[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Blir chefen framtidens bristvara ?
Av  Mats Lönnerblad - Helsingborgs Dagblad - 4 juli 2002

Vi står inför ett omfattande generationsskifte på arbetsmarknaden och då också när det gäller chefer. Under de närmaste åren ska 40-talisterna ersättas av yngre generationer. Samtidigt säger sig allt fler yngre vara mindre lockade av chefsrollen. Hur går den ekvationen ihop?

Hur ska 40-talisternas kompetens ersättas när de lämnar sina chefsbefattningar? Dessa och andra frågor speglades under seminariet "Chefen - framtidens bristvara?" på Electrum i Kista som jag nyligen besökte.
- Redan i dag är kompetenta chefer en bristvara i många svenska företag och organisationer, säger Stina Nordström Popova, informationschef på chefsorganisationen Ledarna. Och kraven på cheferna är stora. Chefen ska inte bara hantera frågor om löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö och annat, utan också fungera som inspiratör och förebild.
En chef ska både kunna lösa rent praktiska problem och tackla känsliga frågor, inte minst på personalsidan. Det är självklart att dessa krav ska kunna ställas på den som är chef, men samtidigt måste chefer få förutsättningar och befogenheter för att kunna leva upp till kraven - och så är ofta inte fallet.

Chefer befinner sig ofta i en mellanställning, vilket också är en utsatt position. Kraven har ökat både "uppifrån och nedifrån", det vill säga både från företagsledning och medarbetare. Därtill kommer också att chefen ska representera företagets kultur såväl internt som externt och samtidigt fokusera på egen personlig utveckling parallellt med kompetensutveckling i arbetet. Ett chefsjobb kan vara spännande, men också mycket krävande.
- Många chefer hoppar i dag av chefskarriären - och över hälften har funderat på att göra det, säger Stina Nordström Popova. Inte sällan tvekar många unga chefer att fortsätta som chef, inte minst beroende på att de ofta är oinformerade om vilka krav som ställs och vilka förutsättningar de har. Många menar också att det är för svårt att hitta en bra balans mellan karriär och privatliv. Det är inte värt priset att låta chefsjobbet gå före familjen.
Vad kan man då göra för att råda bot för bristen på chefer? Och hur kan chefens roll bli mer meningsfull och attraktiv? Vilka krav kommer att ställas på framtidens chefer? Det var några frågor som diskuterades på det välbesökta seminariet.
En av talarna på seminariet var Lilian Fossum, senior vice president och chef för organisationsutveckling och chefsförsörjning inom Electrolux-koncernen. Hon redogjorde för hur sökandet efter ledarförmågor, "Talent Management", blir allt viktigare inom företagen.

- Det gäller att i varje företag upptäcka och utveckla chefstalangerna, säger Lilian Fossum. Med talang avser jag en kombination av personlighet, kunskap, förmåga, omdöme och attityd. Och att tillvarata chefsämnena är något som definitivt lönar sig. Om man lyckas hitta och stimulera de verkliga chefsförmågorna, presterar dessa 40 - 60 procent högre resultat jämfört med genomsnittschefer. Företag som är duktiga på Talent Management visar cirka 20 procent bättre resultat än sina konkurrenter.
Det måste väl vara lika angeläget för ett företag att behålla sina talanger?
- Ja, naturligtvis. De företag som inte lyckas behålla sina chefstalanger blir heller inte särskilt framgångsrika, säger Lilan Fossum. Vill man vara ledande inom sin bransch och nisch behövs starka chefer och resultatinriktad kultur. Man måste ständigt arbeta på att få fram och utveckla rätt attityd och talang.
Lilian Fossum underströk också att det krävs en aktiv styrning av talanger och ett gemensamt ansvar för chefsutvecklingen inom företaget - som till exempel att alla tjänster som blir lediga även måste utannonseras internt på Electrolux. Fokus måste vara på åtgärder som stimulerar individer att fungera och utvecklas bättre inom företaget.

Lilan Fossum presenterade fem strategier för Talent Management:
*  Rätt attityd - insikt och övertygelse att talang lönar sig.
*  Varumärket - att övertyga om fördelen med att arbeta i företaget.
*  Rekrytering - hur man hittar och attraherar de största talangerna.
*  Utveckling - att ge varje person stöd och feedback.
*  Differentiering - att våga differentiera mellan "högpresterare" och "lågpresterare" och våga lyfta bort personal som inte klarar av sina arbetsuppgifter.

Luis Abascal var en annan talare på seminariet. "Ledarskap för ökad mångfald" var titeln på hans bidrag. Luis Abascal är i dag verksam som utvecklingsdirektör i Stockholm. Han blev framför allt känd när han som stadsdelsdirektör i Kista gjorde verklighet av mångfald.
Hans vision är ett samhälle som sjuder av innovation och uppfinningsrikedom och där man tillvaratar det intellektuella kapitalet.

Enligt Luis Abascal, är det viktigt att se samhället som ett framgångsscenario och inte som ett problem. Både företag och samhälle måste byggas med människan i centrum. Humanismen måste gå hand i hand med ekonomi, arbete och kontinuerlig utveckling - och där lön betalas efter prestation, inte efter position. Det gäller givetvis också chefer.
Luis Abascal vände sig mot slitna uttryck som "stresstålig" och att ha "tio bollar i luften samtidigt". Den tid är förbi när dessa värden stod i centrum. Ett bra företag riktar positiv uppmärksamhet mot alla inom företaget.

Alla har rätt till en betydelsefull position i sin yrkesroll, från städare till chef.
- På alla nivåer ska också rätten till kompetensutveckling vara självklar, säger Abascal. En framgångsrik organisation präglas av olikheter och mångfald som också påverkar ledarrollen. För en bra ledare gäller det att skapa andra ledare istället för chefer i traditionell mening.
Abascal poängterade att vi måste börja ifrågasätta karriärer som leder till ohälsa och badrumsskåp fyllda med lugnande medel. Även inom ett företag måste det finnas plats för kontemplation, reflexion och mental återhämtning.
- Stora innovationer går inte att planera, säger Abascal. De uppstår i det oväntade mötet. Ta fram det "icke linjära tänkandet". Bara döda laxar flyter med strömmen. Det räcker inte med att kunna vägen i huvudet. Man måste också vandra den.

Seminariet gav många insikter - och väckte också många frågor. Bristen på chefer är givetvis ett allvarligt problem både för företag och samhället som helhet. Bra chefer tillhör ju förutsättningarna för de framgångsrika företag vårt land så väl behöver i dag.
Att stimulera chefsämnen och utveckla chefsrollen är därför ett måste när 40-talisterna snart ska ersättas av yngre folk på chefsstolarna. Chefer får inte vara en bristvara, varken nu eller i framtiden.
Att tillvarata chefer med hög kompetens, visioner och ledaregenskaper är också att tillvarata Sveriges intressen som industrination.

Mats Lönnerblad
debattör och skribent i finansrätt

Helsingborgs Dagblad
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida