[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Att vränga lag
Av Mats Lönnerblad - 27 september  2001

corell.gif (160951 byte)Lars Cornell har skrivet en vitbok på både engelsk och svensk version om ett allvarligt problem i det svenska juridiska systemet, som förtjänar att uppmärksammas. Boken handlar om korruption inom det svenska rättssystemet. Som exempel tar Lars Cornell upp sina egna erfarenheter från ett nyligen avslutat fall.

Bokens titel: Twisting the law
Författare: Lars Cornell
Kan beställas från http://www.tjust.com/jur/

Eftersom rättsväsendet hanterar frågor om ont och gott, rätt och fel, sanning och rättvisa är ett fungerande rättsväsendet en förutsättning för demokratin, skriver Lars Cornell. Därför är det synnerligen viktigt att kontrollfunktionerna i form av Justieombudsmannen ( JO ) , riksåklagaren ( RÅ ) och Justitiekanslern ( JK ) är på sin vakt och bevakar att det svenska rättssystemet fungerar, avseende både domare och advokater. Men så fungerar det inte i dag.

Som bevis för att systematisk korruption anförs en artikel av Bertil Burström, att i endast två fall på över 60 år har hovrätterna och Högsta domstolen givit någon ledamot av Sveriges advokatsamfund bakläxa från missnöjd kund. Och det sker mycket sällan att domare blir fällda för rättegångsfel eller korruption. I Danmark har ungefär sjuttio advokater dömts till skadestånd, bara under de senaste fem åren, vilket visar att de svenska kontrollorganen inte fungerar !

Oberoende domstolar är en förutsättning för ett fungerande rättsväsendet. Men något oberoende domstolsväsende har vi inte i Sverige så länge som politikerna tillåter sig att utnämna de högsta domarna, och där tillsyningsmyndigheterna inte agerar tillräckligt starkt, så snart man upptäcker korruption eller i ärenden där grova rättegångsfel föreligger.

Villkoret för ett domstolsväsende som är oberoende, i bemärkelsen motståndskraftig mot påtryckningar, är att det finns kompetenta och effektiva oberoende organ som övervakar och åtgärdar bristande kvalitet, ineffektivitet och korruption i rättsväsendet. Några sådana instanser finns inte i Sverige hävdar författaren, som djupt beklagar att Sverige sedan länge saknar effektiva kontrollerande organ.

Jag delar författarens synpunkter att redan vid minsta misstanke om vänskapskorruption i rättsväsendet borde larmklockor ringa, och effektiva utredande och korrigerande åtgärder vidtas, men i Sverige fungerar det på det omvända sättet och offren kallas för ”rättshaverister” fast det egentligen är det svenska rättsväsendet som havererat.

Min förhoppning är därför att författaren når ut med sitt budskap med hjälp av sin vitbok. Att författaren har rätt i sak har redan visat sig. Sverige i flera fall redan dömts att EG-domstolen för att inte följa EG-rätten och av Europadomstolen för att inte följa Europakonventionen som numera ( sedan 1995 ) ingår i den svenska lagstiftningen.

När det gäller den europeiska bankrätten, som numera borde ingå i den svenska lagstiftningen, följer Sverige inte ens grundläggande avtalsregler ( ! )

Skall Sverige få tillbaka ett fungerande rättsväsende måste vi självfallet ha kontrollfunktioner som fungerar i praktiken !

 

Mats Lönnerblad

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida