Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Urval av Industrifondens dumheter, i korthet
Av Marie-Anne Olsson  - 29 november 2012

Sven-Åke Johansson, dåvarande styrelseordförande i Stiftelsen Industrifonden, lovade hösten 2006 att göra en förnyad prövning av Börje Ramsbros anspråk på ersättning för aktier i System 3R International AB. Prövningen skulle grundas på ”Vitboken System 3R affären” och övrigt material som Börje hade ställt till förfogande.

Den 4 december 2006 lämnade Sven-Åke och Industrifondens VD Claes de Neergaard ifrån sig resultatet av en prövning som visade sig vara helt felaktig. Det fanns inte ett spår av att en s.k. ”second opinion” skulle ha gjorts utifrån överlämnat material, vilket påstods av dessa herrar. Svaret var ett önsketänkande över hur ”förvärvet” borde ha skett enligt normala förvärvsregler.

Då svaret helt uppenbart var tillrättalagt, begärde Börje att få träffa den eller dem som upprättat prövningen för att få möjlighet att rätta till fakta. Detta avvisades ihärdigt trots flera skrivelser till såväl Sven-Åke som till Claes. Industrifonden ansåg ärendet avslutat.

Det enda resultatet av Börjes anmärkning på den här så kallade prövningen, blev att han fick flera anonyma förtalsbrev, vilka har kunnat härledas till Industrifondens dåvarande styrelseordförande Sven-Åke Johansson. Denne tålde inte Börjes anmärkningar och krav på rättelser, utan kom istället tillbaka med direkta personangrepp.

Börje stod på sig och till slut överlämnade Claes hela den s.k. prövningen. Den visade sig vara upprättad av jäviga advokater på Advokatfirman Södermarks. Utan minsta tvivel framgick det att någon prövning, vilket utlovats, inte hade skett. Det var i stället tydligt att det var Håkan Nordquist, som hade hållit i taktpinnen och bestämt vad som skulle redovisas.

Börje begärde att få träffa advokaterna på Södermarks för att hos dem få möjlighet att rätta till de uppenbara faktafel som fanns. Begäran avvisades av Industrifonden, som svarade ”Industrifonden förklarar korrespondensen med dig i detta ärende avslutad”.

Eftersom Industrifonden vägrade att göra en riktig och rättvis prövning, tog Börje själv initiativ till en utredning grundad på exakt samma material som hade överlämnats till Industrifonden. Detta resulterade i ett rättsutlåtande från advokat Percy Bratt under våren 2009, och visade att ägarförändringen i System 3R-koncernen inte hade skett juridiskt giltigt och korrekt, vilket Industrifonden påstod. Rättsutlåtandet överlämnades till Sven-Åke och Claes, och svaret blev kort i ett brev från dessa herrar: ”Det utlåtande du nu hänvisar till, ger inte anledning till ytterligare prövning av ditt ärende från vår sida.”

Se: Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt (pdf)

För att ytterligare belysa den påstådda ägarförändringen i System 3R-koncernen anlitade Börje professor Per Samuelsson vid Lunds universitet, som är en av landets främsta specialister inom bankrätt och affärsjuridik. Utlåtandet som visade ytterst allvarliga lagöverträdelser överlämnades till Industrifonden i augusti 2009. På nytt vägrade Industrifonden att kommentera vad som framkommit i sak, utan svarade bara återigen: ”Det utlåtande som du tillställt oss föranleder inte en omprövning av våra slutsatser.”

Se: Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson (pdf)

Industrifondens enda reaktion på Per Samuelssons opartiska rättsutlåtande var att Sven-Åke Johansson kontaktade Per Samuelsson samt rektorn vid Lunds universitet och framförde oförskämdheter mot Per och utlåtandet, vilket denne fann mycket obehagligt. Det framkom vid ett möte i Stockholm den 29 oktober 2012 där bland andra Per och Börje deltog. Jag var också där och hörde det med egna öron.

Börje har med alla till buds stående medel försökt komma fram till en fredlig uppgörelse med Industrifonden. Han har velat att de tillsammans skulle försöka bringa klarhet i hur Industrifonden hade kunnat ”förvärva” aktier i hans företag, utan att Industrifonden hade rätt enligt stadgarna att förvärva aktier och utan att ha blivit inbjuden till något delägarskap. Men det har varit förgäves.

Oviljan hos Industrifonden att lösa mysteriet med det påstådda förvärvet i System 3R-koncernen har därför resulterat i en stämning mot den av staten ensam bildade Stiftelsen Industrifonden.

Läs vidare: Vilken kultur har Industrifonden?

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning 


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida