bankrattsforeningen.org.se 
Sviker inte sanningen

Vi kräver ansvarsfulla banker och ett fungerade rättssamhälle!
 
Bankrättsföreningen avslöjar "Manschettbrottslingar"

Bankrättsföreningen bildades som ett resultat av bank- och finanskrisen 1987-1993. Många var de som förlorade sina livsverk, hus och hem utan att kunna värja sig mot manschettbrottslingar (se Not:) som lierade sig med de krisdrabbade bankerna, vilka inte förstod att värdera de pantsatta tillgångarnas marknadsvärde. Detta bidrog till att företag försattes i konkurs för att berika sig själva.

Bankrättsföreningen har speciellt följt uppmärksammade och välkända fall och vad som händer när det är finansiella kriser i Sverige. Bland annat: Antonia Axelsson Jonsson mot SEB, Ivar Kreuger mot Wallenbergsfären, Erik Penser mot Nordbanken, ”System 3R-affären” mot Industrifonden och Håkan Nordquist - där ägaren Börje Ramsbro mot Nordbanken och Swedbank tvingades bort från sin globala koncern utan en kronas ersättning.

Bankrättsföreningen har visat att i ”System 3R affären” förde manschettbrottslingarna hemliga förhandlingar med de krisbankerna där det visade sig att vänskapskorruptionen varit ledtråden för hela affären. Bankerna tog senare sitt ansvar och ingick förlikningar med Börje Ramsbro som gav viss ersättning för intrång på ägarens rättigheter.

Bankrättsföreningen har som uppgift att avslöja bankernas, finansbolagens och manschettbrottslingarnas ”affärsmetoder” som står över lagen och kortsluter rättssamhället och ger frisedel från långvariga fängelsestraff. Genom artiklar belyser vi varför Sverige inte längre följer vare sig Europarätten eller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som ingår i den svenska grundlagen.

Bankrättsföreningen har förhoppningen att kunna belysa manschett-brottslingarnas samhällsfientliga beteenden och ställa dem mot väggen genom fakta och framtvinga rätt och rättvisa.

Bankrättsföreningen,
Styrelsen:
Mats Lönnerblad, ordförande,  
Börje Ramsbro
Ingvar Axelsson

Not:

Manschettbrottslingar har ofta en betydande politisk och finansiell makt som skyddar dem från att bli anhållna och dömda. Än viktigare är de regler och administrativa rutiner som samhället tillämpar gentemot dessa gärningsmän. Personer som bryter mot lagar som har att göra med patent, marknadsföring, produktion och liknande affärsverksamhet ”prövas” sällan av straffrättsliga domstolar utan av administrativa instanser eller inom civilrättens ram. Eftersom lagöverträdelserna i de sistnämnda fallen inte definieras som kriminella. Ur BRå-rapport 2000:23

"System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

Under den allvarliga bank- och finanskris som rådde 1987–1993 skedde i stort antal osunda och rent av kriminella ägarförändringar i företag. Det spelade ingen roll om de var friska och välskötta eller inte. Genom att liera sig med banker och konkursförvaltare kom manschettbrottslingarna över företag och fastigheter till långt under de marknadsvärden som gällde när bankerna angeläget hade lämnat krediterna. Avbildad: Börje Ramsbro

Efter att mitt företag System 3R hade kapats av manschettbrottslingar bestämde jag mig för att söka svaret på hur detta kunde vara möjligt. Detta sökandet efter svaret har resulterat i flera rättsliga processer, som givet mig omfattande erfarenhet hur manschettbrottslingarna agerar för att lägga beslag på annans egendom utan hänsyn till de verkliga upparbetade marknadsvärden eller ens bli straffade för stölderna.
Läs vidare::
Allt slutade med "System 3R-affären"

"System 3R affären" - Sammanfattning
Statlig mörkläggning
Industrifonden mörklägger "System 3R affären"

Hemsida:
Stiftelsen Industrifonden, investeringsteam, styrelse och ledning
Näringsdepartementet


Varning för klanen på Visinge Gård

   Det är min plikt och skyldighet, som samhällstillvänd medborgare, att varna för klanledaren Nordquist, som en ytterst ohederlig person. Han anser sig i alla sammanhang ha rätten att stå över lagen.
   Jag erbjöd honom ett generöst delägarskap i mitt operativa dotterbolag System 3R International AB. Han nöjde sig inte med detta utan inledde hemliga förhandlingar med bankerna, vilket slutade med att jag tvingades bort från mitt livsverk efter 25 år, som grundare och ägare till System 3R-koncernen.
   Klanen Nordquist kan inte styrka att de förvärvat en enda aktie i mitt moderbolag, System 3R Holding AB, genom aktieöverlåtelseavtal. Ej heller finns det några noteringar i aktieboken för Holding (fd 3R Management AB) utan det blev det kapade dotterbolaget som förvärvade moderbolaget Holding. Klanen Nordquist kapade hela System 3R-koncernen genom fejkade avtal, protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten. Läs vidare: Kapning av System 3R-koncernen.
   Efter några år sålde klanen vidare det stulna företaget och gjorde ett klippa på ca 200 miljoner kronor. De tre klanbröderna, Henrik, Johan och Nicholas, fick dela på 50 miljoner kronor. Jag som grundare och ägare har inte erhållit en (1) krona. Avbildad: Dåvarande klanen på Visinge Gård. Numera huserar klanhövningen på Östermalm i Stockholm.
   Klanen Nordquist har agerat "avrättningspluton" för att med alla medel försöka tysta mig i hopp om att dölja den grova ekonomiska brottslighet som präglar hela "System 3R-affären".  
   Jag har valt att på detta sätta sända ut en varning och därmed förhindra att andra innovatörer och entreprenörer råkar ut för klanhövdingens oseriösa affärsmetoder, som saknar utrymme för empati och rättvisa. Håkan Nordquist ljuger om allt och alla för att försvara de grova brott han gör sig skyldig till.
   Nedan redovisas några avsnitt från "System 3R-affären" hämtat från min omfattande sammanfattning:

"System 3R-affären - Ett verk av manschettbrottslingar

Börje Ramsbro


Efterlysning

   Håkan Nordquist var före sin tid när han planlade och genomförde kapningen av System 3R-koncernen årsskiftet 1993-94. Tyvärr har det tagit lång tid för mig att samla fakta och bevis för hur han lyckades med denna ”bedrift”. Avbildad: Håkan Nordquist 
   Men tiden kommer ifatt även honom och kapningen kan styrkas till punkt och pricka. Frågan är om han inser det själv? Han kan nämligen inte skilja mellan rätt och fel, sanning och lögn eller mitt och ditt. Nu är detta inget problem. Han har nämligen inte varit smartare än att han har lämnat mycket tydlig bevisning efter sig som avslöjar honom som en cynisk och girig företagskapare och manschettbrottsling, vars främsta försvar är lögner och åter lögner. 
   Håkan Nordquist har fått oändliga tillfällen att bringa klarhet i "System 3R-affären" men han har valt tystnaden. Detta är anledningen till den stående efterlysningen.
Läs komplett avsnitt:
Företagskaparen

Efterlysning via mail:

Från:
Börje Ramsbro
Skickat: den 20 augusti 2021 09:49
Till: hk.nordquist@telia.com
Ämne: System 3R-affären

Hej Håkan!

Du förstår säkert att jag inte kan glömma dig. Så länge som du inte kan tala om hur många aktier i mitt moderbolag System 3R Holding AB du köpte av mig den 3 december 1993, hur många Företagskapital och hur många Stiftelsen Småföretagsfonden köpte och styrka det, måste jag betrakta dig som en stor bedragare. Du stal min globala koncern, sålde den och trots att du fick så många miljoner, kunde du inte övervinna din girighet och dela med dig.

Jag har lite på gång just nu och skulle det gå min väg skulle det betyda att ditt namn skulle uppmärksammas i mindre angenäma sammanhang. Din familj och dina grannar skulle förstå att det jag skrev till dem för en tid sedan, inte var något förtal utan sanningen om dig.

Om du innan dess vill rentvå ditt befläckade samvete, får du gärna kontakta mig och föreslå hur du skulle vilja avsluta denna affär på ett värdigt sätt.

Hälsningar,
Börje

Kärlek vid första ögonkastet!

    Bankdirektör Lars-Ove Håkansson med sina bristande kunskaper om banklagstiftning försökte under augusti 1993 lägga beslag på System 3R-koncernen, av någon oförklarlig anledning. Jag avvisade naturligtvis detta förslag. Vid samma tid hade en styrelseledamot inom System 3R hört talas om en svensk man boende i Belgien som sökte investeringsobjekt inför sin återkomst till Sverige. På omvägar spårades den här mannen, Håkan Nordquist, och vi hade ett första sammanträffande den 9 september 1993.
Läs komplett inlägg: Kärlek vid första ögonkastet!


Svek utan motstycke

Någon ordning och rättvisa får det vara även för företagspirater, klippare och kapitalister i allmänhet, när de ska göra affärer med oss innovatörer och entreprenörer. Vi står på samhällets sida och medverkar till välfärden. Jag har i föregående avsnitt ganska ingående redovisat hur jag blivit bemött av Håkan Nordquist och Företagskapital AB/Stiftelsen Småföretagarfonden och deras agerande för att komma över System 3R-koncernen utan ett förvärv. Allt är en stöld av grövsta varianten.
Läs komplett inlägg: Svek utan motstycke


Bluff med skenavtal

Jag tvingades konstatera att jag hade råkat ut för företagspirater, som var totalt ointresserade av att värdesätta vad jag hade skapat under 25 år. Vid ett möte med Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, VD Företagskapital AB, den 1 december 1993, framförde Håkan Nordquist att han hade ett bindande ”avtal” med bankerna. Det var ett ”avtal” rörande mitt System 3R som jag inte kände till, mycket mindre hade varit delaktig i. Vad jag då inte visste var att Håkan Nordquist tillhörde kategorin manschettbrottslingar.
Läs komplett inlägg: Bluff med skenavtal


Statliga bluffmakare

Huvudpersonen är en statlig tjänsteman (alltså en man i Statens tjänst, det vill säga i tjänst för dig och mig, samt avlönad med skattemedel) vid namn Lars Häggmark.  Häggmark var under perioden 1993 – 1998  kansliråd på dåvarande Närings- och Handelsdepartementet. Han var dessutom under verksamhetsåret 1993-1994 styrelseledamot i det som då hette Stiftelsen Industri- och Nyföretagarfonden. Det var under denna period då det påstådda ”förvärvet” av Börjes företag System 3R gjordes. Närings- och Handelsdepartementet var (liksom nu Näringsdepartementet) huvudman för det som sedan juni 1995 heter Stiftelsen Industrifonden. Avbildad: Lars Häggmark.

Läs komplett inlägg: Statliga bluffmakare


Advokaten som främjar orätt

Den 31 oktober 1994 är det ett kvarts sekel (25 år) sedan advokaten Hans Bagner uppenbarade sig som försvarare av Företagskapital AB. En av kaparna av mitt företag System 3R. Från första stund har denne Bagner visat prov på hur en advokat främjar orätt och bryter mot Advokatsamfundets "Vägledande regler om god advokatsed" där det entydigt ställs kravet i punkt 1 sista stycket att "En advokat får inte främja orätt". I klickbild: Advokat Hans Bagner.

I min tvist med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden konfronterades jag på nytt av Hans Bagner som "framgångsrikt" tillämpat sin processmetod där han kör över sina klienter och vittnen för att koka ihop sina egna bevis. Allt för att rädda klienten och skydda sitt eget skinn. Under rubriken - "Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet" - redovisas ett exempel på Bagners oseriösa och rättsvidriga processföring. Läs vidare: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet

Mail till Hans Bagner den 31 oktober 2019


Förlikning

Efter att Sparbanken visat intresse för att ingå förlikning och efter att referenten i Svea hovrätt frågat mig om inte parterna kunde förlikas började jag se ljuset i tunneln. Jag såg bilans fall hejdas. Referenten kontaktade ombuden för System 3R International AB. Kvartetten där producerade snabbt ett förslag till förlikningsavtal utan några som helst diskussioner med mig eller mina ombud, bilaga 88. Sparbankens ombud Claes Broman var en advokat av den jordnära typen som hade glimten i ögat men också en räv bakom varje öra. Hellre mötte jag denna personlighetstyp än advokaterna Hans Bagner och Olle Flygt från Vinges med sin höga svansföring. Ombudens förslag avvisade jag skriftlig via mina ombud, bilaga 89.
Läs komplett avsnitt:
Förlikning


Rusta inför kommande möte med banker och kreditgivare!

Vi går nu in i en mycket svår period där risken är stor att många innovatörer, entreprenörer och egenföretagare riskerar förlora sina företag och uppfinningar, till följd av felaktiga och oseriösa värderingar. Banker och riskkapitalister/klippare saknar ofta kunskap om ett företags totala marknadsvärde, vilket leder till att säkerheterna undervärderas. Detta kan sluta med att säkerheterna/panten tas i anspråk grundat på en felaktig värdering.

Under bank- och finanskrisen (1987 -1993) råkade jag ut för parter (klippare) som lierade sig med de krisdrabbade bankerna och träffade ett hemligt avtal med bl.a. följande villkor, citat:

”Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter – patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc – vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding AB, utan vederlag överförs till System 3R International AB.”

Inte nog  med att dessa tillgångar skulle överföras vederlagsfritt utan därtill konfiskerades den royalty som International löpande erlade till Holding.

Jag ägde moderbolaget Holding till hundra procent, som i sin tur ägde det operativa företaget International till 91%. En seriös värdering visade att det totala marknadsvärdet uppgick till 175 Mkr. I detta fall träffade de krisdrabbade bankerna ett hemligt avtal med nya ägare, som lade beslag på (kapade) det igång varande lönsamma företaget utan att kunna uppvisa några förvärvsavtal. Jag tvingades lämna mitt livsverk, System 3R, efter 25 år utan någon ersättning.

Gör en sammanfattning av vilka immateriella tillgångar som finns genom hela företagsstrukturen för att vara rustade inför kommande diskussioner med banker och riskkapitalister/klippare. I dagens högteknologiska och digitaliserade företag överstiger de immateriella tillgångarna vida de materiella tillgångarna. Enligt Näringsdepartementet kan de immateriella tillgångarna uppgå till 80% av företagets totala  marknadsvärde.
Läs vidare text till grafiskt exempel ovan. Totalt marknadsvärde

Börje Ramsbro


Håll huvudet kallt! Efter regn kommer sol.

När jag skrev vidstående debattinlägg för Dagens Industri slutet 1992 kunde jag inte föreställa mig att mitt företag System 3R skulle kapas ett år senare. Tack vare min inställning enligt inlägget tappade jag inte modet utan såg det som mitt uppdrag att söka svaret hur detta kunde ske.

Den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden är en del i svaret.

Bank- och finnanskrisen 1987 - 1993 drabbade Sverige med att 60.000 företag försattes i konkurs och 400.000 riktiga jobb gick förlorade, allt för att rädda bankerna.

Nu står inte bara Sverige utan hela världen inför en mycket svår situation där vi alla kommer att drabbas i någon form. Nu måste vi alla hjälpas åt och dela på bördorna inför en framtid som för närvarande är oförutsägbar.

Nöden är uppfinningarnas moder så något gott kan komma ut av allt det negativa. Släpp loss din fantasi och kreativitet.
Lycka till!

Börje Ramsbro


Rätt skall vara rätt!

Industrifondens försvar en fejkad värdering

Under åren har det gjorts många försök att få till stånd ett möte direkt med Industrifondens styrelse och ledning för att diskutera deras inblandning i ”System 3R-affären”. Försöken har misslyckats. Även Industrifondens nuvarande VD David Sonnek vägrar öppna upp för ett möte. Han har den 22 juli 2019 lämnat mailsvaret ”Som jag skrivit tidigare har vi inget att tillägga och ser ingen mening med ett möte”. Foto Industrifonden

Med detta svar verkar dörren vara stängd. Nu återstår endast sociala medier och massmedia. Genom ett öppet brev till David Sonnek belyser jag ett exempel på falsk bevisning genom en fejkad due diligence som varit helt avgörande för utgången i den tvist jag fört med Industrifonden, en tvist som jag förlorade. Läs och begrunda.
Länk: Rätt skall vara rätt!


Advokaten som främjar orätt

Den 31 oktober 1994 är det ett kvarts sekel (25 år) sedan advokaten Hans Bagner uppenbarade sig som försvarare av Företagskapital AB. En av kaparna av mitt företag System 3R. Från första stund har denne Bagner visat prov på hur en advokat främjar orätt och bryter mot Advokatsamfundets "Vägledande regler om god advokatsed" där det entydigt ställs kravet i punkt 1 sista stycket att "En advokat får inte främja orätt". I klickbild: Advokat Hans Bagner.

I min tvist med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden konfronterades jag på nytt av Hans Bagner som "framgångsrikt" tillämpat sin processmetod där han kör över sina klienter och vittnen för att koka ihop sina egna bevis. Allt för att rädda klienten och skydda sitt eget skinn. Under rubriken - "Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet" - redovisas ett exempel på Bagners oseriösa och rättsvidriga processföring. Läs vidare: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet

Mail till Hans Bagner den 31 oktober 2019


Rätt skall vara rätt!  

Fejkad värdering

Under åren har det gjorts många försök att få till stånd ett möte direkt med Industrifondens styrelse och ledning för att diskutera deras inblandning i ”System 3R-affären”. Försöken har misslyckats. Även Industrifondens nuvarande VD David Sonnek vägrar öppna upp för ett möte. Han har den 22 juli 2019 lämnat mailsvaret ”Som jag skrivit tidigare har vi inget att tillägga och ser ingen mening med ett möte”. Foto Industrifonden

Med detta svar verkar dörren vara stängd. Nu återstår endast sociala medier och massmedia. Genom ett öppet brev till David Sonnek belyser jag ett exempel på falsk bevisning genom en fejkad due diligence som varit helt avgörande för utgången i den tvist jag fört med Industrifonden, en tvist som jag förlorade. Läs och begrunda.
Länk: Rätt skall vara rätt! - Avsnitt 1


Regeringen lever inte som den lär!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 juli 2019

I ett flertal inlägg har jag redovisat hela kedjan av bevisning som visar att System 3R International-koncernen tagits över till en fejkad värdering av Stiftelsen Industrifonden och företagspirater, vilka jag namngett i flera av mina ledarartiklar nedan. Trots den övertygande bevisningen som styrker grov ekonomisk brottslighet visar Regeringen ett totalt ointresse att medverka till att rättvisa skipas. De verkar redan från början ha bestämt sig för att Börje Ramsbro ska lida största möjliga skada och bestraffning. Avbildad: Regering II Löfven
Läs vidare komplett Ledare: Regeringen lever inte som den lär


Stiftelsen Industrifonden sviker sitt uppdrag
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 7 juli 2019

Den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden har till uppgift att medverka i start-ups och att stödja befintliga företag att fortsätta utvecklas vidare. Trots detta väljer dess ordförande, Charlotte Brogren, att försvara stölden av aktier i System 3R Holding AB som till hundra procent ägdes av grundaren Börje Ramsbro. Avbildad: Charlotte Brogren

Börje Ramsbro stämde därför den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden efter att han från flera rättsutredningar fått styrkt att det förelåg flera grova lagbrott, som lett fram till System 3R affären. De inblandade bankerna insåg detta och träffade förlikningar som gav honom  ekonomisk ersättning för sin inblandning i stölden av företaget.
Läs vidare: Se inlägg


Fientligt övertagande av System 3R-koncernen -manschettbrott
Av Mats Lönnerblad - 20 maj 2019

Ursprunget till detta fientliga övertagande var att grundare och ägaren till System 3R-koncernen hade träffat en överenskommelse med finansmannen Håkan Nordquist och riskkapitalföretaget Företagskapital AB (då ägt till 50% av staten) om vardera ett tredjedels ägande i Börje Ramsbros operativa dotterbolag System 3R International AB (International), som endast höll fram till den 10 november 1993. Det var då de tilltänkta delägarna svek överenskommelsen och tvingade bort Börje Ramsbro från företaget, utan någon ersättning alls, för det företag som han utvecklat under 25 år till en globalt etablerad koncern. Avbildad Håkan Nordquist.
Läs vidare komplett inlägg.


Riskkapitalister och Industrifonden dolde ekonomisk brottslighet
Av Börje Ramsbro 5 september 2018

Jag väckte skadeståndstalan mot den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden med krav på ersättning för bl.a. aktier, immateriella tillgångar, patent, varumärke mm i min koncern System 3R. Dessa tillgångar hade ett marknadsvärde som i vart fall uppgick till cirka 175 miljoner kronor.

Industrifonden och ytterligare två parter hade träffat ett hemligt avtal med bankerna. Aktierna i det operativa dotterbolaget System 3R International AB skulle förvärvas för en krona. De immateriella rättigheterna skulle dessförinnan överföras kostnadsfritt från mitt hundraprocentigt ägda holdingbolag, System 3R Holding AB, till System 3R International AB. Därtill konfiskerades en löpande royalty på 3 % baserad på dotterbolagets omsättning. Jag förlorade, trots överväldigande bevisning både skriftlig och muntlig, talan mot Industrifonden och dömdes att bära Industrifondens rättegångskostnad på cirka 5 Mkr. Industrifonden hävdade i sitt försvar att företaget var värdelöst trots ett styrkt marknadsvärde på ca 175 Mkr. Läs vidare komplett text.


Den eviga kampen mellan demokrati och diktatur
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 25 juni 2018

I sina två första böcker om Roms förvandling från demokrati till diktatur: Imperium och Konspiration. Forum förlag. Översättning av Leif Janzon- överträffar författaren och journalisten Robert Harris sig själv - det mesta han tidigare skrivit. Avbildad: Mats Lönnerblad

I den tredje boken Dictator, (Arrow books) som ännu ej finns utgiven på svenska, slutför Harris sin trilogi med mästarhand som handlar om hur romarriket, så snabbt kunde förvandlas från demokrati till diktatur.

Vad trilogin handlar om är hur advokaten och konsuln Marcus Cicero försöker försvara demokratins grundvalar och lagar, medan mäktiga krigsherrar med egna maktanspråk själva önskar styra landet enväldigt, gör allt för att motarbeta Ciceros strävanden sedan han blivit konsul och senatens ordförande..

Läs komplett ledare: Den eviga kampen mellan demokrati och diktatur


Godtycke och osäkerhet
Av Marie-Anne Olsson Ledaren  - 2 februari 2018

Sverige är idag ett mycket osäkert rättssamhälle. Det handlar bland annat om inkompetens, vänskapskorruption, bristande engagemang hos nyckelpersoner (kanske är de överstressade), självupptagenhet och till en del också, sorgligt nog, om ren ohederlighet. Vi har fått en tystnadskultur och en brist på civilkurage som är väldigt farlig och än värre blir det om den tillåts att utvecklas vidare. Avbildad: Marie-Anne Olsson

Man kan lätt känna sig maktlös och hopplös, men det är ju på sätt och vis att godta sakernas tillstånd. Alltså gör åtminstone jag vad jag kan för att fortfarande tro på det goda hos människan och att förändring är möjlig. Mitt bidrag just nu är att skriva och sprida de helt huvudlösa dumheter och oegentligheter (snällt sagt, det är egentligen kriminella handlingar) som Börje Ramsbro har blivit utsatt för. Han blev utsatt för grov ekonomisk brottslighet i början på 1990-talet. Det räcker dock att jag för närvarande håller mig till de grova brott han har utsatts för i nutid av den statliga Stiftelsen Industrifonden och dess ombud, advokaterna Hans Bagner och Pontus Ewerlöf.

Läs komplett inlägg: Godtycke och osäkerhet


Regeringsformens krav på prövningstillstånd
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 25 januari 2018

Varför krävs inte alltid prövningstillstånd i andra instans i Sverige? - frågar sig Eric Bylander ? Han är docent Jur.dr och universitetslektor i processrätt vid Uppsala universitet i en artikel Juridiska föreningens tidning. I denna artikel, vill jag försöka, med anledning av två rättsprocesser - som jag redan skrivit om - besvara några av hans frågeställningar.

Eric Bylandes utmärkta bakgrundsbeskrivning som jag till en del återger - visat på de krav på prövningstillstånd innebär att en högre domstolsinstans - efter en inledande begränsad prövning, beslutar om ett mål eller ärende som har överklagats dit ska underkastas en mer omfattande prövning, som kan leda till ett nytt avgörande i sak, skriver Bylander.

Läs vidare: Regeringsformens krav på prövningstillstånd


Innovatörer och entreprenörer är rättslösa i dagens Sverige.
Av Börje Ramsbro Ledaren  - 11 januari 2018

I SvD:s ledare den 17 december 2017 har Uppfinnarkollegiets ordförande Carl-Johan Westholm framfört att ”Mot patentrånare står uppfinnaren rättslös”. Det är värre än så, det sker stölder av kompletta företag, inklusive patent och varumärken, vilket vi står försvarslösa mot i dagens rättssamhälle. Avbildad: Börje Ramsbro

Detta är ett förhållande som få talar om men som nog är lika utbrett som de sexuella trakasserierna, vilka nu uppmärksammas ända upp i regeringens korridorer. Jag vill inte på något sätt förminska betydelsen av #metoo-rörelsen. Men jag skulle önska att vi som drabbas av finanselitens rån, våldtäkter, trakasserier och kränkningar fick något av #metoo-rörelsens uppmärksamhet och slagkraft.

Läs vidare: Innovatörer och entreprenörer är rättslösa i dagens Sverige


Rätten till en rättvis rättegång

Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 31 december 2017

Det är inte bara i samband med flera allvarliga brottsmål som den svenska rättvisan inte längre fungerar som den skall. Långt vanligare är att domstolarna inte bryr sig om att tillhandahålla rättvisa rättegångar i samband med ekonomiska tvistemål, för att sedan underlåta att rätta till dessa allvarliga fel i högre rättsinstans.

Efter andra världskriget avslutats bildades Europarådet för att förebygga och förhindra de rättsövergrepp i framtiden, som efter politiska beslut och de stora övergrepp som skedde i stor skala - som sedan sanktionerades av domstolarna i Tyskland - efter Hitlers makttillträde. Den Europeiska konventionen angående skydd för de grundläggande friheterna som utarbetades inom Europarådets ram, undertecknades den 4 november 1950, trädde i kraft den 3 september 1953.

Läs vidare: Rätten till en rättvis rättegång


Skampåle för rättvisans skull

Det är dags att damma av den gamla skampålen när rättssamhället nu inte har kraft och resurser att ta tag i den ekonomiska brottsligheten, som frodas i det svenska samhället.

Krävs det även inom detta om område en "Me Too-rörelse" för att avslöja de kränkningar och trakasserier som är vitt spridda inom rättssamhället? Här gäller det trakasserier i rättssak som upplevs ytterst kränkande och orättvisa och sätter djupa spår för all framtid hos de som drabbats.

Med denna skampåle inleder vi med den statliga Stiftelsen Industrifonden och deras beskyddare i tvisten med Börje Ramsbro. Vi vill inte att någon skall förlora sitt jobb men väl sköta sitt jobb och följa gällande lagstiftning och uppträda med god moral, etik och samhällsansvar. Den som uppenbart snyltar på samhällets svagheter eller går orättvisans ärende förtjänar sin plats på rättvisans skampåle i den virtuella världen...........

Läs vidare: Komplett skampåle med "gäster" Industrifondens beskyddare

Legaliserad stöld i domstol
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 1 december 2017

Politiskt legaliserad stöld innebär att någonting som är olagligt ses som lagligt genom brott i flera led. Med legaliserad stöld i domstol menas - att käranden eller svaranden  inte har fått någon "rättvis rättegång", i enlighet med EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Artikel 6). Dessa ingår sedan Sveriges inträde i EU ingår i den svenska lagstiftningen. Avbildad Mats Lönnerblad

Senast som jag har skrivit om politiskt legaliserad stöld var i en ledare för mer än 10 år sedan, den 11 juni 2007. Den gången handlade det om legaliserad stöld när svenska staten genom regeringen Carl Bildt och bankminister Bo Lundgren hjälpte till att försätta 60.000 välskötta svenska företag i konkurs, vilket resulterade i att 400.000 svenskar kastades ut i permanent arbetslöshet.

Läs vidare komplett ledare: Legaliserad stöld i domstol


Näringsdepartement avsätter 80 Mkr till Vinnova som får i uppdrag att sprida kunskap om att 80 % av ett företags marknadsvärdet omfattas av immateriella tillgångar. Vad gör genraldirektören för Vinnova? Se nedan.

Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar  - Nu får det vara nog.
Av Marie-Anne Olsson

Introduktion

Jag tror att jag är av naturen lat. Jag förstår inte hur människor kan ägna energi åt att tjafsa om ovidkommande saker. När jag hör någon gnälla, måste jag undra vad personen i fråga tycker ska göras istället. Eller också tar jag upp något som är positivt och konstruktivt att tala om istället. Det är inte svårt att finna om man bara har en gnutta fantasi och vilja. Jag känner vämjelse inför vackra ord utan substans. Den känslan vill jag inte ha, så jag måste vända bort blicken och stänga mina öron alltför ofta. Det sker när jag öppnar Stiftelsen Industrifondens hemsida eller när jag ser vad som står på Näringsdepartementets. Jag måste ta mig bort ganska snabbt för att rädda mig från alla floskler. Vi ska inte tala om regeringen Reinfeldts regeringsförklaring i höstas, som jag råkade höra en del av i radio. Det riktigt ekade av tomhet i texten, det riktigt hördes hur statsministern läste upp floskler som han hade tränat på, något som någon annan hade skrivit ihop. Jag stängde snart av. Låter sig verkligen majoriteten av Sveriges folk luras av sånt här? Låter sig världens folk luras av sånt här? Vad är det för ledare vi har i våra länder och i våra företag?

Jag är en sån som har funderat rätt mycket på vilka mina egna värderingar är, och jag har dem rätt klara för mig. Med ålderns rätt blir jag också alltmer orädd och fast besluten att stå upp för dem. Ärlighet, civilkurage, äkthet, ödmjukhet och att kunna erkänna fel till exempel, det är musik i mina öron. Att våga stå för vem man är och för vad man gör är underbart viktigt för alla människor, för att man själv ska må bra. Varför finns det då personer som har satt lögn och bedrägeri i system? Såna personer kan självfallet innerst inne inte vara särskilt nöjda eller lyckliga. Det kan de ju ha, men tyvärr drar de ofta med sig andra i fallet.

Jag har följt Börje Ramsbros fall, hur han blev fullständigt blåst på sitt företag, under mer än tio års tid. Alltihop har varit mycket svårt att förstå. Men bilden klarnar mer och mer och jag inser att det tydligen kan gå till som det har gjort, för det har ju gjort det. Ingen kan ändra på sakernas tillstånd, det som har skett har skett. Det jag kan bidra med är att föra fram så mycket som möjligt i ljuset, på mitt sätt, och bara hoppas på att det finns människor som vill och orkar ta till sig fakta. Det jag vill göra är att klä av dessa självutnämnda kejsare och låta dem stå där nakna, precis som i sagan jag läste som barn. Börje kan omöjligen vara ensam om att ha råkat i klorna på svindlare med psykopatiska drag, på lögnare som har snärjt in dem i ett nystan av lögner. Men få har nog haft orken och envisheten att år efter år gräva fram bevis, fast besluten att få fram sanningen och gå till botten med det som har skett. Där är nog Börje unik.

Jag är nog av naturen lat. Jag orkar inte ta alltför mycket hänsyn till skurkars egon. Jag orkar inte tassa på mina tår, för att undvika att någon av inblandade skojare kanske blir trampad på sina tår. Har de betett sig som de har gjort, direkt eller indirekt medverkat eller ”bara” låtit sig luras av storskojaren själv, Håkan Nordquist, då får de stå för det.

Läs vidare om Börje Ramsbros enträgna strävan och om den aktuella tvisten med Stiftelsen Industrifonden. Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Min ambition är att kontinuerligt fylla på med mer material och på olika sätt belysa ”System 3R-affären”.

Marie-Anne Olsson
Fristående grävande skribent


Nu har vi fått nog!

"En parodi på rättegång - i statens regi"
Industrifondens ombud advokat Hans Bagner har under mer än 20 års tid ljugit, fantiserat, förfalskat, kränkt, förtalat etc. i försvaret av gärningsmännen i den s.k. "System 3R affären". Då denne advokatkårens "judas" på statens bekostnad förhindrat varje form av rättvis prövning då skall detta avslöjas och beivras. I inlägget - "En parodi på rättegång - i statens regi "- har skribenten Marie-Anne Olsson givit en bild av vad som händer i en svensk rättssal när makten talar under statens beskydd.
Läs vidare: En parodi på rättegång - i statens regi.

Avbildad: Advokat Hans Bagner MAQS Law Firm.



 Nu kan Du få veta allt om den globala bankkrisen.

Beställ Mats Lönnerblads 8 böcker direkt från AdLibris för 149 kronor per styck inklusive frakt och moms. Den svenska bankkrisen 1987 - 1993 är den svåraste kris som drabbat Sverige. Bankkrisen fick stora ekonomiska påföljder. Tidigare böcker försvarar bankernas och politikernas agerande under bankkrisen. Lönnerblad visar vad som faktiskt hände. Han redogör också vilka som bör ställas till ansvar för Sveriges största ekonomiska kris genom tiderna.

Bara cirka 20 år efter den "hemmagjorda" svenska bankkrisen har vi nu fått en ny global ekonomisk kris som är den värsta sedan den sedan den stora depressionen under 1930-talet. Hur kan det komma sig att ingen heller denna gång - vare sig Finansinspektionen, finansministern, riksbankschefen eller någon bankchef i Sverige - reagerade i tid ?

Banker och försäkringsbolag har redan tagit kreditförluster på 1.500 miljarder, motsvarande fyra gånger Sveriges BNP. IMF har varnat för att bankkrisen kan drabba Sverige hårdare än i andra länder på grund av bankernas stora engagemang i Baltikum och på fastighetsmarknaden.

IMF tror att slutnotan för världens storbanker kan sluta på fyra biljoner dollar.



Mats Lönnerblad mot Nordea (Nordbanken)

I samband med att Nordbanken var på obestånd infriade den inte några av sina kreditlöften, vilket slutligen resulterade i att samtliga företag i Mats Lönnerblads grupp försattes i konkurs. Läs vidare komplett text Fall 2.

Sedan detta skedde har Mats Lönnerblad avsatt all sin fritid för att sprida kännedom om bank- och finanskrisen och dess orsaker och konsekvenser. Bl.a. är Mats Lönnerblad författare till böckerna:
Från Bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga

lopsedel.gif (52350 byte)
   
Yttrandefrihet gäller i Sverige!

Cirka 2 månader före huvudförhandlingen i det s.k. patentmålet lämnade Håkan Nordquist sin andra  polisanmälan mot mig. Denna gång gällde det påstått brott mot datalagen. Håkan Nordquist och stjärnadvokaten Per Eric Alvsing från advokatbyrån Vinge trodde sig ha funnit en ny väg att stoppa informationen om ”System 3R-affären”. Man kan undra om det var okunnighet eller om det var ytterligare ett försök till falsk polisanmälan för att dölja de egna brotten?
Lä vidare:
44. Yttrandefrihet gäller i Sverige


Laget som vann slaget om yttrandefrihet på Internet

laget.jpg (25931 byte)Börje Ramsbro polisanmäldes för brott mot Datalagen och dömdes av såväl tingsrätten som Svea hovrätt. Högsta domstolen frikände Börje Ramsbro. Läs vidare HD domslut
Bilden från vänster: Adv. Jan Södergren, Jur.kand. Clarence Crafoord, adv. Percy Bratt och Börje Ramsbro.

I  Ramsbrodomen slog Högsta domstolen fast att personuppgiftslagens undantag för "uteslutande journalistiska ändamål" ska omfatta alla medborgare. Inte enbart yrkesverksamma journalister vid grundlagskyddade medier. Därmed ska det stå var och en fritt att på nätet "informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten". Likaså att publicera namn och andra personuppgifter på nätet, utan att hamna i konflikt med PUL. Det gäller även "sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör".


Så upptäcker Du psykopaten i Din omgivning

 • Ytligt charmig i kontakten

 • Överdrivna förinställningar om egen betydelse och förmåga

 • Blir lätt uttråkad, behov av ständig omväxling och stimuleringring

 • Ljuger, manipulerar och bedrar

 • Brister i skuldkänslor, känner ingen ånger

 • Har svårt att förutse konsekvenserna av sitt eget handlande eller struntar i det

 • Hård och okänslig, saknar empatiskt förmåga

 • Utnyttjar andra för egen vinning

 • Aggressiv

 • Orealistiska långsiktiga planer för sitt liv

 • Impulsstyrd, oansvarig, bryter överenskommelser

 • Dålig pliktkänsla

 • Bortförklarar

 • Kan överträda lagen

Läs vidare: Komplett artikel
Läs vidare: Sant & lögner i psykopatens spår
Läs vidare: Det angår oss alla (länkad)


Fallskärm - inte fängelse

Vad hela bankkrisen egentligen handlar om är att svenska företag fick sina krediter uppsagda när det var bankerna som var skyldiga att begära sig själva i konkurs. Fransmännen drabbades också av bankkrisen under samma period som Sverige (1987-1993 ). Men den stora skillnaden mellan de bägge länderna var att inte ett enda företag i Frankrike under denna period fick sina krediter orättfärdigt uppsagda.

I Sverige fick de bankmän som gjort sig skyldiga till kriminella handlingar fallskärmar. I Frankrike sitter de i fängelse!
Av Mats Lönnerblad i den diskussion han startat under SvD/Öppen debatt/Ekonomi: Dagens kris värre än Kreugerkraschen.

prison.jpg (15990 byte)

Informera en kollega:


Tack för besöket välkommen tillbaka!

Hemsida