[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rinksbankens "Svartepetter"
Av Lars Traneflykt  -  16 oktober 2000

I Dagens Industri kunde vi per den 13 oktober läsa Anna Sönnes artikel - ITung kritik mot MN-bankens bonusprogram och där Nordic Baltic Holdings (Merita Nordbankens) största ägare, staten, dömde tillsammans med facket ut det bonusprogram till högre chefer som bankens styrelse nyligen antog.

  Innehållsförteckning

1. Incitamentsprogrammet i MN-Banken är Riksbankens ”Svartepetter”
1.1 Riksbankens ”Svartepetter”

2. Återblick från mitten av 90-talet med avslutande rekommendation                 
2.1 Fokuserad strategi ger resultat

3. Återblick aktieägare 1995, 1996 och 1999      

4. 5 miljarder för högt egen kapital         
4.1 1999
4.2 Konvertibla skuldebrev

5. Återblick personalkostnader, 1995, 1996 och 1999                     
5.1 Nordbanken
5.2 Merita-Nordbanken

6. Inriktning och mål 1995, 1996 och 1999
6.1 Medarbetare

7. Marknader 1995, 1996 och 1999      
7.1 Inlåning mindre företag
7.2 Inlåning medelstora företag
7.3 Utlåning

8. Med motsvarande relationstal som inlåningen skulle fördelningen bli
8.1 1996 i Nordbankens kundbas 130.000 små och medelstora företag

9. Företagande och sysselsättning
9.1 Inlåning

10. Med beaktan av 1995 års redovisning har antalet företag inom Nordbanken minskat        
10.1Utlåning
10.2 1996 Marknaden
10.3 1999 Marknaden

10.4 Inlåning
10.5 Åtagande utanför balansräkningen

11. Rekommendation

 

1. Incitamentsprogrammet i MN-Banken är Riksbankens ”Svartepetter”

Självklart måste man som medborgare i Sverige reagera över färdriktningen. Vi får nog börja göra en återblick om vårt bankväsende och bl a fundera i vart vi är på väg.

Informationsepoken står för dörren och det är hög tid att kompetensmässigt föra dialoger med våra lokala småföretagare. Den äldsta bankrörelse som ingår i Nordbanken härrör från år 1832. Det är lätt att glömma när vi gick från lantbruksepoken till industriepoken fanns bl a 88 affärsbanker i Sverige.

Enligt Hans Dalborgs uttalande i ett TV-Program där han framförde sitt ansvar av att föra samhällsdebatt att  bl a bankdirektör låter gammaldags är det nog hög tid att börja förklara nationens och regionernas framtid.

I nedanstående inlägg har jag utfört en återblick i Nordbankens och Merita-Nordbankens årsredovisningar, utfört utdrag och stämmer av hur utvecklingen varit, samt tar hänsyn till MN-bankens incitamentsprogram på nationell basis. Det innebär att jag bedömer att 33%  av möjliga 687 Mkr vid en aktiekurshöjning av målet 64% på två år hamnar hos 100 svenska chefer. Det motsvarar ca 226 Mkr eller 113 Mkr årligen.

I Nordbankenkoncernen finns enligt årsredovisning 1999, 6.753 anställda.

De anställda har en total lön på ca 2.360 Mkr.

1.1 Riksbankens ”Svartepetter”

Vid en löneökning som hamnar på 3% skulle vid oförändrat antal anställda den totala lönen bli  år 1, ca 2.431 Mkr ( en löneökning per anställd med ca 10.500 kronor)

och år 2  ca  2.504 Mkr ( en löneökning med ca 10.800 kronor).

Lägger man här till ”incitamentsprogrammet” med ovanstående antagande vid maximal kursökning (64%) blir de anställdas lön år (1) 2.544 Mkr och år (2) 2.617 Mkr.

För de 100 cheferna innebär det ett påslag av 1.130.000 chef/per år vilket gör att det samlade lönepåslaget blir år ( 1), 7,8 % och år (2) 7,7 %.

2. Återblick från mitten av 90-talet med avslutande rekommendation

I Nordbankens rörelserapport per 3:e kvartalet 1995 angavs att Staten sålde 34,5 procent av bankens aktier och att staten deklarerat att hela kvarvarande innehavet, 65,5 procent skall försäljas.

Vidare i årsredovisningen 1995 kan man läsa Hans Dalborgs ambition om att Nordbanken skall vara en av Sveriges lönsammaste banker.

Verksamheten är som man uttrycker det inriktad mot att tillfredsställa svenska företags och privatpersoners behov av finansiella tjänster. Man bekräftar igen att Staten skall sälja sitt innehav.

1996 tar man upp den inriktning som väglett Nordbanken de senaste fem åren :

·        att skapa värde för aktieägarna genom att vara den bank som ger kunderna

·        allsidig

·        tillförlitlig

·        kostnadseffektiv service

·        samtidigt som medarbetarna erbjuds stimulans och fortlöpande kompetensutveckling.

Under finanskrisen var förändring ett överlevnadsvillkor. Nu hålls förnyelsetempot uppe av våra ambitioner att skapa värde för aktieägarna. Härigenom kan skattebetalarna genom utdelning och försäljningspris få tillbaka vad de satsat på banken. Merita Nordbanken - Nordens lönsammaste storbank.

MeritaNordbanken skapar värden i en ny verklighet. Rörelseresultatet ökade med 1,17 % till 1.386 miljoner euro. Utdelningen till aktieägarna höjs till 1,75 kronor per aktie. Man gör en återblick om svag utveckling för nordiska bankaktier.

2.1 Fokuserad strategi ger resultat

Finansbranschens omstrukturering leder till större regionala och globala aktörer samt fler företag med nischstrategier.

Värdeskapande strategier för MeritaNordbanken:

·        ska vara den ledande finansiella aktören i Norden och Östersjöområdet.

·        ska vara en partner som erbjuder kunderna individuella finansiella lösningar på deras livsprojekt.

·        ska vara en av Europas ledande leverantörer av Internetbankslösningar och elektroniska tjänster.

·        vi ska bygga upp kompetens i världsklass som framgångsfaktor.

Finansiell struktur. Renodlingen fortsätter. MeritaNordbanken arbetar fortlöpande med att skapa mervärde för aktieägarna genom ökad fokusering på kärnverksamheten, samt genom att optimera såväl den finansiella strukturen som gruppen egna kapital

3. Återblick aktieägare 1995, 1996 och 1999

1995

De 19 största aktieägarna efter staten har ett kapital och röster som motsvarar 16,4% varav 5,6 är utländska ägare.

Aktieinnehav med 50.000 och över,

var totalt 146 ägare , med 193.994.960 (90.23%) av totalt 215.000.000 aktier.

1996

Redovisas de 10 största ägarna efter staten och har tillsammans ett innehav på 17,6 % . De utländska ägarnas andel beräknades uppgå till ca 17 procent.

Aktieinnehav med 50.000 och över,

·        var totalt 133, med 169.184.728 (92,6%) av totalt 182.741.935 aktier.

Under 1996 utfördes en inlösen av aktier samt en fondemission omfattande 914 miljoner kronor. Detta medförde en ökning av aktiekapitalet med 107,3 Mkr.

Skälet till inlösen av aktier var Nordbankens höga räntabilitet som medförde att primärkapitalet ökade från 11,1 miljarder kronor 1992 till 18,8 miljarder per den 30 juni 1996.

4. 5 miljarder för högt egen kapital

Nordbankens eget kapital var således större än vad som erfordrades för den verksamhet som bedrevs. Inlösenbeloppet fastställdes av Nordbankens extra bolagsstämma den 23 oktober 1996 till 5 miljarder kronor.

Genom att antalet aktier reducerades ökade vinsten per aktie, vilket bidrog till den positiva kursutvecklingen för Nordbanken. Under 1996 steg Nordbanksaktien med 79, 6%.

4.1 1999

Aktieinnehav före utbyteserbjudandet från Nordic Baltic Holding

med 1.000.000 aktier och över,

·        innehas av 47 aktieägare med 544.954.805 aktier (65,4%) av totalt 833.662.944 aktier.

Aktieägare i Nordic Baltic Holding, Svenska staten 26%, Finska staten 2 %

Svenska institutioner 21 %, Finska institutioner 9 %, Svenska allmänhet 3 %,

Finsk allmänhet 10 %, Ägare i andra länder 29%

NBH aktien sjönk under 1999 med 3,8 procent. Kursen slutade på 50 kronor årets sista börsdag.

Förutom Svenska och Finska staten med tillsammans 28% har de arton största ägarna 16,24 % varav utländska ägare 0,87 %.

4.2 Konvertibla skuldebrev

För det konvertibla förlagslån som NBH emitterat gäller en rätt för fordringshavare att påkalla konvertering av fordran till nya aktier i NBH till konverteringskursen 5,60 euro.

Konvertering kan ske fram till den 17 augusti 2042, d v s den dag då lånet förfaller.

NBH har dock rätt att från och med den 17 augusti 2002 och när som helst efter detta datum återbetala lånebeloppet helt eller delvis efter en uppsägningstid om 30 dagar.

Den senaste bokförda utdelningen var 367 Miljoner kronor.

Utdelningen som underlag till ”incitamentsprogrammet” motsvarar 93,6 % (343,5 Mkr/år).

Alltså 300 chefer skall ha ungefär samma utdelning som de som placerat aktiekapitalet för bankens utveckling.

Hur funderar man om att framtida långsiktiga aktieägare, helst när Svenska Staten har bekräftat sin ”exit”.

Bank är en långsiktig verksamhet  och banken innehar ett gott historisk informationsmaterial ,den äldsta bankrörelse som ingår i Nordbanken härrör från år 1832, för att förstå betydelsen av verksamheten för regionerna och nationens välfärd.

5. Återblick personalkostnader, 1995, 1996 och 1999

5.1 Nordbanken

1995, uppgick personalkostnaderna till 2.947 Mkr med 6.465 tjänster och 323 kontor.

1996, uppgick personalkostnaderna till 2.846 Mkr med 6.291 tjänster och 281 kontor.

5.2 Merita-Nordbanken

1999, uppgick de samlade personalkostnaderna 787 miljoner euro (6.938 miljoner SEK). Ersättningar till styrelse exklusive ordförande och vice ordförande 247.804 euro (ca 2,1 Mkr SEK)

6. Inriktning och mål 1995, 1996 och 1999

1995 och 1996

Inriktning och mål.

Nordbanken skall, med Sverige som bas och med stark fokusering, utveckla, marknadsföra och tillhandahålla finansiella produkter med hög tillgänglighet för en bred krets privatpersoner, små och medelstora företag, offentlig sektor samt ett urval stora företag.

1999

Operativa mål. Vinst per aktie. MeritaNordbanken ska ständigt vara bland de främsta börsnoterade bankerna i fråga om vinstutveckling per aktie

6.1 Medarbetare

Genom räntabilitetsbefrämjande ”incitamentsprogram” och vinstandelssystem ökar medarbetarnas intresse för att prestera resultat.

Här fordras så klart en betydande analys om vad som avser korta resultat och en långsiktig utveckling som gagnar våra regioner och nationen. Vid avvikelser kan betydande skada inte bara drabba Sverige utan även våra grannländer Finland och Danmark. Nordbankens historik har ännu ej analyserats och utvärderats i förhållande till den skada som man förorsakade för att man inte klarade gällande kapitaltäckningsgrad den 1 februari 1990.

Den arrogans som bl a ännu visats mot våra småföretagare måste lösas för att vi därmed skall kunna dynamiskt gå vidare mot en hållbar tillväxt.

7. Marknader 1995, 1996 och 1999

1995.

Företagsmarknaden. I Nordbankens kundbas ingår idag 140 000 små och medelstora företag. (135.300 småföretag och 4.700 medelstora företag)

7.1 Inlåning mindre företag

Sverige har cirka en halv miljon mindre företag. Nästan en tredjedel av dessa är kunder i Nordbanken. De svarar för drygt hälften företagsinlåningen (22,5 Miljarder SEK). Hela marknaden har 218 Miljarder kr i inlåning,  Nordbankens andel 45 miljarder (20,6%).

Med ovanstående ger det en genomsnittsinlåning i Nordbanken per företag på 166.300 kr.

7.2 Inlåning medelstora företag

Av Sveriges 13 500 medelstora företag har ca 4 700 en affärsrelation med Nordbanken. De medelstora företagen svarar för drygt en tredjedel av Nordbankens företagsinlåning (15 miljarder SEK)

Med ovanstående ger det en genomsnittsinlåning i Nordbanken per företag på 3.191.500.-.

Med beaktan av Nordbankens analys så skulle följande gälla:

Inlåning totalt 218 miljarder – total marknads fördelning

500.000 småföretag         109 miljarder fördelat
135.300 småföretag          i Nordbanken , genomsnitt 166.300/företag
364.700 småföretag          övriga banker, genomsnitt 237.200/företag

13.500 medelstora           72,6 miljarder fördelat
4.700   medelstora           i Nordbanken  ,  genomsnitt 3.191.500/företag
8.800   medelstora            övriga banker, genomsnitt  6.545.500/företag

Storföretag                      totalt 36,4 miljarder (varav 7,5 miljarder i Nordbanken)

7.3 Utlåning

Hela marknaden för företag har en utlåning på 983 miljarder varav Nordbanken har 117 Mdr vilket motsvarar 11,9%.

8. Med motsvarande relationstal som inlåningen skulle fördelningen bli

Små och medelstora företag, 97,5 miljarder vilket blir i genomsnitt 696.500 kronor/företag. Storföretag resterande del 19,5 miljarder.

I relation till den totala marknaden blir jämförelsen inom gruppen små och medelstora företag hos övriga kreditgivare 1.930.000 per företag.

Storföretag resterande del 145 miljarder.

8.1 1996 i Nordbankens kundbas 130.000 små och medelstora företag

9. Företagande och sysselsättning

Sverige och Nordbanken behöver fler företagare och fler företag som växer, d v s fler privatpersoner som vill bli företagare och fler företagare som ser lönsamhet i att växa.

Vi skall fortsätta att utveckla nya produkter och tjänster för att förstärka vår roll som den finansiella partner som underlättar företagande, tillväxt och sysselsättning.

Nordbanken är en svensk bank och skall så förbli.

9.1 Inlåning

Företag inlåning hela marknaden 264 miljarder varav Nordbanken 45 miljarder, marknadsandel 17%.

10. Med beaktan av 1995 års redovisning har antalet företag inom Nordbanken minskat med 10.000.

Med samma relationer som 1995 skulle därmed inlåningen gällande små- och medelstora företag 83,3% av 45 miljarder vilket blir 37,5 miljarder.

Om då företagandet inom små och medelstora företag har minskat med 7%, som i Nordbanken, så blir den totala minskningen ca 36.000 företag och då blir  antalet små och medelstora företag 477.500.

Genomsnittsinlåningen för 1995 blir ca 268.000 kronor för små och medelstora /företag och med samma fördelning av och medelstora och stora företag blir genomsnittsinlåningen 1996 för små och medelstora företag ca 288.500 kronor/företag.

Genomsnittsinlåningen 1996 för hela marknaden avseende för små och medelstora företag i övriga banker skulle då bli  524.900 per företag.

10.1 Utlåning

Utlåning till företag, hela marknaden 973 miljarder, Nordbanken 143 miljarder vilket är 14,7%.

Med motsvarande relationstal som använts 1995 skulle de små och medelstora företagen ( 130.000) i genomsnitt ha en utlåningsvolym i Nordbanken per företag på 915.400 och storföretagen skulle tillsammans ha en utlåningsvolym på 24 miljarder kronor.

I förhållande till den totala utlåningsmarknaden skulle små och medelstora företag ha en genomsnittsutlåning hos övriga banker på 1.988.500 kronor och storföretagen skulle tillsammans ha en utlåningsvolym på 139 miljarder.

10.2 1996 Marknaden

Nordbanken har valt att koncentrera sin affärsverksamhet i allt väsentligt till den svenska marknaden.

10.3 1999 Marknaden

Över 400.000 företag och institutioner samt stora delar av den offentliga sektorn är också kunder i banken. Marknadsandelar företagsmarknaden i Sverige,

Inlåning 18% och Utlåning 17 %.

Utlåning till företag var 39,6 miljarder euro ca 339,4 miljarder SEK. Marknadsandelen i Sverige var 18% och i Finland 48%.

Utlåning till företag ökade med 12 procent under året varav statliga och kommunala bolag samt övriga företag, utländska kunder och utlåningsrepor svarade för hälften av ökningen, 6%.

Inom Corporate med ca 1.200 anställda var rörelseresultat 278 miljoner euro (2.382 Mkr SEK). MeritaNordbanken är den klart ledande banken för stora företag i Finland. I Sverige har positionen som storföretagsbank stärkts under 1999. Utlåningen var 13,9 miljarder euro (ca 119 Mdr SEK). Valutahandels rörelseresultat 52 miljoner euro (ca 445 Mkr/SEK)

10.4 Inlåning

Företag - marknadsandel i Sverige 19% och i Finland 47%.

10.5 Åtagande utanför balansräkningen

Derivatinstrument på 364 miljarder euro av totala åtagande på 386 miljarder euro finns där ingen intäktsredovisning varav det är svårt att bedöma lönsamheten av denna betydande volym som motsvarar ca 3.119 miljarder SEK.

11. Rekommendation

Det är hög tid för dagens politiker att ta beslut om Nordbankens färdväg. Med ovanstående kan konstateras att småföretagen är våra regioners och nationens ryggrad för att klara den långsiktiga välfärden.

Vi behöver långsiktigt stabila ägare till Nordbanken.

Med anledning av att Staten förklarat sin ”exit” så rekommenderar jag att Nordbanken återgår till en enskild bank i Sverige och därefter sker en uppdelning av banken till förslagsvis 20 regionbanker inom Sverige. Ett långsiktigt ägande skulle nu kunna skapas genom regionala investmentbolag och bl a de pensionsmedel som skall placeras fortlöpande.

Ge regionerna den livskraft och den tillväxt som behövs till våra kompetenta regionmedborgare och våra dynamiska småföretagare. Dela upp Nordbanken till att bli enskilt ägda, börsnoterade regionbanker och befria Nordbankens ledning med avgångsvederlag istället för ”incitamentsprogram”.

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida