Bankrättsföreningen 
Sviker inte sanningen


Rätt skall vara rätt! - Avsnitt 1

Fejkad värdering

Under åren har det gjorts många försök att få till stånd ett möte direkt med Industrifondens styrelse och ledning för att diskutera deras inblandning i ”System 3R-affären”. Försöken har misslyckats. Även Industrifondens nuvarande VD David Sonnek vägrar öppna upp för ett möte. Han har den 22 juli 2019 lämnat mailsvaret ”Som jag skrivit tidigare har vi inget att tillägga och ser ingen mening med ett möte”. Foto Industrifonden

Med detta svar verkar dörren vara stängd. Nu återstår endast sociala medier och massmedia. Genom ett öppet brev till David Sonnek belyser jag ett exempel på falsk bevisning genom en fejkad due diligence som varit helt avgörande för utgången i den tvist jag fört med Industrifonden, en tvist som jag förlorade. Läs och begrunda.
Länk: Rätt skall vara rätt! - Avsnitt 1


Regeringen lever inte som den lär!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 juli 2019

I ett flertal inlägg har jag redovisat hela kedjan av bevisning som visar att System 3R International-koncernen tagits över till en fejkad värdering av Stiftelsen Industrifonden och företagspirater, vilka jag namngett i flera av mina ledarartiklar nedan. Trots den övertygande bevisningen som styrker grov ekonomisk brottslighet visar Regeringen ett totalt ointresse att medverka till att rättvisa skipas. De verkar redan från början ha bestämt sig för att Börje Ramsbro ska lida största möjliga skada och bestraffning. Avbildad: Regering II Löfven
Läs vidare komplett Ledare: Regeringen lever inte som den lär


Stiftelsen Industrifonden sviker sitt uppdrag
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 7 juli 2019

Den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden har till uppgift att medverka i start-ups och att stödja befintliga företag att fortsätta utvecklas vidare. Trots detta väljer dess ordförande, Charlotte Brogren, att försvara stölden av aktier i System 3R Holding AB som till hundra procent ägdes av grundaren Börje Ramsbro. Avbildad: Charlotte Brogren

Börje Ramsbro stämde därför den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden efter att han från flera rättsutredningar fått styrkt att det förelåg flera grova lagbrott, som lett fram till System 3R affären. De inblandade bankerna insåg detta och träffade förlikningar som gav honom  ekonomisk ersättning för sin inblandning i stölden av företaget.
Läs vidare: Se inlägg


Fientligt övertagande av System 3R-koncernen -manschettbrott
Av Mats Lönnerblad - 20 maj 2019

Ursprunget till detta fientliga övertagande var att grundare och ägaren till System 3R-koncernen hade träffat en överenskommelse med finansmannen Håkan Nordquist och riskkapitalföretaget Företagskapital AB (då ägt till 50% av staten) om vardera ett tredjedels ägande i Börje Ramsbros operativa dotterbolag System 3R International AB (International), som endast höll fram till den 10 november 1993. Det var då de tilltänkta delägarna svek överenskommelsen och tvingade bort Börje Ramsbro från företaget, utan någon ersättning alls, för det företag som han utvecklat under 25 år till en globalt etablerad koncern. Avbildad Håkan Nordquist.
Läs vidare komplett inlägg.


Riskkapitalister och Industrifonden dolde ekonomisk brottslighet
Av Börje Ramsbro 5 september 2018

Jag väckte skadeståndstalan mot den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden med krav på ersättning för bl.a. aktier, immateriella tillgångar, patent, varumärke mm i min koncern System 3R. Dessa tillgångar hade ett marknadsvärde som i vart fall uppgick till cirka 175 miljoner kronor.

Industrifonden och ytterligare två parter hade träffat ett hemligt avtal med bankerna. Aktierna i det operativa dotterbolaget System 3R International AB skulle förvärvas för en krona. De immateriella rättigheterna skulle dessförinnan överföras kostnadsfritt från mitt hundraprocentigt ägda holdingbolag, System 3R Holding AB, till System 3R International AB. Därtill konfiskerades en löpande royalty på 3 % baserad på dotterbolagets omsättning. Jag förlorade, trots överväldigande bevisning både skriftlig och muntlig, talan mot Industrifonden och dömdes att bära Industrifondens rättegångskostnad på cirka 5 Mkr. Industrifonden hävdade i sitt försvar att företaget var värdelöst trots ett styrkt marknadsvärde på ca 175 Mkr. Läs vidare komplett text.


Den eviga kampen mellan demokrati och diktatur
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 25 juni 2018

I sina två första böcker om Roms förvandling från demokrati till diktatur: Imperium och Konspiration. Forum förlag. Översättning av Leif Janzon- överträffar författaren och journalisten Robert Harris sig själv - det mesta han tidigare skrivit. Avbildad: Mats Lönnerblad

I den tredje boken Dictator, (Arrow books) som ännu ej finns utgiven på svenska, slutför Harris sin trilogi med mästarhand som handlar om hur romarriket, så snabbt kunde förvandlas från demokrati till diktatur.

Vad trilogin handlar om är hur advokaten och konsuln Marcus Cicero försöker försvara demokratins grundvalar och lagar, medan mäktiga krigsherrar med egna maktanspråk själva önskar styra landet enväldigt, gör allt för att motarbeta Ciceros strävanden sedan han blivit konsul och senatens ordförande..

Läs komplett ledare: Den eviga kampen mellan demokrati och diktatur


Godtycke och osäkerhet
Av Marie-Anne Olsson Ledaren  - 2 februari 2018

Sverige är idag ett mycket osäkert rättssamhälle. Det handlar bland annat om inkompetens, vänskapskorruption, bristande engagemang hos nyckelpersoner (kanske är de överstressade), självupptagenhet och till en del också, sorgligt nog, om ren ohederlighet. Vi har fått en tystnadskultur och en brist på civilkurage som är väldigt farlig och än värre blir det om den tillåts att utvecklas vidare. Avbildad: Marie-Anne Olsson

Man kan lätt känna sig maktlös och hopplös, men det är ju på sätt och vis att godta sakernas tillstånd. Alltså gör åtminstone jag vad jag kan för att fortfarande tro på det goda hos människan och att förändring är möjlig. Mitt bidrag just nu är att skriva och sprida de helt huvudlösa dumheter och oegentligheter (snällt sagt, det är egentligen kriminella handlingar) som Börje Ramsbro har blivit utsatt för. Han blev utsatt för grov ekonomisk brottslighet i början på 1990-talet. Det räcker dock att jag för närvarande håller mig till de grova brott han har utsatts för i nutid av den statliga Stiftelsen Industrifonden och dess ombud, advokaterna Hans Bagner och Pontus Ewerlöf.

Läs komplett inlägg: Godtycke och osäkerhet


Regeringsformens krav på prövningstillstånd
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 25 januari 2018

Varför krävs inte alltid prövningstillstånd i andra instans i Sverige? - frågar sig Eric Bylander ? Han är docent Jur.dr och universitetslektor i processrätt vid Uppsala universitet i en artikel Juridiska föreningens tidning. I denna artikel, vill jag försöka, med anledning av två rättsprocesser - som jag redan skrivit om - besvara några av hans frågeställningar.

Eric Bylandes utmärkta bakgrundsbeskrivning som jag till en del återger - visat på de krav på prövningstillstånd innebär att en högre domstolsinstans - efter en inledande begränsad prövning, beslutar om ett mål eller ärende som har överklagats dit ska underkastas en mer omfattande prövning, som kan leda till ett nytt avgörande i sak, skriver Bylander.

Läs vidare: Regeringsformens krav på prövningstillstånd


Innovatörer och entreprenörer är rättslösa i dagens Sverige.
Av Börje Ramsbro Ledaren  - 11 januari 2018

I SvD:s ledare den 17 december 2017 har Uppfinnarkollegiets ordförande Carl-Johan Westholm framfört att ”Mot patentrånare står uppfinnaren rättslös”. Det är värre än så, det sker stölder av kompletta företag, inklusive patent och varumärken, vilket vi står försvarslösa mot i dagens rättssamhälle. Avbildad: Börje Ramsbro

Detta är ett förhållande som få talar om men som nog är lika utbrett som de sexuella trakasserierna, vilka nu uppmärksammas ända upp i regeringens korridorer. Jag vill inte på något sätt förminska betydelsen av #metoo-rörelsen. Men jag skulle önska att vi som drabbas av finanselitens rån, våldtäkter, trakasserier och kränkningar fick något av #metoo-rörelsens uppmärksamhet och slagkraft.

Läs vidare: Innovatörer och entreprenörer är rättslösa i dagens Sverige


Rätten till en rättvis rättegång

Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 31 december 2017

Det är inte bara i samband med flera allvarliga brottsmål som den svenska rättvisan inte längre fungerar som den skall. Långt vanligare är att domstolarna inte bryr sig om att tillhandahålla rättvisa rättegångar i samband med ekonomiska tvistemål, för att sedan underlåta att rätta till dessa allvarliga fel i högre rättsinstans.

Efter andra världskriget avslutats bildades Europarådet för att förebygga och förhindra de rättsövergrepp i framtiden, som efter politiska beslut och de stora övergrepp som skedde i stor skala - som sedan sanktionerades av domstolarna i Tyskland - efter Hitlers makttillträde. Den Europeiska konventionen angående skydd för de grundläggande friheterna som utarbetades inom Europarådets ram, undertecknades den 4 november 1950, trädde i kraft den 3 september 1953.

Läs vidare: Rätten till en rättvis rättegång


Skampåle för rättvisans skull

Det är dags att damma av den gamla skampålen när rättssamhället nu inte har kraft och resurser att ta tag i den ekonomiska brottsligheten, som frodas i det svenska samhället.

Krävs det även inom detta om område en "Me Too-rörelse" för att avslöja de kränkningar och trakasserier som är vitt spridda inom rättssamhället? Här gäller det trakasserier i rättssak som upplevs ytterst kränkande och orättvisa och sätter djupa spår för all framtid hos de som drabbats.

Med denna skampåle inleder vi med den statliga Stiftelsen Industrifonden och deras beskyddare i tvisten med Börje Ramsbro. Vi vill inte att någon skall förlora sitt jobb men väl sköta sitt jobb och följa gällande lagstiftning och uppträda med god moral, etik och samhällsansvar. Den som uppenbart snyltar på samhällets svagheter eller går orättvisans ärende förtjänar sin plats på rättvisans skampåle i den virtuella världen...........

Läs vidare: Komplett skampåle med "gäster" Industrifondens beskyddare

Legaliserad stöld i domstol
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 1 december 2017

Politiskt legaliserad stöld innebär att någonting som är olagligt ses som lagligt genom brott i flera led. Med legaliserad stöld i domstol menas - att käranden eller svaranden  inte har fått någon "rättvis rättegång", i enlighet med EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Artikel 6). Dessa ingår sedan Sveriges inträde i EU ingår i den svenska lagstiftningen. Avbildad Mats Lönnerblad

Senast som jag har skrivit om politiskt legaliserad stöld var i en ledare för mer än 10 år sedan, den 11 juni 2007. Den gången handlade det om legaliserad stöld när svenska staten genom regeringen Carl Bildt och bankminister Bo Lundgren hjälpte till att försätta 60.000 välskötta svenska företag i konkurs, vilket resulterade i att 400.000 svenskar kastades ut i permanent arbetslöshet.

Läs vidare komplett ledare: Legaliserad stöld i domstol


Näringsdepartement avsätter 80 Mkr till Vinnova som får i uppdrag att sprida kunskap om att 80 % av ett företags marknadsvärdet omfattas av immateriella tillgångar. Vad gör genraldirektören för Vinnova? Se nedan.

Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar  - Nu får det vara nog.
Av Marie-Anne Olsson

Introduktion

Jag tror att jag är av naturen lat. Jag förstår inte hur människor kan ägna energi åt att tjafsa om ovidkommande saker. När jag hör någon gnälla, måste jag undra vad personen i fråga tycker ska göras istället. Eller också tar jag upp något som är positivt och konstruktivt att tala om istället. Det är inte svårt att finna om man bara har en gnutta fantasi och vilja. Jag känner vämjelse inför vackra ord utan substans. Den känslan vill jag inte ha, så jag måste vända bort blicken och stänga mina öron alltför ofta. Det sker när jag öppnar Stiftelsen Industrifondens hemsida eller när jag ser vad som står på Näringsdepartementets. Jag måste ta mig bort ganska snabbt för att rädda mig från alla floskler. Vi ska inte tala om regeringen Reinfeldts regeringsförklaring i höstas, som jag råkade höra en del av i radio. Det riktigt ekade av tomhet i texten, det riktigt hördes hur statsministern läste upp floskler som han hade tränat på, något som någon annan hade skrivit ihop. Jag stängde snart av. Låter sig verkligen majoriteten av Sveriges folk luras av sånt här? Låter sig världens folk luras av sånt här? Vad är det för ledare vi har i våra länder och i våra företag?

Jag är en sån som har funderat rätt mycket på vilka mina egna värderingar är, och jag har dem rätt klara för mig. Med ålderns rätt blir jag också alltmer orädd och fast besluten att stå upp för dem. Ärlighet, civilkurage, äkthet, ödmjukhet och att kunna erkänna fel till exempel, det är musik i mina öron. Att våga stå för vem man är och för vad man gör är underbart viktigt för alla människor, för att man själv ska må bra. Varför finns det då personer som har satt lögn och bedrägeri i system? Såna personer kan självfallet innerst inne inte vara särskilt nöjda eller lyckliga. Det kan de ju ha, men tyvärr drar de ofta med sig andra i fallet.

Jag har följt Börje Ramsbros fall, hur han blev fullständigt blåst på sitt företag, under mer än tio års tid. Alltihop har varit mycket svårt att förstå. Men bilden klarnar mer och mer och jag inser att det tydligen kan gå till som det har gjort, för det har ju gjort det. Ingen kan ändra på sakernas tillstånd, det som har skett har skett. Det jag kan bidra med är att föra fram så mycket som möjligt i ljuset, på mitt sätt, och bara hoppas på att det finns människor som vill och orkar ta till sig fakta. Det jag vill göra är att klä av dessa självutnämnda kejsare och låta dem stå där nakna, precis som i sagan jag läste som barn. Börje kan omöjligen vara ensam om att ha råkat i klorna på svindlare med psykopatiska drag, på lögnare som har snärjt in dem i ett nystan av lögner. Men få har nog haft orken och envisheten att år efter år gräva fram bevis, fast besluten att få fram sanningen och gå till botten med det som har skett. Där är nog Börje unik.

Jag är nog av naturen lat. Jag orkar inte ta alltför mycket hänsyn till skurkars egon. Jag orkar inte tassa på mina tår, för att undvika att någon av inblandade skojare kanske blir trampad på sina tår. Har de betett sig som de har gjort, direkt eller indirekt medverkat eller ”bara” låtit sig luras av storskojaren själv, Håkan Nordquist, då får de stå för det.

Läs vidare om Börje Ramsbros enträgna strävan och om den aktuella tvisten med Stiftelsen Industrifonden. Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Min ambition är att kontinuerligt fylla på med mer material och på olika sätt belysa ”System 3R-affären”.

Marie-Anne Olsson
Fristående grävande skribent


Nu har vi fått nog!

"En parodi på rättegång - i statens regi"
Industrifondens ombud advokat Hans Bagner har under mer än 20 års tid ljugit, fantiserat, förfalskat, kränkt, förtalat etc. i försvaret av gärningsmännen i den s.k. "System 3R affären". Då denne advokatkårens "judas" på statens bekostnad förhindrat varje form av rättvis prövning då skall detta avslöjas och beivras. I inlägget - "En parodi på rättegång - i statens regi "- har skribenten Marie-Anne Olsson givit en bild av vad som händer i en svensk rättssal när makten talar under statens beskydd.
Läs vidare: En parodi på rättegång - i statens regi.

Avbildad: Advokat Hans agner MAQS Law Firm. Nu kan Du få veta allt om den globala bankkrisen.

Beställ Mats Lönnerblads 8 böcker direkt från AdLibris för 149 kronor per styck inklusive frakt och moms. Den svenska bankkrisen 1987 - 1993 är den svåraste kris som drabbat Sverige. Bankkrisen fick stora ekonomiska påföljder. Tidigare böcker försvarar bankernas och politikernas agerande under bankkrisen. Lönnerblad visar vad som faktiskt hände. Han redogör också vilka som bör ställas till ansvar för Sveriges största ekonomiska kris genom tiderna.

Bara cirka 20 år efter den "hemmagjorda" svenska bankkrisen har vi nu fått en ny global ekonomisk kris som är den värsta sedan den sedan den stora depressionen under 1930-talet. Hur kan det komma sig att ingen heller denna gång - vare sig Finansinspektionen, finansministern, riksbankschefen eller någon bankchef i Sverige - reagerade i tid ?

Banker och försäkringsbolag har redan tagit kreditförluster på 1.500 miljarder, motsvarande fyra gånger Sveriges BNP. IMF har varnat för att bankkrisen kan drabba Sverige hårdare än i andra länder på grund av bankernas stora engagemang i Baltikum och på fastighetsmarknaden.

IMF tror att slutnotan för världens storbanker kan sluta på fyra biljoner dollar.Till Ordförande i Regeringsrätten

Attn.: Sten Heckscher, Refererande till ett brev från Europaparlamentets talman har jag fått bekräftat att bankernas olagliga register där man förtalar skötsamma bankkunder är otillåtna, i enlighet med ett beslut i Regeringsrätten den 11 oktober 1999.

Jag har förgäves efterlyst denna dom i Regeringsrätten hos ert arkiv, men man har inte funnit något sådant beslut från Regeringsrätten.

Därför är jag tacksam om ni omgående vill skicka denna dom till mig och samtidigt avge en ordentlig förklaring – varför ni själv när ni var chef för Rikspolisstyrelsen – inte omgående vidtog erforderliga legala åtgärder, för att genom åklagare väcka talan mot uppgiftslämnarna till bankernas olagliga register, som jag själv har polisanmält.
Stockholm 2010-01- 27

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Ps. Jag har själv tillgång till två av bankernas olagliga register som jag erhållit från en av chefjuristerna i en svensk storbank.

Bilaga: Brev från Europaparlamentets talman


Sluta käbbla - rädda välfärden
Debattinlägg i Dagens Industri 2008-04-02 Av Börje Ramsbro

sverige_fotter.jpg (32382 byte)Ingen politiker tycks förstå att vi befinner oss i en akut situation som kräver att alla goda krafter måste samlas för att rädda Sverige och vår välfärd. 
Läs vidare: Komplett debattinlägg
 Rik på andras bekostnad

Lennart Jacobsson var VD i Swedestart som fick en finansiell uppbackning på 185 Mkr från Skandia, 4:e AP-fonden, Arbetsmarknadens Försäkrings Aktiebolag (AFA) och Försäkringsbranschens Pensions Kassa (FPK). Senare tillkom fackligt ägda Metallica. Investeringar som gav god vinst är Readsoft, LGP Telecom, Altitun och Entific. Många flera investeringar ledde till förluster. Uniaccess är ett sådant förlustbolag.

Själv har Lennart Jacobsson skaffat sig en ansenlig förmögenhet på andras bekostnad. Läs vidare: Rik på andras bekostnad


Mats Lönnerblad mot Nordea (Nordbanken)

I samband med att Nordbanken var på obestånd infriade den inte några av sina kreditlöften, vilket slutligen resulterade i att samtliga företag i Mats Lönnerblads grupp försattes i konkurs. Läs vidare komplett text Fall 2.

Sedan detta skedde har Mats Lönnerblad avsatt all sin fritid för att sprida kännedom om bank- och finanskrisen och dess orsaker och konsekvenser. Bl.a. är Mats Lönnerblad författare till böckerna:
Från Bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga

lopsedel.gif (52350 byte)

Laget som vann slaget om yttrandefrihet på Internet

laget.jpg (25931 byte)Börje Ramsbro polisanmäldes för brott mot Datalagen och dömdes av såväl tingsrätten som Svea hovrätt. Högsta domstolen frikände Börje Ramsbro. Läs vidare HD domslut
Bilden från vänster: Adv. Jan Södergren, Jur.kand. Clarence Crafoord, adv. Percy Bratt och Börje Ramsbro.

I  Ramsbrodomen slog Högsta domstolen fast att personuppgiftslagens undantag för "uteslutande journalistiska ändamål" ska omfatta alla medborgare. Inte enbart yrkesverksamma journalister vid grundlagskyddade medier. Därmed ska det stå var och en fritt att på nätet "informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten". Likaså att publicera namn och andra personuppgifter på nätet, utan att hamna i konflikt med PUL. Det gäller även "sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör".


Så upptäcker Du psykopaten i Din omgivning

 • Ytligt charmig i kontakten

 • Överdrivna förinställningar om egen betydelse och förmåga

 • Blir lätt uttråkad, behov av ständig omväxling och stimulering

 • Ljuger, manipulerar och bedrar

 • Brister i skuldkänslor, känner ingen ånger

 • Har svårt att förutse konsekvenserna av sitt eget handlande eller struntar i det

 • Hård och okänslig, saknar empatiskt förmåga

 • Utnyttjar andra för egen vinning

 • Aggressiv

 • Orealistiska långsiktiga planer för sitt liv

 • Impulsstyrd, oansvarig, bryter överenskommelser

 • Dålig pliktkänsla

 • Bortförklarar

 • Kan överträda lagen

Läs vidare: Komplett artikel
Läs vidare: Sant & lögner i psykopatens spår
Läs vidare: Det angår oss alla (länkad)


Fallskärm - inte fängelse

Vad hela bankkrisen egentligen handlar om är att svenska företag fick sina krediter uppsagda när det var bankerna som var skyldiga att begära sig själva i konkurs. Fransmännen drabbades också av bankkrisen under samma period som Sverige (1987-1993 ). Men den stora skillnaden mellan de bägge länderna var att inte ett enda företag i Frankrike under denna period fick sina krediter orättfärdigt uppsagda.

I Sverige fick de bankmän som gjort sig skyldiga till kriminella handlingar fallskärmar. I Frankrike sitter de i fängelse!
Av Mats Lönnerblad i den diskussion han startat under SvD/Öppen debatt/Ekonomi: Dagens kris värre än Kreugerkraschen.

prison.jpg (15990 byte)

Informera en kollega:


Tack för besöket välkommen tillbaka!
Hemsida