Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


En oanständig förlikning
Av Marie-Anne Olsson  - 30 september 2012

Jag har redan berättat om hur Börje Ramsbro utsattes för sabotage i samband med sin tvist om rätten till sina uppfinningar - patent och varumärken. Den tvisten förlorade han efter det att motpartens advokater använt sig av alla fula och oanständiga trick de kunde komma på, och med Tingsrättens goda minne.

Jag har fortsatt gräva för att följa upp vad som hände efteråt. Dumheterna var inte slut där, utan de blev ännu värre. Advokaterna Hans Bagner (Not 1) och Olle Flygt (Not 2) var givetvis rädda för att domen skulle överklagas och målet drivas vidare. Jag antar att de var osäkra på om deras stil skulle gå hem också i Svea Hovrätt. Dessutom hade ju Börje fått fram mer och avgörande bevisning. Avbildad: Hans Bagner, numera verksam hos Maqs Law Firm

Nu visade särskilt Olle upp ett mycket oanständigt beteende, vilket får mig att undra över vad det är för mening med Advokatsamfundet. Vad tjänar det till att ha en lång, lång lista med ”Vägledande regler om god advokatsed, Vägledande uttalanden om god advokatsed, Advokatregler i EU, en bok om Advokatetik” etcetera? Jag har inte tagit mig tid att läsa igenom allt som står på samfundets hemsida, och det ska man väl inte heller behöva göra för att begripa, att det faktiskt finns etiska och moraliska regler för en advokat att följa? Har Olle och Hans läst detta? Har Advokatsamfundet någonsin följt upp hur de anslutna advokaterna agerar i praktiken? Vad är samfundets roll egentligen? Avbildad: Anne Ramberg

Länk: http://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/

Eftersom så många rättegångsfel hade begåtts, begärde Börje Ramsbro genom Svea Hovrätt förnyad prövning i Tingsrätten. Det resulterade i att Tingsrättens dom inte verkställdes under tiden som prövningen pågick i Svea hovrätt. Det här skakade om Olle, som var ytterst angelägen om att domen skulle verkställas. Börje skulle fullständigt krossas och rensas på sina tillgångar, så att en prövning i Svea Hovrätt skulle bli omöjlig. Jag utgår ifrån att Olle började bli skraj för att hans bluff i Tingsrätten skulle avslöjas. Avbildad: Olle Flygt

I sin iver att få Börje på knä vände sig Olle till både Tingsrätten och kronofogden och hoppades att han kunde skynda på verkställigheten av domen och indrivningen av rättegångskostnaden. Denna hade nu stigit till 3 279 825 kr per den 8 april 1999.

Till Stockholms Tingsrätt skriver Olle den 17 maj 1999, citat:

"Exekutionstiteln, en tingsrättsdom, har ännu inte vunnit laga kraft. Det finns emellertid inte något som hindrar att kronofogdemyndigheten på ansökan av innehavaren av exekutionstiteln (System 3R International AB) utmäter gäldenären (Börje Ramsbro) tillhörande likvida medel. Det gäller även om det skulle vara så att gäldenären tänkt använda de likvida medlen till att bestrida kostnader för juridiskt biträde till att exekutionstiteln överprövas i hovrätten." Brev till Stockholms tingsrätt 17 maj 1999

Detta kan väl inte tolkas som något annat än att Olle var beslutsam att till varje pris se till att Börje inte gavs någon möjlighet till en rättvis prövning i Svea Hovrätt. Någon förståelse för motparten var naturligtvis inte att vänta. En personlig fundering som jag har är, om det ingår i utbildningen till advokat att stålsätta sig mot känslor såsom medkänsla, förståelse, mänsklighet. Den nya trenden kanske är slughet, girighet och egennytta? I det här fallet var tydligen målet att mer eller mindre tillintetgöra Börje för all framtid, låta honom leva på existensminimum under resten av livet. Om man ska hitta en rättskaffens advokat, får man nog nöja sig med teveserier av äldre modell, typ Perry Mason. Fast jag hoppas att jag har fel.

Parallellt med tvisten om rätten till de immateriella rättigheterna förde Börje en skadeståndstalan mot Sparbanken Sverige AB. Den gällde ersättning för den skada banken hade orsakat Börje Ramsbro som ägare till System 3R-koncernen. Banken hade träffat en hemlig uppgörelse med Håkan Nordquist och Företagskapital AB om att ta över hans företag, utan Börjes vetskap och utan att någon pant vare sig var påropad eller tagen in anspråk. Därmed hade den i alla avseenden överskridit sina befogenheter och handlat i strid mot gällande banklagstiftning.

Men Börje och Sparbanken insåg att ingen part hade något att vinna på att fortsätta tvisten. De enades om att träffa en förlikning med en skälig ekonomisk ersättning till Börje. Dock ställde banken krav, av någon outgrundlig anledning, på att det samtidigt skulle träffas en förlikning med System 3R International AB i patentmålet. Vid den tidpunkten var förhandlingar i Svea Hovrätt planerade till den 16 mars - 19 april 2000.

Olle och Hans nappade på den möjligheten. De skred till verket och presenterade med beslutsamhet ett förslag till förlikningsavtal. Nu hade inte minst Olle fått chansen att för alltid få tyst på Börje och få honom att aldrig mer ställa krav på rättvisa i tvisten med System 3R International AB.

Förslaget till förlikningsavtal var direkt oanständigt och helt i Vingeadvokaternas anda, dvs ”privatpersoner skall inte stämma företag” utan hållas på mattan. Börje avvisade förlikningsavtalet via sina ombud, då det "är mer långtgående än vad som tidigare diskuterats samt att han uppfattar att avtalet saknar den balans som är förutsättningen för en fredlig uppgörelse med System 3R." Brev till Vingeadvokaterna 3 mars 2000

Men under hot om att försättas i personlig konkurs tvingades Börje till slut motvilligt underteckna avtalet, för att få till stånd sitt förlikningsavtal med Sparbanken och rädda sin ekonomi. Avtalet med System 3R International AB kom alltså till under hot, ocker och tvång. Börje Ramsbro befann sig i trångmål och såg för stunden inget annat alternativ.

De enda eftergifter som Olle och Hans kunde tänka sig medverka till, var att rättsgångskostnaden skrevs av. De vägrade dock att följa bankens vädjan att ”skjuta till några miljoner" för att kompensera Börje för förlorad egendom. Sina aktier i System 3R koncernen samt de immateriella rättigheterna har han hittills inte fått en krona för trots det totala marknadsvärdet, som vid tidpunkten uppgick till ca 175 miljoner kronor enligt en kvalificerad och fristående värdering av System 3R koncernen (pdf).

Förlikningsavtalen undertecknades i bankombudets lokaler med Olle och Hans sittande i ett annat rum på behörigt avstånd från Börje. Han stod inte ut med att se på dem. På bankombudets initiativ undertecknades förlikningsavtalen och mötet avslutades med ett glas champagne, dock utan Olle och Hans. De fick sitta ensamma på sitt rum tillsammans med Håkan Nordquist. Men de kunde ju å andra sidan glädja sig åt ett förlikningsavtal, som de trodde för alltid skulle kunna skydda dem från att stå till svars för sitt bedrägeri. För att inte tala om de miljoner som de för alltid trodde var säkrade. Avbildad: Håkan Nordquist.

Som sunt tänkande människa utgår jag ifrån att ett förlikningsavtal ska vara en kompromiss som båda parter kan leva med. Detta gällde tydligen inte för Olle och Hans. Deras mål var att för alltid tysta Börje Ramsbro, men det har de ännu inte lyckats med.

Det är just detta oanständiga förlikningsavtal, tillkommet under hot om personlig konkurs, från den 8 mars år 2000 som Hans Bagner, i sin roll som ombud för Industrifonden, och Claes de Neergard som VD för Stiftelsen Industrifonden, har gömt sig bakom och gång på gång åberopat under åren som har gått. De åberopar det fortfarande idag och vägrar att ens ha en dialog med Börje om vad som är rätt och riktigt. Det har de gjort och det gör de, trots att Industrifonden inte ens är part i avtalet vare sig direkt eller indirekt. 

Definitioner (enligt Svenska Akademins Ordlista):
Anständighet = lämplighet, ändamålsenlighet, hänsyn till god ton och rådande sed…
Rättskaffens (om person) = handlar i överensstämmelse med lag och rätt/allmän uppfattning/vad som anses vara moraliskt rätt, hederlig, rättänkande…

Not 1 F.d. Vingeadvokat Hans Bagner är numera verksam hos MAQS Advokatbyrå AB

Not 2 F.d. Vingeadvokat Olle Flyg är numera partner hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Faktarut En oanständig förlikning

Tvisten mellan Börje Ramsbro och System 3R International AB gällde rätten till de immateriella rättigheterna. Tingsrätten prövade inte frågan i målet, utan den bara antog att det var det av Börje hundraprocentigt ägda System 3R Holding AB som ägde samtliga immateriella rättigheter. Tingsrätten åberopade ett brev från den 6 oktober 1993, i vilket Börje lovade att annullera förvärvsavtalet under vissa premisser. Något bevis på att en annullering hade skett kunde Tingsrätten dock inte åberopa då inget sådant fanns.

Trots att frågan i målet endast gällde rätten till de immateriella rättigheterna och inte ägandet av aktierna i System 3R Holding AB eller System 3R International AB, har advokaterna Olle Flygt och Hans Bagner försökt att genom förlikningsavtalet förhindra Börje Ramsbro rätten till ersättning för sin egendom. Under rubriken 4. Ramsbros förklaringar gentemot International m.fl. finns följande formulering, citat:

"Ramsbro förklarar sig inte ha något anspråk av vad slag det vara må mot International, annat bolag i dess koncern eller övriga parter och/eller företrädare i avtal den 3 december 1993 bilaga 2.

Ramsbro förklarar sig uttryckligen avstå från alla de anspråk han i olika sammanhang framfört eller antytt mot International, annat bolag i dess koncern eller övriga parter och/eller företrädare för parter i avtal den 3 december 1993..."

Denna formulering gäller dock inte Stiftelsen Industrifonden som inte är part i några avtal och kan därmed inte friskriva sig mot Börjes krav på ersättning enligt stämningsansökan av den 28 maj 2012. (pdf)

Dessutom har det inte skett något juridiskt giltigt och korrekt förvärv av vare sig aktier eller immateriella tillgångar, som Industrifonden styrelse och ledning påstår i brev den 4 dec. 2006. Detta är styrkt genom två fristående och kvalificerade rättsutlåtanden från advokat Percy Bratt och professor Per Samuelsson.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt (Pdf)
Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson (Pdf)


Bankrättsföreningen


Informera ditt nätverk om denna sida med knappen nedan.
Share