Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Fler lögner och motsägelser
Av Marie-Anne Olsson  - 18 december 2012

Det är svårt för en notorisk lögnare att minnas och få ihop alla lögner man har slängt ur sig vid olika tillfällen, till olika personer, under en längre tidsperiod. Det är kanske lika svårt som för små barn att få till ett stort tjusigt sandslott av alla små sandkakor i olika storlekar och modeller som de producerar under småbarnsåren. Till slut rämnar både sandslott och korthus.

Hur svårt blir det då inte att få till en röd tråd genom alla lögner, som har slängts ut både av en själv och av andra personer? Det skulle behövas många samordningsmöten och systematiserande, om en grupp av lögnare ska kunna få ihop sina lögner till en sammanhängande historia. Det har de inte tagit sig tid till, herrarna som ljuger i ”System 3R-affären”. Avbildad: advokat Hans Bagner, f.d. Maqs Law Firm Stockholm

Här kommer några exempel på motsägelser mellan advokat Hans Bagner och Håkan Nordquist.

Hans Bagner har, som ombud för Industrifonden i sitt svaromål den 15 oktober 2012, skrivit ..

”Genom de ovan angivna rättshandlingarna förlorade Ramsbro helt sin förfoganderätt över aktierna i System3R-koncernen. Ramsbro var genom avtalet och optionen av den 3 december 1993 helt medveten om att Håkan Nordquist, Företagskapital AB och Stiftelsen Småföretagarfonden skulle ta över som nya ägare av System 3R-koncernen”.. (Understrykning gjord av M-A O)

Vi kan för tillfället lämna därhän att de ”rättshandlingar” Hans Bagner hänvisar till snarare var rättsvidriga handlingar och att det dessutom fanns andra, för Börje hemliga, avtal. Samtliga avtal, protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten hade helt och hållet producerats av Håkan Nordquist och Företagskapital, i enrum. Och naturligtvis var inte Börje medveten om att de tre parterna skulle stjäla hans företag och hur det skulle gå till. (Se Not nedan.)

Hur rimmar ovanstående citerade påstående från Hans Bagner med att Håkan Nordquist i flera handlingar till Skattemyndigheten, Länsrätten och Kammarrätten, i sin tvist med Skattemyndigheten, har slagit fast, att Börje definitivt inte den 3 december 1993 hade lämnat ifrån sig förfoganderätten? Avbildad Håkan Nordquist.

Här följer några citat från System 3R International AB, där Håkan Nordquist vid tidpunkten var VD:

Brev från System 3R International AB till Länsrätten i Stockholms den 20 maj1996:

"Inte vare sig avtalet eller garantin innebar således någon möjlighet för HF (det vill säga Håkan Nordquist och Företagskapital) att ställa krav på någon av bankerna eller någon annan, att få förvärva aktier i System 3R. HF hade således inte själva någon möjlighet att före den 31 december 1993 styra över System 3R genom ägande eller därmed jämförligt sätt." (Understrykning gjord av M-A O)

Brev från System 3R International AB till Länsrätten i Stockholms Län den 20 januari 1997:

”Att Börje Ramsbros kontroll och inflytande kraftigt inskränktes genom avtal den 3 december 1993 har således underordnad betydelse. Kravet att hans rörelsefrihet kraftigt skulle begränsas kom från Sparbanken som långivare, inte från Håkan Nordquist och Företagskapital AB. Bankens krav föranleddes av att banken önskade förstärka sin pant, inte att inträda som ägare.

Anledningen till att ägandet av 3R-koncernen övergick först i februari 1994 (bl.a. avropade Sparbanken optionen den 21 februari 1994 och sålde de därvid förvärvade aktierna i System 3R Holding AB till Håkan Nordquist m.fl. den 25 februari 1994) var affärsmässig motiverat." (Understrykning gjord av M-A O)

Brev från System 3R International AB till Kammarrätten i Stockholm län den 19 mars 1999:

”Varken Håkan Nordquist och Företagskapital AB eller Sparbanken har innehaft aktierna i 3R-koncernen på ett med ägande jämförligt sätt. Håkan Nordquist hade inte ens en option på att köpa aktierna.

Att Håkan Nordquist förvärvade aktierna först år 1994 var affärsmässigt betingat.” (Understrykning gjord av M-A O)

Herrarna Bagner och Nordquist får väl bestämma sig för vem som ljuger mest och bäst. I detta fall trodde Kammarrätten på Håkan Nordquist och medgav det omtvistade underskottsavdraget. Men hade det varit så att Börje hade förlorat sin förfoganderätt den 3 december 1993, som Bagner påstår, hade underskottsavdraget gått förlorat.

Påstår Bagner här att Håkan Nordquist ljög i domstol och har gjort sig skyldig till skattebrott? Villkoret för att System 3R International AB skulle kunna utnyttja underskottsavdraget var nämligen att Börje ägde System 3R-koncernen över årsskiftet 1993-1994.

Vad håller dessa båda herrar på med egentligen? Nivån är ungefär densamma som i lågstadiet. Där finns, tyvärr, alltid någon i varje klass, som går runt och tisslar och tasslar och gör sitt bästa för att intrigera och röra till det för de andra barnen. Man hade ju hoppats att sånt beteende borde ha gått över hos personer som har nått pensionsåldern.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Not: Genom två mycket kvalificerade och fristående rättsutredningar är det styrkt att samtliga rättshandlingar från den 3 december 1993 är ogiltiga.
Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt
Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida