[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

SOS anrop för Alf Susaeg

2000-09-14 Anmälan till chefs-JO Claes Eklund 

2000-04-22 Kommentar 

2000-04-04 Kommentar 

2000-03-15 Anrop 


2000-09-14 - Anmälan till chefs-JO Claes Eklund 

Utslagen - av den  svenska rättsrötan 

Utdrag ur kompletteringsanmälan till chefs-JO Claes Eklundh den 14 september 2000. Diarienr 1361-2000.

- Min situation idag är att jag, som följd av de omständigheter som gäller JO:s aktuella handläggning och övriga anknytande rättsutredningar, är medicinskt-, socialt- och ekonomiskt utslagen.

- Efter det senaste grova rättsövergreppet den 4 april i år är jag heltidssjukskriven under diagnosen kronisk maladaptiv stressreaktion. Utan försäkringsersättning, på grund av Försäkringskassans brottsanmälda handläggning. För min fysiska överlevnad måste jag därför numera konkurrera om tomburkar och kundvagnspant med övriga utslagna i området.

 - En, milt uttryckt, anmärkningsvärd belägenhet när man vet att det ytterst är väl kända svenska företagsledare med bolag som genom tio års beslutsamma förföljelser och åtalsanmälda brott försatt mig i detta, är mig i underkant skyldiga tjugo miljoner svenska kronor, och övriga sjukahusdrabbade miljarder, och själva lever i frihet och överflöd.

 - På Riksdagens hemsida på Internet finns uppgifter som visar att i det här fallet påtalade delärenden och efterhand uppdagade kopplingar till övriga pågående rättsutredningar, faller under den konstitutionella uppgift som enligt Regeringsformen 12 kap 6 §, Riksdagsordningen mm åligger Riksdagens ombudsmän. Justitieombudsmannen i dagligt tal.

- Det rubricerade delärendet etablerades hos JO 1999 genom riksdagsledamotens och ledamotens av justitieutskottet Siw Persson(fp) anmälan daterad 1999-07-29. Siw Persson sammanfattade den dåvarande ärendebakgrunden med:

- Den fleråriga numera brottsmisstänkta myndighetsbehandlingen av Susaegs fall har förorsakat hans totala ekonomiska utarmning, hans förlust av tillit till rättsordningen och hans för oinsatta närmast ofattbara mänskliga lidande. Jag yrkar därför Justitieombudsmannens särskilda och snara prövning detta fall. Siw Persson"

- Siw Perssons anmälan och yrkande föranledde ingen åtgärd från JO:s sida.

 ----

 - Någon undersökning är inte nödvändig i detta fall, bedömde och beslutade myndighetsutövaren Andras Erdös redan för tio år sedan. En uppfattning som därefter slagit rot i alla svenska rättsinstanser och med åren höjts till axiom, postulat, till självklar grundsats.

 -Men vad är det som är så självklart?

- Att ett fåtal mäktiga svenska företagsledare med bolag av uppenbar egen vinning ’beslutat’ att någon undersökning inte är nödvändig i det här fallet?

- Att axiomet endast omfattar en allt trängre krets, allt högre, mäktigare och hänsynslösare makthavare som idag försöker övertyga allt fler, allt makt- och aningslösare underordnade om att: Någon undersökning är inte nödvändig i det här fallet.

 - Är det inte självklart för var och en som tar del att det nyssnämnda är:

- Orsaken till den totala mörkläggning som bl a socialministern Ingela Thalén, riksdagsledamoten Siw Persson m fl i över två år försökt bryta utan framgång?

- Orsaken till tio års resultatlösa utredningar av allsköns brott och övergrepp som samlats i svenska rättsinstanser? - nu på väg till Europadomstolen.

- Orsaken till utrednings-, mörkläggnings- och korruptionskostnader av mångmiljonbelopp som drabbat både det allmänna och inblandade börsnoterade banker och -försäkringsbolag?

- Orsaken till att mängder av underlydande, mot sin vilja, hotats, mutats och korrumperats till att verkställa sina ledares brottsliga befallningar?

 - Naturligtvis är det så. Som alla insatta vet.

- Bilagorna 3-7 var ett exempel. Bilaga 8 ett annat. Bilaga 31 ännu ett. Bilaga 32 ett ytterligare.

 - Det är en parallell till det uppmärksammade Sennton-fallet och till otaliga likartade mörklagda svenska rättsskandaler. Det är som var och en kan se en vanhedrande skamfläck som det svenska samhället nu är både mig och sig självt skyldig att utplåna. Utan hänsyn till de ytterst ansvarigas makt och inflytande.

- Det fundamentala och för en rättsstats fortlevnad avgörande begreppet om likhet inför lagen, är inte bara ord.

 - Jag utgår därför från att Du som chef för Riksdagens ombudsmän, i enlighet med den svenska Regeringsformens avsikt och mening, kommer till den självklara slutsatsen:

- En oväldig rättsutredning är nu nödvändig i det här fallet.

Åkersberga den 14 september 2000

Alf Susaeg

 

Se även hemsidan OrdetKontraSaken http://www.algonet.se/~susaeg/

 

 


2000- 04-22 Kommentar 

Den 21 april vandrade Alf Suseag in i det totala mörkret då censuren tog vid och raderade ut hans hemsida från Internet.

Finns det ingen livlina  för de som orättfärdigt drabbats av samhällets orättvisor????

Brf Styrelse

 


2000-04-04 - Kommentar 

Brf beklagar att vare sig involverade banker, försäkringsbolag eller rättsskipande myndigheter har hörsammat Alf Susaegs nödrop.

Kronofogden har i dag hänsynslöst kastat ut honom utan att han vare sig har tak över huvudet eller mat för dagen.

Alf har utsatts för alla tänkbara rättsövergrepp i en omfattning som man icke trodde var möjligt i ett land som Sverige.

Brf styrelse

 


2000-03-15 Anrop

Under de senaste åren har Brf styrelse följt Alfs kamp för upprättelse och ersättning i samband med ett boende i en mögelskadad lägenhet och den mögelförgiftning som drabbat honom.

Med all den makt och ondska som ett samhälle på drift kan uppamma har Alf drabbats av och Brf styrelse sänder ett nödrop till de banker och försäkringsbolag som varit direkt eller indirekt inblandade i Alfs öde. Tillskynda till Alfs undsättning innan ni får ett liv på ert samvete.

På hemsidan OrdetKontraSaken har Alf sammafattat sin kamp för överlevnad och upprättelse. Endast han själv kan redovisa sin mörka vandring mot avgrunden.

Ärade besökare ge honom Ditt moraliska stöd och besök hans hemsida och skicka nödropet vidare till maktens korridorer.

Detta anrop gäller inte "bara" Alfs överlevnad utan det gäller även våra barns framtid och rätten till hälsosamma bostäder och ett rättssamhälle, som motsvarar de mest elementära kraven på demokrati och rättvisa.

Med förhoppning om hörsammat anrop

Brf styrelse

Mats Lönnerblad
Ingvar Axelsson
Börje Ramsbro


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida