[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankerna har bevisbördan i rätten
Tidningen Bankkunderna - december 1996
 1. Inledning
 2. Domstolarna ger bankerna rätt
 3. Politiskt valda i Högsta Domstolen
 4. Europa-domstolen tar över
 5. Svenska banklagen är undermålig
 1. Inledning

  Under åren 1990 - 1995 har bankerna sagt upp krediter för hundratusentals företag. I ungefär 15.000 fall på helt oskäliga grunder. I den enkät som Arbetsgivarföreningen genomförde 1991 visade sig att bara under år 1990 fick ca 3.500 företag sina krediter uppsagda helt i onödan!

  Vad detta inneburit för den svenska arbetslösheten kan jag bara gissa mig till. Min uppskattning är att minst 250.000 arbetsföra människor ställts utanför ordinarie arbetsmarknad på grund av bankernas rättsvidriga uppsägningar.

  Enligt EGs grundläggande rättsregler och den svenska avtalslagen kan banken inte utan vidare säga upp krediter. Jan Ramberg, professor i juridik vid Stockholms Universitet, delar min uppfattning beträffande den svenska avtalslagen. En uppfattning som också är självklar på kontinenten.

  I många kreditavtal förbehåller sig bankerna rätten att säga upp krediter om säkerheterna "enligt deras mening" har försämrats. Bevis behövs alltså inte. "Om kunden överklagar beslutet är banken dock tvungen att lägga fram bevis i rätten för att säkerheterna de facto har försämrats. Rättens bedömning skall vara objektiv", förklarar Jan Ramberg.

 2. Domstolarna ger bankerna rätt
  Svenska domstolar låter i de flesta bankmål bankerna få rätt, utan att behöva bevisa någonting. Tidigare jämställdes t o m bankerna med en myndighet. Under ett kvarts sekel gällde inte heller avtalsvillkorslagen. Retroaktivt från 1 januari 1995 gäller denna också för bankerna genom Sveriges inträde i EU.

  Det svenska problemet är att vi inte har något objektivt rättssystem. Detta kallas för rättspositivism och ger i praktiken svenska domare "rätten att tycka vad de vill" i civilmål, utan att följa de rättsregler som i andra länder anses som självklara.

  Det svenska rättssystemet är till synes lika "politiskt korrumperat" som det belgiska, där brandmän nyligen sprutade vatten på Högsta Domstolens byggnad för att visa sitt missnöje och där hela befolkningen gått man ur huse för att visa sin avsky.

  När "ord står mot ord" utgår svenska domare rutinmässigt från att "banken har rätt". Detta oavsett vilken bevisning som lämnats i målet! Att den svenska avtalslagen och EG-rätten skall tillämpas tas ingen hänsyn till.

  I Sverige har det till och med gått så långt att domstolarna tillåter sig att "vända på bevisbördan" i civilmål och låter "bankkunderna bevisa att säkerheten inte har försämrats" trots att detta strider mot vedertagen rättspraxis.

 3. Politiskt valda i Högsta Domstolen
  Systemet har kunnat fortgå så länge eftersom de politiskt valda justitieråden i Högsta Domstolen inte gör något åt problemet. Dessa 16 noggrant politiskt utvalda tjänstemän ringer gärna till regeringskansliet för att höra hur de skall döma, trots att det vore enkelt att fastställa rättspraxis genom att prova något av målen i HD. Vad man är "rädd för" går inte att förklara. En djupt rotad respekt för bankerna är nog en del av förklaringen.

  I de politiska instruktioner som HD:s tjänstemän får ingår tydligen inte att pröva bankmål av denna karaktär. Högsta Domstolen har heller aldrig prövat något mål som innefattar uppsägning av krediter eller ej uppfyllda kreditlöften.

 4. Europa-domstolen tar över
  Nu blir det i stället Europa-domstolen i Strasbourg och EG-domstolen i Luxemburg som kommer att "sätta Sverige på plats". Det första målet beträffande diskriminering i domstol ligger redan i Europadomstolen och vinner bankkunden kommer samtliga mål där de svenska domstolarna inte kunnat göra skillnad mellan "part" och "vittne" att återföras till tingsrätterna. Det gäller tyvärr merparten av alla bankmål!

  Det mål som nu är uppe till prövning i Europadomstolen gäller ett ärende om ett skriftligt kreditlöfte på 75 mkr. Kreditgivaren i målet påstod, som "vittne i målet", att det skriftliga löftet inte alls var något löfte. Kredittagaren, som bara var "part", vann inte någon tilltro eftersom "vittnesförhöret" fick större tilltro. Därefter fäste sig domstolen inte vid vad som stod i det skriftliga kreditlöftet!

 5. Svenska banklagen är undermålig
  Den som sätter sig in i europeisk bankrätt och samtidigt läser den svenska banklagen kan jag garantera en chockartad upplevelse. Den svenska lagen är undermåligt formulerad och innehåller inga som helst förpliktelser för bankerna. För att få rätt som bankkund måste man därför hänvisa till grundläggande regler inom avtalsrätten.

  Därför har också banklagskommittén i uppdrag att utforma ett nytt lagförslag. Förslaget skulle ha varit klart till december i år (1996), men inget förslag finns och kommittén har begärt ytterligare ett år på sig att fundera.

  Några frågor har ännu inte ställts till EU-kommissionen i dessa frågor och kommitténs egen "expert" Ulla Lundqvist, som också är VD i Svenska Bankföreningen, gör naturligtvis allt för att fördröja och förhindra att den svenska rättstillämpningen anpassas till europeiskt mönster.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida