Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Regeringen lever inte som den lär!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 juli 2019

I ett flertal inlägg har jag redovisat hela kedjan av bevisning som visar att System 3R International-koncernen tagits över till en fejkad värdering av Stiftelsen Industrifonden och företagspirater, vilka jag namngett i flera av mina ledarartiklar nedan. Trots den övertygande bevisningen som styrker grov ekonomisk brottslighet visar Regeringen ett totalt ointresse att medverka till att rättvisa skipas. De verkar redan från början ha bestämt sig för att Börje Ramsbro ska lida största möjliga skada och bestraffning. Avbildad: Regering II Löfven

Stiftelsen Industrifonden sviker sitt uppdrag
Varning för bolagsplundrare!
Fientligt övertagande av System 3R-koncernen
Egenmäktigt förfarande och olovligt förfogande
Sverige måste ställa krav på värdering av företag
Stoppa den dolda ekonomiska brottsligheten!

Jag kan inte släppa tanken på den fullständiga inkonsekvens som denna och den förra regeringen visar prov på. Det satsas på att i stor skala informera om att immateriella rättigheter och immateriella tillgångar i allmänhet utgör 80% av ett företags marknadsvärde. Näringsdepartementet avsatte 80 Mkr för myndigheten Vinnova och PRV (Patent- och registreringsverket) för att sprida kunskap om de immateriella tillgångarnas värde och betydelse för ökade konkurrenskraft. Mikael Damberg tillsammans med generaldirektörerna för Vinnova och PRV gjorde en storstilad introduktion av beslutet att lära små och medelstora företaget värdet av de immateriella tillgångarna.

Tidningen Dagens Industri publicerade flera artiklar om satsningen på de immateriella tillgångarnas värde och betydelse. Visst är denna satsning helt rätt men vet regeringen egentligen vilka konsekvenser den får? Vet de om vilket ansvar som följer för att skydda och försvara innovatörer och entreprenörer när deras uppfinningar kopieras och företag kapas av klippare och mindre nogräknade bankdirektörer, som skett under både Kreugerkraschen och under bankkrisen 1987- 1993 ?

Under mer än 20 år har jag följt Börje Ramsbros kamp för uppgörelse och ersättning för det företag han blev bestulen på under bank- och finanskrisen i slutet av 1993. Ramsbro hade träffat en överenskommelse med de två parterna Företagskapital (då hälftenägt av staten tillsammans med de fyra affärsbankerna) och privatpersonen Håkan Nordquist om ett delägande i dotterbolaget System 3R International AB. 

De två potentiella delägarna svek dock mycket snart överenskommelsen och inledde hemliga förhandlingar med företagets bankkontakter, Sparbanken Sverige AB och Nordbanken AB. Under hösten 1993 förhandlade de fram ett hemligt avtal med bankerna som Börje Ramsbro fick kännedom om först i november 1994 genom Sparbankens försorg. 

Efter att det hemliga avtalet hade undertecknats ställdes Börje inför valmöjligheten att underteckna avtal som han inte hade fört någon som helst förhandling om eller låta sitt hundraprocentigt ägda moderbolag System 3R Holding AB försättas i en regelvidrig utpressningskonkurs.

För att till varje pris undvika konkurs kände sig Ramsbro tvingad att underteckna två avtal fredagen den 3 december 1993. Därefter lämnade han sitt livsverk System 3R efter 25 år och återvände aldrig utan lät kaparna ta över. Han vill inte ha någon som helst inblandning i de misstänkt grova lagöverträdelser, vilka gjorde det möjligt för utomstående parter att lägga beslag på ett igångvarande lönsamt företag, utan att först upprätta en riktig värdering och utan att träffa giltiga förvärvsavtal.

Börje Ramsbro tog beslutet att gå den långa vägen via rättsliga åtgärder för att bringa klarhet i ägarfrågan. Mot de två bankerna riktades skadeståndstalan. Med dessa träffades förlikning utanför domstol, som gav Börje viss ersättning för bankernas överträdelse av banklagstiftningen genom att utan fullmakt träffa ett hemligt avtal med nya ägare till System 3R International-koncernen. Dock erhölls ingen ersättning för de stulna immateriella tillgångarna och aktierna i moderbolaget System 3R Holding AB.

Utan köpeavtal och utan giltig fullmakt rensade sedan de ”nya ägarna” moderbolaget på dess tillgångar medan Börje fortfarande var ägaren. Och enligt det hemliga avtalet skulle de immateriella rättigheterna överföras kostnadsfritt till dotterbolaget International. Efter detta olagliga agerande togs beslutet i den icke beslutsmässiga styrelsen i Holding att avveckla Holdings aktier i System 3R International till styrelsens medlemmar i tre delposter för 1+1+1 kronor.

En av ”köparna” var Småföretagarfonden som tilldelades 30.000 aktier i International för 1 kr. Småföretagarfonden var en portfölj ägd av Industrifonden men förvaltad av Företagskapital enligt ett avtal från den 12 november 1993. Enligt detta avtal låg ett förbud att förvärva aktier i företag som inte redan fanns i portföljen. I portföljen fanns inga aktier från System 3R-koncernen. Detta leder till ett olovligt ”förvärv” och ett ogiltigt ägande.

Industrifonden lade, via Småföretagarfonden, beslag på den andel i International som Börje fortsättningsvis skulle äga via Holding. Ingen som helst värdering gjordes. De immateriella tillgångarna inkl. patent och varumärken åsattes värdet kostnadsfritt. Detta rimmar illa med regeringens satsning på de immateriella tillgångarna enligt ovan.

Ramsbro lät en mycket kvalificerad professor vid Lunds Universitet göra en djupgående analys av avtalsläget och lämnar ett rättsutlåtande som visade på grova lagöverträdelser. Rättsutlåtande från professor Per Samuelsson. Ramsbro tog därefter beslutet att väcka talan mot den statliga kontrollerade Stiftelsen Industrifonden.

Ramsbro förlorade talan i Stockholms tingsrätt och dömdes att bära motpartens rättegångskostnad som slutade på ca 5 Mkr. Detta resulterade i att han fick sälja hus och hem via Kronofogden för att reglera sina rättegångskostnader som vida översteg totalt 10 Mkr. Tilläggas skall att Ramsbros motpart Industrifonden åberopade falsk och förfalskad skriftlig bevisning för att vilseleda tingsrätten, vilket resulterade i ett felaktigt domslut som ej har prövats i högre instans.

Vad tjänar det till att regeringen investerar 80 Mkr för att lära små och medelstora företag värdet och betydelsen av de immateriella tillgångarna när inte ens närstående verksamheter som myndigheten Vinnova och den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden lever som de lär?  Generaldirektören för Vinnova, Charlotte Brogren, var och är också ordförande i Stiftelsen Industrifonden och utsedd av regeringen.

Vare sig Småföretagarfonden eller Stiftelsen Industrifonden har någonsin kunnat uppvisa några köpeavtal för aktier i moderbolaget System 3R Holding AB eller i dotterbolaget System 3R International AB. Ur Holdings aktiebok (fd 3R Management AB) framgår att inga nya ägare har förvärvat några aktier i Holding utan dessa aktier ska ha gått direkt från ägaren Börje Ramsbro till dotterbolaget International.  Dotterbolaget har alltså ”förvärvat” moderbolaget i en helt igenom lagstridig transaktion.

System 3R-koncernen var grundad på Ramsbros egna uppfinningar, som tillverkades i egna fabriker med stöd av långt driven digitalisering. Marknadsföringen skedde globalt via 8 egna marknadsbolag. Administration och organisation var även digitaliserad med dåtidens IT-teknik. 

Denna igång varande lönsamma System 3R-koncern hade ett marknadsvärde som hade fastställts till ca 175 Mkr. Omsättningen var på 285 Mkr, varav export 97%. (Länk System 3R företagspresentation)

System 3R-affären grundades på en fejkad substansvärdering som Håkan Nordquist i hemlighet beställde av företagets ekonomidirektör och revisor. Värderingen skulle grundas på antagandet att International försattes i konkurs. Det var alltså en konkursbaserad justerad substansvärdering d.v.s. ett skrotningsvärde utan immateriella tillgångar, trots att han skulle ta över ett komplett igång varande global koncern.

Nordquist begärde fram ett fejkat värde, vilket han fick. Detta slutade på minus 28.988 – 39.988 KSEK. (Länk till substansvärdering)

Det finns inget spår i värderingen av några immateriella tillgångar, d.v.s. 80% av företagets värde har undanhållits. De immateriella tillgångarnas värde uppgick i vart fall till 100 Mkr enligt oberoende källor.

Efter att ha övertygat bankerna om att företaget var värdelöst gjorde Håkan Nordquist kort efter kapningen, som VD för Holding och International, en sammanfattning av vilka immateriella tillgångar som 3R har, citat:

 • Ett utbyggt och komplett produktprogram
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Tekniskt kunnande
 • Lång erfarenhet
 • Utbyggd säljapparat och många gamla kunder
 • Eget patent på sin nyckelprodukt - Macro

 Lägg därtill ej redovisade immateriella tillgångar:

 • Egna moderna digitaliserade produktionsresurser (CAS/CAM)
 • Digitaliserad konstruktion och utveckling (CAD)
 • Digitaliserade administration
 • Inarbetade varumärken på en global marknad

Samtliga dessa immateriella tillgångar fanns i den kapade koncernen som fråntogs ägaren och grundaren Börje Ramsbro utan ersättning. Efter några år såldes företaget vidare för ca 350 Mkr till en utländsk köpare.

Stiftelsen Industrifonden och Näringsdepartementet har vägrat att inleda seriösa diskussioner med Börje Ramsbro. De vägrar att sätta sig in i fakta. Istället hänvisar de gång på gång till ombuden, som försvarat Industrifonden genom en vårdslös processföring enligt metoden ”Kill the Inventor.” 

Frågan måste ställas:

 • Var finns regeringens ansvar och intresse för att följa upp satsningen på de immateriella tillgångarna?
 • Varför blundar regeringen för ”System 3R-affärens” grova ekonomiska brottslighet?
 • Borde inte Börje Ramsbro belönas av staten istället för att bestraffas?
 • Eller är det accepterat att staten aktivt skall medverka till ekonomiska brott och grova lagöverträdelser i vänskapskorruptionens tecken? Läs vidare: Statlig bluffmakare

Att åberopa rädslan för ministerstyre håller inte som försvar när grov ekonomisk brottslighet har avslöjats i ett flertal skrivelser till näringsdepartementet och Industrifondens styrelse och ledning. Se exempel: Öppet brev till Näringsdepartementet Mikael Damberg den 18 maj 2016.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - InnehållsförteckningBankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida