[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sanktionerade statsbrott !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17 augusti 2002

Ekobrottsmyndigheten sätt att arbete är en fara för rättssäkerheten, skriver för detta vice VDn Richard Djursén i ett debattinlägg på DN Debatt den 14 augusti och reagerar bland annat mot att ekonomiska utredningar sköts av personal som saknar elementära kunskaper i ekonomi och redovisning.

Samma dag svarar kriminalkommissarien Sten Lindström på Ekobrottsmyndighetens östra avdelning på DNs nätdebatt, och medger att det finns en rådande ekonomisk inkompetens inom hela det svenska rättssystemet, som gör att svenska domstolar inte förmår att döma rätt i de många ekonomiska brotts- och tvistemål, som i dag tar allt större utrymme i domstolarna.

Som ordförande i såväl Sveriges Bankkunders Riksförbund som Bankrättsföreningen kan jag bara hålla med bägge debattörerna. Under de senaste fem åren har jag följt utvecklingen i hundratals ekonomiska mål i såväl tingsrätt som hovrätt och i Högsta domstolen.

Jag måste tyvärr konstatera att domstolen vare sig följer EG-rätten eller Europakonventionen i bankmål. Dessutom negligeras befintliga EG-direktiv som ovillkorligen måste följas. Detta gäller även lagstiftning som rimmar med EG-direktiv, och som fanns redan innan Sveriges inträde i den europeiska unionen.

Vad som är ännu allvarligare är att polis och åklagare fortfarande inte beivrat de grova brott som såväl Gota Bank som Nordea gjordes sig skyldiga till under bankkrisen. Jag tänker då på de allvarliga bokföringsbrott som bägge dessa banker gjorde sig skyldiga till innan bubblan brast, samt den olagliga försäljningen av företagscertifikat från Gota Bank, som rätten hittills behandlat som tvistemål i stället för brottsmål ( ! ) i de många mål som följde i kölvattnet på den olagliga försäljningen av företagscertifikat.

Dessutom har såväl tingsrätt som hovrätt avstått från att bevilja editionsföreläggande i viktiga frågor som skulle kunna klarlägga ordentligt när bägge dessa bankers obeståndssituation inträffande, vilket gör att parterna i flesta fall tvingats göra upp i godo med bankerna trots att de haft rätt i sak.

Inte heller har det bevisade svindleriet i samband med Nordeas nyemission 1991 då banken gick ut och lurade aktieägarna att teckna aktier för 5,2 miljarder kronor beivrats, trots att Nordea var på obestånd redan den 1 februari 1990 och efter detta datum inte ägde rätt att bedriva någon som helst bankverksamhet.

Dessa brott har sanktionerats av staten som i stället för att se till att bägge dessa banker begärde sig själva i konkurs när de skulle, tillät Gota Bank och Nordea att fortsätta att bedriva bankverksamhet som om ingenting hade hänt.

Medan 60.000 företagare tvingats i konkurs alldeles i onödan på grund av bankernas obeståndssituation går fortfarande såväl styrelse som ledning i både Gota Bank och Nordea fria från alla brottsmisstankar, trots några av de bankanställda i bägge dessa banker gått med på frivilliga återbetalningar av arvoden och löner, för den stora skada de åsamkat det svenska samhället.

Mot den bakgrunden måste jag tyvärr konstatera att brott som begåtts av våra svenska banker behandlas som sanktionerade brott vilka godkänns av såväl Ekobrottsmyndigheten, som polis och åklagare.

Vilka signaler ger det till övriga medborgare märks tydligast på den strida strömmen av utflyttade företagare som nu lämnar landet !

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida