[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Tar ensidigt parti för nischbankerna
Av Lars Silver - Dagens Nyheter - 3 augusti 2002

Bankforskare kritiserar Konkurrensverket och Konsumentverket

Bättre konkurrens på bankmarknaden är ett återkommande krav från Konkurrensverket och Konsumentverket. De utpekar nischbankerna som ett bättre alternativ för konsumenterna än storbankerna. Konkurrens är bra, men har ett pris som verken inte tar hänsyn till. Hårdare kamp om småspararna går ut över bankernas kreditgivning till småföretagen. Med sina nischbanker stärks de stora livsmedelskedjorna ytterligare. Staten skall inte välja sida mellan olika banker, skriver Lars Silver, bankforskare vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Att storbankerna är synnerligen impopulära i Sverige är svårt att undgå. Ända sedan bankkrisen för tio år sedan har kritiken mot bankerna varit hård. I en undersökning som jag har utfört av 500 dagstidningsartiklar som behandlar banker och de konkurrenter som försöker att ta sig in på marknaden mellan 1993-2001 visas samma mönster.

Det intressanta är att kritiken inte minskar, utan snarare ökar. I samband med den tänkta fusionen mellan Föreningssparbanken och SEB nådde kritiken en ny höjdpunkt. Det finns naturligtvis goda skäl till denna kritik, inte minst har bankerna varit dåliga, för att inte säga ointresserade, av att informera om sin verksamhet. I kölvattnet på denna kritik har även statsmakterna alltmer intresserat sig för bankmarknaden, och inte minst för den bristande konkurrensen.

Tidigare var det Finansinspektionen och Riksbanken som agerade gentemot bankerna. De intresserade sig främst för kreditgivningen, och syftet var framför allt att säkra stabiliteten på bankmarknaden. I dag är det Konkurrensverket och Konsumentverket som är de synligaste aktörerna. Konkurrensverket och Konsumentverket har i ett antal utredningar och rapporter bevakat bankmarknaden och sällar sig generellt till kritiken mot bankerna.

Slutsatsen av dessa utredningar är att nischbankerna ofta utgör ett bättre alternativ för konsumenterna än storbankerna. Detta har uttryckts klart i såväl utredningar som i dagspressen under de senaste åren. Frågan är dock om detta är sant. Sett till en kortsiktig analys av vad en enstaka kund tjänar på en ökad konkurrens kan det vara så, men det sker till ett pris.

En grundregel inom bankvärlden är att de flesta småsparare är olönsamma eller knappt lönsamma. De stora intäkterna tar banker in på räntenettot, det vill säga skillnaden mellan utlånings- och inlåningsränta. Om konkurrensen inom marknaden för småsparare ökar, det vill säga att inlåningsräntan tvingas upp, är det naturligtvis troligt att storbankerna kompenserar sig för detta genom att försämra villkoren för andra kundgrupper. Eftersom konkurrensen om rika privatpersoner och om de stora företagskunderna är hård, är det inte troligt att bankerna kan kompensera sig via dessa grupper.

Däremot finns en distinkt möjlighet att utnyttja den bristande konkurrensen vad gäller små företag, eftersom banker utgör den särklassigt viktigaste och största finansiären för denna kundgrupp. I dagsläget finns inget annat alternativ för merparten av små företag än att utnyttja banklån, alternativet är att sluta växa.

Därmed kan det långsiktigt konstateras att ett ökat tryck på pressade marginaler för småsparare kommer att leda till dyrare eller till och med färre krediter för små företag.

Som de flesta vet har inga av de nya nischaktörerna några som helst planer på att finansiera företag. Om det skulle dyka upp konkurrenter till bankerna i finansieringen av små företag är det troligt att dessa skulle koncentrera sin verksamhet till storstäderna, då merparten av de nya aktörerna använder mekaniserade beslutsrutiner som sällan gynnar glesbygden. De stora förlorarna långsiktigt blir därmed små företag i glesbygdskommuner.

Ett annat tänkbart problem med konkurrensutsättningen är att skuldsättningsgraden i Sverige ökar med utbudet. Detta är förmodligen inget större problem för de flesta konsumenter, men vi ser redan i dag att allt fler råkar in i betalningssvårigheter. Även om Konsumentverket har aviserat att skuldsaneringslagen ska förbättras, kvarstår de sociala konsekvenserna. Allt fler kreditgivare försöker sälja dyra konsumentkrediter, vilka sammantaget lätt får konsumenters ekonomi att gå över styr. Cynismen i handhavandet av krediter, liksom i marknadsföringen i övrigt, ökar.

Många kanske tror att Nordeas skilda prissättning för kunder i välbeställda områden och i förortsområden var ett misstag. Så är inte fallet. Det är snarare ett uttryck för den nya marknadsföring som alltmer använder sig av sofistikerade databaser för att studera konsumenters köpbeteende och de bakgrundsfaktorer som leder till att rätt produkter till rätt pris når rätt kund.

I framtiden blir vi alla reducerade till siffror i en central databas, vare sig vi vill det eller inte. Nackdelen med dessa system är att kunderna segmenteras så att de kunder som har lägre inkomst, är bosatta i fel bostadsområden eller i glesbygd och är lite för gamla obönhörligt sorteras ut. Det är inget problem för ekonomer och marknadsförare, men det kan vara ett problem för samhället.

Konkurrensverkets kompromisslösa hållning har också lett till att utbyggnaden av den finansiella infrastrukturen, det vill säga bankomatsystem och de system som binder samman bankerna, har avstannat. Den finansiella infrastrukturen bör av statsmakterna ses som lika viktig som vägnät, elnät och telekommunikationsnät.

Trots detta blockerar i dag Konkurrensverket alla försök att bygga gemensamma system. Antingen förbjuds de försök till samverkan som görs, eller så anser Konkurrensverket att alla aktörer på marknaden måste få delta till en av verket satt kostnad, oavsett om de deltar i utbyggnaden eller inte. Följden har blivit att varje bank väljer att utveckla sina egna system. För varje ekonomiskt sinnad individ framstår det nog som självklart att följden blir dyrare och mindre effektiva system som dessutom har svårt att kommunicera med varandra.

Sverige ansågs under många år som mycket väl framme i utvecklingen av till exempel clearingsystem mellan banker, och är fortfarande klart före stora länder som USA. Men det sker ingen vidareutveckling att tala om. Här måste statsmakterna snarast bryta det dödläge som de själva har skapat. Antingen bör en överenskommelse göras med de olika aktörerna på finansmarknaden om vad som kan anses vara konkurrensneutrala investeringar och var gränserna för konkurrens ska sättas, eller också får staten själv utveckla de grundläggande systemen.

Det är slående att varken Konkurrensverket eller Konsumentverket analyserar vilka effekter den ökade konkurrensen de vill ha på bankmarknaden får på kringliggande marknader. Samtidigt som Konkurrensverket kritiserar bankmarknaden för bristande konkurrens är det kritiskt till livsmedelskedjorna. Det paradoxala är att ingen reflektion görs om att livsmedelskedjorna gör sin expansion in på bankmarknaden just för att skapa kundlojalitet på sin ursprungliga marknad.

Därmed medverkar Konkurrensverkets och Konsumentverkets uppmaning till kunderna om att gå till nischbankerna till att försämra konkurrensen inom livsmedelssektorn. Vilket förhoppningsvis inte var utgångspunkten. På samma sätt startar försäkringsbolag banker och banker försäkringsbolag för att öka kundlojaliteten. Det är med andra ord nödvändigt att lyfta blicken vid konkurrensanalyser av enskilda marknader.

Samtidigt ska det tilläggas att det finns skäl att kritisera storbankerna. De har haft utomordentligt svårt att förklara sin prissättning, vilket är ett rimligt krav att ställa. Genom att flera av storbankerna har centraliserat sin verksamhet, och själva alltmer använder sig av mekaniserade beslutssystem, har de flyttat alltför mycket av beslutskraften från lokalkontor och lokalbanker till anonyma datasalar i Stockholm. Den så kallade float som finansministern kritiserade senast under våren lyckas bankerna behålla enbart eftersom så få förstår sig på fenomenet, trots att det i stora stycken bara är en osynlig avgift.

Vidare beter sig bankerna ofta utomordentligt illa mot sina kunder, vilket är huvudskälet till kritiken. Exempelvis möts de företagare som får problem oftare av bankernas krav på att de ska lämna personlig borgen än av ett försök från bankernas sida att faktiskt hjälpa till. Detsamma gäller många privatkunder.

Inget av dessa skäl till att kritisera bankerna försvarar dock att statsmakterna väljer sida i kampen mellan banker och nischbanker. Både Konkurrensverket som Konsumentverket kritiserar den dåliga rörligheten på bankmarknaden. Det bör dock påpekas att denna dåliga rörlighet är lika tydlig på företagsmarknaden och på bankmarknader utomlands.

Är det då statens roll att tala om för kunderna att de inte förstår sitt eget bästa? Statens roll bör vara att sätta gränser och att tillsammans med marknadens aktörer finna vägar att utveckla marknader. Men det bör också vara statens roll att fundera på de sociala konsekvenser som ytterligare konkurrensutsättning kan få på olika marknader. I statens ansvar ligger också att skydda konsumenter även om de råkar ha låg inkomst eller bor på fel plats.

På ett seminarium som avhölls i Visby under Almedalsveckan erkände konsumentminister Britta Lejon att avregleringarna har ställt till med problem för konsumenterna. Förhoppningsvis leder detta även till att regeringen funderar över en mer långsiktig strategi för bankmarknadens utveckling än den nuvarande.

Lars Silver
Bankforskare vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.


Replik 1

"Bankerna måste tänka mer på kundernas behov"

Lars Silver gjorde på DN Debatt 3/8 gällande att Konsumentverket och Konkurrensverket tar parti för nischbanker som ett bättre alternativ än storbankerna och att ökad konkurrens har ett pris som myndigheterna inte tar hänsyn till.

Finanssektorns tjänster är av stor betydelse för att hushållen skall klara av sin vardag. Samhället ställer därför krav på effektivitet och valmöjligheter, men även parallella krav på •finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. I kraven ingår en väl fungerande konkurrens som en naturlig och viktig del.

FÖRUTOM KONKURRERANDE aktörer behövs en efterfrågesida som är aktiv, informerad och ifrågasättande. Alltså konsumenter som undersöker vilken eller vilka aktörer som kan erbjuda de bästa tjänsterna.

Konsumentverket har dock aldrig haft för avsikt att - vilket Silver hävdar - försöka "tala om för kunderna att de inte förstår sitt eget bästa". Däremot lägger vi ner stor möda på att ta fram och erbjuda konsumenterna den information som krävs för att de skall kunna; öra välgrundande val.

Huruvida det är en nischbank eller storbank som vid en jämförelse i till exempel Konsumentverkets bankkalkyl framstår som fördelaktigast är upp till den enskilde konsumenten att bedöma utifrån sina behov och förutsättning­ar. Konsumentverket redovisar endast fakta. Konsumenternas överblick pressar företagen att konkurrera med effektiva lösningar och fördelaktiga priser som tål jämförelser.

SILVER GÖR GÄLLANDE ATT Konsumentverket i sitt arbete inte tar hänsyn till det pris som en ökad konkurrens kan vara förenad med. Inget kunde vara felaktigare. Även om konkurrensen är en viktig förutsättning för en väl fungerande finansiell marknad är det långt ifrån den enda förutsättningen. Trots avregleringar och ökad konkurrens kommer vi aldrig att ha med perfekta marknader eller perfekta företag att göra. Vi har att försöka motverka risker för marknadsmisslyckanden av olika slag.

Jag tror exempelvis inte att en helt fri utlåningsmarknad skulle förbättra för konsumenterna. Jag ställde mig därför inte bakom förslaget i våras till reformerade rörelseregler för bank- och finansieringsföretag, som skulle innebära att företag som ägnar sig åt kreditgivning till konsumenter inte längre skulle behöva tillstånd.

Ställningstagandet var självklart mot bakgrund av den situation som rådde innan ett tillståndskrav infördes. Exempelvis kunde verket vid en granskning under perioden januari 1985 till juni 1988 identifiera problem med ett fyrtiotal kreditgivare som inte stod under Finansinspektionens tillsyn.

SEDAN I PRINCIP all kreditgivningsverksamhet blev tillståndspliktig kunde vi notera att antalet aktörer som tillämpade tvivelaktiga villkor blev färre. Med stor sannolikhet berodde detta på de krav för auktorisation som infördes. Det är alltså helt riktigt att det i statens roll bör ingå att sätta gränser.

Det är också viktigt att staten tillsammans med marknadens aktörer finner vägar att utveckla marknader. Utvecklingen mot mer komplexa tjänster - mer tekniskt eller innehållsmässigt avancerade - ställer höga krav på kunskaper. Konsumenter med bristfälliga kunskaper eller motstånd mot ny teknik riskerar att bli fast i tjänster som med tiden blir allt mindre anpassade för deras behov. Inte minst bankerna bär här ett stort ansvar.

NÄR GAMLA TJÄNSTER förändras eller tas bort och nya införs är det viktigt att fundera utifrån konsumenternas behov. Både enskilda banker och Bankföreningen bör kontinuerligt fråga sig om man nått en situation där kunderna känner förtroende och trygghet. Initiativ behövs löpande för att identifiera. och undanröja problem.

Jag anser att konsumenternas situation måste placeras högre på branschens dagordning. En större kapacitet att förstå och möta enskilda kunders behov skulle inte bara ge ökad konkurrenskraft, utan också resultera i bättre förtroende från allmänhetens sida. Jag efterlyser initiativ från branschens sida till en dialog med oss.

Karin Lindell
Konsumentverkets generaldirektör och KO


Replik 2

"Nya banker får inte stängas ute från samarbete"

PÅ DEN DEBATT den 3 augusti kritiserade bankforskaren Lars Silver Konkurrensverket och Konsumentverket för att ensidigt ta parti för nischbankerna.

I en gemensam rapport från förra året konstaterade Konkurrensverket och Konsumentverket att hälften av landets hushåll skulle kunna spara betydande belopp genom att aktivt välja bank. Trots detta är rörligheten liten.

Jag vill därför uppmana alla bankkunder att se över vilken eller vilka banker som är förmånligast just för dem. Om det sedan är en storbank eller nischbank som vinner får var och en avgöra. Vilken bank som passar den enskilde bankkunden bäst är ingenting som statliga myndigheter ska bestämma.

SVERIGE HAR I DAG en av de mest koncentrerade bankmarknaderna i Europa. Fyra banker står ofta för mer än 80 procent av marknaden för tjänster riktade till konsumenter. Dessutom finns ett stort antal samarbeten mellan bankerna, till exempel inom betalningssystemen.

Konkurrensverket har inte i grunden ifrågasatt att banker samarbetar om finansiell infrastruktur, men anser att det är viktigt att alla aktörer får tillgång till systemen på objektiva och icke-diskriminerande villkor. Att med olika åtgärder diskriminera små och/eller nya aktörer är att konservera. och befästa oligopolet inom ''bankmarknaden. Det kan inte ligga i bankkundernas intresse.

LARS SILVER MENAR ATT bankkunderna bör vara trogna de stora etablerade bankerna för att de därmed ska kunna "subventionera" företag också i fortsättningen. En sådan lojalitet är 'nog svårt att kräva av konsumenterna. Företag och banker agerar alltid utifrån vad som är bäst för dem i varje given situation. Så ska också bankkunder och konsumenter göra.

Nya banker som knyts till redan etablerade strukturer (till exempel en livsmedelskedja) kan leda till problem i form av inlåsningseffekter. Den varningen från Silver är värd att beakta i fortsättningen.

Konkurrensen sätter press på bankerna att bli effektivare. Det gynnar alla parter.

Ann-Christin Nykvist
Generaldirektör Konkurrensverket

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida