Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Industrifondens förlorade heder
Av Marie-Anne Olsson  - 21 augusti 2013

Det verkar, äntligen, som om det skrivs och pratas alltmer om den sjukdom i samhället som kan kallas manschettbrottslighet. Det verkar som om alltfler börjar få nog. Det verkar som om, förhoppningsvis, fler och fler börjar förstå sambandet mellan girigheten hos de få och välfärden för de många. Jag känner ett stort engagemang för att göra vad jag kan i den här rörelsen. Och jag kan ju börja med att fortsätta på den inslagna linjen, att skriva om den girighet, och okunnighet, som råder inom Stiftelsen Industrifonden. Se nedan : Not

Enligt Börje Ramsbro skedde alltså det så kallade "förvärvet" av System 3R utan föregående seriösa förhandlingar, utan att någon fullmakt hade lämnats till någon part, utan att någon pant hade påropats eller tagits i anspråk, utan att företaget var på obestånd, utan giltiga förvärvsavtal, utan ersättning till ägaren från de "nya ägarna" och utan hänsyn till marknadsvärdet på cirka 175 miljoner kronor.

Värdering System 3R-koncernen av Kjell Öhrström 2012-12-20

Nu har jag sett och hört tillräckligt för att veta att detta inte är en skröna. Det är rena rama sanningen. Anledningen till att bovarna, med manschett eller inte, har gått fria så pass länge är, med största sannolikhet, att de flesta människor vid sunda vätskor inte kan tro på att något sådant här är möjligt. Det är så oerhört fräckt med alla komplicerade turer. Om det har tagit Börje cirka tjugo år att lista ut och reda ut, hur ska man då kunna begära att vem som helst ska kunna förstå det här med en gång, mycket mindre orka och ta sig tid?

Men är man en i högsta grad inblandad part, som nu Industrifonden är, måste man kunna begära att dess ledning tar sig den tiden. Man får utgå ifrån (fast jag naturligtvis starkt tvivlar därpå) att där finns tillräckligt med intelligens och intresse och en ledning som har förmåga att verkligen sätta sig in i omfattningen av den här "affären".

Eller är det så illa att både dåvarande och nuvarande ledning inom Industrifonden är för okunniga och förvirrade för att förstå? Har de blivit så rejält grundlurade att de nu inte kan med att erkänna det? Ödmjukhet är antagligen inte deras starka sida.

Hittills har de missat alla tåg som har gått förbi, och alla utsträckta händer som har vädjat om ett försök till lösning. De har målat in sig i ett hörn. Där sitter de nu, en högavlönad ledningsgrupp som man borde kunna kräva någonting av, och betalar en oseriös advokat för att skydda dem där i hörnet.

De "affärsmetoder", som vi har sett prov på i "System 3R-affären", är de något som en statlig stiftelse, en stiftelse till stöd för uppfinnare och entreprenörer, borde vara inblandad i? Borde en advokat bluffa, ljuga, slingra sig och säga emot sig själv, för att försvara dessa "metoder"? Jag tycker inte det. Inte heller Börje.

Här saknas fullständigt etik och moral, helt oavsett vad Industrifonden skriver på sin hemsida.

I januari 1995 stämde Börje System 3R International AB (som nu var i händerna på skurkar) vid Stockholms tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa, att han var ensam ägare och innehavare av åtminstone de immateriella rättigheterna enligt förteckning (det vill säga sina egna patent och varumärken). Det är den farsartade rättegången som beskrivs i inläggen "Sabotage av en rättegång" och "En oanständig förlikning".

De "nya ägarna" anlitade då advokaterna Hans Bagner och Olle Flygt från Advokatfirman Vinge KB. Där fanns de tuffa killarna som inte tog så allvarligt på Advokatsamfundets stadgar om rätt och orätt. Denna rättegång sköts helt i sank genom att motparten, via Håkan Nordquist och advokaterna, ägnade sig åt bland annat grundlösa polisanmälningar, undanhållet bevismaterial, medveten förvrängning av innehållet i en rad dokument, åberopande av flera grundlösa bestridanden och mycket annat. Detta agerande gick långt utöver vad man får göra enligt Sveriges Advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed.

Bland annat påstod Hans Bagner under denna rättegång, att Börje förlorade all kontroll, allt inflytande över och allt ägande i System 3R genom avtal från den 3 december 1993. Hans klient Håkan Nordquist, som då var VD för System 3R International AB, var bisittare till Bagner under de 18 dagarna som målet pågick och höll givetvis med om allt. Det var Håkan själv som ensam hade producerat avtalshandlingarna och som hade tvingat Börje att underteckna dem, under hot om utpressningskonkurs.

Men samtidigt som dessa huvudförhandlingar pågick i det så kallade patentmålet, vittnade Håkan i länsrätten i ett skattemål mellan System 3R International AB och Skatteverket. Där bedyrade han att Börje ägde företaget fram till den 21 februari 1994 och kunde, om han fick lust, byta ut styrelsen och återta företaget (fast det kände förstås inte Börje till, för då hade han gjort det). Det var den sanning som passade in här för att kunna göra förlustavdrag och undandra sig beskattning, och den sanningen fastställdes i rätten.

Låt oss anta att advokat Hans Bagner var ovetande om detta. Låt oss anta att Bagner blev grundlurad av Håkan Nordquist. Kännedomen om dessa omständigheter, att Håkan vittnade om en sak i det ena målet och vittnade om dess motsats i det andra målet, har ju kommit till Börje långt senare. Låt oss anta att även Hans Bagner fick reda på detta vid senare tillfälle. Jag tror inte han var ovetande, men låt oss anta det och förlåta honom för hans falskspel och brist på etik och moral vid denna rättegång.

MEN, HUR kan det komma sig att Hans Bagner, medlem i Sveriges Advokatsamfund, senare inte har dragit någon slutsats alls av det inträffade? Om inte på annat sätt, så har han fått en fullständig redovisning av denna så kallade tvetalan genom ett brev, daterat den 31 mars 1998, från Börjes dåvarande ombud, Staffan Kauttmann. Se till exempel det som står under punkt 7 i detta brev, citat:

"(System 3R) International och dess företrädare Håkan Nordquist har sålunda uppställt två oförenliga mål, nämligen att hos tingsrätten få det att framstå som om Börje Ramsbro förlorade allt ägande, inflytande etc över 3R-koncernen den 3 december 1993, samtidigt som han hos länsrätten gör gällande, att Börje Ramsbro ägde och hade full kontroll och styrde över 3R-koncernen även efter den 3 december 1993.

En rättegång är icke ett spel, där man utan hänsyn till faktiska omständigheter till varje pris ska vinna.

Parter och ombud skall visa redlighet, insikt och förstånd.

Vidare gäller sanningsplikt, både vad gäller åberopande och bevisning under sanningsförsäkran.."

Detta brev bemötte Bagner via ett kort svar på ett raljerande och oförskämt sätt.

Se komplett brev från Staffan Kauttmann

HUR kan det komma sig att han i nu aktuellt svaromål, den 15 oktober 2012, återigen upprepar samma gamla lögner och mer därtill? Hur är det möjligt att han inte har dragit några slutsatser eller tagit någon lärdom alls? Se exempel, citat från Aktbilaga 21, punkt 2.6, oktober 2012:

"Genom de ovan angivna rättshandlingarna (3 december 1993) förlorade Ramsbro helt sin förfoganderätt över aktierna i System 3R-koncernen. Ramsbro var genom avtalet och optionen av den 3 december 1993 helt medveten om att Håkan Nordquist, Företagskapital AB och Stiftelsen Småföretagarfonden skulle ta över som nya ägare av System 3R koncernen."

Läs gärna också: "Tvisternas mästare – Lögnernas mästare"

HUR kan Bagner, en advokat vid MAQS Law Firm i Stockholm, i aktuella svaromål återigen vräka ur sig lögner utan urskillning, utan kontroll, utan eftertanke? Det skulle kunna bli en hel bok att bemöta alla lögnerna på ett sakligt och förståeligt sätt, så det är inte möjligt här och nu.

För en sådan brist på etik och moral finns ingen förståelse eller förlåtelse.

Marie-Anne Olsson

Faktaruta:

Efter Börje Ramsbros skadeståndstalan, den 12 mars 2001, mot Nordbanken AB och efter att en förlikning med banken träffats, vände han blicken mot de parter som påstod sig ha "förvärvat" System 3R, först System System 3R Holding AB och sedan också System 3R International AB.

I tvisten med banken hade det framkommit omfattande ny bevisning, vilken gjorde bilden klarare för Börje och hjälpte honom att styrka att hela "affären" var ogiltig.

Det visade sig att de "nya ägarna" genom en serie transaktioner hade lurat allt och alla, inte minst sig själva. Nu satt de utan giltiga avtal att kunna visa upp. Börje sammanfattade sina bevis i en tjock pärm kallad "Vitboken System 3R-affären". Den överlämnades i sin helhet till bland annat Stiftelsen Industrifonden, en av de parter som från början hade varit delaktiga i planläggningen av kuppen mot Börje. Avbildad: Vitboken "System 3R affären"

Såväl dåvarande styrelseordförande Sven-Åke Johansson som VD Claes de Neergaard erhöll varsitt exemplar. Sven-Åke utlovade då en förnyad prövning av de krav, som Börje hade framställt på ersättning för 30 000 aktier i System 3R International AB. Det var aktier som Industrifonden påstod sig ha varit ägare till, men snabbt avvecklat till underpris när Börje framställde sina krav på ersättning.

Svaret i den så kallade förnyade prövningen blev kort och kärnfullt, citat:

"Småföretagarfonden och de två andra köparna har gjort ett rättsligen giltigt och juridiskt korrekt förvärv av aktierna i Holding och senare även i International."

Ingen hänsyn till innehållet i "Vitboken" hade tagits, utan den lämnades därhän. Därtill åberopade Industrifonden en förlikning från den 8 mars 2000, en förlikning där Industrifonden inte ens är part. Så där fanns det ingenting att hämta för Börje.

Rättsutlåtande från professor Per Samuelsson 2012-12-19

Industrifondens styrelse och ledning vägrade att ha fortsatta diskussioner om detta. De var inte ens beredda att rätta till de fullt uppenbara faktafelen i svaret. De hänvisade istället Börje till lämplig rättsinstans.

Brev från Industrifondens styrelse och ledning 2010-04-19

Innan Börje gick vidare och tog det steget, ville han försäkra sig om att hans bedömning av rättsläget var riktigt och hållbart. Han lät därför göra två fristående och kvalificerade rättsutredningar, vilka båda resulterade i det entydiga svaret att hela "System 3R-affären" var ogiltig. Dessa båda rättsutlåtanden överlämnades också till Industrifondens styrelse och ledning och blev knappt bemötta med en axelryckning.

Rättsutlåtande från advokat Percy Bratt 2009-04-03
Rättsutlåtande från professor Per Samuelsson 2009-08-28

Nu kände sig Börje rustad att lämna in en stämning mot Stiftelsen Industrifonden, vilket skedde den 28 maj 2012. Självklart ingår dessa rättsutlåtanden i stämningsansökan, och hade Hans Bagner tagit del av dessa och även av klientens exemplar av "Vitboken System 3R-affären" hade han sluppit upprepa samma gamla lögner och köra samma bluff i repris.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Not:
Den intresserade kan här läsa en mycket viktig uppsats vid Linköpings universitet, av Lise-Lotte Palmgren: "Kill the inventor – En konsekvensanalys av manschettbrottslighet

Läs också vidare om vad som händer hos: Innovators´ Resistance


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida