[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Polisanmälan för påstått brott mot Datalagen
Advokat Per Eric Alsving (partner Advokatfirman Vinge KB), har  varit rådgivare till Håkan Nordquist, VD System 3R International AB, i en polisanmälan mot Börje Ramsbro för påstått brott mot Datalagen.  Håkan Nordquist har gjort polisanmälan på inrådan av sina advokater som bedömt en ärekränkningsprocess som alltför riskabel. Avbildad Per Eric Alsving

Håkan Nordquist kände sig uppmärksammad och avslöjad  för att Börje Ramsbro på Internet hade lämnat en grundlig redogörelse för hur han hade tvingats lämna sitt företag utan ersättning. 
I ett försök att tysta Börje Ramsbro polisanmälde Håkan Nordquist honom för brott mot Datalagen. Något dataregister fanns inte på den aktuella hemsidan. Avbildad Håkan Nordquist

Bakgrund 
Bankrättsföreningen startades av de tre egna företagarna Ingvar Axelsson, Mats Lönnerblad och Börje Ramsbro för att sprida information och kunskap om bankernas och kapitalets agerande under bank- och finanskrisen 1987 - 1993..  För att nå ut till andra drabbade bankkunder upprättades en hemsida på Internet.

Hemsidan blev från början mycket uppmärksammad och inte minst uppskattad av andra som drabbats av bankerna. Cirka ett år efter starten polisanmäldes Börje Ramsbro för brott mot Datalagen av Håkan Nordquist, som var en av de nya delägarna till Börje Ramsbros företag System 3R International AB. Något dataregister fanns över huvudtaget inte på den aktuella hemsidan utan polisanmälan vara helt ogrundad.

Delägaren, Håkan Nordquist, hade genom en organiserad och planerad stöld tagit över Börje Ramsbro företagsgrupp genom att i hemlighet träffa avtal med bankerna och därefter under hot om konkurs tvingat Börje Ramsbro att underteckna ett avtal den 3 december 1993.

Polisanmälan

(Avskrift)

Anmälan angående brott mot Datalagen (1973:289)

Jag får härmed för Datainspektionens prövning anmäla följande:

På Internet har information gjorts tillgänglig av någon eller några som kallar sig Stiftelsen mot Nordbanken. Huruvida denna stiftelse är vederbörligen bildad eller inte känner jag inte till. Klart är emellertid att praktiskt taget allt material som görs tillgänglig via hemsidan avser förhållanden som rör Börje Ramsbro (adress se nedan) personligen.

Hemsidan i fråga har Internetadressen: (http://home1.swipnet.se/~w-17959/nb-fall15.html) och har länkar till bl.a. en "skampåle" där ett antal medborgare som "gjort sig förtjänta av extra uppmärksamhet" namnges. Från "skampålen" finns en länk till ett annat dokument ("Internet som elektronisk skampåle") där Stiftelsen förklarar varför en elektronisk "skampåle" är nödvändig, bl.a. då "de ekonomiska brottslingarna är ljusskygga och flyr snabbt landet eller upphör med sina oegentligheter om de riskerar att bli noterade vid skampålen". Ytterligare dokument är länkade till hemsidan, t ex "Psykopaten lurar under en vacker yta" och "Lögnarens sanna ansikte" i vilka förekommer personregister med "värderande uppgifter" enligt 6 § 2 st Datalagen.

För upprättande och förande av personregister innehållande personuppgifter som utgör omdömen eller annan värderande upplysning enligt 6 § 2 st Datalagen krävs tillstånd enligt 2 § Datalagen. Sådant tillstånd torde inte ha lämnats och därför bryter Stiftelsen mot Nordbanken - om det finns någon sådan - och/eller Börje Ramsbro mot Datalagen.

Jag hemställer att del i förundersökningen särskilt beaktas att uppgifterna i och syftet med personregistren har förtalskaraktär och att, förutom att straffansvar enligt 20 § Datalagen aktualiseras, grund kan finnas för utdömande av skadestånd enligt 23 § Datalagen.

Brottet:

Brott mot Datalagen; inrättande och förande av personregister utan tillstånd (20 § Datalagen)

Tid:

Personregistret har funnits i vart fall sedan medio 1996 och alltjämt

Plats:

Personregistret är inrättat och förs på dator ansluten till Internet. Hemsidans "Internetadress" är (http://home1.swipnet.se/~w-17959/nb-fall15.html). Eftersom anslutningen går via en svensk teleoperatör förs registret sannolikt på en dator i Sverige. Eftersom registret synes hanteras av Börje Ramsbro före registret sannolikt hos honom.

Effekt:

För straffansvar enligt Datalagen krävs inte någon särskild effekt av den brottsliga gärningen.

Omfattning

Ett flertal personregister har av Börje Ramsbro länkats till samma hemsida och gjorts tillgängliga på Internet. Uppgifter på Internet torde vara fritt tillgängliga för flera hundra miljoner användare runt om i världen. Genom att Internetsidor sedan juli 1997 nu även finns på engelska och sökord är vårt företags firma "System 3R" skadas bolagets förhållande till kunder och leverantörer i mycket stor omfattning. System 3R har ca 50.000 köpande kunder och driver egna säljbolag i 9 länder med en exportandel om 96%.

Misstänkt:

Det synes uppenbart att Knut BÖRJE Henry Ramsbro, 380812-3933, Tranebergsvägen 112,167 44 Bromma, är ansvarig för inrättandet och förandet av personregistren.

För polismyndighetens kännedom får jag slutligen meddela att jag förutom denna anmälan, denna dag ingivit anmälan till Datainspektionen avseende brottet mot Datalagen.

Skulle ytterligare information erfordras står jag naturligtvis gärna till tjänst. Förfrågningar kan också riktas till advokaten Per Eric Alvsing, Advokatfirman Vinge, telefon 614 30 00, med vem jag rådgjort i saken.


 

Läs vidare:
Tingsrättens dom
Svea hovrätts dom
Högsta domstolens dom


Bankrättsföreningen
Styrelsen
       

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida