Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Näringsdepartementet under Annie Lööfs ledning
Av Marie-Anne Olsson  - 23 september 2013

"Från ord till handling

Fredagen den 23 november (2012) hade näringsminister Annie Lööf bjudit in till seminariedag för att diskutera hur regeringen, det offentliga, näringslivet och civilsamhället - tillsammans - kan arbeta vidare och bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Sverige.

- Innovationsstrategin är en långsiktig kompass för att regeringens, myndigheternas och allas insatser på ett stort antal områden ska dra åt samma håll så att Sveriges innovationsförmåga kan stärkas, sade Annie Lööf i sitt inledningstal."

Nu har det gått tio månader sen detta evenemang. Hur mycket handling har det blivit? Det är klart att det inte går att förändra något så pass komplext över en natt, det kan jag förstå. Men någonting borde väl ha hänt? Jag har tyvärr konstaterat att Annie Lööf inte ens når ut till sina egna medarbetare inom näringsdepartementet. Och då lär det inte bli lätt att nå ut till någon annan heller.

Så, hur ska vi ta oss ur den situation som vi har hamnat i, nu, här, i Sverige? Hur ska vi komma till rätta med de krafter, till exempel inom gruppen riskkapitalister och storföretag, som fullständigt struntar i Annies vackra ord, som till och med ger katten i etik och moral?

Jag har inga patentlösningar. Men ett myrsteg i rätt riktning vore i alla fall att ta itu med de egna medarbetarna. Varför inte begära, som ett steg nr ett, att samtliga politisk sakkunniga och tjänstemän ska ha öron och ögon öppna, på vid gavel, för vad som sker i omvärlden, utanför departementets väggar, begära att de läser, pratar med folk och hänger med? Kanske skulle de också kosta på vissa individer en baskurs i ödmjukhet och social kompetens, så att de blev bättre på att lyssna och framförallt föra en dialog med oss invånare? Det är ju ändå våra skattepengar de försörjer sig på, och jag som skattebetalare tycker nog det vore värt det.

Måndagen den 16 september var Börje Ramsbro och jag på ett möte med tre personer hos näringsdepartementet. Expeditionschefen hade, efter övertalning från Börje, givit oss ynnesten att få träffa honom och två gruppchefer inom entreprenörskapsenheten under 45 minuter.

Börje hade begärt mötet för att få en chans att delge en del av sina erfarenheter. Han har ju trots allt, från ett läge som arbetslös och utan tillgångar, byggt upp och drivit ett företag, baserat på egna patent och varumärken, under 25 års tid. Han utvecklade företaget till att bli en internationell koncern med ett antal dotterbolag i ett flertal länder, och omsättningen 1993 var cirka 300 miljoner kronor.

Börje hoppades också få redogöra i korthet för hur han blev bestulen på detta sitt företag, av riskkapitalister som lierade sig med den statliga Stiftelsen Industrifonden, en stiftelse som sorterar under näringsdepartementet. (Företaget, System 3R, lever vidare och bygger fortfarande sin framgång på Börjes patent, varumärken och internationella marknadsorganisation.)

Jag ska här inte gå in i detalj och beskriva hur mötet var. Jag vill inte skämma ut dessa tjänstemän totalt. Men de fick ett brev efteråt från Börje och mig, via mejl, där vi tackade för ynnesten att ha fått sitta mitt emot dem i tre kvart. Vi tackade för att vi slapp nämna ordet "Industrifonden" en enda gång, för det tillät de inte på grund av att det pågår en rättslig process. Vi fick inte heller med ett ord nämna vad som dessförinnan hade skett och vad som är anledningen till den här processen.

Till vår stora glädje fick vi dock ge dem ett exemplar av "Kill the inventor – En konsekvensanalys av manschettbrottslighet" samt en del annat underlag, sånt som de aldrig hade hört talas om. Inte minst var vi mycket imponerade av att en av gruppcheferna reste sig och gick efter en halvtimme, utan att säga ett ord. Han hade visst plötsligt fått ont i öronen eller något sånt. Det ska tilläggas att denne gruppchef har suttit i Industrifondens styrelse. Som f.d. ledamot var han väl insatt i hur Börje under åren har försökt komma till tals med ledningen och styrelsen där.

Vi lämnade också ett öppet brev till näringsminister Annie Lööf, tillsammans med en del bilagor, och fick detta registrerat hos registratorn på departementet. Det får vi vara nöjda med. Tack så mycket. Se brevet nedan.

Men Börje är av den sorten att han inte ger upp så lätt. Har han hållit på i tjugo år redan, för att göra vad han kan för att få rättvisa och ställa de ansvariga till svars, kan han hålla på ett tag till. Han går nu vidare och söker möjligheter att komma i kontakt med de politiskt sakkunniga inom departementet. Det ska bli intressant att se om de är mer medvetna och rakryggade än tjänstemännen.

Annie Lööf, visa att du förstår vad du talar om när du pratar om vad som behöver göras i svenskt näringsliv. Visa att du har förmåga att tränga igenom med de idéer som du ger uttryck för offentligt. Visa att du är en ledare för din egen personal och börja med att städa upp i den egna farstun.

Börja med att ta det ansvar som åligger näringsdepartementet vad gäller tillsyn av den statliga Stiftelsen Industrifonden.

Läs vidare:
När "förvärvade" Industrifondens aktier i System 3R?
Fullständig förvirring om "förvärv" av aktier i System 3R

 

Öppet brev till Näringsdepartementet
D.nr: N 2012-4224-ENT

  

Att: Näringsminister Annie Lööf                          Stockholm den 16 september 2013

Mäster Samuelsgatan 70
103 33 Stockholm

 

Bästa näringsminister Annie Lööf!

Jag vill med detta brev uppmärksamma de missförhållanden, som du och ditt departement fortfarande tycks ovetande om. Vi har ett gemensamt mål, det vill säga att skapa fler arbetstillfällen i fler lönsamma företag och därmed bidra till en bibehållen välfärd i och framgång för vårt land.

Det åstadkommer man inte genom att flytta runt pengar eller skapa nya kortsiktiga projekt, vilket endast leder till att allting blir ännu mer svåröverblickbart. Det enda raka är att bli medveten om vilka systemfel som finns och åtgärda dem.

Så länge regering och riksdag inte känner till eller bryr sig om att rätta till själva systemfelen, kommer negativa krafter att fortsätta växa sig starka. Då talar jag inte om några odefinierbara mörkermän och -kvinnor, utan om kortsiktiga riskkapitalister, advokater (som fullständigt struntar i alla etiska regler) med flera grupper.

Om du inte redan har studerat uppsatsen "Kill the Inventor, En konsekvensanalys av manschettbrottslighet" av Lise-Lotte Palmgren, Linköpings universitet, gör det omedelbart. Den är en absolut nödvändig läsning för näringsdepartementet, för hela regeringen, bilaga 1.

Sverige har en historia som utmärker sig genom en lång rad världsberömda vetenskapsmän, uppfinnare, entreprenörer. Det är de som har lagt grunden till begreppet "svensk kvalitet" och vår höga levnadsstandard. Det är de som ligger bakom det faktum att Sverige ligger (har legat?) på andra plats i världen vad gäller världsomspännande företag, i förhållande till vårt invånarantal.

Det här håller sakta men säkert på att raseras om inget drastiskt görs, och det snabbt.

Skall den svenska välfärden säkras i framtiden och utvecklas krävs det en snabb förstärkning av näringslivet med fler stora och medelstora företag inom alla branscher. Då duger det inte att entreprenörer och uppfinnare behandlas som andra klassens medborgare och utnyttjas av skrupelfria storföretag och riskkapitalister, som har resurser nog att anlita de mest samvetslösa advokaterna. De ska inte behöva frukta för sin ekonomiska, eller till och med sin personliga, säkerhet. Nej, dessa måste lyftas fram, skyddas och respekteras, och tillåtas att i lugn och ro få ägna sig åt det de är bäst på: Komma med nya idéer och skapa företag och jobb.

Det är väl också därför som institutioner som Stiftelsen Industrifonden finns, för att hjälpa och stödja dessa personer, inte som nu Industrifonden lägga ut stora resurser på att anlita en fullständigt samvetslös advokat och motarbeta mig, som hör till den målgruppen, och därigenom avslöja sin brist på etik och kompetens?

Under 25 år byggde jag upp min System 3R-koncern grundad på egna uppfinningar, patent och varumärken, med produktion i egna fabriker och en global marknadsföring via egna marknadsbolag. Företagsgruppen omsatte 1993 cirka 300 miljoner kronor, vi exporterade 97% och hade cirka 300 medarbetare, varav 100 vid de utländska marknadsbolagen, bilaga 2.

Den 3 december 1993 tvingades jag bort från mitt livsverk utan föregående förhandlingar, utan giltiga avtal och utan ersättning. Hade jag inte undertecknat de ensidigt producerade avtalen, som skickades till mig via fax, hade mitt hundra procentigt ägda System 3R Holding AB försatts i en s.k. utpressningskonkurs.

Jag lämnade företaget och återvände aldrig, utan jag tog beslutet att söka svaret på hur det kunde vara möjligt att lägga beslag på annans egendom på sätt som skedde. Först den 11 maj 2001 föll de sista pusselbitarna på plats. Först nu blev det klart för mig hur den nya "ägarfördelningen" såg ut, fördelad på dem som låg bakom företagskapningen, och där staten bar ett huvudansvar, bilaga 3.

En av kaparna var den statliga Stiftelsen Industrifonden, till vilken jag under senare år har framställt krav på ersättning. Trots upprepade kontakter med företagsledning, styrelse och näringsdepartementet (näringsminister Maud Olofsson) har jag inte lyckats få gehör för mitt rättmätiga anspråk, utan samtliga parter har hänvisat "till lämplig rättslig instans, vars uppgift är att döma i tvister.", bilaga 4, bilaga 5 och bilaga 6.

Stockholms tingsrätt har nu utfärdat min stämning mot Industrifonden. Till min stora förvåning och besvikelse har Industrifonden utsett ett ombud, som tillhör den kategorin advokater vars processföring går helt stick i stäv mot Advokatsamfundets Regler om god advokatsed. Industrifonden satsar omfattande resurser av de medel, som borde användas för att stödja företagare, på att istället göra sitt bästa för att processa ihjäl mig på falska grunder.

Jag vänder mig härmed till näringsministern och kräver att departementet tar sitt tilldelade ansvar för Stiftelsen Industrifonden. Jag begär att styrelsen entledigar sitt ombud, advokat Hans Bagner, vilken drar ett löjets skimmer över Industrifondens verksamhet. Till stöd för mitt krav överlämnar jag disciplinanmälan mot advokat Hans Bagner, inlämnad den 9 september 2013, med diarenummer 1565, bilaga 7.

Jag har vid dagens möte, den 16 september 2013, med expeditionschef Fredrik Ahlén och entreprenörskapsenhetens gruppchefer Mari Mild och Mattias Moberg ingående framfört omständigheterna kring Industrifondens och näringsdepartementets agerande i "System 3R-affären" och allmänt delgivit mina erfarenheter om entreprenörernas och uppfinnarnas svaga ställning mot storföretag, klippare, riskkapitalister och advokater.

Jag åberopar mötet och denna handling jämte bilagor och förväntar mig att en förändring kommer till stånd i enlighet med det ansvar som vilar på staten som ensam bildare av Stiftelsen Industrifonden.

Jag frågar dig, Annie Lööf, är Industrifondens agerande förenligt med dess uppdrag och i linje med alliansens "jobbskapande" näringslivspolitik?

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro

 

Bilaga:

1. Kill the Inventor. En konsekvensanalys av manschettbrottslighet
2. Ägarstruktur i System 3R Holding AB efter den 18 juni 1993
3. Påstådd ägarfördelning i System 3R International AB efter den 25 februari 1994
4. Brev från Mattias Moberg, 2009-12-17
5. Brev från Maud Olofsson, 2010-04-08
6. Brev från Industrifondens styrelse och ledning, 2010-04-26
7. Disciplinanmälan mot advokat Hans Bagner, 2013-09-09

 

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog

Innovators´ Resistance


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida