Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Varför skyddar inte staten entreprenörer?
Sammanfattat av Börje Ramsbro den 13 juni 2018

Som ägare till System 3R-koncernen erbjöd jag parterna Håkan Nordquist och Företagskapital AB (vid tidpunkten ägt till 50% av staten) ett generöst delägarskap. De skulle medverka till att utveckla företaget vidare för en framtida börsintroduktion. Utan jag anade något svek de uppgörelsen om delägarskapet och inledde hemliga förhandlingar med bankerna om att ensamma, utan mig som part, ta kontrollen över System 3R-koncernen. Allt slutade med att jag som grundare, innovatör och entreprenör tvingades bort från mitt livsverk. Jag stod där utan någon ersättning annat än ett 3-årigt avgångsvederlag, vilket efter 7 månader drogs in i ett försök att tysta mig. Det är än idag oreglerat.
Den ägarandel jag skulle ha kvar kapades i hemligt av den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden för 1 kr, trots marknadsvärdet ca 57 Mkr

Jag bestämde mig för att söka svaret på hur det kunde vara möjligt att träffa ett avtal med bankerna om mitt ägande, utan att jag hade lämnat någon fullmakt till någon part och utan att någon pant var uppsagd eller tagen i anspråk. Det tog mig 25 år att utveckla System 3R-koncernen till ett framgångsrik global koncern. Det tog mig 25 år att komma till svaret hur det gick till när jag tvingades bort från mitt livsverk System 3R utan ersättning.

Svaret är att jag råkade ut för etablissemangets smarta pojkar. Dessa ser enbart till den egna plånboken och bryr sig vare sig om etik, moral, samhällsansvar eller lagboken. Det har helt enkelt inte skett något giltigt förvärv alls. Företaget kapades under ledning av den potentielle delägaren Håkan Nordquist, som visade sig var en "översmart" person med starkt psykopatiska drag. Han vet inte själv när det skett ett förvärv, utan i takt som han hamnat i knipa hos skattemyndigheten och i andra rättsliga sammanhang har han ljugit ihop en ny variant om hur förvärvet skulle ha skett. Han har genom åren lyckats presentera ett tiotal alternativ för förvärvet. Dessa finns att studera under rubriken Fullständig förvirring om förvärv av aktier i System 3R.

Nedan gör jag en kronologisk sammanfattning över fakta och de verkliga omständigheterna. System 3R-skandalen slutade med en rättslig tvist mellan mig och den av staten kontrollerade Stiftelsen Industrifonden, som var en av tre parter som kapade företaget. Tvisten förlorade jag till följd av falsk muntlig och skriftlig bevisning, som resulterade i ett felaktig domslut. Jag fick inte provningstillstånd i högre instans till följd av EMR-reformens blockerande effekt.

Den igång varande lönsamma och globala System 3R-koncernen stod rustad inför den begynnande konjunkturuppgången. Koncernens   omfattning och inriktning framgår av System 3R företagspresentation från juni 1994, vilken visar det företag jag tvingades bort ifrån utan ersättning. System 3R-koncernens marknadsvärde vid årsskiftet 1993/94 har fastställdes till ca 175 Mkr. Klickbild företagspresentation System 3R

De båda vid tidpunkten krisdrabbade bankerna, Sparbanken Sverige AB och Nordbanken AB (statligt kontrollerad), som träffade ett hemligt avtal och lät nya ägare ta över System 3R-koncernen för 1 kr, erlade efter skadeståndstalan och förlikningar ett visst skadestånd för sin medverkan till kapningen.

Fakta och omständigheter i kronologisk ordning

Datum Händelse
1993-09-12

En preliminär överenskommelse träffades med Håkan Nordquist om ett delägarskap i dotterbolaget System 3R International AB. Håkan Nordquist upprättade i mitt namn ett introduktionsbrev till Sparbanken, vilket han talade in på ett fickminne. Lyssna här på Håkan Nordquist
Vid tidpunkten för överenskommelsen ägde jag privat samtliga immateriella rättigheter.  Jag hade lämnat en kostnadsfri licensrätt till mitt hundraprocentigt ägda moderbolag System 3R Holding AB. Holding ägde 91 % av aktierna i det operativa dotterbolaget System 3R International AB. International erlade 3% royalty till Holding. Denna ägarstruktur var Håkan Nordquist fullt införstådd med när överenskommelsen träffades.

1993-09-22

Håkan Nordquist och  Företagskapital AB, introducerades för marknadsbolagen System 3R USA och System 3R Japan. De skulle bli kommande delägare i det operativa dotterbolaget System 3R International AB. Introduktionen blev i efterhand bekräftad av marknadsbolagen den 31 augusti 1994.
Enligt den presenterade överenskommelsen skulle parterna Företagskapital AB, Håkan Nordquist och Börje Ramsbro/Holding vardera äga en tredjedel (1/3) i International. Under huvudförhöret i tvistemål T7-109-95 bekräftade Håkan Nordquist att överenskommelsen om delägarskapet gällde i vart fall den 18 oktober 1993.  Här finns ljudfilen av förhöret med Håkan Nordquist. I förhöret som vittne för Industrifonden bekräftade Håkan Nordquist att överenskommelsen gällde fram till den 10 november 1993.

1993-10-05

Den 5 oktober 1993 träffade jag bankledningen i Sparbanken Sverige AB för att introducera den kommande ägarförändringen. Banken motsatte sig inte den presenterade förändringen utan hänvisade till att jag som ägare var fri att genomföra detta. Dock uppmanade banken mig att återföra de immateriella rättigheterna till Holding. Dessa hade skyddsförvärvats för att skydda företaget mot en illojal ordförande i Internationals styrelse, rekommenderad av banken. Mötet bekräftade jag i ett brev den 6 oktober 1993 riktat  bl.a. till Lars Ove Håkansson

1993-10-07

Utan att lämna någon information hade de potentiella delägarna lierat sig med Sparbanken och inlett hemliga förhandlingar om att själva överta företaget och svika överenskommelsen om delägarskapet. Ingen fullmakt hade lämnats av mig till någon part att förhandla om mitt ägande. Sveket framgår ur ett protokoll från Företagskapital AB den 7 oktober 1993 där jag är utelämnad som delägare.

1993-10-12

Håkan Nordquist och Företagskapital lämnade ett första hemligt anbud till Sparbanken om att förvärva System 3R International AB till substansvärdet. Detta anbud fick jag kännedom om först den 22 augusti 1997 efter ett editionsföreläggande mot Sparbanken.  Komplett anbud från den 12 oktober 1993

1993-10-13

Håkan Nordquist begärde brådskande ett sammanträffande med de fackliga representanterna, vilket jag skriftligen kallade till samma dag. Jag introducerade Håkan Nordquist som kommande delägare i International enligt kallelsen av den 13 oktober 1993.
Håkan Nordquist förteg att han och Företagskapital senast den 7 oktober 1993 hade bestämt sig för att svika den överenskommelse jag introducerade för de fackliga representanterna om det kommande delägarskap med bl.a. Håkan Nordquist.

1993-10-29

Håkan Nordquist hade utan min vetskap lämnat i uppdrag till företagets ekonomidirektör Mats Staffas och revisor att upprätta en justerad substansvärdering som skulle grundas på alternativet att International var försatt i konkurs. Denna värderingen överlämnades till Håkan Nordquist vidimerade dokumentet. Denna värdering kom till min kännedom flera år senare och har kommenterats av Mats Staffas den 16 september 2013

1993-11-08

Håkan Nordquist och Företagskapital lämnade i hemlighet ett slutligt anbud till Sparbanken. De hänvisade till det första anbudet och den konkursbaserade justerade substansvärderingen från den 29 oktober 1993. Ur anbudet framgår att aktierna i International skalle förvärvas för 1 kr och att de immateriella rättigheterna skulle överföras från Holding till International vederlagsfritt. Jag fick kännedom om detta anbud först den 2 december 1996.

1993-11-12

Företagskapital ingick ett avtal med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden. de skulle förvalta en portfölj av icke noterade aktier som tillhörde Stiftelsen Småföretagarfonden, vilken skulle avvecklas. Enligt avtalets §2 fick inte portföljen kompletteras med aktier från andra företag än de som redan fanns i portföljen Småföretagarfonden. Läs vidare förvaltningsavtal från den 12 november 1993
Det skall noteras att portföljen inte innehöll några aktier från System 3R-koncernen. Avtalet blockerade alltså förvärv av aktier i System 3R.

1993-11-15

Enligt ett styrelseprotokoll från Företagskapital hade det träffats en överenskommelse med bankerna om förvärv av System 3R. Protokollet kom till min kännedom först genom ett editionsföreläggande i samband med min skadeståndstalan mot Sparbanken. Det inlämnades av  Internationals ombud Hans Bagner den 31 augusti 1999.
Enligt protokollets bilaga var Industrifondens VD kontaktad och skulle återkomma med svar till arbetsutskottet om förvärv av aktier i System 3R. Detta trots att det redan fanns ett avtal från den 12 november 1993 som förbjöd förvärv av aktier i System 3R.
Det skall noteras att både Företagskapital och Stiftelsen Industrifonden hade båda Uno Alfredéen som styrelseordförande.

1993-11-15

Jag var ovetande om att bankerna hade träffat en överenskommelse med nya ägare om förvärv av System 3R International AB, vände sig Lars-Ove Håkansson från Sparbanken/Sveatornet till ledamoten i styrelsen för Holding och International, advokat Tomas Setterberg, med krav på att aktierna i International skulle överlämnas till banken för en krona. Detta krav avvisade jag i fax den 15 november 1993 till Lars-Ove Håkansson.
Samma dag återkom Lars-Ove Håkansson till mig telefonledes ca kl 21.30 med frågan om jag skulle kommer att överlämna aktierna i International som begärts av banken. Mitt svar blev NEJ varpå Lars-Ove Håkansson hotade med att Holding skulle begäras i konkurs. Konkursansökan inlämnades den 16 november 1993 som en ren utpressning i ett försök att avtvinga mig aktierna i International. Han hade tydligen redan träffat avtal om att sälja dessa till nya ägare.

1993-11-28

Efter att sveket från de två potentiella delägarna, Håkan Nordquist och Företagskapital, hade avslöjats tog jag som ägare till moderbolaget Holding ett nytt beslut. Jag beslutade att avveckla aktierna i det operativa dotterbolaget System 3R International AB och kvarstå som ägare till moderbolaget Holding och lämna en licensrätt till International för de immateriella rättigheterna patent, varumärken, produktkoncept mm.
Utifrån detta beslut upprättade jag en viljeförklaring som skulle ligga till grund för kommande förhandlingar.

1993-12-01

Ett möte hölls i närvaro av Håkan Nordquist och Företagskapital, som visade sig totalt ointresserade av villkoren i min viljeförklaring. Håkan Nordquist framförde att han hade ett bindande avtal med bankerna om att förvärva företaget och därmed fanns det inget att förhandla om. Ett avtal upprättades som förutsatte att jag träffade en fredlig uppgörelse med bankerna eftersom Håkan Nordquist påstod sig redan hade ett avtal med bankerna.

1993-12-02

Avtalet från mötet den 1 december 1993 med parterna Håkan Nordquist, Företagskapital och mig som ägare till Holding undertecknades jämte reservationen att avtalet gällde under förutsättning av att jag träffade en fredlig uppgörelse med bankerna.
Trots att Håkan Nordquist har undertecknat avtalet har han den 10 mars 1993(94) förnekat att det har funnits något avtal före den 3 december 1993. Alltså ytterligare ett utslag av ett psykopats beteende.

1993-12-03

Utan någon fullmakt och utan att någon pant hade tagits i anspråk hade det träffats ett hemligt avtal mellan å ena sidan Sparbanken Sverige AB och Nordbanken AB och å andra sidan Håkan Nordquist och Företagskapital om förvärv av System 3R-koncernen. Hemligt avtal från den 3 december 1993.
Det hemliga avtalet fick jag kännedom om av först den 15 november 1994 genom Sparbanken och erhöll kopia den 22 november 1994.

1993-12-03

Avtalet från den 2 december 1993 bröts ensidigt av Håkan Nordquist och Företagskapital och ett helt nytt avtal överlämnades enligt följande.
Via fax, utan föregående förhandlingar, ett avtal med krav på omedelbart undertecknande. Faxet mottog jag fredagen den 3 december 1993 kl 16.30. Jag returnerade det undertecknat med vändande för att förhindra fullföljandet av utpressningskonkursen. Faxet var avsänt från Sveatornet/Sparbanken av Företagskapitals VD Hans Dirtoft.
Strikt juridiskt var avtalet ogiltigt av flera anledningar. Bland annat förutsatte avtalet kännedom om det hemliga avtalet vilket framgår av svaret från Sparbanken den 15 november 1994.
Ingen torde kunna föreställa sig att ett ensidigt producerat avtal, som är klippt och klistrat samman, skall kunna gälla som förvärvsavtal av en koncern som omsatte ca 285 Mkr och hade ca 285 medarbetare varav ca 100 medarbetare vid de utländska marknadsbolagen.

1993-12-03

VD för Stiftelsen Industrifonden hade utvärderat avtalet med Företagskapital från den 12 november 1993 och fastställt att "Några ägarengagemang i nya företag görs ej."  Se brev från Industrifondens VD den 3 december 1993

1993-12-04

Håkan Nordquist fortsatte kapningen av System 3R-koncernen genom att tillkalla sig företagets ekonomidirektör Mats Staffas lördagen den 4 december 1993. Håkan Nordquist dikterade för honom flera protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten. Detta skedde utan att det hållits några möten eller att andra varit närvarande än Håkan Nordquist och Mats Staffas. Mats Staffas har upprättat minnesnoteringar om hur Håkan Nordquist agerade vid upprättande av protokollen den 4 december 1993.

1993-12-06

Under fortsatt hot om konkurs justerade jag den 6 december 1993 protokollet från den så kallade bolagsstämman i Holding daterat den 3 december 1993, bilaga 1.  Den hade aldrig hållits och jag aldrig varit närvarande. Allt var påhittat av Håkan Nordquist.
Strikt juridiskt är samtliga protokoll ogiltiga som rättshandlingar då allt är fejkat. Därmed var inte heller  styrelserna i Holding och International  beslutsmässiga efter den 4 december 1993.

1993-12-27

Den ej beslutsmässiga styrelsen i System 3R Holding AB beslutade om utförsäljning av de immateriella rättigheterna till System 3R International AB.
Enligt det hemliga avtalet punkt 3.2 skulle de immateriella rättigheterna överföras kostnadsfritt från Holding till International. I stället fastställdes en symbolisk köpeskilling på 17.5 Mkr. Köpeskillingen återfördes sedan till International som koncernbidrag, förmodligen för att utgöra en del av det egna kapitalet. De immateriella tillgångarnas värde uppgick i vart fall till ca 100 miljoner kronor för den igång varande System 3R-koncernen.

1993-12-27

Protokoll från Sparbanken, Centrala kreditkommittén 1, som bekräftade att koncernen hela tiden infriat sina räntebetalningar och att engagemanget varit per-forming. Protokoll från den 27 december 1993

1994-01-28

Den inte beslutsmässiga styrelsen i Holding beslutade att sälja Holdings aktier i International till sig själva för värdet av 1 kr per delpost. Portföljen Småföretagarfonden tilldelades 30.000 aktier för 1 kr, trots marknadsvärdet på ca 57 Mkr. Se styrelseprotokoll från den 28 januari 1994
Enligt förvaltningsavtalet mellan Företagskapital och Industrifonden medgavs inte förvärv av aktier i System 3R. Industrifonden har aldrig kunnat styrka förvärvet genom något förvärvsavtal.
Enligt Förordning (1993:31) om finansiering genom Stiftelsen Industrifonden var det inte tillåtet för Industrifonden att investera  i aktier.
Således har Industrifonden blivit "ägare" till aktier i International på mycket oklara grunder i strid mot  förvaltningsavtalet och förordning.

1994-01-28

Håkan Nordquist och Företagskapital intygade för bankerna att de hade fullföljt villkoren i det hemliga avtalet och påstod att "Direktör Börje Ramsbro har den 3 december 1993 i särskilt avtal biträtt innehållet i pkt 3.1 av ovan avtal."
Det åberopade avtalet är det hemliga avtalet som jag fick kännedom om först den 15 november 1994 och kunde därmed inte ha biträtt några villkor i avtalet.
Intyget bekräftade att det avtal jag undertecknade den 3 december 1993 förutsätter kännedom om det hemliga avtalets pkt 3.1. Se Intyg från den 28 januari 1994

1994-02-25

Enligt uppgifter lämnade av Håkan Nordquist skulle den slutliga ägarbilden omfatta även bankerna som konvertibeldelägare. Ägarfördelningen framgår av den grafiska framställningen.
Såväl bankerna som Stiftelsen Industrifonden lämnade ägandet i panik efter att jag hade redovisat att det inte fanns några giltiga förvärvsavtal.
Företaget såldes några år senare vidare till en utländsk köpare för ca 325 miljoner kronor.

Epilog

Att System 3R-affären kunde utvecklas till en praktskandal bottnar i vänskapskorruption, slughet och egenintresse etc. Under förhöret med Industrifondens vittne Lars-Ove Håkansson framkom att han som Sparbankens förhandlare inte kunde tänka sig en affär där jag skulle få ha kvar något ägande i System 3R-koncernen. Orsaken till denna bestraffning skulle ha varit att jag hade (skydds)förvärvat de immateriella rättigheterna för 50.000 kr från mitt eget hundraprocentigt ägda System 3R Holding AB. Dessa rättigheter hade jag ursprungligen själv utvecklat och ägt privat men överfört för symboliska 200 kronor till moderbolaget Holding när detta bildades.

Vad Lars-Ove Håkansson höll tyst om var att han i ett hemligt avtal med nya ägare till System 3R International AB där villkoret var att samtliga immateriella rättigheter skulle överföras kostnadsfritt från mitt Holding till International. Därefter sålde han aktierna i International för 1 kr till Håkan Nordquist och Företagskapital utan att ens ha besökt företaget i Vällingby. Han hade naturligtvis inte heller någon fullmakt från mig som ägare. Inte heller var någon pant tagen i anspråk eller ens påropad.

Som belöning för denna generositet finns starka misstankar om  att Lars-Ove Håkansson blev mottagare av de cirka 400.000 kr som Håkan Nordquist, kort efter att han blivit "nybliven ägare", hämtade hem från System 3R USA genom luftfakturor via sitt belgiska företag Normol s.p.r.l. Enligt dåvarande VD vid System 3R USA fortsatte utflödet av medel från USA till Belgien lång tid efter första leveransen. Vem som var de lyckliga mottagarna kan endast Håkan Nordquist svara på.

Sammanfattning

Jag riktade en välgrundad stämning mot den av staten bildade och kontrollerade Stiftelsen Industrifonden. Min förhoppning var att få ett seriöst bemötande och slutligen en uppgörelse och ersättning på saklig grund. Det slutliga resultatet blev en ekonomisk katastrof för mig då den rättsliga processen spårade ur i alla avseenden. Jag förlorade tvisten och dömdes att bära Industrifondens rättegångskostnad som slutade på ca 5 Mkr. Summan drevs in av kronofogden, som slumpade bort min villa i Bromma för 6.4 Mkr trots marknadsvärdet ca 13 Mkr.

Att jag förlorade tvisten berodde inte på att jag inte hade rätt till ersättning för mina innovationer, aktier och mina immateriella tillgångarna. Det berodde på att Industrifonden outsourcat försvaret till ombud som med falsk muntlig och skriftlig bevisning fick fullt stöd av en domstol som inte var rustad för en rättvis rättegång. Industrifondens huvudombud var densamma som tidigare försvarat Håkan Nordquist och som hade mycket på sitt samvete.

Jag skall inte orda mer om detta utan varnar för att inte ens när staten är inblandad är man försäkrad om en rättvis rättegång enligt Europakonventionen.

Den omfattande investering som staten gör vad avser de immateriella tillgångarnas värde och betydelse tolkar jag som en papperstiger.  Det är en ren bluff från Mikael Damberg och näringsdepartementet. I min tvist med den av regeringskansliet/näringsdepartementet kontrollerade  Industrifonden har de immateriella tillgångarna genom falsk bevisning helt undanhållits trots marknadsvärdet ca 100 Mkr.

Varför skyddar inte Damberg innovatörer och entreprenörer?

När Mikael Damberg introducerade statens satsning på området immateriella tillgångar såg jag en öppning för ersättning av mina immateriella rättigheter och tillgångar i största allmänhet. Tyvärr har jag tvingats konstatera att staten uppträder som beskyddare för den grova ekonomiska brottslighet jag utsatts för i "System 3R-affären".

Jag har med ett flertal brev och e-mejl försökt få till stånd en dialog med Mikael Damberg utan någon som helst reaktion. Inte ens en enkel hänvisning till en kollega från de ca 500 medarbetarna inom näringsdepartementet har han kunnat kosta på sig. Den 18 maj 2016 försökte jag än en gång få till stånd någon form av konstruktiv dialog efter att Mikael Damberg förkunnat i massmedia sin lära om de immateriella tillgångarnas värde och betydelse för näringslivets framtida utveckling. Ej heller denna gång fick jag något som helst svar trots att ärendet gällde Dambergs "hjärtesak", de immateriella tillgångarna, enligt en DI-artikel. Läs vidare: Mikael Dambergs dubbelmoral

För att försäkra mig om att vi talade samma språk när det gällde de immateriella tillgångarna i samband med ett företags marknadsvärdering bifogade jag ett dokument, som hade System 3R-koncernen som förebild vad avser det totala marknadsvärdet för ett igång varande företag. Klickbild.
Detta dokument ger stöd åt Mikael Dambergs uppfattning att 80 % av ett företags totala marknadsvärde består av immateriella tillgångar. Det skall jämföras med värdet kostnadsfritt (0 %) enligt det hemliga avtalet. Ej heller med detta brev lyckades jag väcka Mikael Dambergs intresse.

Jag har gjort ett tiotal försök att komma till tals med regeringens representanter, inklusive statsminister Stefan Löfvèn och myndigheten VINNOVA, men alla verkar ha bestämt sig för att tiga ihjäl mig. För att råda bot på den tystnaden  JO-anmälde jag näringsdepartementet och myndigheten VINNOVA för brott mot förvaltningslagen.

Ett JO-beslut den 16 februari 2018  resulterade i en uppmaning till de anmälda parterna att beakta §4 andra stycket förvaltningslagen. Bestämmelsen innebär att medborgarna har rätt till svar i någon form.  Vinnova kunde inte trots uppmaningen nedlåta sig att föra någon som helst dialog med mig som  innovatör och entreprenör, oavsett vad frågan gällde. Näringsdepartementet tog däremot JO-uppmaningen på allvar genom departementsrådet Annica Sandberg som öppnade upp för en dialog och ett möte har hållits.

Vad jag förväntar mig är att näringsdepartementet tar sitt ansvar vad gäller Industrifondens agerande i den tvist jag har förlorat på fullståndigt falska grunder enligt ovan. I detta sammanhang har jag i brev till Annica Sandberg den 4 juni 2018 begärt ett klarläggande i ansvarsfrågan inom och utanför näringsdepartementet när det gäller Industrifondens agerande då ansvaret för denna verksamhet faller under näringsdepartementet.

Annica Sandberg svarade den 12 juni 2018  på mina brev enligt följande, citat:

"Hej

Jag har tagit emot dina brev daterade den 28 maj 2018 och den 4 juni 2018. Som jag nämnde för dig i anslutning till vårt möte den 3 maj, arbetar jag på expeditionschefssekretariatet, vars uppgift bland annat är att ge departementets enheter stöd i juridiska och formella frågor. Jag nämnde också att det ofta är så att departementets enheter är bättre skickade än expeditionschefssekretariatet att besvara frågor som faller under deras respektive ansvarsområde. De frågor som du nu ställer berör Näringsdepartementets enhet för bolag med statligt ägande. Jag kommer därför att överlämna ärendet till den enheten. Diarienumret är N2018/03348.

Hälsningar

Annica Sandberg"

Brev till Annica Sandberg den 28 maj 2018
Brev till Annica Sandberg den 4 juni 2018

Förhoppningsvis får jag ett svar i ansvarsfrågan för att gå vidare.

Sverige är i skriande behov av  innovatörer och entreprenörer som skapar riktiga jobb och inte fler vinstkapitalister som säljer ut företagen till utländska högstbjudande intressenter, vilket leder till att svenska företag blir underleverantörer utan själ och hjärta. Detta är vad som hänt med mitt System 3R. Idag kunde det ha varit i miljardindustri, och ett företag som bidragit till att ge svenska företag ökad produktivitet, flexibilitet och lönsamhet. Se enligt budskapen i företagspresentationen för System 3R juni 1994.

Ersätt allt tal om digitalisering, AI, globalisering med mera från näringsdepartementets sida med att skapa ett bättre klimat för innovatörer och entreprenörer som i ren självbevarelsedrift tillämpar de senaste rönen inom alla områden. Det bästa staten kan göra är att skydda och försvara oss innovatörer och entreprenörer som skapar framgångsföretag och låta oss växa till ett nytt SKF, Eriksson, Alfa Laval, osv.

Min personliga uppmaning blir helt ett enkelt: VAKNA SVERIGE INNAN DET BLIR FÖRSENT!

s svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


 

Bankrättsföreningen/a>

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida