Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Sabotage av en rättegång
Av Marie-Anne Olsson  - 27 september 2012

Vi är många som hoppas och tror att alla rättegångar i Sverige ska vara seriösa och rättvisa, att de deltagande på alla sidor gör så rätt och riktigt som de förmår. Jag hoppas innerligt, att det jag nu ska berätta om är ett olycksfall i arbetet. Annars är det riktigt skrämmande.

Jag har fått tillfälle att ta del av ett mycket omfattande material, som rör en rättegång som ägde rum 10 november till 16 december 1997. Och anledningen till att jag tar upp detta nu, är att det tyvärr finns stor risk för att det skulle kunna upprepas inom den närmaste tiden.

Jag har också träffat personer som direkt var involverade i denna rättegång. Det hela handlade om en tvist som Börje Ramsbro förde och som gällde hans rätt till av honom skapade och ägda immateriella rättigheter – patent och varumärken. Kortfattat så blev den här rättegången fullständigt saboterad, inte enbart av motpartens ombud, utan också av själva tingsrättens domare i målet.

Att redovisa alla de uppenbara dumheter och felaktigheter som har begåtts skulle ta alldeles för stor plats, utan jag får nöja mig med att redovisa en del exempel.

Grunden för det hela var följande:

"Käranden (dvs Börje Ramsbro) yrkar att Tingsrätten måtte fastställa att käranden är ensam ägare och innehavare av de patent och varumärken, som anges i bifogad företeckning, se bilaga 3 och 4, eftersom ovisshet råder om rättsförhållandet och ovissheten länder käranden till förfång."

Det låter som en relativt enkel sak att få fastställt. Men så lätt skulle det inte bli. Svarandens ombud, advokat Hans Bagner, advokatfirman Vinge KB, och bisittaren Olle Flygt, från samma firma, gjorde sitt bästa för att försvåra, fördyra och helt sabotera rättegången. Avbildad: Hans Bagner

Inledningsfrasen från bisittaren Olle löd: "privatpersoner skall inte stämma företag" och att "svaranden System 3R International AB redan ägde de immateriella rättigheterna genom en påropad option varför förhandlingen kan sluta redan här". Han gjorde alltså sitt bästa för att sätta sig på ”höga hästar” och försöka trycka till Börje med en gång, men han hade inga bevis att lägga fram som kunde visa att det han påstod angående optionen stämde (eftersom det inte fanns några). Avbildad: Olle Flygt (se Not)

Dessa två iscensatte nu en ren karusell och åberopade en rad mer eller mindre påhittade bestridandegrunder, inalles arton (18) stycken, och en hel del vilda fantasier, med enda syfte att sabotera. Det har senare framkommit, och bekräftats från flera håll, att Hans Bagners vanliga former för processföring är att skapa kaos och extra kostnader för motparten (och för samhället) med målet att processa ihjäl motparten.

Jag har haft tillfälle att ta del av avskrifter från huvudförhandlingens trettio kassetter med inspelningar, som bland annat omfattar Olles förhör av parternas 21 vittnen. Det framgår tydligt att Olle med alla till buds stående medel försöker pressa vittnen till att medverka till sabotaget och få stöd för påståendet att System 3R International AB redan ägde de immateriella rättigheterna genom en påropad option. Det lyckades inte eftersom all bevisning saknades och optionen hade upphört att gälla.

Det är också så att Börje, kort före huvudförhandlingen, hade yrkat edition, riktad till två parter nämligen Sparbanken Sverige AB och svaranden System 3R International AB, för att få ut en av Sparbanken upprättad företagsvärdering, som kunde antas innehålla uppgifter, som kunde bemöta Vingeadvokaternas falska påståenden.

Såväl Sparbanken som System 3R International AB bestred Tingsrättens editionsbeslut. Sparbanken som satt på handlingen överklagade under pågående huvudförhandling till Svea Hovrätt, som också beviljade editionen. Då gick Sparbanken till Högsta Domstolen och begärde prövning och målet var därmed uppnått. Börje Ramsbro skulle inte få tillgång till företagsvärderingen under pågående hvudförhandling.

Högsta Domstolen beviljade inte prövning och så småningom, cirka två månader efter avslutad huvudförhandling, fick Börje tillgång till den konfidentiella värderingen, upprättad av Sparbanken den 22 juni 1993.

Under ett möte med System 3R Internationals dåvarande VD Håkan Nordquist den 10 september 2003 avslöjade denne, att han redan hösten 1993 hade haft tillgång till företagsvärderingen, vilket han tidigare hade förnekat. Håkan var dessutom närvarande under hela huvudförhandlingen, som bisittare till advokaterna Hans och Olle, och förteg hela tiden att han förfogade över företagsvärderingen, ett bevismaterial som kunde ha stoppat sabotaget mot rättegången och resulterat i ett helt annat domslut. Avbildad: Håkan Nordquist.

Detta är bara några exempel på medvetet sabotage från motpartens sida. Än värre kanske man kan säga att det är, att även Tingsrättens domare i målet vägrade att göra seriösa utvärderingar av den omfattande skriftliga bevisningen, och detta fick en direkt avgörande betydelse för målets utgång.

Se inlaga till Svea Hovrätt den 8 oktober 1998 om rättegångsfelen. (PDF)

Det är tydligt att Hans Bagner såg mer till den egna plånboken och mindre till lagboken och förde processen i direkt strid mot gällande regler i Rättegångsbalken och Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed med kommentar. ”En advokat får inte främja orätt.” Hans Bagners faktura talar sitt tydliga språk.

Nu finns risk för fortsatt sabotage mot rättvisan.

Styrelse och ledning i Stiftelsen Industrifonden har utsett Hans Bagner till sitt ombud i den aktuella tvisten med Börje Ramsbro. Risken är mer än stor, att denne man än en gång kommer att försöka tillämpa sina vanliga former för processföring genom att skapa kaos och extra kostnader för motparten och samhället. Hans Bagner finns nu hos MAQS Law Firm i Stockholm. Förhoppningsvis har denna advokatbyrå högre krav på sina advokater än vad Vinge har/hade. Vi får hoppas att MAQS värderingar är annorlunda än de i Vingekulturen, där man till varje pris ska processa ihjäl motparten och där man motsätter sig att privatpersoner ska stämma företag.

Är det så att Näringsdepartementet känner till att det går till så här? Är det kanske en av anledningarna till att statsminister Reinfeldt så tjusigt pratade om ”satsning på rättsväsendet” och ett ”stärkt brottsofferperspektiv” i samband med sin regeringsförklaring?

Vi är många som hoppas och tror att Sverige ska vara ett rättssamhälle, att alla brottsoffer ska få en rättvis behandling. Jag hoppas innerligt att det aktuella tvistemålet, Ramsbro – Stiftelsen Industrifonden, ska hanteras på ett sätt som sänder ut signaler till entreprenörer, ja till alla medborgare, som visar att det lönar sig att vara kreativ och jobba hårt, som stärker lusten att starta och driva företag. Är det inte det som Sverige behöver, Reinfeldt?

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Not. Advokat Olle Flygt är numera verksam som delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm.

Faktaruta Sabotage mot en rättegång

Börje Ramsbro förvärvade samtliga immateriella rättigheter den 18 juni 1993 efter uppmaningar från en styrelsemedlem i det hundraprocentigt ägda moderbolaget System 3R Holding AB och det till 91 procent ägda dotterbolaget System 3R International AB. Anledningen till förvärvet var att styrelsens ordförande, rekommenderad av bankerna, hade uppträtt illojalt mot företaget och bland annat utnyttjat företagets kreditkort för privat bruk och lämnat osanna uppgifter. Banken avvisade Börje Ramsbros begäran om att få tillsätta en annan styrelseordförande, vilket var en av anledningarna till utköpet. Dessutom befann sig företagets båda bankkontakter, Nordbanken AB och Första Sparbanken, i djup kris i början på nittiotalet och det rådde stor osäkerhet om vad bankerna skulle kunna ta för sig för att rädda sig från sina egna konkurser.

Förvärvet ledde till att Börje Ramsbro personligen ägde de immateriella rättigheter, vilka han själv under 25 år hade skapat, och lämnade en kostnadsfri licens till moderbolaget System 3R Holding AB. Holding lämnade i sin tur ett royaltyavtal till det operativa bolaget, System 3R International AB. I samband med att Börje Ramsbro träffade en överenskommelse med nya delägare i System 3R International AB, ingick i villkoren att de immateriella rättigheterna skulle överlämnas till det operativa bolaget. Överenskommelsen om delägarskap fullföljdes aldrig. De potentiella delägarna, Håkan Nordquist och Företagskapital AB, träffade i istället en hemlig överenskommelse med bankerna om att ta över företaget bakom ryggen på ägaren och svek därmed uppgörelsen. Därigenom kvarstod Börje Ramsbro som fortsatt ägare till sina immateriella rättigheter och än idag finns det ingen giltig annullering av förvärvsavtalet.

Detta är bakgrunden till att Börje Ramsbro stämde System 3R International AB vid Stockholms tingsrätt, se rubrik ovan ”Sabotage av en rättegång”.

Börje Ramsbro fick ingen rättvis rättgång, då frågan i målet över huvud taget inte prövades. Börjes yrkande bifölls inte och han dömdes att betala motpartens rättgångskostnad på 2.973.000 kr enligt faktura.

Enligt den undanhållna bevisningen framgår det med all tydlighet att svaranden System 3R International AB inte var ägaren till de immateriella rättigheterna utan endast hade ett royaltyavtal med System 3R Holding AB, citat:

"System 3R Holding AB förvärvade per 1990-12-19 samtliga aktier i bolaget System 3R International AB. Ägaren av System 3R Holding är Börje Ramsbro som innehar 100% av aktierna. System 3R International är det rörelsedrivande moderbolaget i 3R-koncernen. System 3R International utnyttjar genom royaltyavtal de produktions- och försäljningsrätter till de produkter för vilka System 3R Holding innehar patenträttigheter."

I denna text framgår att advokaterna Olle Flygt och Hans Bagner har ägnat sig åt falsk bevisföring och undanhållit bevismaterial, vilket resulterade i en orättvis och saboterad rättgång och att målet belastades med helt onödiga kostnader i miljonklassen.

Dessa slutsatser är styrkta av advokaten Percy Bratt och professor Per Samuelsson genom kvalificerade och fristående rättsutlåtanden.

Läs vidare:
Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt
Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida