[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankskandalen i repris
Av Advokat Nils Hillert- Svenska Dagbladet, tisdagen den 29 juni 1999

Fondmäklarnas regelbrott orsakar ett ökande antal tvister

- Under de glada åren i slutet av 1980-talet var det överskuggande intresset för bankerna att öka sin utlåning. Alla ansågs tjäna på lånekarusellen. I dag vet vi bättre.
I det klimat som rådde sågs juridiken och de regler bankerna hade att följa ofta som krångliga formaliteter som förhindrade goda affärer. Till stor del kom dessa regler därför att kringgås och bagatelliseras inför kunderna. Efter det att bubblan sprack kunde man konstatera att bankerna hade gått så långt i sin strävan att öka omsättningen att konsekvenserna blev förödande. När snaran drogs åt offrade bankerna i många fall sina kunder för att rädda sitt eget skinn. Efter att ha bytt ut eller flyttat runt sina anställda förnekades konsekvent allt ansvar för de löften som givits och överenskommelser som ingåtts.

Åsidosatte beviskrav
- Tyvärr har domstolarna enligt min mening i de tvister som uppstod i bankkrisens kölvatten varit alldeles för obenägna att låta bankerna ta konsekvenserna av sina regelbrott. Allt för många som först blivit misshandlade av banken upplevde sig under I990-talet lika kränkta av domstolarnas agerande. I alldeles för många fall åsidosatte domstolarna också grundläggande beviskrav.
- Banktjänstemän som sade sig inte komma ihåg ärendena i detalj men bedyrade att de aldrig skulle ha brutit mot några regler tillmättes större tilltro än felbehandlade bankkunder och eventuella vittnen med tydliga minnesbilder.

Historien upprepar sig
- I takt med att antalet banktvister nu minskar håller historien på att upprepa sig. Men denna gång är det fondmäklarna som i allt större utsträckning åsidosätter de regler som gäller vid bolagens kreditgivning i jakten på högre vinster och courtage. Genom sitt agerande utsätter de sina kunder för avsevärda risker, ibland med katastrofala följder. Tvister med fondmäklare blir nu också allt vanligare. Dessa tvister har påfallande många likheter med banktvisterna. Detta gäller främst att de har sin grund i att ansvariga handläggarna nonchalerat de regler de har haft att rätta sig efter. Men även hur deras arbetsgivare sedermera konsekvent vägrar att ta ansvar för den skada som kunderna orsakats.
- Under de många banktvisternas tid förvånades jag ofta över att de flesta bankerna (det fanns undantag) inte förstod värdet av att behålla goda relationer med sina kunder utan i stället huvudlöst kastade sig in i infekterade och långvariga tvister. Om detta måhända berodde på att bankernas egen ekonomi var i fara så borde fondmäklarna med sin goda ekonomi ha stora möjligheter att undvika att drabbas av samma negativa publicitet som bankerna fick genom alla processer under 1990-talet. Då måste de emellertid dra lärdom av banktvisterna. Den viktigaste förutsättningen för att undvika tvister är att fondmäklarbolagen ser till att skapa en kultur bland sina anställda där det är en självklarhet att följa gällande regler. Det borde inte varit nödvändigt att bolagen skall behöva bli fällda i domstol för att förstå detta.

Krävs kurage
- Handel med värdepapper bedrivs precis som bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn och på särskilt tillstånd av staten. Det är därför självklart att dessa bolag får rätta sig efter de lagar och regler som uppställts och i konsekvensens namn ta det fulla ansvaret för de fall reglerna bryts. Det håller inte i längden att övervältra ansvaret på sina kunder. För att en sund utveckling av värdepappershandeln skall garanteras krävs därför ytterst att domstolarna har kurage nog att i de fall där regelbrott konstateras i domstol utkräva det fulla ansvaret av fondmäklarbolagen.

Advokat Nils Hillert
Advokatfirman Hillert
Tel: 08 21 15 60


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida