Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Vilken kultur har Industrifonden?
Av Marie-Anne Olsson  - 3 september 2012

Borde inte Stiftelsen Industrifonden, såsom varande ett skattefinansierat och offentligt organ, ha krav på sig att ha en högre etisk standard, att visa större öppenhet vad gäller grunderna för sitt agerande, än de renodlat kommersiella aktörerna?

Eftersom en del av mitt arbete som konsult bestod av att handleda ledningsgrupper att diskutera sig fram till gemensamma grundvärderingar, synliggöra vad företaget står för och hur detta ska kommuniceras, är jag väldigt observant på olika företags och andra organisationers så kallade kultur, deras värderingar eller brist på värderingar. Egentligen finns det inte brist på värderingar, utan då handlar det snarare om vildvuxna, ibland destruktiva, värderingar. Alla människor har värderingar, men för en del, kanske majoriteten, är de inte medvetet uttalade. Det jobb som ledningsgrupperna gjorde under vår ledning, borde alla personer göra för sin egen del. Det är mycket nyttigt.

Vad gäller Industrifonden får vi hoppas att ledningen inte helt medvetet har arbetat fram den kultur som de uppvisar i fallet Ramsbro. Det vore rent förskräckligt. Den kultur som ligger till grund för det agerande, som både nuvarande och tidigare ledningar har uppvisat, måste vara vilt framvuxen utifrån enskilda individer som har hamnat på fel ställe i arbetslivet. Det är sannerligen olyckligt.

Vad är det för värdegrund som ligger bakom en tidigare styrelseordförandes beteende att skicka tillbaka en DVD med information (som Börje Ramsbro försett honom med) med orden ”Varför besvärar du mig med detta imbecilla dravel? Din obegränsade självhävdelse är synnerligen obefogad och osmaklig!” samt rita dit en käck liten hitlermustasch på bilden av Ramsbro? Se Video Sverige i den globala konkurrensen

Vilken värdegrund vägleder den nuvarande VD:n, när han ihärdigt än idag, häromdagen, vidhåller att ”Industrifonden har tillmötesgått Ramsbros önskemål om extra juridisk genomlysning och vi har beställt en i vårt tycke heltäckande second opinion. Vår tolkning är att ej heller denna fann att Ramsbro har något rättmätigt krav gentemot Industrifonden”? Avbildad: Claes de Neergaard

Den genomlysningen går stick i stäv med diverse rapporter gjorda av framstående jurister och en hel rad dokument som visar på motsatsen. Det är att nonchalant vifta bort det hela och säga ”du borde skämmas att år ut och år in besvära oss med historien om hur vi, i samarbete med ett antal andra aktörer, bestal dig på ditt företag och lämnade dig utan ett öre, vare sig för verksamheten eller för immateriella rättigheter - patent och varumärke”.

Det kan tilläggas att Industrifondens så kallade extra juridiska genomlysning gjordes av advokater som själva är inblandade i den här historien och naturligtvis gör allt de kan för att lägga locket på.

Min slutsats är att kulturen som råder inom Industrifonden är av "fiffel-och-bågkarkatär" och att man har mycket för sig som man absolut inte vill ska komma fram i ljuset och belysas på ett korrekt och ärligt sätt. Nyckelorden är Lägg locket på, Krångla så mycket som möjligt så att motparten tröttnar/inte har råd längre alternativt dör, Gör allt du kan för att hålla skenet uppe, Upprätthåll bilden av oss inom Industrifonden som ofelbara till varje pris m.m. Jag hoppas att inte samtliga medarbetare delar de värderingarna, utan att de begränsar sig till enstaka individer. Men det är illa nog.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Läs vidare: Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Faktaruta DVD

DVD:n – ”Sverige i den globala konkurrensen” - överlämnades till den dåvarande styrelseordföranden, Sven-Åke Johansson, med anledning av att han hade utlovat en förnyad prövning av de anspråk, som Börje Ramsbro hade framfört som ersättning för aktier. Börje Ramsbro hade begärt ett förtroendeskapande möte som avvisades med svaret - "Jag är arbetsledare för en styrelse/ledning som har bred kompetens och lång erfarenhet av näringslivsfrågor från ett stort antal branscher, som arbetar med stor ambition och seriositet samt med hög integritet." Avbildad: Sven-Åke Johansson

DVD:n överlämnades som ersättning för detta möte som aldrig kom till stånd. Se Video Sverige i den globala konkurrensen

Svaret, den 4 december 2006, från den förnyade prövningen visade sig innehålla flera felaktigheter. När Ramsbro begärde rättelse, avvisades detta av Industrifondens ledning, den 9 januari 2007, med hänvisning till att prövningen hade gjorts av en advokat, som tidigare inte hade anlitats av Industrifonden. Börje Ramsbro besvarade dessa två brev, den 12 januari 2007, i förhoppning om rättelse och förståelse för kraven på att den utlovade förnyade prövningen verkligen grundas på överlämnat material.

Som en följd av Ramsbros anmärkning på de uppenbara felen i den förnyade prövningen returnerades DVD:n anonymt, och detta har spårats till dåvarande styrelsens ordförande som avsändare.

Då Industrifondens styrelse och ledning vägrade fullfölja den förnyade prövningen utifrån de verkliga omständigheter som framgår av tillgänglig dokumentation, tog Ramsbro beslutet att själv initiera kvalificerade rättsliga prövningar. I detta sammanhang hänvisas till rättutlåtanden från advokat Percy Bratt och professor Per Samuelsson.


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida