[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Demokrati kräver fria tankar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 23 juni 2003

Hundratusentals svenskar har varit utsatta för övervakning och registrering. Grunden för övervakningen har varit åsikter, misstänkta åsikter och i värsta fall av någon annan påstådda åsikter.

 Ska vi godkänna denna kränkande och olagliga hantering ? Ska vi godta att lagen kringgås ? Skriver Alice Åström (v) och Lars Ohly (v) i Svenska Dagbladet under Brännpunkt den 16 juni 2003. Naturligtvis ska vi inte det. Upphovsmännen och uppgiftslämnarna till såväl Nordeas kränkande och olagliga ”dödsskalleregister”, som fackets och socialdemokraternas ”åsiktsregister” måste ställas till svars för den stora skada de åsamkat alla de oskyldiga människor som orättfärdigt drabbats.

 Alla registren måste därför snarast bli tillgängliga för allmänheten så att åtgärder snarast kan vidtagas mot de skyldiga marodörerna. De som alltför länge kunnat hänge sig åt förtal och olaglig åsiktsregistrering i en omfattning som saknar motstycke, måste självfallet bestraffas.

 Någonting annat vore helt otänkbart. Genom den utmärkta utredningen om åsiktsregistret om Rikets säkerhet och den personliga integriteten som handlar om bakgrunden till de svenska säkerhetstjänsternas illegala verksamhet som funnits sedan år 1945, och det nyligen avgivna betänkande från Säkerhetstjänstkommissionen (SOU 2002:87), vet både rikspolischefen Sten Heckscher och jag, vad för slags skumraskaffärer som allför länge kunnat pågå bakom lykta dörrar.

 Skillnaden mellan oss bägge är att jag i min egenskap av vanlig medborgare bara kan försöka förmå Sten Heckscher att ingripa. Medan Sten Heckscher som rikspolischef är skyldig att ingripa, men ändå inte gör det. Sten Heckscher vill således vare sig förstå sitt eget ansvar, eller ingripa. Av partipolitiska eller andra orsaker som jag inte känner till.

 Det gäller även Nordeas olagliga ”dödsskalleregister” där både Heckscher lika väl som jag själv känner till vilka som både är uppgiftslämnare och upphovsmän. Bevisligen har Sten Heckscher känt till denna verksamhet sedan 1998 utan att ingripa.

 Nordens största bank, Nordea, som tidigare samarbetat med polisen kring registreringen av oskyldiga människor har dessutom byggt upp en egen hemlig polisverksamhet som tillåts verka både i Sverige och utomlands.

 Vad denna styrka sysslar med är det inte många som känner till. Men jag kan i dag avslöja att en verksamhet som Nordea bedriver via sitt finansbolag har med fordonsverksamhet att göra. Under den nye chefen Torkel Hardenfalk, har man själva utvecklat en förmåga att på egen hand agera mot företagare, som man av olika anledningar befinner sig i tvist med.

Även denna verksamhet måste betrakas som olaglig, eftersom banker skall ägna sig åt bankverksamhet, och inte blanda sig i polisens arbete.

Det tillåter sig Nordea göra även i domstol, där bankens egna representanter tillåts döma i mål mot Nordea. Tala om jäv och ett rättssamhälle i upplösning ! Hur kan det svenska regeringen tillåta landets största parti, fackföreningsrörelsen och bankerna att agera efter eget bevåg i dessa frågor, är för mig fullkomligt obegripligt !

 Självfallet skall inte banker tillåtas att i olika sammanhang agera polis, lika lite som syssla med olaglig upplysningsverksamhet eller agera domare i mål mot den egna banken. I fallet med Nordea vet vi sedan länge att denna bank sedan länge infiltrerat svenska domstolar, engagerat sig i både den polisiära verksamheten och upplysningsverksamhet ! Och att rikspolischefen känner till denna verksamhet utan att agera.

 Det sätt som övervakningen skett på har allvarligt skadat demokratin i Sverige. Därför delar jag uppfattningen som framförs av Alice Åström och Lars Ohly att ”den som inte har något att dölja behöver inget frukta” saknar giltighet i dessa sammanhang.

De olika rättsskandalarna som facket, socialdemokraterna och Nordea är inblandade i måste nu utredas av polis och åklagare. De skyldiga måste straffas. Allting annat vore ett hån mot den svenska demokratin !

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida