dimensioner:

Rummet+Tiden+Individen
=
5D ConceptTack besöket och välkommen åter!
Hemsida