[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Så formas rättsväsendet
Av  Se nedan - SvD Brännpunkt - 17 september 2003

En enda domstolsorganisation. 40 underrätter, fem överrätter och en högsta domstol. Kvällsöppna domstolar och tidsgarantier för när dom meddelas. Så vill de domstolsanställda själva forma den framtida dosmtolsorganisationen. I dag samlas landets samtliga domstolschefer till konferens för att diskutera visionen för svenskt rättsväsende.

Domstolarna har en unik ställning i det demokratiska samhället. Men liksom övriga delar av den offentliga sektorn står domstolsväsendet inför stora utmaningar. Inom de närmsta åren kommer stora delar av de anställda att ha avgått med pension. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara hård. Den demografiska utvecklingen medför med nödvändighet att den offentliga sektorn inte kommer att kunna tillföras mer ekonomiska resurser.

Då är det - inte minst mot bakgrund av den senaste tidens tragiska händelser - viktigt att rättsväsendet står rustat för en verksamhet av hög kvalitet i en turbulent värld. De besparingskrav som nu finns på domstolsväsendet och som har debatterats på senare tid har en akut karaktär. Det är lätt att i den situationen stirra sig blind på kortsiktiga problem och söka lösningar som kan hjälpa för stunden. Även om dagens situation är smärtsam får den inte undanskymma att vi även på lång sikt kan komma att vara tvungna att inrätta oss efter snävare ekonomiska ramar. I det läget är det nödvändigt att ha en klar bild av det uppdrag domstolarna har och en vision av framtidens domstolar. Risken är annars stor att domstolarna i framtiden inte kommer att kunna möta medborgarnas berättigade krav på verksamheten. Endast genom en klar bild av målet kan inriktningen på nödvändiga åtgärder bli rätt. Bara på det sättet kan domstolarnas framtid bli detsamma som framtidens domstolar. Alla är nog överens om att ett civiliserat och demokratiskt samhälle måste ha oberoende och kompetenta domstolar som sköter rättskipningen.

Domstolarna har - och måste ha - en särställning, där uppgiften innebär makt att bestämma straff och lösa tvister. Maktbefogenheterna kommer ur grundlagen. De bestämmelser som domstolen har att tillämpa och följa i sin dömande roll fastställs av riksdagen eller regeringen eller följer internationella åtaganden. Domstolen är i sin dömande funktion oberoende och domaren utövar självständigt domstolens makt. För att domstolarnas uppdrag skall kunna fullgöras krävs medborgarnas förtroende. Domarens självklara utgångspunkt måste vara att domstolen inte är till för sin egen skull utan för medborgarna.

Med utgångspunkt i det uppdrag som domstolarna har fick en grupp domare i maj förra året i uppdrag av landets domstolschefer att arbeta med domstolsväsendets framtidsfrågor. Gruppen, som tog sig arbetsnamnet Framtidsgruppen, har under ett års tid lett en omfattande arbetsprocess där de allra flesta domstolanställda på olika sätt har deltagit med att tycka till om domstolsväsendets framtid. Vi har under detta arbete fungerat som samordnare. Framtidsgruppen har läst och lyssnat och letat efter de gemensamma inslagen i det som förts fram av chefer, domare, övriga jurister, domstolssekreterare och andra anställda; såväl de erfarna som de unga. Tankar som delats av många har gjorts extra tydliga i ett visionsdokument. Vi vågar därför påstå att det för första gången finns en vision för framtiden som domstolsväsendet har tagit fram. Visionen beskriver de förhoppningar och önskemål om framtiden som de anställda gett uttryck för.

I domstolsorganisationen måste varje domstol vara så stor att den inte är sårbar och så stor att den ger möjlighet till specialisering i verksamheten. Även en rationell och effektiv arbetsfördelning kräver större domstolar. Ett önskemål är att det finns högst fyrtio underrätter, fem överrätter och en högsta instans. Det innebär att nuvarande allmänna domstolar (tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen) och allmänna förvaltningsdomstolar (länsrätter, kammarrätter och regeringsrätt) slås samman till ett enda domstolsslag och att det normalt finns en underrätt på en ort i varje län. Men självklart bör det finnas ytterligare underrätter där befolkningsunderlaget eller geografiska förhållanden motiverar det.

Tanken är också att domstolsförhandlingar skall kunna genomföras även på annan plats än där domstolen har sitt kansli. Tillgänglighet är ett nyckelord. En sammanslagen domstolsorganisation ger större flexibilitet än i dag. Det innebär självklart att man skall kunna fortsatt vara specialiserad i de måltyper som kräver detta. Man kan också tänka sig att man koncentrerar dömandet i vissa måltyper, t ex skattemål eller svårare civilrättsliga mål, till vissa orter.

Visionen innehåller inte någon diskussion kring vilka mål som behöver avgöras av specialister. På denna och många andra punkter kräver den fortsatta överväganden. Visionen behandlar inte endast de yttre organisationsfrågorna. Minst lika viktiga områden är tankarna kring rättssäkerhet, kvalitet och korta handläggningstider. Domstolen skall vara ett forum för tvistlösning som står öppet, inte bara formellt utan även i praktiken, för hela samhället. Också här är tillgänglighet för alla målet.

Förhandlings- och öppettider skall vara anpassade efter medborgarnas behov. Det innebär kvällsöppna domstolar, men också att medborgaren i många mål skall kunna komma i kontakt med domstolen oberoende av tid och utan personlig närvaro. När domstolen kommunicerar med medborgaren används i första hand elektronisk kommunikation. Varje part skall få en tidsgaranti för när målet kommer att avgöras. Tankarna kring detta kräver satsningar på utvecklingen av teknikstödet i domstolarna. En investering som enligt vår mening kommer att betala sig genom kortare handläggningstider, bättre tillgänglighet och en effektivare verksamhet. Avgörande för domstolsväsendets framtid är att domstolarna står sig i konkurrensen om den bästa arbetskraften.

Domstolarna måste vara en modern kunskapsorganisation. Genom större domstolar än i dag skapas förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling och flexibla arbetssätt. All personal skall få kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär. Det ställer stora krav på ledarskapet. Domstolscheferna skall utses bland erfarna jurister som har goda ledaregenskaper. Chefsförordnandena bör vara tidsbegränsade och bör kunna följas av särskilt kvalificerade domaruppgifter.

Alla medborgare skall tillförsäkras trygghet och säkerhet, oberoende av om man är part, vittne eller besökare. Säkerhetsfrågorna är viktiga i dag! Det är en demokratisk fråga att alla som vistas i våra domstolslokaler kan göra det utan risk att komma till skada. Genom visionen har domstolsväsendet sammanfattat sina tankar om framtiden. Den kommer att vara ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av domstolsväsendet. Många enskildheter kommer naturligtvis att behöva utredas ytterligare. Det viktiga är inte de enskilda detaljerna, utan att riktningen finns utstakad och målet satt.

Hans-Jörgen Andersson,
kammarrättspresident
Kammarrätten i Jönköping
Sigurd Heuman, lagman
Helsingborgs tingsrätt

Svenska Dagbladet


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida