Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Statens trovärdighet

Borde man inte kunna förvänta sig att statliga myndigheter och verksamheter är goda föredömen och föregår med gott exempel, att de uppträder korrekt mot medborgarna. Det var vad jag utgick ifrån när jag inledde skadeståndstalan mot den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden. Jag tyckte att det verkade förtroendeingivande att det var generaldirektören för Sveriges innovations-myndighet Vinnova, Charlotte Brogren, som satt som styrelseordförande. Därtill fanns ett kansliråd från näringsdepartementet som ledamot. Jag hade all anledning att förvänta mig ett korrekt bemötande från svarandens sida.

Men ack vad man kan bedra sig. Industrifonden hade outsourcat sitt försvar till ett mycket tvivelaktigt ombud, själv höll de sig undan. Alla försök att komma till tals med Industrifondens verkställande direktör och/eller dess styrelseordförande var från första stund totalt blockerade. Inte ens när de fick information om att Industrifondens ombud åberopade falska dokument och kallade in vittnen som ljög under sanningsförsäkran ville de komma till förhandlingsbordet för att finna en fredlig lösning. Läs vidare: Industrifonden inblandade i skandalrättegång

Allt slutade med att jag förlorade i tingsrätten och har därefter inte lyckats få till stånd en andra prövning till följd av ett överbelastat domstolsväsende.

Jag dömdes att bära Industrifondens rättegångskostnad på totalt ca 4.9 Mkr trots att domslutet är felaktigt. Huruvida Högsta domstolen kommer att bevilja min begäran om resning återstår att se.

Det är tillräckligt illa att privatpersoner och illvilliga ombud mer ser till den egna plånboken än lagboken. Men att en statlig myndighet och en statlig stiftelse uppvisar samma rättsvidriga beteende är helt oacceptabelt. Myndigheten Vinnovas generaldirektör valde att gå i ombudets ledband och vägrade att hörsamma den information som jag löpande lämnade om de verkliga omständigheterna.

Detta har nu resulterat i att jag, se nedan, vänder mig till myndigheten med hemställan om ett möte enligt åberopad lag. Jag vill en gång för alla följa upp generaldirektörens handräckning till den grova ekonomiska brottsligheten. Generaldirektören fann för gott att slutligen lämna sin befattning. Det visade sig att jag inte var villig att gå i den fälla som ombudet försökte gillra genom ett skamligt förlikningsförslag. Läs vidare Radarparet Bagner - Brogren.

Nu återstår att se om alla vackra ord från dagens Vinnova och näringsdepartement är seriöst menade eller bara struntprat. Under alla omständigheter tar jag mitt samhällsansvar. Jag vädjar om ett möte med myndigheten för att avrapportera hur den grova ekonomiska brottsligheten ogenerat utnyttjar staten och dess myndigheter för egen vinning och till skada för oss seriösa och samhällstillvända innovatörer och entreprenörer.

Stockholm den 10 november 2017

Börje Ramsbro
Avskrift av brev inlämnat den 9 november 2017 Diarienummer: 2017-05143

Stockholm den 9 november 2017

 

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet
Att: Leif Cellenholm tf GD.

Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

 

 

Ärende: Hemställan om möte och konstruktiv dialog, enligt Förvaltningslag (1986:223)

Härmed hemställer jag om ett möte med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för en konstruktiv dialog och uppföljning av konsekvenserna efter den före detta generaldirektören Charlotte Brogrens agerande i fallet System 3R. Hon är också utnämnd av staten som styrelseordförande i Stiftelsen Industrifonden.

1. Brogrens vägran att medverka till öppenhet och möte

Trots att jag informerat Charlotte Brogren ett flertal gånger om grova processrättsliga lagbrott i samband med den nu laga kraft vunna domen i min tvist med Stiftelsen Industrifonden, har Charlotte Brogren vägrat att medverka till ett möte och sätta sig in i de verkliga omständigheterna. Jag anser att Charlott Brogren som tjänsteman inom Vinnova därmed är ytterst ansvarig för utgången i tvisten. Hon valde istället att, utan att ta reda på fakta, liera sig med det ombud som åberopat Industrifondens falska skriftliga och muntliga bevisning.

2. Statens satsningar på immateriella tillgångar och entreprenörskap

Min hemställan om ett möte med myndigheten Vinnova gäller nu inte enbart utgången i min tvist med Industrifonden. Den gäller dessutom vårt gemensamma intresse för statens/näringsdepartementets satsning på immateriella tillgångar, entreprenörskap och företagandets villkor i stort. Med erfarenheter från hur mina immateriella tillgångar har behandlats/värderats och hur jag bemötts som entreprenör i tvisten med Industrifonden har vi ett praktiskt exempel på hur vi innovatörer och entreprenörer står maktlösa i försvaret av vår rätt till en skälig ersättning för vårt skapande och ägande.

I mitt fall tvingades jag bort från mitt livsverk efter 25 år som framgångsrik innovatör och entreprenör utan någon som helst ersättning, se bilaga - History of the 3R Group.

3. Drastiska omvärldsförändringar

Efter att jag i september 1986 i en framtidsanalys kommit fram till chockerande omvärldsförändringar fram till år 2010, se bilaga Den stora Chocken, september 1986, kom jag till insikt om att det krävdes ett nytänkande i andra dimensioner. Jag tog beslutet att inleda en ompositionering av företaget från att ha sålt enstaka tekniska produkter till att marknadsföra kundnyttan med våra produkter i konceptform omfattande hårdvara, mjukvara och kunskap.

Denna ompositionering byggde på en omfattande uppsättning av immateriella tillgångar i form av trycksaker, OH-presentationer, videofilmer, demoutrustning, intern utbildning mm, investeringar som kostade flera miljoner och som direkt ökade orderingången från USA-marknaden. Denna utveckling skedde i första hand från mitt hundraprocentigt ägda moderbolag System 3R Holding AB. Se några exempel på trycksaker som gällde om positioneringen, Concept Engineering och Increase Your Company`s Income.

Efter september 1986 formulerade jag också en ny helhetssyn för ett framtidsriktat ledarskap med hänsyn tagen till den framtida digitala utvecklingen där informationen skulle bli tillgänglig för alla. Allt finns dokumenterat och det tillämpades i min globala System 3R-koncern under min tid som ägare.

Mina fundamentala upptäckter och tekniska uppfinningar är väl dokumenterade i immateriella rättigheter och immateriella tillgångar. De har resulterat i, och resulterar fortfarande i, för tillverkningsindustrin ökad flexibilitet, ökad produktivitet, ökad kvalitet och ökad lönsamhet i en digitaliserad miljö inom konstruktion, produktion och administration. Enligt uppgifter lämnade av nuvarande VD för System 3R baseras 90 % av företagets omsättning än i dag på mina uppfinningar och värderingar.

4. Djupaste lågkonjunkturen sedan andra världskriget

Under den period jag utvecklade och genomförde ompositioneringen enligt ovan genomgick Sverige den svåraste lågkonjunkturen sedan andra världskriget. System 3R tog sig igenom denna och stod rustad för uppgången som inleddes i USA i början av 1993, och på övriga marknader under 1994 enligt Grafisk sammanställning.

5. Introduktion av delägare i dotterbolaget System 3R International AB

I september 1993 erbjöd jag två parter ett generöst delägarskap i det operativa dotterbolaget System 3R International AB. Parterna introducerades för marknadsbolagen System 3R USA och System 3R Japan den 22 september 1993, se Brev från System 3R USA och System 3R Japan. Men direkt därefter inledde de hemliga förhandlingar bakom min rygg med företagets krisdrabbade banker, Sparbanken Sverige AB och Nordbanken AB, om att ensamma ta över företaget och svika uppgörelsen om delägarskapet. Inga krediter var uppsagda och inga panter var tagna i anspråk. Företaget var lönsamt.

Allt slutade med ett hemligt avtal mellan bankerna och de potentiella delägarna. Under hot om konkurs tvingade de sedan mig att underteckna ett ensidigt upprättat avtal utan föregående förhandlingar.

6. Immateriella tillgångar, värde ca 100 Mkr, har undanhållits

I detta sammanhang åsattes de immateriella tillgångarna värdet 0 (noll) kronor trots ett marknadsvärde på över 100 Mkr i det igång varande företaget. Detta värde undanhöll Industrifonden helt och hållet i tvisten genom förfalskad skriftlig och muntlig bevisning. Om detta finns redan omfattande material överlämnat till Charlotte Brogren i rollen som generaldirektör för Vinnova och styrelseordförande i Stiftelsen Industrifonden. Hon har inte på något sätt visat intresse för att sätta sig in i saken, mycket mindre komma till min undsättning. Jag misstänker att hon helt och hållet okritiskt har tagit till sig lögner och illvilligt förtal från Industrifondens ombud. Jag hänvisar bl.a. till brev från den 6 september 2017, riktade till Charlotte Brogren och ombudet Hans Bagner. Dessa brev tillkom i slutfasen inför att mitt privata hem skulle försäljas av Kronofogden efter Industrifondens krav på ca 4.9 Mkr i rättegångskostnad.

7. Är statens satsning trovärdig?

Oavsett hur välmenande och väl underbyggd statens nuvarande satsning är beträffande de immateriella tillgångarnas betydelse för ökad konkurrens, tillgångarnas andel av företagets marknadsvärde och på entreprenörskap så är denna satsning inte trovärdig. Om verksamheter kontrollerade av staten helt blundar för dessa satsningar som i fallet med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden i den s.k. "System 3R-affären" utraderas trovärdigheten fullständigt.

Jag vill med mitt möte dels delge mina erfarenheter vad gäller de immateriella tillgångarnas värde för framgångsrikt entreprenörskap, företagsutveckling och globalisering, dels ventilera de problem vi innovatörer och entreprenörer möter i rättsprocesser när finanseliten och klippare bestämt sig för att inkräkta på våra immateriella rättigheter och ägande i strid mot Europakonventionen Artikel 1 – Skydd av egendom.

Jag har ägnat de senaste 25 åren åt att söka svar på hur jag kunde fråntas mitt företag på sätt som skedde och nu har jag ett entydigt svar. Då det svenska samhället står inför mycket svåra prövningar framöver borde det vara intressant att diskutera hur de tillverkande företagen kan bli mera konkurrenskraftiga och globala, samt hur företagen måste skyddas mot de kortsiktiga vinstintressen och den girighet som raserar sunt långsiktigt företagande.

8. Regelrätt bestraffning för visat samhällsansvar

Jag vädjar om förståelse för att jag åberopar min lagliga rätt att inför Sveriges innovationsmyndighet Vinnova avge min rapport om hur jag som samhällstillvänd innovatör och entreprenör utsatts för regelrätt bestraffning för mina strävanden att bidra till ett bättre samhälle. Bestraffningen förefaller dessutom vara sanktionerad av staten i konspiration med privata särintressen och en stor portion vänskapskorruption.

9. System 3R-koncernen kapades

För att ge en bild av företagets omfattning bifogar jag den företagspresentation, System 3R, som publicerades i juni 1994. Det är alltså det företag som jag tvingades bort från utan en kronas ersättning. Företaget kapades av de tre parterna Företagskapital AB, Stiftelsen Industrifonden och Håkan Nordquist. Några giltiga förvärvsavtal har än idag inte kunnat uppvisas av någon part. Företagets marknadsvärde vid tidpunkten för kapningen uppgick till ca 175 Mkr, enligt värdering gjord bland annat av Sparbanken. Efter några år såldes företaget vidare för ca 325 Mkr till ett utländskt börsnoterat globalt företag.

För vidare information om händelseutvecklingen och omständigheterna som resulterat i det som numera tolkas som System 3R-skandalen bifogar jag tre rapporter, vilka är publicerade på Bankrättsföreningens hemsida.

10. Krafter och intressen som står över lagen och rättssamhället

Med denna hemställan om möte vill jag slutligen poängtera att jag inte är någon rättshaverist. Jag har drabbats av krafter och intressen som anser sig stå över lagen och rättssamhället.

Jag hade inte kunnat föreställa mig att statliga myndigheter och intressen skulle svika mig på sätt som skett. Detta måste uppmärksammas och utvärderas frivilligt från myndighetens och näringsdepartementets sida. Det är inte ministerstyre att uppvisa god moral, etik, ordning och reda i de egna leden. Ärlighet skall inte bestraffas och brott skall inte belönas.

Med förhoppning om ett positivt bemötande av min hemställan om ett möte i närtid hör jag med intresse ifrån er.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro

Grundare och fd ägare av System 3R-koncernen
Omsättning 2016 ca 400 Mkr varav 97 % export.>

Bilagor:
History of the 3R Group, 1992-05-
Den stora chocken, september 1986
Concept Engineering, 1992-08-
Increase Your Company´s Income, 1993-04
Grafisk konjunktursammanställning, 2015-
Brev från System 3R USA och System 3R Japan, 1994-08-31
Brev till Charlotte Brogren, 2017-09-06
Brev till Hans Bagner inkl bilagor, 2017-09-06
Företagspresentation System 3R, 1994-06
Vart är Sverige på väg?, 2017-09-21
Rapport till regering och riksdag, 2017-10-17
Sverige måste ställa höga krav på rätt värdering av företag, 2017-10-28


Svar från Vinnova 2017-11-13

Svar till Vinnova, 2017-11-15Bifogat brev till Leif Cellenholm tf GD Vinnova

Svar från Vinnova, 2017-11-16Svar till Vinnova, 2017-11-20  Brev till Leif Cellenholm tfGD VinnovaRamsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning 


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida