[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

JK försöker smita från sin arbetsuppgift
Av Mats Lönnerblad - Svenska Dagbladet, Torsdag 5 nov. 1998

Sverige, som av tradition har en kontradiktorisk (ömsesidigt förfarande) rättsordning, där "omedelbarhetsregeln" gäller i samband med huvudförhandling, är svenska domare benägna att glömma bort att vad som krävs i enlighet med rättegångsbalken är att domstolen "skall utreda målet som dess beskaffenhet kräver". När domstolarna inte gör detta, är det JK:s eller JO:s sak att ingripa.

Detta framgår tydligt av mina inlägg i SvD (19/10 och 26/10). Vad gör då JK i stället för att svara i SvD? Han försöker smita ifrån sin arbetsuppgift, genom att lägga över ärendet på en ung hovrättsassessor, som inte alls har samma domarerfarenhet som ledamöterna i Högsta domstolen, som enligt mitt förmenande felaktigt handlagt prövningen av ärendet kring falska annuitetslån, i "Irene Rosberg-målet". I det aktuella målet finns det en proposition 1994/95:17 om "oskäliga avtalsvillkor" mm som numera är införlivad i den svenska lagstiftningen. I denna lag står det tydligt att lagen skall ersätta 1971 års lag om avtalsvillkor och vilka rättsregler som ovillkorligen gäller i den nya lagstiftningen och som måste tillämpas! Införlivandet med svensk rätt av ”EG:s direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden” finns således redan inskriven i den svenska lagstiftningen och skall ovillkorligen följas. När oklarhetsregeln åberopades av kredittagarens ombud i målet, är justitieråden som tog ställning i ärendet således skyldiga att i sina domskäl tala om varför oklarhetsregeln inte gäller i detta mål, alternativt att begära förhandsbesked hos EG-domstolen för att förhöra sig om tolkningen av oklarhetsregeln som den framgår av lagtexten.

Justiteråden brydde sig inte om att ta ställning över huvud taget till vad som framfördes om detta i huvudförhandlingen, vilket är grovt rättegångsfel och grovt tjänstefel. Men hellre än att fälla sina kolleger i HD vidarebefordrar JK ärendet för utredning och vägrar att svara. Detta förfarande strider mot 4 paragrafen i förvaltningslagen om myndighets serviceskyldighet. Därför vill jag att JK svarar på mina ställda frågor i SvD i stället för att försöka vifta bort dem.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida