[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Frimurarnas osynliga skola
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 20 mars 2002

Frimureri är namnet på den verksamhet som utövas inom och av Frimurarorden. Detta över hela världen spridda ordenssamfund, som strävar efter att främja den andliga utvecklingen, har också andra viktiga strängar på sin lyra som är mindre kända.

Bokens titel: The Invisible College
Författare: Robert Lomas
Förlag: The Headline Book Publishing, 2002
Antal sidor: 374

Om några av dessa verksamheter under 1600-talet i England och Skottland har frimuraren och författaren Robert Lomas skrivit en genomtänkt och spännande bok: The Invisible College som nyss utkommit i England. ( Headline Book Publishing 2002 ).

Boken är skriven till minnet av diplomaten, frimuraren, spionen och vetenskapsmannen, Sir Robert Moray som redan 20 maj 1641 blev medlem i frimurarna i Edinburgh, och som sedan med god hjälp från andra frimurare också var med och initierade Royal Society ( kungliga Samfundet ) i England, som är Englands motsvarighet till vår svenska Kungliga Vetenskapsakademin.

Bildandet av Royal Society ( 1662 ) skedde med hjälp från frimurare i en tid när vetenskapen stod lågt i kurs och vidskepelse och magi, var en naturlig del av de flesta vanliga människornas tankevärld, ur alla samhällsklasser. Ändå fram till mitten av 1600- talet trodde de flesta människor på fullt allvar att det gick att förklara hur världen fungerade med hjälp av magi.

I dag är Royal Society det äldsta och förnämsta vetenskapliga samfundet i England. Men så har det inte alltid varit. Den inledande delen av verksamheten gick trögt och det var de invalda medlemmarna själva, ( de flesta frimurare ) som fick själva finansiera hela verksamheten från starten .

För den som kan följa och engagerar sig verksamheten inom Frimureriet både i Sverige och utomlands kommer snart underfund med att frimurarna, förutom den andliga utvecklingen, också engagerar sig mycket för både etik och moralfrågor.

Men intresset bland frimurare i de flesta länder är också mycket stort, både när det gäller naturvetenskapernas, matematikens, medicinens, politikens och ekonomins områden.

Det svenska frimureriet däremot, har från början valt bort både politiken och ekonomin från dagordningen. Så är det fortfarande i Sverige.

Det som inspirerade frimuraren Robert Moray att försöka skapa ett samfund som så småningom kom att heta Royal Society, var ett föredrag av den berömde byggaren och arkitekten Sir Christoffer Wren den 28 november år 1660 i astronomi. Efter det föredraget var Moray fast övertygad att han som frimurare också borde göra något för att minska rådande vidskepelse inom många områden och försöka samla olika vetenskapsmän i ett enda samfund, där de hade full frihet att uttrycka sina vetenskapliga åsikter, utan att bli straffade.

Denna tanke- och yttrandefrihet som redan fanns inom det skotska frimureriet, ville han kunna vidareutveckla så att nya vetenskapliga tankar också kunde publiceras, utan att vetenskapsmännen blev straffade bara för att de uttryckte en vetenskaplig åsikt.

Censurreglerna i både 1600-talets England och Frankrike var mycket hårda. Det var inte ovanligt att vetenskapliga åsikter som gick stick i stäv med Kyrkans lära straffades med döden.

Redan tidigare i slutet på 1500-talet hade Galileo utfört sitt berömda experiment ( 1589 ) för att se om tunga objekt föll fortare än lätta, vilket visade att bägge objekten föll lika snabbt.

Genom denna upptäckt blev han snart tvingad av Inkvisitionen att ta tillbaka sitt påstående. På den tiden trodde man också att jorden var universums centrum och att det var solen, stjärnorna och planeterna som rörde sig i cirklar runt jorden. Galileo blev därför också tvungen att erkänna för inkvisitionen att han hade fel, när han trodde att det var jorden som snurrade kring solen, och inte tvärtom.

I början av 1600-talet rasade religionskrigen för fullt i både England och Skottland. Katolikerna var inte populära i England. Sedan James I blivit krönt som Kung och högste företrädare för kyrkan, var den som för tillfället tagit hela kontrollen över både riket och Guds Sanning, samtidigt som han också passat på och låtit nyöversätta bibeln, var måttet på nytt rågat för katolikerna, som under ledning av Guy Fawkes ( 1605 ) försökte spränga hela det engelska parlamentet i luften !

Mot den bakgrunden ter sig Robert Morays senare strävanden inom både frimureriet som för skapandet av Royal Society under senare delen av Oliver Cromwells skräckvälde som fullt förståliga. Som diplomat lyckades Robert Moray med konstycket att få Kungen Charles II, som Royal Societys högste beskyddare. Charles II far, Charles I som också var frimurare, och som Oliver Cromwell tidigare hade låtit halshugga, bidrog nog till hans eget beslut att ställa upp som högste beskyddare för Royal Society.

Robert Lomas bok visar med stor tydlighet det permanenta behovet av både frimurarnas olika verksamheter och det vetenskapliga tänkandet, som även i dag finns som en röd tråd inom hela det internationella frimureriet. Men boken visar också att det inte bara är som "tjänstgörande broder" man som aktiv frimurare kan göra stor nytta inom och utom orden.

Nyttan som frimurare i både Sverige och utomlands, kan vara att hjälpa till att motverka vidskepelse och intolerans. Nyttan kan också bestå i att bekämpa politiskt eller religiöst förtryck, i vilka former de än uppkommer.

I boken The Invinsible College ger författaren bra exempel på olika former av engagemang som en modern frimurare också kan engagera sig i ! Jag rekommenderar därför gärna denna bok till både frimurare och andra, som intresserar sig för frimurarnas verksamhet, både inom och utom orden.

Mats Lönnerblad
Ordf. Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida