[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankerna följer inte lagen om pantrealisation
Av Mats Lönnerblad - FöretagarFörbundets tidning: Fria Företagare  nr 2- 6 juni 2003

Efter att ha gått igenom protokoll och domskäl från ett stort antal mål under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) där bankerna vunnit mot bankkunderna, måste det betraktas som uppenbart att vara sig svenska banker eller domstolar, fortfarande vill förstå vilka internationella regler som gäller för pantrealisation , som Sverige sedan länge förbundit sig att följa.

Av de regler som också framgår av Den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som utarbetades inom Europarådets ram och som senare ratificerades av Sverige den 11 januari 1952 framgår tydligt, att det inte är tillåtet att kränka äganderätten på de många olika sätt som man gör i Sverige.

Att realisera en pant betyder inte att man kan rea bort panten !

Det innebär inte heller att banken själv kan behålla och tillgodogöra sig övervärdet på panten, eller överlåta panten till ett av sina ”skräpkreditbolag” (som Securum Retriva m fl) för en struntsumma som skedde i Sverige under bankkrisen, bara för att den vägen kringå de självklara regler som gäller för själva pantrealisationen.

Men det var precis vad som hände under den svenska bankkrisen. I många fall som jag tagit del av har banken först sagt upp alla krediter och sedan begärt företaget i konkurs. Även i fall där vederbörande alltid har skött sina förpliktelser mot banken.

Prövas inte
Att banken inte har rätt att säga upp t e x bankgarantier hur som helst, är någonting som svenska domstolar inte bryr sig om, eller ens bryr sig om att pröva. Inte ens om konkursförvaltaren skänker bort egendomen i fråga, men låter skulden finnas kvar hos gäldenären för all framtid.

De svenska bankerna är således skyldig att realisera panten på ett korrekt sätt, i alla sammanhang, men gör det fortfarande inte.

Hur konkursförvaltaren kan bete sig när det gäller försäljning av fast egendom illustreras av ett exempel där konkursförvaltaren för en bostadsrättsinnehavare som befinner sig i tvist med sin förening, säljer tillbaka en bostadsrätten till föreningen för 100.000 kronor, som inköpts för 3 miljoner, och sedan låter bostadsrättsinnehavaren behålla hela skulden. Eller i ett annat fall där gäldenären leasar i ny kopieringsmaskin, som efter konkursen sedan leasas ut på nytt för fullt pris, medan gäldenären får betala hela skulden jämte ränta.

Det mest graverande fallet anser jag nog Yggdrasils talan i målet mot Nordea vara där Högsta domstolen så sent den 11.2. efter 10 års processande, meddelade att man inte beviljade prövningstillstånd. Yggdrasil hade pantsatt sina nobelaktier till Nordbanken, vilka utgjorde 47,4 % av Nobel. Nobelaktierna utgjorde en kontrollpost och tillsammans med övriga Penserbolag innehav en majoritetspost om cirka 70% i Nobel.

Inte följt lagarna
Nordbanken realiserade panten Nobelaktier genom köp under 1991 till sig själv, utan förhandlingar, utan särskild värdering och utan offentlig auktion som lagen föreskriver en dag efter att pantlösen begärts men vägrats. Panten togs utan att någon ränta eller amortering var förfallen till betalning, eller något lån där panten utgjorde säkerhet hade sagts upp.

När målet sedan prövades i Svea hovrätt tog domstolen inte ens hänsyn till att det rör sig om ett uppenbart fall av pantrealisation, där banken inte följt gällande lagar och förordningar. Målet som måste betraktas som det dyraste tvistemålet i Sveriges historia, har hittills kostat den förlorande parten hundra miljoner kronor , utan att målet blivit ordentligt prövat av svensk domstol, i någon rättsinstans.

Valde att avvisa
Enligt mitt förmenande utgör Yggdrasils mål mot Nordea (T 1066-98) på ett uppenbart sätt det första ordentliga prejudikatmålet om hur bankerna är skyldiga att agera i samband med pantrealisation. HD borde därför antingen ha prövat målet ordentligt eller begärt förhandsbesked från EG-domstolen som man varit skyldiga att göra i detta mål.

I stället valde HD bara att avvisa talan.

Principen om EG-rättens företräde innebär ju att om de nationella rättsreglerna står i konflikt med EG-rätten, så tar EG-rätten över. I de lägre rättsinstanserna borde man i detta mål därför redan ha frågat EG-domstolen vilka självklara regler som gäller för pantrealisation, medan HD var s k y l d i g att självmant fråga EG-domstolen till råds, vilket man aldrig gjorde.

Vad Högsta domstolen fortfarande inte har förstått är att den Europeiska bankrätten existerar och ovillkorligen måste följas. Den Europeiska bankrätten utgör en källa till vår materiella rätt, något som man verkligen inte får ignorera i den interna rätten, som man gör i Sverige !

Men den innebär något mer än så; den organiserar ett system som förenar de nationella rättssystemen, som ibland krockar med varandra.

Därför är det synnerligen viktigt att tvistemål prövas efter de bestämda rättsregler, som visar hur en bank är skyldig att agera vid en ofrivillig pantrealisation. Vad svenska domstolar alltför lätt glömmer bort är att bankkunden som fått alla sina krediter uppsagda, och därefter hotas av både bolagskonkurs och personlig konkurs, alltid är den svagare parten !

Mats Lönnerblad

Tidningen Fira Företagare


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida