[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Thomas Bodström borde be om ursäkt !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 22 augusti 2002

Justitiedepartementets och den svenska regeringens syn på rättsskyddsprincipen, och vilka rättigheter den enskilde individen har mot staten, speglas i två nyligen avkunnade domar mot Sverige i Europadomstolen ( 34619/97 och 36085/97 ) som drivits av advokaten Jan Thörnhammar på uppdrag av Skattebetalarnas Förening. Målen har drivits ända upp i Europadomstolen som nyligen avgjorde målen ( 23.7. 2002 )

Bägge domarna underkänner en del av den svenska lagstiftningen som gällt i Sverige sedan 1970, och som medfört att såväl företagare som privatpersoner blivit dömda av Skattemyndigheten att betala skattetillägg under dryga 30 år, trots att de olika skatteärendena inte hunnit avgöras i domstol. Europadomstolen slår också fast att skattetillägget är ett straff, och inte bara "en administrativ avgift" som den svenska staten försökt hävda i de utdragna domstolsförhandlingarna.

Käranden i de aktuella målen är taxiföraren Velimir Janosevec och Västberga Taxi AB. Janosevec beskylldes av Skattemyndigheterna för att ha lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration. Han tvingades därför både betala tillkommande skatter och avgifter plus skattetillägg. Beslutet överklagades till länsrätten, men innan klagomålen hunnit behandlats i rätten försattes Janosevic i konkurs, vilket märkbart försvårade hans möjligheter att försvara sig.

På samma sätt använde sig bankerna av konkursinstrumentet under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) genom att beslagta alla egendomar från sina kunder, och därefter försätta sina kunder i konkurs, innan de hade någon möjlighet att försvara sig. Konkurserna vann därefter laga kraft. I och med konkurserna upphörde företagen som juridiska personer och företagsägarna hade inte längre samma möjligheter att försvara sig, mot alla de orättfärdiga besluten, som hade fattats av bankerna och domstolarna i förening !

Europadomstolen konstaterar i sina domar att de svenska reglerna där skattemyndigheten utdelar straff, innan fallen hunnit avgöras i domstol tillsammans med de mycket långa handläggningstiderna, utgör en klar kränkning av rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.

På samma sätt straffades många företagare när bankerna sade upp krediter under bankkrisen under hänvisning till att "säkerheterna hade försämrats" för att sedan lägga beslag på alla tillgångar genom konkursansökan, innan bankkunderna hade fått sin sak rättsligt prövad i domstol.

Eftersom Sverige skrivit på Europakonventionen måste de svenska myndigheterna rätta sig efter beslutet. Vägrar de kommer de att ställas inför Europarådets exekutivkommitté. Men det är inte bara i bankmål och skattemål som både domstolar och myndigheter agerar felaktigt !

Sveriges grundläggande avsteg mot rättsstaten består också av uppenbarhetsrekvisitet i regeringsformen ( RF 11:14 ), skadeståndslagen 3:2 samt implementeringen av Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ( Europakonventionen ) med tilläggsprotokoll genom RF 2:23 och lag 1994:1219 samt Sveriges ifrågasättande av EG-domstolen konstitutionella kontrollmakt och tolkningsföreträde till EG-rätten med stöd av RF 10:5.

Därför bör också Thomas Bodström genast se över den svenska lagstiftningen i dessa delar, samtidigt som han ser till att felaktigt utdebiterade skatteillägg återbetalas. Han bör också sätta sig in i hur bankkunderna behandlades under den svenska bankkrisen, och på regeringens vägnar be om ursäkt för vad som skedde.

Det kan inte vara rimligt att Sverige som påstår sig vara ett rättssamhälle kan behandla sina medborgare på det viset som skedde under bankkrisen och som pågått under 30 år, när det gäller utdebiteringen av de olagliga skattetilläggen !

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida