Framsida Bankrättsföreningen


"System 3R affären" - Sammanfattning

   För att kunna följa och förstå den omskrivna "System 3R-affären" har jag gjort en sammanfattning av den grova ekonomiska brottslighet som präglar denna affär.
   Egentligen är hela "System 3R-affären" mycket enkel, men så fräck och med så många olika ”turer” i rask takt att den har varit svår att greppa. Det är en regelrätt företagskapning genomförd av ett gäng manschettbrottslingar (Se Not nedan). Det är synd att det har tagit 27 år att bena ut alla dessa ”turer” och få bilden helt klar. Men det är svårt att se skogen för alla träd. Avbildad: Börje Ramsbro
   Manschettbrottslingarna, med Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, VD för Företagskapital, i spetsen, har från första stund haft en dold agenda. De har fört ett dubbelspel och legat steget före avseende planeringen av kapningen. I de rättsprocesser jag fört mot kaparna  har de försvarat sig med ett enda syfte: att krossa mig med alla till buds stående medel, oavsett det verkliga rättsläget.
   Den av staten kontrollerade Stiftelsen Industrifonden, som påstådd delägare i System 3R, outsourcade från första stund sitt försvar till manschettbrottslingarna. Själva har de under hela denna tid vägrat att visa något som helst intresse för fakta och för vad jag skapat i form av en global koncern, utan något som helst stöd vare sig från Industrifonden eller från Näringsdepartementet.
   Hur följer man den ”övertygelse” som Näringsdepartementet gett uttryck för, den om att ett företags marknadsvärde till 80% omfattas av immateriella tillgångar?
   Enligt sammanfattning nedan har manschettbrottslingarna krävt att jag skulle lämna ifrån mig mitt igång varande lönsamma företag till priset av en (1) kr, inklusive samtliga immateriella rättigheter och immateriella tillgångar.
  Industrifonden och Näringsdepartementet förefaller vara totalt okunniga om vad som krävs för att från grunden skapa ett högteknologiskt globalt företag inom tillverkningsindustrin. Denna okunnighet har manschettbrottslingarna utnyttjat och de har fått fritt spelrum i alla avseenden. Den ekonomiska skada som drabbat mig, som grundare och ägare till System 3R-koncernen verkar Industrifonden aldrig ha skänkt en tanke.
   Sammanfattningen nedan ger en bild av hur manschettbrottslingarna steg för steg lade beslag på ”System 3R-koncernen” genom en kapning och grov ekonomisk brottslighet.
   Det mest chockerande i "System 3R-affären" måste vara att den av staten kontrollerade Stiftelsen Industrifonden och Regeringskansliet tagit på sig rollen att aktivt skydda och försvara de som låg bakom kapningen och de grova ekonomiska brotten.
Läs vidare: Industrifonden mörklade "System 3R-affären"

Stockholm den 7 november 2020
Börje Ramsbro

   Sammanfattningen nedan grundas på min kompletta redovisning av de tankar och värderingar som jag stod för i rollen som innovatör och entreprenör, som ledde fram till System 3R-koncernens globala framgångar. Dessa framgångar fick ett abrupt slut i och med att System 3R-koncernen kapades. Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

Not: Vad är manschettbrott?
"… en illegal handling eller en serie av illegala handlingar som begås med icke-fysiska medel och med hemlighållande eller svek, i syfte att erhålla pengar eller egendom, för att undvika kostnader eller förlust av pengar eller egendom, eller för att erhålla affärsmässiga eller personliga fördelar. (Edelhertz 1970:3.) "Ur BRå-rapport 2000:23


57.    ”System 3R-affären” - Sammanfattning

 1. Jag inbjöd Företagskapital AB (då ägt av staten till 50%) och Håkan Nordquist till vardera ett tredjedelsägande i dotterbolaget System 3R International AB (International) mot att de vardera tillförde 10 Mkr i nytt kapital.

 2. Jag som hundraprocentig ägare till moderbolaget System 3R Holding AB (Holding) skulle reducera ägandet i International till en tredjedel och utan ersättning överlämna de immateriella tillgångarna till International. (Vid tidpunkten ägde jag privat samtliga immateriella rättigheter enligt vidstående bild). Värdet av dessa tillgångar skulle motsvara de övriga parternas insats på vardera 10 Mkr. De immateriella tillgångarnas marknadsvärde överskred vida 10 Mkr (Det verkliga marknadsvärdet har uppskattats till 50 Mkr, och omfattade varumärken, patent mm.) Holdings royalty på 3% av Internationals omsättning skulle avslutas och blev därmed ytterligare ett tillskott från min sida.

 3. Efter den preliminära överenskommelsen från den 12 september 1993, om ett kommande delägarskap i dotterbolaget International, erbjöd sig Håkan Nordquist att i mitt namn formulera ett introduktionsbrev till Sparbanken/Sveatornet. Håkan hade dessförinnan haft tillgång till omfattande faktamaterial som han grundade brevets innehåll på. Håkans beskrivning av företaget gav en mycket positiv bild av företagets intjäningsförmåga (20 Mkr för 1993) och en god framtid utvecklingen i övrigt. Lyssna på ljudfilen till Håkans dikterade brev och döm själv! Länk:
  Ljudfil dikterad av Håkan Nordquist den 12 september 1993.
  Alternativt läs utskriven ljudfil:
  Utskrift av brev dikterat av Håkan Nordquist den 12 september 1993

 4. Enligt det av Håkan dikterade brevet till Sparbanken/Sveatornet introducerades en kommande ägarförändring med nya delägare i International. Håkan hade dem 14 september 1993 någon form av kontakt med Lars-Ove Håkansson (kontaktperson inom Sveatornet/Sparbanken samt dess ordförande).

 5. Efter denna kontakt förlängde inte Sparbanken, den 15 september 1993, ett rullande och välskött lån till Holding på 25 Mkr. Här lades förmodligen grunden till den manschettbrottslighet som därefter präglat hela ”System 3R-affären”. Se punkt 10 nedan.

 6. Överenskommelsen om det tilltänkta delägarskapet introducerades för marknadsbolagen System 3R USA och System 3R Japan, den 22 september 1993 under ett möte i Stockholm med Håkan Nordquist och Företagskapital, se bilaga 1 Brev från System 3R USA och System 3R Japan.
  Håkan Nordquist gjorde sedan en "round-trip" i slutet oktober 1993 för möten med de europeiska marknadsbolagen.  Flygbiljetterna bekostades av International.

 7. Den 5 oktober 1993 träffade jag bankledningen i Sparbanken Sverige AB (Sparbanken) för att introducera kommande ägarförändring. Vid mötet deltog även Lars-Ove Håkansson från Sveatornet. Bankledningen  markerade att jag var fri som ägare att träffa avtal med nya delägare. Banken accepterade också att jag "kastade ut" ordförande Kjell Brändström, vilken hade skapat kaos inom International och missbrukat företagets kreditkort. Kjell Brändström var rekommenderad av Sparbanken.

 8. Den 7 oktober 1993 hölls ett styrelsemöte i Företagskapital angående investering i System 3R. Ur protokollet framgår att jag redan här var avskriven som fortsatt delägare, bilaga 2. Protokoll från Företagskapitals styrelsen. Ingen information lämnades till mig om detta svek och dubbelspel.
  Håkan Nordquist har under ett förhör bekräftat att tredjedelsuppgörelse i vart fall gällde vid ett möte den 18 oktober 1993. Lyssna på ljudfilen nov. 1997: Advokat Hans Bagner frågar Nordquist om delägandet.

 9. I ett brev från Företagskapital den 12 oktober 1993 till Sveatorent framförs att företaget skall övertagas till substansvärdet och inte avkastningsvärdet.

 10. Den 13 oktober 1993 begär Håkan Nordquist att få träffa de fackliga representanterna i International. Jag sammankallade till mötet och introducerade Håkan som kommande delägare.

 11. Håkan Nordquist vänder sig sedan till företagets ekonomidirektör och externa revisor, utan min vetskap. Håkan begärde av dem att upprätta en justerad substansvärdering grundad på antagandet att företaget International var försatt i konkurs. Han begärde alltså ett substansvärde grundat på ett nedsläckt företag utan immateriella tillgångar, dvs ett skrotvärde. Jämför detta med hur Håkan värderade företaget i brevet till banken enligt punkt 3 ovan. Håkan Nordquist mottog den fejkade substansvärderingen den 29 oktober 1993. Allt skedde bakom min rygg och jag erhöll inte ens en kopia av värderingen. Se bilaga 10 Justerad substansvärdering 1993-10-29

 12. Den 8 november 1993 lämnade Håkan Nordquist och Företagskapital ett för mig hemligt anbud till Sveatornet AB (Sparbanken), vilket gällde förvärv av dotterbolaget International. I anbudets punkt a) återkom värden från den fejkade substansvärderingen. Dessutom framställdes kravet att de immateriella rättigheterna skulle överföras vederlagsfritt från Holding till International. Allt detta skedde bakom min rygg. se bilaga Hemligt anbud 1983-11-08.

 13. Håkan Nordquist och Företagskapital förde under hela hösten 1993 hemliga förhandlingar med bankerna. Det resulterade i ett hemligt avtal daterat den 3 december 1993, bilaga 3. Hemligt avtal från den 3 december 1993. I detta avtal, punkt 3.2, gäller att de immateriella rättigheterna skulle överföras kostnadsfritt från Holding till International. Enligt ovanstående  punkt 2 skulle dessa tillgångar vara min insats för att kvarstå som delägare i International via Holding, som jag även fortsättningsvis skulle äga till 100%. Till grund för den hemliga uppgörelsen med bankerna låg den fejkade justerade substansvärderingen enligt punkt 11 ovan. Ingen part hade fullmakt att föra förhandlingar om mitt ägande och bankerna hade vare sig påropat eller tagit någon pant i anspråk.

 14. Efter att Håkan Nordquist och Företagskapital tecknat det hemliga avtalet med Bankerna fredagen den 3 december 1993 sker följande. Samma dag ca 16.30 får jag ett fax från Hans Dirtoft VD Företagskapital som befinner sig på Sveatornet. Faxet innehåller avtal som jag inte fört några förhandlingar om utan är  ensidigt upprättat av Håkan Nordquist och Hans Dirtoft. Avtalet förefaller vara ett hastverk som är klippt och klistrats samman. Inte i något avseende kan det tolkas som ett köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal för aktier i Holding. Om inte avtalet undertecknades och returnerades med vändande fax hade Holding försatts i utpressningskonkurs, vilket jag inte kunde accepterade och undertecknade avtalet och returnerade det med vändande fax. Se avtal bilaga 13.

 15. Lördagen den 4 december 1993 kallade Håkan Nordquist in företagets ekonomidirektör Mats Staffas. För honom dikterade Håkan flera protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten i såväl Holding som International. Inga möten  hade dock hållits utan allt fejkades. Detta skedde också bakom min rygg. Håkan hade inte erhållit någon personlig fullmakt från mig som ägare av Holding.
  Håkan Nordquist kapade helt enkelt System 3R-koncernen utan att ha erlagt en enda krona. Han hade inte förvärvat några aktier från mig som ägare. Detta är vad som faller under begreppet manschettbrottslighet och företagskapning. Se bilaga 14. Kapning av System 3R-koncernen.

 16. Utan min medverkan, utan min kännedom och utan fullmakt från mig beslutade den ogiltigt tillsatta styrelsen i Holding den 21 december 1993 att sälja Holdings immateriella rättigheter (patent, varumärken mm) till International, helt i strid mot villkoren i det hemliga avtalet punkt 3.2, bilaga 3.
  Priset fastställdes till 17.5 Mkr. 15.3 Mkr av köpeskillingen återfördes därefter till International som koncernbidrag. Principiellt innebar detta att jag som ägare till Holding fullföljde min insats, med råge,  för ett fortsatt delägande i International enligt punkt 2. Läs vidare om Håkans agerande: Avsnitt 26 Hjärnan bakom allt Håkan Nordquist

 17. Utan att någon part förvärvat några aktier från mig som hundraprocentig ägare till Holding beslutade den ogiltigt tillsatta styrelsen i Holding den 28 januari 1994 att avyttra min/Holdings tredjedel, 30.000 aktier  i International, till Småföretagarfonden för en (1) kr. Detta innebar att  manschettbrottslingarna helt enkelt skänkte bort min andel till den redan avveckalde Stiftelsen Småföretagsfonden.  Allt skedde utan min medverkan och utan min kännedom. Inga köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal finns som styrker ett genomfört förvärv av aktierna i International. Det är helt enkelt en fråga om ett synnerligen fräckt och lagstridigt stöld av Holdings tillgångar, bilaga 17 Kaparnas fördelning av bytet.

 18. Mellan Företagskapital AB och Stiftelsen Industrifonden träffades den 12 november 1993 ett förvaltningsavtal om förvaltning av en portfölj icke noterade aktier som ägdes av Stiftelsen Småföretagsfonden och skulle överföras till Industrifonden och förvaltas av Företagskapital. Villkoret för förvaltningen var att det inte medgavs förvärv av aktier i företag som ej redan fanns i portföljen. Aktier från System 3R fanns ej i portföljen enligt Småföretagsfondens sista årsredovisning 1993 Not 4.

 19. Småföretagsfonden har aldrig förvärvat och ägt några aktier i System 3R-koncernen. Trots detta påstår Industrifonden att den övertagit Småföretagsfondens aktier först i Holding sedan i International. De 30.000 aktier i System 3R som Industrifonden noterat i årsredovisning 93/94 Not 7 är inget annat än stöldgods då Industrifonden ej kan uppvisa vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal. För övrigt gällde för Industrifonden Förordning (1993:31) som ej medgav investeringen i ägarkapital d.v.s. aktier.

 20. Medan jag ägde Holding till hundra procent plundrades företaget på samtliga tillgångar. Det totala marknadsvärdet var ca 175 Mkr, se punkt 3 ovan och jämför. Mina aktier i Holding låg deponerade i Sparbanken efter den 1 januari 1994 och  de var ej pantsatta. Håkan Nordquist upprättade en skenoption för att utnyttja Sparbanken som målvakt medan han lurade allt och alla. Läs vidare: Avsnitt 30. Bluff med skenoption.

 21. Den 25 februari 1994 "sålde" Sparbanken olovligen 450 av mina aktier i Holding till International för sammanlagt 1 kr, de aktier som då var deponerade hos banken och ej pantsatta. Dessförinnan hade Holding plundrats på sina tillgångar, vilket ledde till värdet 1 krona.

 22. Efter en skadeståndstalan ingick dock Sparbanken en förlikning med mig den 8 mars 2000. Se utdrag från förlikningsavtal: Mellan Börje Ramsbro och Sparbanken.
  Även företagets andra bank Nordbanken kom till insikt om att de var indragna i ett brottsligt förfarande genom deltagande i en välplanerad företagskapning. Efter  skadeståndstalan träffade vi även här en förlikning den 25 mars 2002. Se utdrag från förlikningsavtal: Mellan Börje Ramsbro och Nordbanken

 23. Hela ”System 3R-affären” faller i och med att ingen part har förvärvat några aktier från mig som hundraprocentig ägare till moderbolaget System 3R Holding AB. Det finns inga aktieöverlåtelseavtal. Därmed är jag fortfarande ägaren och har fullständig kontroll över moderbolaget System 3R Holding AB och dess tillgångar.  Se villkoren i det hemliga avtalet bilaga 3 punkt 3.1. Håkan Nordquist och Företagskapital har inte förvärvet några aktier i Holding från mig.
  Enligt Holdings aktiebok har dotterbolaget International förvärvat samtliga aktier i moderbolaget Holding den 25 februari 1994, vilket enligt ABL är olagligt, bilaga 5 Aktiebok System 3R Holding AB f.d. 3R Management.
  Håkan Nordquist och Företagskapital försökte dölja den hemliga uppgörelsen med bankerna genom att under hot om konkurs tvinga mig att underteckna skenavtal den 3 december 1993. Det hemliga avtalet med bankerna ingicks först och låg som en förutsättning för de skenavtal som påtvingades mig senare samma dagen, fredagen den 3 december 1993 kl ca 16.30. Läs vidare: Bluff med skenavtal.

 24. ”System 3R-affären” är ett verk av manschettbrottslingar som saknar varje form av respekt för annans egendom, gällande lagstiftning, etik, moral och samhällsansvar. Läs vidare: Avsnitt 23. Lurendrejeri i stort format

 25. Den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden blev indragna i "System 3R- affären" utan att kunna redovisa hur det påstådda ägandet i Holding kommit till stånd den 3 december 1993. Enligt  skenavtalet från den 3 december 1993 finns det en part Stiftelsen Småföretagarfonden. Alla ansträngningar att genom Industrifondens styrelse/ledning eller genom Regeringskansliet bringa klarhet i Industrifonden ägande i Holding har misslyckats.
  Enligt det hemliga avtalet finns inte Stiftelsen Småföretagarfonden som part utan här förekom endast de två parterna, Håkan Nordquist och Företagskapital, som skulle förvärva samtliga aktier i Holding direkt från mig. Inga förvärv har dock skett genom aktieöverlåtelseavtal eller andra rättshandlingar med mig som ägare till Holding. Se punkt 21 ovan.

 26. Efter flera besök, brev och telefonsamtal kom jag till den slutliga insikten att hela "System 3R-affären" var fejkad från början till slut och en papperskonstruktion utan köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal. I ett brev till Industrifonden den 1 juni 1999 framförde jag min ståndpunkt och mina anspråk. Bilaga: Brev till Industrifonden 1999-06-01.

 27. I stället för att inleda sakliga förhandlingar med mig panikavvecklade Industrifonden ägandet i International till Håkan Nordquist och Företagskapital i hopp om att slippa ta ansvar för sin medverkan i "System 3R-affären". Senare har Industrifonden försökt gömma sig bakom en förlikning, vilken jag träffade med International den 8 mars 2000. Bilaga: Diverse brev från Industrifonden angående förlikningsavtalet.

 28. Min uppfattning var att Industrifonden ej kunde åberopa förlikningsavtalet då detta hade ingåtts efter att Industrifondens hade avvecklat sitt innehav, se punkt 27. Då Industrifonden ej kunde uppvisa något giltigt förvärv av aktier i System 3R överlämnade jag en faktura den 8 maj 2006 grundad på det bokförda värdet i Holdings årsredovisning 1993. SvD 1 september 2006 Företagare kräver staten på miljoner

 29. I en mellandom i mål nr T 7855-12 den 17 juni 2014 undanröjde tingsrätten  Industrifondens påstående att de var part i förlikningsavtalet. Bilaga. Mellandom i mål nr T 7855-12.

 30. Efter denna mellandom fullföljdes huvudförhandlingen, vilken jag förlorade och dömdes att bära motpartens rättegångskostnad som slutade på ca 5 Mkr. Någon omprövning i Svea hovrätt beviljades inte trots att tvistemålet gällde ca 57 Mkr. Tvisten gällde mina/Holdings 30.000 aktier i International, som hade sålts till Småföretagarfonden för en 1 kr. Denna fond ägdes av Industrifonden men förvaltades av Företagskapital enligt avtal från den 12 november 1993. Se punkt 14 ovan och 27 nedan.

 31. Frågan om Industrifondens påstådda ägande i moderbolaget Holding har inte prövats i den laga kraft vunna domen T 7855-12. Det har efter domen bekräftats att Industrifonden aldrig ägt några aktier i Holding. Därmed har Industrifonden inte heller varit part i "System 3R-affären" och kan inte heller göra anspråk på den exitvinst (17.5 Mkr) som uppkom när det ogiltiga innehavet i International avvecklades i panik enligt punkt 22 ovan. För övrigt var Industrifonden förhindrad att förvärva och äga aktier i System 3R-koncernen enligt då gällande avtal och förordning 1993:31.

 32. Hur enkelt hade det inte varit för Industrifonden att ta del av fakta och erkänna att allt inte gått rätt till. Hur enkelt hade det inte varit att följa bankernas goda föredöme och ingå en förlikning på saklig grund, se punkt 17 ovan. Därefter hade vi alla kunnat glömma denna i högsta grad rättsvidriga affär som skapats av manschettbrottslingar, vilka visat sig sakna etik, moral och samhällsansvar.

 33. I brist på sakliga svar från Industrifonden hänvisar jag till ett avsnitt som visar att Näringsdepartementet och Industrifonden aktivt medverkat till att mörklägga stölden av Holding och International, dvs System 3R-koncernen, se avsnitt 56,  - Statlig mörkläggning.

 34. Industrifondens dåvarande ordförande Sven-Åke Johansson utlovade en förnyad prövning av mitt krav på ersättning av aktier som inte hade förvärvats. Resultatet av denna prövning blev på nytt en mörkläggning med falska påståenden och  vilda fantasier. Läs vidare: Industrifonden mörklade.

 35. Jag vill avsluta denna sammanfattning med en uppmaning till Industrifondens styrelse och ledning samt till Regeringskansliet att lämna rollen som beskyddare av Håkan Nordquist och Företagskapital, som lurat allt och alla.
  Statens ägda och kontrollerade verksamheter förväntas uppträda som goda föredömen för rätt och rättvisa. De ska inte prioritera de egna kortsiktiga klippet på min bekostnad
  Slutligen vädjar jag till Industrifonden styrelse och ledning att träda fram och låta de goda krafterna söka en fredlig lösning på denna tragiska affär.

Stockholm den 7 november 2020
Börje Ramsbro                           
Innovators matter more than ever
                        

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

 

Besökare:
 

Tack för besöket och välkommen åter!