[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Tillväxt för hela folket
Av  Se nedan -  Svenska Dagbladet - 4 januari 2004

Om Sverige ska vara framgångsrikt måste vi se till att hela befolkningen kan bidra till tillväxten. Därför inriktar vi nu politiken på att ta tillvara all kraft som finns i hela Sverige, skriver de ansvariga statsråden Hans Karlsson, Ulrica Messing och Leif Pagrotsky och avslutar höstens tillväxtdebatt på SvD Brännpunkt med att presentera en lista på åtgärder.

Under det senaste året har tillväxtfrågorna fått ökad uppmärksamhet i samhällsdebatten. Det välkomnar vi som arbetar för en hög tillväxt i Sverige. Socialdemokratin har alltid vetat att en växande ekonomi är det enda sättet att uppfylla våra höga ambitioner om välfärd och rättvisa för alla. Tillväxtdebatten präglas tyvärr alltför ofta av grova förenklingar. Tillväxt är inte resultatet av några enkla åtgärder, utan handlar om hur bra vi sammanlagt klarar av en lång rad områden.

I januari fördelar regeringen 264 miljarder till väg- och järnvägsnätet. Bland annat ska spårkapaciteten i Stockholm förbättras, till gagn för både lokal och nationell tågtrafik.

Sverige har de två senaste mandatperioderna haft en mycket god ekonomisk utveckling. Vi har vuxit mer än både EU- och OECD-genomsnittet. Även under den tuffa internationella konjunkturen har vi klarat oss betydligt bättre än många jämförbara länder. Tunga internationella mätningar placerar också Sveriges näringsklimat och framtida tillväxtutsikter i absolut världstopp. För att vi ska kunna ta tillvara våra goda förutsättningar och få en ännu bättre utveckling krävs att vi inte slår oss till ro.

Vi statsråd i näringsdepartementet vill med den här artikeln lyfta fram viktiga satsningar som vi arbetar med och som vi menar gemensamt bidrar till ett starkare Sverige. En nyårshälsning med siktet inställt på tillväxt.

Företagandet ska stärkas. Verket för näringslivsutveckling, Nutek, får i uppdrag att föreslå ett nytt åtgärdsprogram för att stärka entreprenörskapet i Sverige.

Senast den första september ska Nutek redovisa hur regioner och staten kan bygga vidare och utveckla insatserna för att fler ska vilja starta och driva företag. Nutek har också fått i uppdrag att se över hur det ska bli lättare att genomföra generationsskiften i företagen. Dessutom ges Almi och Nutek i uppdrag att se över hur det ska kunna bli ännu enklare att starta företag och att anställa den första personen.

Kampen mot ohälsan står högt på dagordningen. Vi vill öka motivationen hos arbetsgivare att förebygga ohälsa och att återföra anställda som drabbats av sjukdom till arbete. Därför kommer vi att införa ett nytt system för medfinansiering vid sjukpenning, regeländringar för en hållbar sjukförsäkring och ett förbättrat arbetsmiljöarbete.

Sveriges väg- och järnvägsnät ska rustas och byggas ut. I januari fattar regeringen beslut om hur 364 miljarder kronor ska fördelas på svensk infrastruktur under de kommande tolv åren. Mycket går till att rusta vägnätet i skogslänen, förbättra kommunikationerna mellan våra tre största städer och binda samman orter som det i dag är svårt att dagpendla mellan. Spårkapaciteten i Stockholm och Malmö förbättras, till gagn för såväl lokal som nationell tågtrafik. En samlad trafiksatsning i Västra Götaland genomförs så att trafiksituationen kan förbättras och olycksrisken minskas.

Vi intensifierar satsningarna för att stödja de svenska företagens export på nya marknader. Ett Östersjöcentrum etableras för att öka handeln med de nya medlemsländerna samt Ryssland och Baltikum. Ett centrum för miljöteknikexport och miljödriven näringslivsutveckling inrättas och vi satsar mer på exportsäljarutbildning.

Arbetet med att skapa ett nytt, hållbart energisystem går under våren in i ett intensivt skede. Förhandlingarna om kärnkraftsavvecklingen kommer troligen att avgöras. Systemet för handel med utsläppsrätter tar konkret form. Men även satsningar på ny energiteknik och effektivare energianvändning kommer att presenteras. Ambitionen är att skapa en förtroendeingivande och långsiktig energipolitik.

IT-samhällets tillväxtmöjligheter ska tas tillvara. Under 2004 kommer utbyggnaden av 3G-näten och det nationella bredbandsnätet att gå in i en slutfas.

Vi måste möta nya utmaningar på arbetsmarknaden. Därför ökas nu arbetsmarknadsåtgärderna med 15 000 platser. Samtidigt fortsätter AMS sitt arbete med att matcha arbetskraft mot lediga arbeten. Särskilt riktas fokus mot bland annat invandrare och ungdomar.

Skogssektorn är en av våra största exportsektorer. Men Sverige måste bli bättre på att förädla sin träråvara. I januari kommer därför den av regeringen tillsatta träförhandlaren att rapportera om sitt arbete med att ta fram en nationell strategi för ökat träanvändande.

Vid halvårsskiftet 2004 kommer en stor satsning på riskkapitalområdet att sjösättas. 250 miljoner kronor kan då årligen satsas på att utveckla idéer och innovationer till nya företag och produkter som ger jobb och tillväxt.

Sveriges ställning som turistland ska stärkas. Under 2004 görs en översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning i syfte att förbättra den svenska marknadsföringen gentemot utländska besökare.

Vi kommer under våren att presentera en strategi för att förstärka det svenska innovationsklimatet. Det gäller att stärka våra svenska profilområden, få ut mesta möjliga av satsningar på forskning och utveckling och att intensifiera samarbetet mellan universitet, högskolor och företag.

Fler och fler anställs i dag med otrygga anställningsformer. Det håller tillbaka människors möjligheter att t ex låna pengar och att satsa på sitt boende och sin familj. Det måste gå att kombinera familjeliv och arbete, annars kommer arbetskraftsutbudet att drabbas. Detta är avgörande faktorer för den långsiktiga tillväxten.

Vi vill begränsa visstidsanställningarna och stimulera en övergång till anställning tills vidare. Vi kommer också under våren att presentera ett förslag om att förbättra anställningsskyddet för föräldralediga. Om Sverige ska vara framgångsrikt framöver måste vi se till att hela befolkningen i hela landet kan bidra till tillväxten. Det är viktigare än någonsin att vårt utbildningsväsende och våra trygghetssystem ger människor både möjligheter och vilja att pröva nytt. För oss på näringsdepartementet innebär det att vi måste inrikta politiken på att ta tillvara all den kraft och kompetens som finns i hela Sverige.

Ökad dynamik och förmåga till förnyelse i en föränderlig värld kräver trygga människor som vågar satsa.

Hans Karlsson
Ulrica Messing
Leif Pagrotsky
statsråd i näringsdepartementet

 

 Svenska Dagbladet
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida