[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

När makt går före rätt
Av Mats Lönnerblad - Nya Wermlands Tidningen - 3 juni 2003

Inte heller har skattemyndigheten satt igång och undersöka alla de fel som de begått under de mer än ett kvarts sekel, för att så snabbt som möjligt kompensera alla enskilda människor som orättfärdigt drabbades av olagliga straff och personlig konkurs redan innan deras ärenden hunnit avgöras i domstol, skriver Mats Lönnerblad.

Även myndigheter kan göra fel. Det tydliggjordes i samband med viktiga prejudikatfall mot skattetillägg i två domar i Europadomstolen 23 juli 2002, som visade att Sverige begått allvarliga fel under 30 år, med att straffa dem som orättfärdigt drabbats av skattetillägg. Straffen har varit utdelade innan ens domstolen avgjort vem som gjort rätt eller fel.

Inte bekänt färg
Trots att det nu nästan gått ett år sedan detta ärende avgjorts i Europadomstolen i Strasbourg har skattemyndigheterna fortfarande inte bekänt färg och erkänt att man har felat. Tvärtom så har en av de politiskt valda justitieråden i Högsta domstolen (HD), Johan Munck, i Juristtidningen ("Domar av Europadomstolen angående skattetillägg") i stället försökt bagatellisera den tidigare olagliga handläggningen av alla dessa ärenden.

Inte heller har skattemyndigheten satt igång och undersöka alla de fel som de begått under de mer än ett kvarts sekel, för att så snabbt som möjligt kompensera alla enskilda människor som orättfärdigt drabbades av olagliga straff och personlig konkurs redan innan deras ärenden hunnit avgöras i domstol. Tvärtom försöker man bara sopa felen under mattan.

Allvarliga fel
Det är inte bara när det gäller skattetillägg som såväl skattemyndigheten, domstolen och kronofogden i förening begår allvarliga fel. Fel sker också mot näringsidkare som handlar som det blivit tillsagda - efter att ha kontaktat skattemyndigheten. För närvarande föreligger många aktuella informationsmissar hos skattemyndigheten, som drabbar bilhandlare som själva direktimporterar bilar från utlandet.

Genom att ämbetsmannaansvaret togs bort redan 1976 tror numera statliga ämbetsmän att det går bra att begå vilka allvarliga fel som helst utan att ta konsekvenserna. Det märks tydligt på deras ämbetsutövning.

Det visar bland hanteringen av skatteprocesserna mot bilhandlarna som från början blivit felinformerade. I många av dessa fall gör såväl domstolarna, kronofogden och polisen gör allt för att trakassera bilhandlarna, när det i själva verket är skattemyndigheterna som felaktigt informerat om vilka bestämmelser som gäller.

Gryningsräder
Vad som har hänt i flera fall är att kronofogde och polis gör gryningsräder. De stormar in hos olika bilhandlare och privatpersoner som blivit felinformerade av skattemyndigheterna och beslagtar alla deras bilar. Även bilar som redan har sålts konfiskeras av kronofogden. Allt bokföringsmaterial inhämtas. De som drabbas får inte heller tillbaka sin bokföring inom rimlig tid, varför de inte längre kan sköta sin fortsatta verksamhet eller fullfölja sina förpliktelser mot samhället.

Inte nog med det. När de utsatta näringsidkarna genast reagerar genom att anmäla dessa felaktiga ageranden från kronofogden till domstolen, reagerar domstolen genom att inte svara alls. Jag känner till flera fall där domstolen inte brytt sig om att svara under flera veckor. Varför de som drabbas inte längre kan bedriva någon verksamhet överhuvudtaget.

"Dubbel moms"
Sker importen inom EU skall givetvis Sverige följa de regler som gäller inom övriga EU. Men icke så. I Sverige debiteras "dubbel moms" på bilar som direktimporteras från utlandet. Om de cirka 400 bilhandlare som privatimporterat bilar känt till detta faktum skulle de självfallet aldrig importerat några bilar, eftersom det inte skulle lönat sig.

Hur har då skattemyndigheten agerat i dessa fall? I de flesta fall har myndigheten utgått från att det skall debiteras normal moms för direktimport av bilar vilket man också meddelat dem som frågat skattemyndigheten. Men så tycker inte alla inom skattemyndigheten som nu slår till med full kraft mot de bilhandlare, som bara handlat i god tro, genom att följa anvisningar från skattemyndigheten.

Myndighetsraseri
En som orättfärdigt drabbats av detta osannolika myndighetsraseri är en man i Värmland som fick felaktiga anvisningar från skattemyndigheten och drev till ekonomisk ruin enligt en stor artikel i Nya Wermlands Tidningen (NWT, 2.5). Enligt en annan artikel i tidningen samma dag riktar nu riksdagens skatteutskott skarp kritik mot skattemyndigheterna för dålig information om vilka regler som gällt för import av begagnade bilar. Däremot vill inte utskottet föreslå någon amnesti för de bilhandlar som fått felaktig information. Varför inte frågar jag mig? Bilhandlarna har ju inte gjort några fel när de handlat enligt information från skattemyndigheten.

Felinformera
Om inte skattemyndigheten känner till vilka regler som gäller, hur skall då de skattskyldiga agera, anser skatteutskottet? Skatteutskottets hittillsvarande agerande visar att man anser det tillåtet från myndigheterna att felinformera.

Enligt dem är det är den som fått den felaktiga informationen som skall straffas. Så kan det självfallet inte få gå till i ett fungerande rättssamhälle! Den som blivit felaktigt informerad och straffas av myndigheterna när det gäller både frågan om skattetillägg och bilmoms måste självfallet kompenseras för den skada han eller hon har lidit.

Mats Lönnerblad
Ordf. Bankrättsföreningen

 

Nya Wermlands Tdningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida