Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Industrifonden medverkar i rättsskandal
 
Brev från Industrifondens ombud advokat Hans Bagner Kommentarer av Marie-Anne Olsson - 1 april 2013
   
Avskirft: Komplett brev i pdf-fil

 

2003-01-24

 


 

Börje Ramsbro
Tranebergsvägen 112
167 44 Bromma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang. Industrifonden

Det här brevet tjänar som ett bra underlag för att göra ett försök att sammanfatta helhetsbilden av alla lögner som har förekommit i den så kallade "System 3R-affären". De är hårresande.

Det är i år, 2013, 20 år sedan de här grova övertrampen gjordes. Under hela den tiden har Börje Ramsbro försökt bringa klarhet i hur han kunde tvingas bort från sitt företag System 3R, utan att ha fört förhandlingar om några avtal och utan att få någon ersättning.

Det här brevet skrevs till Börje för tio år sedan, år 2003. Det skulle lika gärna kunna ha varit skrivet i år. Det är nämligen precis samma lögner som fortfarande upprepas av Industrifondens advokat/er i pågående tvist. Industrifonden anlitar idag precis samma advokat, Hans Bagner, den man som för tio år sedan författade dessa lögner.

Efter skadeståndstalan mot företagets banker kunde det relativt snabbt träffas förlikningar med skäliga skadestånd för deras medverkan. Däremot har det än så länge varit omöjligt att komma till en fredlig uppgörelse med de parter som lade beslag på företaget. Börje har bemötts med otaliga varianter på hur och när förvärvet skulle ha gått till och vilka parter som var inblandade. Se: Fullständig förvirring om "förvärv" av aktier i System 3R

Sedan mer än tio år har Börje försökt komma till tals med den av staten ensam bildade Stiftelsen Industrifonden. Eftersom staten är inblandad borde man kunna förvänta sig ett seriöst bemötande, allra särskilt eftersom det gäller en stiftelse som ska vara ett av statens medel för att främja företagande och innovationer i landet. Men hittills har Industrifonden valt att stoppa huvudet djupt ner i sanden och istället medverka i denna rättsskandal.

Man skulle kunna tänka sig att Industrifonden åtminstone skulle anlita en seriös advokat, som på allvar tog sig an uppgiften att reda ut det som hänt. Men tyvärr har den valt ett ombud, Hans Bagner, både tidigare och i den nuvarande processen, vars enda intresse verkar vara det egna arvodet.

Nedan skall jag göra ett försök att sakligt bemöta innehållet i brevet från Hans Bagner från den 24 januari år 2003 och redovisa hans bluffar och osakliga bemötande. Läs och begrunda.


Sidan 1 Sidan 1
   
Vi återkommer, som utlovats, med anledning av Dina brev av den 23 november och den 5 december 2002 samt den 1, 4 och 9 januari 2003. Dina brev och de handlingar som bifogats breven föranleder följande kommentarer.

Börje hade skickat ett stort antal brev till Industrifonden i ett försök att bringa klarhet i "System 3R-affären" och med förhoppningen att komma till en fredlig uppgörelse. Tyvärr har Industrifonden ansträngt sig hårt för att försöka dölja och avsiktligt förvränga sanningen för att slippa ta ansvar.

Du uppger att Du bl.a. önskar "skälig ersättning för Industrifondens exitvinst". Du hävdar därvid att ingångna avtal/förlikningar/överlåtelser skulle vara ogiltiga. Vissa av Dina krav riktar Du, såvitt vi kan förstå, således mot Industrifonden. Vi ber Dig uppmärksamma att vi, enligt uppdrag, här endast bemöter de frågor och påståenden Du riktar mot Industrifonden som vi företräder.

Samtliga avtalshandlingar är ogiltiga och Börje har all anledning att ställa krav på ersättning från Industrifonden. Detta styrks inte minst av rättsutlåtanden från: Advokat Percy Bratt och Professor Per Samuelsson

   
Vi har uppfattat att det (fortfarande) råder viss oklarhet för Dig om vad som följer av domstols dom och ingångna avtal, samt på vilket sätt Industrifonden omfattas eller inte omfattas av dessa avtal. Låt oss därför få framföra följande.

Från Börjes sida har inte rått några oklarheter men tydligen från Industrifondens sida. Varför ska det vara så svårt för Industrifonden att kunna visa upp giltiga förvärvsavtal, om allt har gått rätt till? För övrigt är inte Industrifonden part i några avtal.  Läs vidare: NÄR "förvärvade" Industrifonden aktier i System 3R?

   
Dom i Stockholms tingsrätt den 27 januari 1998
Tingsrätten fann sammanfattningsvis i sin lagkraftvunna dom (s. 43) att Ditt uppköp av (de immateriella) rättigheterna återgick (till Holding) den 6 oktober 1993. Din talan om bättre rätt till rättigheterna, vilka var av vital betydelse för koncernen, ogillades således. Med andra ord har dessa rättigheter inte på något sätt bestulits Dig, vilket framgår med all önskvärd tydlighet av tingsrättens dom.

Hans Bagner och Industrifonden har inte förstått att domen trots allt var en stor seger för Börje. I domslutet fastställdes att de immateriella tillgångarna ägdes av det av Börje Ramsbro hundraprocentigt ägda moderbolaget System 3R Holding AB (Holding). Se: Ägarstruktur
Hans Bagners bluff att åberopa en ogiltig option (falsk bestridandegrund) gick inte hem hos rätten, och System 3R International AB (International) blev därmed inte ägare till de immateriella rättigheterna, värderade till ca 42,3 miljoner kronor.
Eftersom Börje fortfarande ägde Holding torde det betraktas som stöld, när de immateriella tillgångarna togs över av International utan ersättning. Läs vidare: Industrifonden  - Patenttjuv?

   
Sidan 2 Sidan 2
   
Du förpliktades av tingsrätten att utge ersättning till International för dess rättegångskostnad uppgående till tvåmiljonerniohundra-sjuttiotretusen (2.973.000) kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen.

Det stämmer alldeles utmärkt att Hans Bagner lyckades få ihop en oanständig faktura på det angivna beloppet. Detta är ett talande exempel på den vårdslösa processföring, som Bagner (här i samarbete med sin kollega Olle Flygt) har satt i system, och som är mycket kostsam för samhället. Här använde han sig av bl.a. tvetalan och undanhållen bevisning m.m. Läs vidare: Sabotage av en rättgång

   
I domen lämnar tingsrätten följande bakgrundsbeskrivning (s. 2). Sparbanken Sverige AB, som hade en fordran om 25 miljoner kronor på Holding, sade upp krediten och ansökte under hösten 1993 om bolagets försättande i konkurs. Den tredje december 1993 träffades ett avtal mellan Dig och Håkan Nordquist samt Företagskapital AB/ Småföretagarfonden företrädda av Hans Dirtoft. Genom avtalet överlät Du tio procent av aktierna i Holding till de övriga avtalsparterna. Du befullmäktigade dem också att kalla till bolagsstämma i Holding och där rösta för Dina aktier. Samma dag träffades ett avtal mellan koncernens kreditgivare - Sparbanken och Nordbanken - samt Håkan Nordquist och Företagskapital/ Småföretagarfonden, varigenom bl.a. en tänkt nyemission samt nedskrivning av bankernas krediter till koncernen reglerades. Sedan en ny styrelse hade utsetts i Holding såldes aktierna i International till Håkan Nordquist och Företagskapital. I början av 1994 utnyttjade Sparbanken en option att förvärva resten av aktierna i Holding från Dig.

Sparbanken sade inte upp några lån. Däremot förlängdes inte lånet till Holding på 25 miljoner kronor trots att det i åratal hade skötts utan anmärkning. Bankledningen bekräftade det senare genom ett protokoll från den 27 december 1993
Avtalet den 3 december 1993 producerades helt och hållet enbart av Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, VD för Företagskapital, efter att de först träffat ett hemligt avtal med bankerna.
De avtal som Börje under hot om utpressningskonkurs undertecknade den 3 december 1993 är ogiltiga till följd svek, ocker och tvång. Avtalen skickades till honom via fax utan föregående förhandlingar. Se: Fax 3 december 1993
Medan Börje fortfarande ägde Holding såldes Holdings aktier i International, utan Börjes vetskap, för 1+1+1 kronor till "nya ägare". Se: Protokoll 28 januari 2013.  Marknadsvärdet uppgick till 175 miljoner kronor. Se: Värdering

Den 28 januari 1994 existerade inte Stiftelsen Småföretagarfonden som enskild juridisk person utan endast som en portfölj ägd av Industrifonden, förvaltad av Företagskapital sedan den 12 november 1993

   
Det var således Småföretagarfonden företrädd av Företagskapital som var med och köpte aktier i System 3R. Industrifonden har därför inte deltagit i de förhandlingar som föregick avtalen den 2 och 3 december 1993 (se nedan).

Vare sig Stiftelsen Småföretagarfonden eller Småföretagarfonden förvärvade några aktier utan det var Industrifonden. Att påstå något annat är en skär lögn.
Industrifondens styrelseordförande och VD var från första stund delaktiga i planeringen av hur Börje skulle tvingas bort från sitt företag utan ersättning. Det framgår bland annat av ett protokoll från Företagskapital den 15 november 1993. Se: Protokoll

   
Småföretagarfondens aktier har emellertid, då fonden upplöstes, överförts till Industrifonden som i sin tur sålt aktierna till Företagskapital och Håkan Nordquist, de övriga två aktieägarna. För tydlighets skull skall nämnas att Småföretagarfonden aldrig har varit inblandad i någon pantsättning av aktier utan förvärvat dem inom ramen för de uppgörelser som träffades i december 1993 - januari 1994.

Då Småföretagarfonden inte ägde några aktier i System 3R fanns det heller inga att överföra. Industrifonden bluffar och försöker gömma sig bakom Stiftelsen Småföretagarfonden som inte existerade efter den 31 december 1993. Se även: Kostsamt bluffande.
Småföretagarfonden är en part som aldrig någonsin introducerades för Börje, utan den infördes smygvägen i "System 3R-affären" av Håkan Nordquist och Företagskapital, antagligen som någon sorts täckmantel för Industrifonden som ville vara med på ett hörn. Efter den 12 november 1993 fick inte Småföretagarfonden förvärva aktier i andra företag än i dem som redan fanns i portföljen. Detta är villkor som framgår av avtalet mellan Företagskapital och Industrifonden. Se. Avtal 12 november 1993

   
Sidan 3 Sidan 3
   

Avtalen av den 2 och 3 december 1993
Det är mycket riktigt så som Du nämner i Ditt brev, att det ingicks ett avtal den 2 december mellan Dig och Håkan Nordquist/Företagskapital/ Småföretagarfonden.

Något avtal från den 2 december 1993 har aldrig erkänts av Håkan Nordquist och därmed är det endast avtalshandlingar från den 3 december 1993 som kan komma ifråga. Se: Utdrag ur brev från Håkan Nordquist den 13 juli 1994.

   
Den 1 december 1993 hölls ett möte hos Lars Saxholm med Dig, Håkan Nordquist, Hans Dirtoft, Hugo Lindblad, Mikael Nordlander och Gunnar Gredenman närvarande. Ett avtalsutkast genomgicks. Den 2 december 1993 skrev Du, Håkan Nordquist och Hans Dirtoft under avtalet som med Din medverkan hade utformats dagen innan.

Börje hade via sitt ombud Lars Saxholm  inbjudit till förhandlingar den 1 december 1993 om försäljning av aktierna i dotterbolaget System 3R International AB, enligt en skriftlig viljeförklaring från Börje Ramsbro. Se: Viljeförklaring
Under mötet klargjorde Håkan Nordquist att han redan hade ett bindande avtal med bankerna om att förvärva System 3R-koncernen. Därmed fanns det inget att förhandla om. Lars Saxholm försökte trots allt medverka till att Börje inte skulle gå helt tomhänt från företaget, vilket resulterade i ett avgångsvederlag under 36 månader. Detta drogs dock in efter 8 månader och är fortfarande oreglerat. Mötet resulterade i ett avtal den 2 december 1993, som dagen efter förkastades av Håkan Nordquist och Företagskapital och ersattes med ett avtal från den 3 december 1993.

En förutsättning för avtalets giltighet var att det accepterades av Sparbanken. Sparbanken återkom nästa dag (den 3 december 1993) med en del ändringar. Bl.a. skulle förvärvet avse Holding i stället för International. Sparbanken menade också att det skulle göras klart att rättigheterna verkligen överfördes. Därför föreslog banken att det i avtalet skulle stå att Du "överlåter" rättigheterna till International. Du accepterade och skrev den 3 december 1993 under avtalet efter vissa justeringar. Enligt § 6 i avtalet överlät Du samtliga immateriella rättigheter till International. Genom avtalet med Dig den 3 december 1993 överenskoms således att Håkan Nordquist och Företagskapital/Småföretagarfonden på sikt skulle ta över koncernen.

Avtalen den 3 december 1993 blev ensidigt producerade av Håkan Nordquist och Företagskapital i samverkan med Sparbanken/Sveatornet. Avtalshandlingarna är ogiltiga till följd av svek, ocker och tvång, vilket är styrkt av av rättsutlåtanden från: advokat Percy Bratt och professor Per Samuelsson.
Att Företagskapital/Småföretagarfonden och Håkan Nordquist på sikt skulle ta över hela företaget finns inga antydningar om, utan det framgår av ett hemligt avtalet med bankerna som Börje fick kännedom om först den 15 november 1994. Se:
Hemligt avtal 3 december 1993
Med det hemliga avtalet på hand kunde Håkan Nordquist och Företagskapital köra över Börje precis som de ville.
Vad avser uppgiften i § 6 så var det uteslutet att Börje kunde överlämna samtliga immateriella rättigheter till International. Det var ju Holding som ägde dem enligt domslutet.

   
På eftermiddagen samma dag avslutades förhandlingarna med Sparbanken, Håkan Nordquist och Företagskapital och avtal tecknades. Efter det att bolagsstämma i Holding hållits, varvid ny styrelse tillsatts, samt efter det att stämmoprotokollet justerats av Dig återkallade Sparbanken sin konkursansökan

Den åberopade bolagsstämman i Holding har aldrig hållits. Den är icke-existerande. Håkan Nordquist upprättade protokollet den 4 december 1993, vilket sedan undertecknades av Börje under hot om konkurs den 6 december 1993. Börje vare sig deltog i någon bolagsstämma eller i att utse någon ny styrelse i Holding. Protokollet är en av Håkan Nordquist ensidigt fejkad handling.  Se: Protokoll och bekräftelse från Mats Staffas

   
Förlikningsavtalet av den 8 mars 2000
Förlikningsavtalet av den 8 mars 2000 innebar bl.a. att Du slapp betala rättegångskostnader enligt tingsrättens dom.

Förlikningsavtalet har ingenting att göra med Börjes anspråk på Industrifonden. Industrifonden är inte i något avseende part i förlikningsavtalet. Att Börje slapp rättgångskostnaden var självklart eftersom Tingsrätten inte prövade själva frågan i målet. Läs vidare: Sabotage av en rättegång

   
Återigen, av punkten 4 i förlikningsavtalet framgår att förlikningen reglerar alla anspråk "av vad slag de vara må" mot såväl International som " övriga parter

Förlikningsavtalet reglerar inte Börjes anspråk på Industrifonden. Industrifonden tillhör inte ens "övriga parter". Se: Förlikningsavtal

 
Sidan 4 Sidan 4
och/eller företrädare i avtal den 3 december 1993". Genom förlikningsavtalet avstår Du från alla de anspråk Du i olika sammanhang framfört mot International, annat bolag i dess koncern eller övriga parter och/eller företrädare för parter i avtal den 3 december 1993, vilket enligt vår uppfattning omfattar bl.a. Industrifonden (se direkt nedan).

Parter i förlikningsavtalet är endast:
Företagskapital AB
Håkan Nordquist
Stiftelsen Småföretagarfonden

Stiftelsen Industrifonden är inte part och kan därmed ej åberopa förlikningsavtalet, vilket också är styrkt av ett rättsutlåtande från professor Per Samuelsson. Se Rättsutlåtande

   
Särskilt om förhållandet mellan Småföretagarfonden/Industrifonden och Dig

Stiftelsen Småföretagarfonden och Stiftelsen Industrifonden är två från varandra helt fristående juridiska enheter och Börje har inget förhållande till någon av dem vad avser ägande av aktier i System 3R.

Som vi förklarat ovan överfördes Småföretagarfondens aktier, då fonden upplöstes, till Industrifonden som i sin tur sålde aktierna till Företagskapital och Håkan Nordquist. För mer information om Småföretagarfondens upplösning se prop. 1993/94:40 s. 37 ff., där regeringen beskriver hur medel skall föras över till Industri- och nyföretagarfonden från stiftelsen Småföretagarfonden. Industrifonden måste anses ha övertagit Småföretagarfondens avtalsrelationer vad avser den ifrågavarande aktieposten före försäljningen till Företagskapital och Håkan Nordquist

Stiftelsen Småföretagarfonden har aldrig ägt några aktier i vare sig Holding eller International. Det framgår tydligt av dess årsredovisning 1993. Industrifonden övertog Stiftelsen Småföretagarfondens tillgångar den 1 januari 1994 och där fanns inte några aktier i System 3R. Industrifonden har inte heller övertagit några avtalsrelationer från Stiftelsen Småföretagarfonden. Se: Brev från Företagskapital inklusive årsredovisning 1993 från Stiftelsen Småföretagarfonden.
I Not 4 kan man se att Stiftelsen Småföretagarfonden inte ägde några aktier i System 3R. Däremot har det gjorts en reservering av 6 mkr för en kommande nyemission i System 3R International AB (motsvarande 6000 aktier).

   
Småföretagarfonden var - prima facie - avtalspart till avtalen den 2 och 3 december 1993. Om Industrifonden inte skall anses omfattas av avtalen skulle Du således rikta Dina eventuella krav mot Småföretagarfonden. Med hänsyn till Dina brev som Du ställt till Industrifonden (och Vinge) får vi dra slutsatsen att (även) Du anser att Industrifonden de jure tagit över Småföretagarfondens (avslutade) relation till Dig. Vi finner det återigen nödvändigt att påminna Dig om att enligt förlikningsavtalet den 8 mars 2000 reglerades alla anspråk "av vad slag de vara må" mot såväl International som "övriga parter och/eller företrädare i avtal den 3 december 1993". Ditt förhållande är därför avslutat gentemot Småföretagarfonden/Industrifonden.

Industrifonden uppmanas här att ta del av avtalet mellan Företagskapital och Industrifonden från den 12 november 1993.Se Avtal  
Återigen, Småföretagarfonden har inte förvärvat några aktier i System 3R-koncernen och var ej heller tillåten att göra det enligt avtalet.
Det var Industrifonden som ”förvärvade” (= stal) 30 000 aktier i System 3R och placerade dessa i den ägda portföljen Småföretagarfonden, portföljen som förvaltades av Företagskapital genom avtalet från den 12 november 1993.  Se: Årsredovisning Industrifonden 93/94 Not 7.  
Eftersom Industrifonden inte var eller är part i förlikningsavtalet av den 8 mars 2000, är därför förhållandet mellan Industrifonden och Börje inte avslutat.

   
Det är således uppenbart att Småföretagarfondens, och därigenom även Industrifondens intressen har varit företrädda vid såväl avtalen den 2 och 3 december 1993 som det förlikningsavtal som träffades med Dig den 8 mars 2000.

Ingenting är uppenbart i den här historien. Industrifondens intressen har inte i något avseende varit företrädda vid några avtal. Industrifondens inblandning i "System 3R-affären" har skett på eget initiativ utan Börjes kännedom eller medverkan.
I ett protokoll från Företagskapital den 15 november 1993 framgår att såväl Industrifondens styrelseordförande som dess VD kände till och var delaktiga i planeringen av, hur System 3R skulle tas över i strid mot ägarens intressen.  Se. Protokoll 15 november 1993

   
Sidan 5 Sidan 5
   
Om Industrifonden, som Du stundom antyder, inte skulle anses omfattas av de ovan nämnda avtalen har Industrifondens intressen aldrig varit företrädda gentemot Dig, och Du skulle således inte ha något som helst avtals- eller annat förhållande med Industrifonden. Du skulle i så fall vara hänvisad till den upplösta Småföretagarfonden för att framställa Dina krav

Den 28 januari 1994 beslutade styrelsen i Holding (vilken tillsatts över huvudet på Börje), att den av Industrifonden ägda portföljen Småföretagarfonden skulle förvärva 30 000 aktier i System 3R International AB. Se Protokoll
Vid den tidpunkten ägde Börje Holding. Det kan alltså inte ha varit den upplösta Stiftelsen Småföretagarfonden som gjorde något förvärv.
Det skall noteras att Stiftelsen Industrifonden den 3 december 1993 hemställde till regeringen att upplösa Stiftelsen Småföretagarfonden, vilket styrker att det var två från vara andra juridiskt helt fristående stiftelser med staten som stiftare. Se: Brev från Industrifonden den 3 december 1993.

   
Oavsett om Industrifonden varit en ursprunglig part till avtalen i december 1993 eller inträtt som successor till Småföretagarfonden, så är enligt Industrifondens förmenande samtliga mellanhavanden mellan Industrifonden och Dig slutligt reglerade. Vi hoppas att detta brev klarlagt de frågor kring Ditt mellanhavande med Industrifonden Du framställt och att vår skriftväxling härmed kan anses avslutad.

Sammanfattning
Stiftelsen Småföretagarfonden har inte ägt några aktier i System 3R, vilket styrks av Årsredovisning 1993  Även Holdings aktiebok styrker att Stiftelsen Småföretagarfonden inte har ägt några aktier i Holding. Se: Aktieboken Holding.  Det var Industrifonden som förvärvade 30 000 aktier i International, vilket styrks av Årsredovisning 93/94.
Även Internationals aktiebok styrker att Stiftelsen Småföretagarfonden inte förvärvat några aktier i International, utan förvärven är registrerade först den 25 februari 1994. Förvärven gjorde av Stiftelsen Industrifonden och knöts till den av Industrifonden ägda portföljen Småföretagarfonden. Se. Aktieboken International.  Därmed är det styrkt att Stiftelsen Småföretagarfonden inte har förvärvat några aktier i System 3R.

Med förhoppning att Industrifonden tar del av denna sammanfattning och kan börja förhålla sig till sanningen

   

Med vänlig hälsning

Hans Bagner /Magnus Sjögren

Hans Bagner är numera verksam vid MAQS Law Firm 

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida