[Hemsida]

Projekt 30/85 tillägnat: Regeringen och regeringskansliet, Sveriges Advokatsamfund,  Stiftelsen Industrifonden, klanen Nordquist m.fl.


Varning!

Sverige går mot en mycket svår period där många friska företag riskerar att utsättas för manschettbrottslingarnas stölder och girighet. Detta sker i samverkan med vänskapskorruptionens bröder, som i olika former och grad delar på stöldgodset och "framgångarna". Även privatpersoner kommer att drabbas framöver.

   Jag skall nedan ge exempel på hur illa det kan gå om man är okunnig om hur manschettbrottslingarna begår sina gärningar utan att bli anhållna och dömda.
   Erfarenheterna är hämtade från bank- och finanskrisen (1987 – 1993) där mitt företag, System 3R, kapades i samverkan med krisande banker.
   Bankerna handlade i panik för att skydda sig själva och lät sig luras och manipuleras av manschettbrottslingar och vänskapskorruptionens vapendragare och medlöpare.
   Under denna krisperiod gick ca. 60 000 företag förlorade och ca fyrahundratusen (400 000) jobb gick förlorade.
  Staten räddade de krisdrabbade bankerna men offrade bankkunderna som i första hand var företag som ofta omotiverat förlorade sina krediter. Det finns risk för upprepning.

2. Manschettbrottslingar

Från Brottsförebyggande rådets offentliga rapport (BRå-rapport 2000:23) är följande text hämtad om manschettbrottslingar och deras ställning i samhället, sida 15 första stycket, citat:

”Manschettbrottslingar har ofta en betydande politisk och finansiell makt som skyddar dem från att bli anhållna och dömda. Än viktigare är de regler och administrativa rutiner som samhället tillämpar gentemot dessa gärningsmän. Personer som bryter mot lagar som har att göra med patent, marknadsföring, produktion och liknande affärsverksamhet ”prövas” sällan av straffrättsliga domstolar utan av administrativa instanser eller inom civilrättens ram. Eftersom lagöverträdelserna i de sistnämnda fallen inte definieras som kriminella"

Denna beskrivning stämmer väl in på den efterlyste och välklädde herren på bilden, Håkan Nordquist, som lurade mig, bankerna och skatteverket.
Jag träffade en överenskommelse med Håkan Nordquist och Företagskapital AB (då 50% ägt av Staten) om ett delägarskap i mitt dotterbolag System 3R International AB (International). Se grafisk bild nedan.

De två delägarna skulle tillföra vardera 10 Mkr i nytt kapital för vardera 1/3-delsägande i International. Jag som ensam ägare till moderbolaget System 3R Holding AB (Holding) skulle reducera ägandet i International till 1/3-del. De immateriella rättigheterna skulle, som min insats, överföras kostnadsfritt till International och därtill skulle den löpande royaltyn om 3% från International till Holding upphöra.

System 3R-koncernen omsatte ca 285 Mkr och hade ca 285 medarbetare varav ca 100 medarbetare vid marknadsbolagen world wide. Export ca 97%.
Se vidare: System 3R Företagspresentation

Ägarförändringen introducerades under oktober 1993 för marknadsbolagen, bankerna och de fackliga representanterna inom International. Allt slutade med att Håkan Nordquist gick bakom ryggen och inledde hemliga förhandlingar med företagets två krisdrabbade banker, för att själv ta kontrollen över företaget utan någon som helst ersättning till mig som grundare och ägare. Han var inte ens kar för sin hatt att informera mig om sveket. Det fick jag höra via omvägar.

Håkan Nordquists beteende är urtypen för manschettbrottslingar, som saknar respekt för annans egendom och brister i empati.

2.1 Hemligt anbud

Håkan Nordquist lämnade den 8 november 1993 ett hemligt anbud till bankerna där förutsättningen skulle vara ett övertagande av International till substansvärdet och för de immateriella rättigheterna skulle följande förutsättning gälla, citat:

”Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter – patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc – vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding AB, utan vederlag överförs till System 3R International AB.”

Jag ägde moderbolaget Holding till 100% och Holding ägde samtliga immateriella rättigheter samt 91% av aktierna i dotterbolaget International.

2.2 Hemligt avtal

Medan jag äger Holding träffade, Håkan Nordquist och Företagskapital, ett hemligt avtal med bankerna om villkoren för övertagande av System 3R-koncernen. Bankledningen i Sparbanken avslöjade det hemliga avtalet den 15 november 1994 och överlämnade avtalet den  22 november 1994. Avtalet var tecknat mellan å ena sidan Sparbanken och Nordbanken och å andra sidan Håkan Nordquist och Företagskapital.

Ingen part hade fullmakt att träffa avtal om mitt ägande och bankerna hade inte påropat någon pant. Jag hade inte lämnat personlig borgen till någon bank. För övrigt hade jag som privatperson inga lån hos någon bank. D.v.s. jag var skuldfri.

Sparbanken har i ett intern protokoll av den 27 december 1993 gjort följande notering: citat:

"Det antecknades dock, att bolagskoncernen hela tiden infriat sina räntebetalningar och att engagemanget  varit per-forming."

D.v.s. skött sina åtaganden. Ett exempel på hur en skötsam kund kan drabbas när vänskapskorruptionen tar över.

2.3 Personligt om Håkan Nordquist

Genom en styrelseledamot i Holding, som hade varit verksam i Belgien. Han hade hört talas om en svensk som ville flytta hem efter 5 års skattekarantän och sökte investeringsobjekt. Svensken i fråga spårades och visade sig vara Håkan Nordquist.

Jag träffade Håkan Nordquist första gången 9 september 1993. Han visade sig vara en snabbtänkt och erfaren person. Hans bakgrund motsvarade vad jag sökte för att ta företaget vidare för en börsintroduktion.

Den 12 september 1993 hade jag ett nytt möte med Håkan Nordquist, nu tillsammans med styrelseledamoten, som hade spårat Nordquist. De fortsatta diskussionerna om  delägarskapet resulterade i att det skulle göras en introduktion till banken om de pågående diskussionerna om ägarförändringen.

Håkan Nordquist åtog sig att upprätta ett introduktionsbrev och satte sig i enrum och självständigt formulerade brevet utan min påverkan. Hans svårtolkade skrivstil ledde till att jag bad honom diktera brevet på ett fickminne, vilket han gjorde och kassetten finns kvar. Innehållet är helt Håkan Nordquists ord och värderingar. som finns här för avlysning: Ljudinspelning från Håkan Nordquist den 12 september 1993. Utskrift av: Håkan Nordquist upprättat introduktionsbrev.

Vidare överlämnade Håkan Nordquist sin CV, som var mycket omfattande och gav intrycket av att han kunde vara rätt man för uppdraget som VD och delägare i dotterbolaget International. CV från Håkan Nordquist.

Tyvärr visade det sig att Håkan Nordquist inte vara den person som han sålde in vid våra möten. Han hade från första stund bestämt sig för att lura allt och alla. Han betedde sig helt enkelt som en manschettbrottsling, som det inte går att lita på i något avseende. Hans främsta verktyg är lögner och vilda fantasier när han blir avslöjad och ställd mot väggen.

Det har varit mycket svårt att komma över Håkan Nordquists bedrägliga beteende och även här finns svaret. Från en artikel i Svenska Dagbladet den 15 maj 2000 med rubriken - Psykopaten är tillbaka -Så upptäcker du "den". Här finns svaret på Håkan Nordquist agerande som resulterade i "system 3R-affären"

Håkan Nordquist, har inte varit ensam om "system 3R-affären" utan han har haft hjälp av ett koppel mer eller mindre kompetenta hantlangare som dansat runt guldkalven i vänskapskorruptionens brödraskap. Håkan Nordquist är broder i Timmermansorden med mottot "Gudsfruktan och människokärlek". Min erfarenhet av Håkan Nordquist är att han har omsatt mottot till "Gudsfruktan och penningkärlek. Läs vidare: Brottsliga gärningar inom näringslivet.

2. Vänskapskorruption

Även inom vänskapskorruptionens område finns en offentlig rapport upprättad av Riksrevisionsverket med rubriken -  ”Statliga myndigheters skydd mot korruption (RiR 2013:2)”.  Ur denna utredning har följande text hämtats, sida 16 sista stycket, citat:

”Korruption handlar dock inte bara om pengar. En offentligt anställd kan vara partisk i myndighetsutövandet utan att få betalt. Det kan till exempel ske genom att en tjänsteman tipsar en bekant om ett kommande tillslag som Polisen eller Tullverket ska göra. Eller att en handläggare på en myndighet handlägger ett ärende till en vän eller familjemedlem på ett partiskt sätt. Detta kallas ofta vänskapskorruption. Som Statskontoret påpekar utnyttjar den anställde genom korruptionen sin ställning för egen vinnings skull, oavsett om det är för pengar eller inte. Men korruptionen syftar även till att gagna motparten, genom ekonomisk eller annan vinning”

Enligt nedan punkt "4 Regeringskansliets och Regeringens delansvar i ”system 3R-affären” redovisar jag hur ett kansliråd från regeringskansliet har gått manschettbrottslingens ärende genom att uppträda som vänskapskorruptionens vapendragare och medlöpare.

2.1. Bankdirektören blev grundlurad

Jag erbjöd Håkan Nordquist och Företagskapital ett mycket generöst delägarskap då jag i första hand såg till företagets bästa. I min vildaste fantasi kunde jag inte föreställa mig bli tvingad att lämna mitt livsverk  - system 3R - efter 25 år, utan någon som helst ersättning. Det var ett lönsamt företag som stod inför en positiv utveckling efter den svåraste lågkonjunkturen sedan andra världskriget.

Parten, Hans Dirtoft VD Företagskapital, har i ett inspelat möte den 26 mars 1997, avslöjat hur de lurade Sparbankens kontaktperson, Lars-Ove Håkansson, citat:

Jag utgår från att han hade mandat att förhandla för den här räkningen. Han var en tuff förhandlare och det är klart att vi försökte göra vår hederliga och ärliga analys på vårt sätt. Och det är klart att när man gör en due dilligence  och gör en analys av ett bolag och är köpare då fokuserar man naturligtvis på det negativa. Det finns det positiva också men det behöver man ju inte i en förhandling skänka liksom motparten."

Den tuffe förhandlaren var f.d. byggdirektören, Lars-Ove Håkansson, som inte hade något fullmakt att förhandla om mina pantsatta aktier.  Han hade inte ens besökt system 3R i Vällingby utan överlämnade till Håkan Nordquist och Företagskapital att själv sätta prislappen.
Lars-Ove Håkanssons agerande är ett exempel på ett händelseförlopp som går i vänskapskorruptionens anda. Läs vidare: Sålde skinnet innan björnen var skjuten. Avbildad: Lars-Ove Håkansson

Motparten var således jag som ägaren till System 3R-koncernen, som blev bedragen på alla positiva värden bl.a. de immateriella rättigheterna - patent och varumärken.

Flera år senare har det avslöjats att Håkan Nordquist hade vänt sig till företagets ekonomidirektör och revisor med begäran att det skulle upprättas en justerad subsansväring, som skulle vara grundat på antagandet att dotterbolaget International var försatt i konkurs. Alltså det skulle fastställas ett fejkat justerat substansvärde för ett nedsläckt företag utan immateriella tillgångar d.v.s. (skrotvärdet).

Resultatet av den justerade subsatansvärderingen överlämnades till Håkan Nordquist den 29 oktober 1993. Ekonomidirektören, Mats Staffas, har lämnat notering om uppdraget från Håkan Nordquist.

2.2. Rensades på sista kronan

Av detta framgår att Håkan Nordquist och hans vapendragare har gjort allt för att komma över företaget. Någon hänsyn till mina intressen finns det inga spår av utan jag skull rensas till sista kronan för att inte kunna hävda min rätt framöver. Det går inte att föreställa sig med normalt tänkande att en grupp akademiskt bildade personer kan uppträda så kränkande och bedrägligt som jag utsatts för i fallet "system 3R-affären".

Efter att det hemliga avtalet hade träffats den 3 december 1993 mottog jag via fax fredagen den 3 december 1993 ca kl 16.30 avtalshandlingar som jag inte hade fört några förhandlingar om. Jag uppmanades underteckna avtalen och returnera dem med  vändande fax, i annat fall skull moderbolaget Holding komma att försättas i konkurs. Det är så manschettbrottslingar beter sig och går fria. Genom deras nätverk och status som akademiska bildade finns det inga gränser för vad vänskapskorruptionen kan leda till.

Läs vidare:
Kaparna klippte och klistrade.
Bluff med skenavtal
Bluff med skenoption

2.3. Total marknadsvärde.

Inför den ekonomiska kris som är under uppsegling gäller det att gallra bort  manschettbrottslingarna och hålla vänskapskorruptionens medlöpare och vapenbärare på avstånd. Det gäller att hålla huvudet kallt när krisen slår till och söka hjälp där etik, moral och samhällsansvar värderas högt.
Under normala omständigheter vid företagsaffärer upprättas det en due dilligence (företagsbesiktning), som parterna skall var eniga om och ligga till grund för den slutliga uppgörelsen. Boksluten säger ringa om företagets utvecklingspotential och marknadsvärdet.
Enligt den grafiska bilden visas exempel på alla de områden som finns i ett igång varande tillverkande företag och som påverkar marknadsvärdet. Detta exempel motsvarar System 3R-koncernen olika tillgångsområden.
Se vidare förklarande text: Marknadsvärdet av igång varande företag

3. Immateriella tillgångar och rättigheter.

På senare tid har Näringsdepartementet insett värdet av de immateriella tillgångarna och har låtit upprätta en mycket omfattande utredning om – Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar.

För den som blir överfallen av smarta manschettbrottslingar kan följande text från utredningen vara av värde för att inte stå tomhänt i försvaret av det egna livsverket. Sida 12 mittstycket, citat:

"Immateriella tillgångars betydelse ökar

En immateriell rättighet ger innehavaren ensamrätt till resultatet av en intellektuell prestation, vilket kan vara en uppfinning, ett varumärke, en design, en roman, en bild m.m. Till de immateriella rättigheterna räknas upphovsrätt, patent, varumärkesskydd, designskydd, firmaskydd och växtförädlarrätt, men även t.ex. licenser till nämnda skydd. Immateriella tillgångar är ett bredare begrepp som innefattar alla tillgångar som inte är fysiska. Det kan utöver immateriella rättigheter även vara kundregister, företagshemligheter, arbetsmetoder, goodwill m.m.

Individer, organisationer och företag behöver vara medvetna om vilka immateriella tillgångar de har och använder, och hur de ska hantera dessa tillgångar för att skapa affärsvärde och nytta. I en värld där företagens värdekedjor är globala, där innovationsprocesser alltmer sker i samarbete med andra, där tjänsteinnehållet i produkter ökar och där företagen strävar efter unika erbjudanden till sina kunder är en strategisk hantering av immateriella tillgångar central. Under det senaste decenniet har frågor som rör immaterialrätt och immateriella tillgångar kopplat till innovation fått ett ökat utrymme i svensk politik. Det finns också flera exempel på länder som har tagit fram nationella strategier för immateriella tillgångar."

Håkan Nordquist, träffade ett avtal med bankerna om att de immateriella skulle överföras till International kostnadsfritt trots marknadsvärdet 50 Mkr. Ur det hemliga avtalets punkt 3.2. avslöjas stölden av patent och varumärken, citat:

"Nordquist och Företagskapital skall tillse att de för International nödvändiga patent- och immaterialrätter som ägs av Holding kostnadsfritt överförs till International."

Hela System 3R-koncernen skulle övertagas till substansvärdet (skrotvärdet). Detta trots att det var ett globalt igång varande lönsamt företag. Se system 3R företagspresentation, som publicerades juni 1994. D.v.s. kort tid efter att Håkan Nordquist tillträdde som VD och delägare.

Hur kan det vara möjligt att regeringskansliet och Industrifonden kan blunda för att jag som hundra procentig ägare till Holding tvingades lämna samtliga immateriella rättigheter och immateriella tillgångar utan en (1) kronas ersättning? När sedan värdet av dessa tillgångar används för att lägga beslag på företaget då borde Näringsdepartementet reagera. Detta inte minst när dåvarande näringsminister Mikael Damberg slagit på stora trumman att en verksamhets värde är till 80% immateriella tillgångar. Vidare anser Mikael Damberg att - Mjuka värden ska värderas högre

Jag byggde upp System 3R-koncernen under 25 år och tvingades den 3 december 1993 lämna allt utan en (1) kronas ersättning. Efter några år såldes företaget vidare för ca 350 Mkr till ett utländskt börsnoterat företag. System 3R fortsätter sin verksamhet i Vällingby och utnyttjar mina patent och varumärken.

Det går inte att förställa sig det grova rånmord som, Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, utsatte mig för. Genom stölden av min immateriella rättigheter förlorade jag mina intellektuella skapelser, vilka var plattform för mitt skapande som innovatör och entreprenör. Läs vidare: Svek utan motstycke och rånmord.

4. Regeringskansliets och Statens delansvar i  ”system 3R-affären”

Dåvarande VD och styrelse vägrade svara på hur hade den av Staten ensam bildade och kontrollerade Stiftelsen Industrifonden blivit ägare till 30 000 aktier i International enligt årsredovisning 93/94.

4.1. Kanslirådet undanhöll fakta

Enligt årsredovisningen för Industrifonden fanns i styrelsen kanslirådet, Lars Häggmark, från Näringsdepartement. Jag kontaktade vederbörande och begärde svar på HUR och NÄR hade Industrifonden blivit delägare i System 3R. Häggmark svarade med en faxförsändelse med noteringen – ”Här några papper som inte kan bedömas vara hemliga”. Något svar på de begärda frågorna lämnades inte varför jag lade materialet åt sidan för att koncentrera mig på de pågående rättsliga processerna.

4.2. Stämningar

Jag stämde bankerna, vilket resulterade i förlikningar med ersättning för deras inblandningar i "system 3R-affären", dock ingen ersättning för mitt ägande. Se utdrag förlikningsavtal Sparbanken och Nordea. Bankledningen i de två bankerna insåg att de också hade blivit lurade av Håkan Nordquist och Företagskapital och tog därmed sitt ansvar.

Jag stämde International om bättre rätt till de immateriella rättigheterna då International hävdade att dessa ägdes genom en option. Optionen var ogiltig och tingsrätten beslutade att samtliga immateriella rättigheter tillhörde mitt hundra (100) procent ägda Holding den 3 december 1993.

4.3. Sanningen fanns hos Riksarkivet Arninge

Efter alla försök att komma till en fredlig lösning med Industrifonden hade misslyckats bestämde jag för att studera de handlingar den statliga tjänstemannen, Lars Häggmark, hade överlämnat till mig den 2 juni 1997 i sin roll som kansliråd inom Näringsdepartementet och tillika ledamot i Industrifondens styrelse. Det fanns misstankar att han hade något att dölja genom de blankade paragraferna och utlämnade sidor i ett avtal mellan Företagskapital och Industrifonden från den 12 november 1993. Avbildad: Lars Häggmark

Efter en längre tids sökande i statliga arkiv fann jag slutligen det kompletta avtalet vid Riksarkivet i Arninge den 30 maj 2011. Avtalet gällde mellan Företagskapital och Stiftelsen Industrifonden. Den blankade paragrafen visade att förvaltaren Företagskapital var FÖRHINDRAD att förvärva aktier i företag, som ej redan fanns i portföljen citat:

"2§ Investeringsmedel
Till portföljen skall knytas ett belopp likvida medel om 45 miljoner kronor. Dessa medel får användas för att utveckla och förädla portföljen genom att gör kompletterande engagemang i berörda - men inte andra - företag. För nytillkommande investeringsbelopp högre än 5 miljoner kronor per företag skall Industrifondens medgivande inhämtas."

4.4. Industrifonden har förbundit sig att ta kostnaden

Industrifondens dåvarande VD, Bo Lundqvist, har i en skrivelse av den 3 december 1993 gjort en tolkning av "Överenskommelse med Företagskapital" ur vilken det med all tydlighet framgår att såväl Småföretagsfonden som Industrifonden är förbjudna att  förvärv aktier i System 3R efter den 12 november 1993, citat:

"Avtal

Företagskapital och Industrifonden tecknade ned Näringsdepartementets välsignelse den 12 november 1993 ett femårigt avtal, se bilaga 2, vilket bland annat innebär följande:

*  Företagskapital förvaltar portföljen av onoterade aktier i likhet med
   förut.
Några ägarengagemang i nya företag görs ej".

Det är således entydigt att vare sig Småföretagsfonden eller Industrifonden aldrig har varit giltiga ägare av några aktier i System 3R med hänvisning till avtalen från den 3 december 1993. För övrigt  föreligger vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal.

Vidare fann jag i arkivet ett brev av den 3 december 1993 från Industrifondens VD till regeringen Näringsdepartementet, som avlutades med följande rader, citat.

"Industri- och nyföretagsfonden (Industrifonden) förbinder sig därvid även att svara för de kostnader som kan uppstå till följd av Småföretagsfondens eventuellt kvarvarande skulder eller andra förpliktelser."

Kanslirådet, Lars Häggmark, hade i svaret till mig den 2 juni 1997, bifogat ett dokument från NÄRINGSDEPARTEMENTET, som var ett utdrag från ett protokoll fört vid regeringssammanträde den 9 februari 1995. Här bekräftades vad Industrifonden förbundit sig till, citat:

Industri- och nyföretagsfonden har i skrivelse till regeringen den 3 december 1993 förbundit sig till att svara för de kostnader som uppstått till följd av Småföretagsfondens eventuellt kvarvarande skulder eller andra förpliktelser ..”

”kvarvarande skulder eller andra förpliktelser” kan lämpligen utnyttjas för retroaktivt förvärva den aktiepost om 30 000 aktier i International, som Industrifonden aldrig förvärvat och ägt. Det gällde ett INVESTERINGSFÖRBUD för förvaltaren Företagskapital att förvärva aktier i System 3R för Industrifonden räkning efter den 12 november 1993.

Samtliga berörda parter har tagit del av vad Industrifonden förbundit sig till, vilket framgår av  kopian som skickats till berörda parter dock inte till mig.

5. Regeringskansliet

När man vänder sig till en tjänsteman inom Regeringskansliet och Staten förväntar man sig ett svar som är sakligt, opartiskt och korrekt. I detta fall har tjänstemannen, Lars Häggmark, avsiktligt undanhållit fakta för att dölja Industrifondens förbjudna och ogiltiga ägande av 30 000 aktier i mitt företag System 3R.

Kanslirådet, Lars Häggmark, var styrelseledamot i Industrifonden och tillsatt av Staten. I den rollen har han avsiktlig lämnat felaktig information för att dölja Industrifondens förbjudna ägande.  Hade han den 2 juni 1997 överlämnat det kompletta avtalet hade hela ansvaret legat på mig. Nu ligger hela ansvaret på Staten, regeringskansliet och Industrifonden.

Jag förväntar mig att Staten/Regeringen/Regeringskansliet tillsammans med Industrifonden tar sitt ansvar och ställer allt till rätta då Stiftelsen Industrifonden har förbundit sig att svara för kostnaden enligt ovan.

Under Fakta i korthet redovisas Regeringskansliets ansvar i "system 3R-affären"

Det skall noteras att Stiftelsen Industrifonden inte i något avseende medverkat till System 3R-koncenesns uppbyggnad och etablering på den globala marknaden. Industrifonden har inte ens gjort ett förvärv av de 30 000 akter i International, som jag kräver ersättning för.

Stiftelsen Industrifonden är en verksamhet som skall stödja innovatörer och entreprenörer för samhällets bästa på affärsmässiga villkor och inte medverka till kapning av företag, som planerats och genomförts av manschettbrottslingar, som skyddas av etablissemanget ända upp i maktens korridorer - regeringskansliet.

6. Projekt 30/85

När jag den 3 december 1993 tvingades lämna mitt livsverk efter 25 års slit utan en (1) krona i ersättning bestämde jag mig för att söka svaret då något måste vara fel i det svenska rättssamhället.

6.1. Skadeståndstalan mot bankerna

Skadeståndstalan mot Sparbanken och Nordbanken resulterade förlikningar utan att tvisterna fördes till huvudförhandlingar. Bankerna uppträdde saklig och korrekt och jag hade under förberedelsen av målen direkt kontakt med bankledning, vilket resulterade i ett samförstånd uppnåddes mellan parterna utan ombudens inblandning. Efter  samförståndet lades grunden för parterna att träffa skäliga förlikningar och därefter glömma vad som varit.

Förlikning med Sparbanken Sverige AB träffades den 8 mars 2000 enligt utdrag.
Förlikning med Nordea AB (Nordbanken AB) träffades den 25 mars 2002 enligt utdrag.

6.2. Stiftelsen Industrifonden

Under mer än 25 års tid har jag försökt komma till en konstruktiv dialog med Industrifondens styrelse och ledning på samma sätt som med bankerna. Alla försök har misslyckats då ombuden har tagit full kontroll över Industrifonden. De svar som lämnats av ombuden om hur Industrifonden blivit delägare i System 3R stämmer inte med verkligheten.

Det gäller i första hand aktieposten 30 000 aktier i dotterbolaget System 3R International AB, som Industrifonden påstår sig ha förvärvat från Stiftelsen Småföretagsfonden. Småföretagsfonden har icke förvärvat och ägt några aktier i vare sig moderbolaget System 3R Holding AB eller dotterbolaget System 3R International AB före den 12 november 1993.

6.3 Staten, Regeringen och regeringskansliet

Det kan förväntas att när man vänder sig till regeringskansliet och avslöjar grov ekonomisk brottslighet och vänskapskorruption inom den statliga verksamheten att man får gehör och hjälp för att ställa allt till rätta.

Att få svaret:  - "Vi har vid ett antal tillfällen redogjort för de gränsdragningar som gör att vi inte operativt kan gripa in i tvisten" - kan inte accepters när tvisten är ett resultat av att en tjänsteman inom regeringskansliet, Lars Häggmark, är orsaken till tvisten genom att vederbörande inte respekterat gränsdragningen och suttit på två stolar, se punkt 4 ovan.

Regeringskansliet har ett ansvar  att det kommer till stånd förhandlingar med Industrifondens styrelse och ledning enligt redovisning punkt 4 och 5 ovan.

Enligt Förvaltningslag (2017:900) gäller följande, citat:

"Service

6 §
En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål
"

Det förefaller som Regeringskansliet föredrag att stödja manschettbrottslingar och vänskapskorruptionens stödtrupper i stället för att ta ansvaret för vad som blivit fel genom kanslirådet Lars Häggmarks falskspel enligt ovan 4.3. Sanningen fanns hos Riksarkivet Arninge

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernenn


Bedräglig beteende inom näringslivet


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida