[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Öppet brev till Thomas Bodström
Av Walter Kölzer - Bankrättsföreningen - 22 nov. 2003

Vitbok 2003-11-21

Till Justitieminister Thomas Bodström,

Som ett inlägg i den kvästa domaredebatten och ”Rättstaten” på SvD SYNPUNKT, väljer jag att publicera min senaste korrespondens med Justitieministern in extenso på Bankrättsföreningens hemsida.

Samtidig hemställer jag att Brf:s styrelse gör en framställan till Företagsledning och Redaktionsledningen på SvD om att återuppta rättsdebatten:

Denna miniatyrVITBOK kan utgöra ett exempel på att debatten inte är slut på länge än. Om inte SvD ändrar sin policy, siar jag att debatten varar längre än Svenska Dagbladet.

Korrespondensen med Justitieministern angår varenda svensk medborgare och förtjänar redaktionellt engagemang på toppnivå inom massmedia.

Det gör även mitt debattbemötande av Erik Åsbrinks försvar av Förtroendekommissionen i DN-DEBATT, och som har publicerats på Brf:s hemsida men refuserats av både DN och SvD. Detta till trots att:

Dagarna efter jag skrev mitt bemötande, bildade den skandalösa Systembolagshärvan ett kraftigt utropstecken till vad jag hävdade i mitt bemötande av Erik Åsbrink, nämligen att staten föregår med dåliga exempel av förtroendemissbruk.

Erik Åsbrink borde ha gjort det till en förutsättning, att inte bara granska näringslivet, utan även staten och hela den offentliga sektorn.

Justitieministerns oansvariga hållning till rättsförfallet så som den dokumenteras i brevet 2003-11-11 är ett nytt bevis på statligt förtroendemissbruk av exakt samma karaktär som vad jag förebrådde Erik Åsbrink att han hade gjort sig skyldig till under sin tid som finansminister.

Justitieminister Thomas Bodström lär ha för avsikt att lagstifta med vite och fängelse för dåligt underbyggda eller ansvarslöst felaktiga beslut av stor räckvidd.

Härmed anmäler jag som min mening, att Justitieminister Thomas Bodströms 2003-11-11 avgivna ställningstagande utgör ett sådant beslut av stor räckvidd, i det att det sanktionerar och cementerar lagstridigt, systematiskt rättsförfall.

Demonstrativt borde Thomas Bodström bli den förste åtalade i sin egen lagstiftningsiver.

Här följer nu mitt brev 2003-10-18, Justitieministerns svar 2003-11-11, och mitt svar 2003-11-21

Walter Kölzer

Statsrådet Thomas Bodström

Justitiedepartentet
SE-103 33 STOCKHOLM

Bäste Justitieminister Thomas Bodström:

I Svenska Dagbladet under BRÄNNPUNKT pågår en vad jag kallade ”domaredebatt” om rättsväsendets framtid. Du har själv deltagit i den. Samtlige inlägg på BRÄNNPUNKT, inklusive Dina, har jag besvarat på SvD SYNPUNKT. Det är därför som jag skriver detta brev till Dig:

Kommer samma SYNPUNKT-inlägg upp till seriös diskussion i en massmedias megafondebatt kan de bli till en belastning för Ditt departement, sagt utan att vilja föregripa Dina eller Dina medarbetares uppfattning.

Dessutom har jag redan vid flertal tillfällen gjort Regeringen och Riksdag uppmärksam på rättsbristerna.

Här bifogar jag de två senaste inlägg i en pågående process i Tingsrätten i Lund som jag kallade ”Minimålet”, Bilaga 1 och Bilaga 2. Skillnaden mellan Minimålet och Erik Pensers Yggdrasilmål är i berört avseende och just nu c:a 100 Miljoner SEK i advokatkostnader:

En gradskillnad, men inte någon artskillnad. Det som kännetecknar dessa två mål och de flesta målberg dememellan är vad jag kallar artificiell komplicering och expansion av mål, oftast i strid med gällande lag.

Det är mig helt avlägset fjärran att ens antyda att Departementet skulle intervenera i något av dessa mål, det vore verkligen ”ministerstyre”. Å andra sidan finns den pågående debatten och mina rapporter om oegentligheterna vid domstolarna. Och inte bara det:

Advokatsamfundet och advokatkåren är inblandat. Den biten vill jag inte ta upp ännu, därför att jag har anmält en advokat till Advokatsamfundet med förslag till uteslutning. Jag anser det otillständigt för mig att i det läge ta upp advokatstyrningen av rättsväsendets förfall innan den saken är utagerat.

Allt i mina långtgående anlalyser tyder nämligen på att advokaterna ibland juristerna är mest aktiva ”att hålla
arbetlöshetsspöket i garderoben” och att odla de antidemokratiska strömningar som sticker upp i domaredebatten.

Som slutsats föreslår jag Er att överväga följande:

Missförhållandena vid domstolarna har inte att göra med den i sak dömande funktionen som ingår i domareämbetet. I detta har domarna immunitet. När det kommer till denna systematiska volymisering och komplicering av målen som jag gör uppmärksam på, så sker detta nästan uteslutande genom maktmissbruk i form av lagstridig ämbetsutövning, därtill huvudsakligen i administrativt avseende, ej i den dömande funktionen.

Att detta maktmissbruk har så långtgående och ruinerande följder för den dömande funktionen är en helt annan sak.
Det är enligt min uppfattning Departementet inte bara obetaget, utan det är Departementets skyldighet att ingripa och tillrättaföra processeriet i våra domstolar till åtminstone i Lag reglerad standard.

Då är det faktiskt möjligt att få många miljarder över i stället för att krympa rättsväsendet och/eller ruinera rättssäkerheten, samtidigt som målhögarna kan betas av. Inte sant?

Mina exempel kan utnyttjas som bevis,
DET är inte ”Ministerstyre”!

Men allt detta vet Du bättre än jag, Justitieminister Thomas Bodström,

med mina allrabästa hälsningar
sign. Walter Kölzer

p.s. Tyvärr kunde jag inte sända per brev: Har skrivaren redan nerplockat för morgondagens resa till min vinter-vistelse i Agarve, och det tar ett par veckor innan jag har dator och allt i gång i Vilamoura. d.s.


REGERINGSKANSLIET
2003-11-11 Ju2003/6887

Svar från Justitieminister Thomas Bodström

Tack för dina brev. Det är alltid värdefullt för mig att få ta del av enskildas synpunkter på rättsväsendet.

Du nämner i dina brev en pågående process i Lunds tingsrätt. Som Du är väl medveten om får varken jag eller regeringen lägga oss i hur en domstol agerar i ett enskilt fall.

Med vänlig hälsning
(signatur)
Thomas Bodström


Brev från Walter Kölzer
Apartado 1267
PT-8125 VILAMORA

Till Statsrådet Thomas Bodström
Justitiedepartementet
SE-103 33 STOCKHOLM

Tönnersa 2003-10-18
per e-mail till:
registrator@justice.ministry.se <mailto:registrator@justice.ministry.se>

Ert brev 2003-11-11 JU2003/6887

Tack för Ert svar Justitieminister Thomas Bodström. Som inte är något svar! Och som i det som sägs är ett falskt svar! Dessutom intelligenskränkande, och därmed ett oförskämt svar.

Svaret är en nullitet därför att jag hade påkallat tillrättaförande av rättsutvecklingen. Det har jag inte fått något svar på.

Svaret är falskt, därför att den av Dig åberopade domstolarnas i grundlag tillförsäkrade immunitet är begränsad till deras dömande funktion, gäller inte t.ex.
i administrativt avseende eller i lagstridigt processande, som min frågeställning gällde.

Tvärtom är det så att Du har ett tillsynsansvar, nämligen att Domstolsverket följer i Regleringsbrev givna instruktioner.

I dessa finns inget sagt som hindrar ingripande i enskilda processer, men väl att Domstolsverket bl.a. skall verka för att Riks-dagens i lag givna intentioner om ”processekonomi” skall förverkligas. Det är det, min sak gäller.

Viktigast:

Jag har i mitt brev uttryckligen sagt ifrån, att min framställning till Dig inte avser intervention i någon av de nämnda processer. Dessa processer är nämnda som bevis/exempel för att den av mig påtalade rättsrötan sträcker sig över hela fältet från 100.000:-SEK i advokatkostnader till 100.000.000:-SEK, att målet i Lunds tingsrätt inte är något undantag..

Som advokat vet Du, att även om Du skulle vara förhindrat att ingripa i enkilt mål, så är det Dig obetaget att anföra enskilt mål som bevis eller exempel i t.ex. lagremiss.

Ditt svar är intelligenskränkande, därför att Du uppenbarligen förutsätter att läsaren kommer att nöja sig med det därför att den saknar intelligens att förstå eller ifrågasätta svaret. Även Du kan ha fel, men solig hälsningar ändå från Vilamoura och

Walter KölzerBankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida