[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbankens ägare söker undgå ansvar

Europaparlamentets ordföranden tillställdes den 15 september en framställning från svenska medborgare med krav på åtgärder mot de svenska banker som står bakom plundringen av små och medelstora företag.

Dagen efter kungjordes den socialdemokratiska regeringsförklaringen i vilken man kan skönja en politisk vilja att börja rätta till de politiska misstag som slog ut 60.000 små och medelstora företag och ställde över en kvarts miljon medborgare inför långtidsarbetslöshet.

För att bryta den stagnation som svensk ekonomi hamnat i valde dåvarande regering och riksdag att skapa en större finansiell kris istället för att genomföra reformer i lugn och ordning utan att skapa den okontrollerbara samhällskris med orättvisor och välfärdsförluster vi nu steg för steg tvingas spara och arbeta oss ur.

Utdrag ur regeringsdeklaration avgiven den 16 sept.1997
"Rättvisan skall stärkas. När utrymme finns skall de som har burit tyngst bördor i saneringen av de gemensamma finanserna stå främst. Valet mellan skattesänkningar och bidragsförändringar skall styras av vad som bäst gynnar en rättvis fördelning och mest bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning."

"Tryggheten i vardagen och kampen mot brottsligheten stärks. Polisens resurser ökar. Lagstiftningen mot kvinnovåld förbättras. Internationell och organiserad brottslighet skall bemötas med kraft. Insatserna mot drogmissbruk intensifieras. Straffsystemet skall moderniseras och alternativa påföljder utvecklas. Halvtidsfrigivningen avskaffas och kriminalvården förändras i syfte att på ett bättre sätt förbereda den intagne för ett laglydigt liv i frihet.

Mångfalden är en styrka för Sverige som måste tas till vara i alla samhällsområden. Lika rättigheter och samma möjligheter för alla - oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund - är en grundläggande strävan i arbetet för ett jämlikt och humant samhälle. En samlad politik för integration kommer att föreläggas riksdagen.

Nazisternas systematiska mördande av judar och oliktänkande under andra världskriget står som en evig symbol för demokratins bräcklighet. En bred informationsinsats om förintelsen skall initieras med början i höst."

Utdrag ur inlämnad framställan till ordföranden i Europaparlamentet i Luxemburg daterad den 15 sept. 1997.
Utveckling- och forskning motarbetas och skadas av banker… För att rädda bankerna efter det att storbolagen tömt dem på kapital och försatt bankerna i likvidationsplikt valde den svenska regeringen att tillföra nytt egenkapital till bankerna. Ägarna valde att inte sätta bankerna i konkurs men politikerna lämnade bankernas styrelser.

Bankerna hade tidigare en halvofficiell samhällsuppgift där politikerna medverkade till att genom krediter till företagen avgöra vilka företag och branscher som skulle få utvecklas och vilka som skulle avvecklas. Det som skedde efter regeringen Bildt´s tillträde var att regeringen ställde sig i spetsen för och administrerade slutfasen på en mångårig offensiv satsning där svenska företag skulle bryta sig in på en internationell marknad.

Företagen tilläts flytta ut allt tillgängligt kapital, tömma banksystemet och lämna ett på likviditet plundrat land. Staten tvingades låna upp kapital för att kunna fullgöra löpande betalningar och för att återställa bankernas kapital började man också systematiskt krossa och plundra 60.000 livskraftiga små och medelstora företag som förlorade sin finansiering.

Därmed skadades pågående utveckling av forskning och teknik. Syftet var att minska konkurrensen från småföretagen, vidga storföretagens marknadsandelar och tillföra storföretagen nya produkter och processer som storföretagen kunde tillskansade sig genom att överta plundrade företags egendom eller tilltvinga sig egendom med hjälp av samhällets krav på att banker inte får låna ut riskkapital. Finansiärerna stoppade också vissa produkter från nödvändig finansiering för att framtvinga nedläggning av mot storföretagen konkurrerande verksamheter,

Därför sades krediter upp produkter och tjänster dog ut jämte pågående utveckling.

Förslag till den svenska krisens lösning
The economic liquidation of the Jews during World War II was total. The Jews were deprived of all rights of ownership and any kind of business base. This led to economic losses in the broadest sense of the term, in that an entire religious, cultural, economic and social community was destroyed.

In the view of, this it means that all on the case with the 60.000 liquidated small firms and that estimated 250.000 people lost their jobs by state managed and/or stateowned banks in bankruptcy must be brought to light.

It also means that the entire situation must be examined without regard to whether or not the present-day Swedish authorities can be regarded as legally responsible for the losses incurred. The responsibility will play a crucial role in the next general election in Sweden.

Förslag till åtgärder:
Europaparlamentet föreslås skapa en representativ kommission, i vilken samtliga medlemsländer ingår, med uppdrag att ta reda på vad som verkligen orsakade den svenska bankkrisen samt kartlägga det som skedde med svenska medborgares egendom före och i samband med och efter det att Sverige anslöts till EU samt i vad mån EG-rätten, Rom-fördraget samt Förenta Nationernas deklaration för de mänskliga rättigheterna har respekteras av Svenska staten.

Kommissionen rekommenderas beskriva vad som skedde med den egendom som utmättes på grund av att företag och enskilda utsattes för betalningssvårigheter efter det att storföretagen getts möjlighet att tömma det svenska banksystemet och försätta bankerna under likvidationsplikt. Det anmärkningsvärda är att svenska staten hade huvudansvar som ägare till vissa banker och dels var representerade i samtliga styrelser samt innehade ansvar för tillsynsmyndigheterna. Kommissionen bör klarlägga i vad mån avsikten var att genomföra en strukturrationalisering av svenskt näringsliv och gynna vissa företag och enskilda genom att tillgripa konfiskatoriska åtgärder mot andra företag och medborgares egendom.

Kommissionen skall särskilt beskriva det svenska regelverket vid beslag av egendom vid exekution och värdering av utmätt egendom. Systemet med särskilda konkursadvokater, deras ställning och befogenheter, principer och tillvägagångsätt vid värdering och försäljning av konkursegendom, och i vad mån det ligger brottslig handling bakom de inblandade företagens och myndigheternas agerande.

En redovisning av de instanser som är involverade och effektiviteten vid beslagen. Omfattningen av det som beslagtogs och antalet personer företag och andra verksamheter som fick sin egendom beslagtagen, vilken egendom som blev beslagtagen, beräknat värde på egendomen och vart det blev sålt och placerat

Det faktiska och rättsliga förhållandet när det gäller beslag av egendom som var begärlig för bankernas huvudmän att komma i besittning av och eller av dem närstående intressenter. Egendom som dels bedömdes inskränka marknaden för andras näringsverksamhet och produkter samt produkter som vid ett övertagande kunde bedömas öka marknaden för andra företag och verksamheter än den rättmätige ägarens.

Allt som kan bedömas som otillbörligt ingrepp i det utsatta företagets marknad och goodwill.

Kommissionen föreslås kartlägga var och hur samt i vilken omfattning bankkunders värden, ägarardelar har återbetalats eller återlämnats av bankerna efter det att bankrisen nu säges ha övervunnits. Kartläggningen bör bland annat omfatta förslag med beskrivning av en ny lagstiftning som kan reglera återlämnandet av egendom som bankkunder plundrats på.

Kommissionen bör klarlägga återbetalningsskyldighet av de höga räntemarginaler som utgör återanskaffning av förlorat kapital till banksystemet och beräkning samt utdelning av fondaktier eller kontant utbetalning till alla dem som tvingats återställa bankernas kapital efter bankstyrelsernas och huvudaktieägarnas svindel.

Kommissionen föreslås även utöva tillsyn över och presentera en redogöresle över varje enskilt fall ( ca 60,000 ) hur arbetet har organiserats vilka åtgärder som vidtagits för att säkra att egendomen blivit återlämnad.

Värdet på egendomen , en beskrivning vad som skett med den egendom som tillhört personer som till följd av övergereppen tagit sig av daga eller drabbats av sjukdom och den generella erssättning som Europaparlamentet tillerkänner de personer som lidit skada till följd av bankernas åtgärder i samband med att Sverige anslöts till EU..

Kommissionen föreslås upprätta en översikt över de samlade värden som berövats familjer och enskilda aktieägare som följd av den svenska fastighets, bank och finanskrisen och anslutningen av Sverige till EU.

Kommissionen bör särskilt prioritera behandlingen av ärende som har anknytning till ärenden av betydelse för EU:s fortsatta utveckling.

Att Nordbankens styrelse inför risken att tvingas gottgöra sina offer för den egendom de förlorat och den skada de lidit nu söker förmå regeringen att sälja Nordbanken till utländska intressenter hindrar inte att det blir den nye ägaren som tvingas överta betalningsansvaret.

Nuvarande ägare har således anledning att söka dra sig ur nuvarande engagemang. Motsvarande förhållande råder också i övriga banker som deltagit i den stora företagsplundringen i början av 1990-talet..

På grund av säkerhetsskäl, hög samhällsställning och de stora ekonomiska värden som personer bakom framställningen söker återställa till sina rättmätiga ägare krävs fortsatt anonymitet. JUSTICE

BRF kommentar: BRF ser med tillfredställelse att EG-rätten och EG-domstolen kopplas in för att utreda bankernas och statens agerande före, under och efter bank- och finanskrisen.

Brf Styrelse

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida