Hemsida Bankrättsföreningen


Industrifonden mörklägger "System 3R-affären"

Det måste föreligga allvarliga brister i uppförandekoden hos den av staten kontrollerade Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden). Hur kan man annars avsätta omfattande resurser för att mörklägga och försvara grov ekonomisk brottslighet? Denna mörkläggning har haft som enda mål att skydda dem som planerade och genomförde stölden av System 3R-koncernen. Avbildad: Börje Ramsbro

I avsnitt, 56, Statlig mörkläggning, har jag redovisat hur ett kansliråd vid dåvarande Närings- och Handelsdepartementet, och tillika ledamot i styrelsen för Industrifonden, manipulerade avtalshandlingar för att mörklägga samma affär. I detta fall undanhöll kanslirådet för mig avtalsvillkor som innebar förbud för Industrifonden att förvärva och äga aktier i mitt företag System 3R.

Efter att jag hade träffat förlikningar med de båda bankerna, Föreningssparbanken AB numera Swedbank AB (Swedbank) och Nordbanken AB numera Nordea (Nordea), vilka olovligen hade medverkat i ”System 3R-affären”, bestämde jag mig för att fullfölja tidigare framställda krav om ersättning från Industrifonden. Den hade ju blivit "delägande" efter brott mot avtal och förordning.

I samband med skadeståndstalan mot de två bankerna hade det framkommit omfattande ny bevisning. Den avslöjade att Industrifonden aldrig ägt några aktier i mitt moderbolag System 3R Holding AB (Holding). Ändå har dess ledning ihärdigt påstått detta utan att det på något sätt har kunnat styrkas genom aktieöverlåtelseavtal eller annan rättshandling.

I början av 2006 tog jag förnyade kontakter med Industrifondens dåvarande VD Claes de Neergaard. Jag överlämnade en faktura med krav en symbolisk ersättning för olovligt förfogande över 30.000 aktier i dotterbolaget System 3R International (International). Bilaga: Faktura 8 maj 2006. Avbildad: Claes de Neergaard.
Kravet avvisades med hänvisning till ett förlikningsavtal från de
n 8 mars 2000. Enligt detta avtal skulle alla mellanhavanden mellan mig och Industrifonden vara reglerade. Jag hade inte tecknat något sådant avtal med Industrifonden som part utan det hela var en ren bluff, som Industrifondens ombud advokat Hans Bagner stod bakom

Jag nöjde mig inte med det här svaret utan vände mig till ordföranden i Industrifondens styrelse, Sven-Åke Johansson, som lovade att göra en förnyad prövning med anledning av mitt krav. I detta sammanhang begärde jag ett sammanträffande för ett förtroendeskapande möte i min förhoppning att finna en fredlig lösning. Avbildad: Sven-Åke Johansson
Min framställan avvisades med följande svar den 4 november 2006, citat.

”Jag är arbetsledare för en styrelse/ledning som har bred kompetens och lång erfarenhet av näringslivsfrågor från ett stort antal branscher, som arbetar med stor ambition och seriositet samt med hög integritet. Vi återkommer efter vår noggranna prövning av Din hemställan tids nog med besked om vårt ställningstagande."

Denna samlade kompetens och erfarenhet gjorde att jag såg fram emot en förnyad seriös prövning och ett slut på alla falska påståenden som omgärdade “System 3R-affären”.

Börje Ramsbro


58. En total mörkläggning av “System 3R-affären”

Den 4 december 2006 mottog jag resultatet av den utlovade förnyade prövningen. Det var ett förbluffande resultat som slog alla rekord i falskhet och vilda fantasier. Svaret var en total mörkläggning och hade inget med verkligheten göra. Inför prövningen hade jag överlämnat omfattande faktamaterial till Sven-Åke Johansson. Det fanns inga spår av. Bilaga: Brev från Industrifonden den 4 december 2006.

Jag opponerade mig givetvis och kritiserade prövningen, men Industrifondens VD Claes de Neergaard hävdade i brev den 9 januari 2007 följande, citat:

Brevet till Dig av den 4 december från styrelsens ordförande och undertecknad är resultatet av en mycket grundlig och förnyad prövning av Dina krav och påståenden av extern juridisk expertis som inte tidigare anlitats av Industrifonden.”

Jag begärde att få träffa denna ”externa juridiska expertis” för att bemöta de mest uppenbara felen från den förnyade prövningen enligt svaret från den 4 december 2006  men det avvisades.

Efter några månaders brevväxling överlämnade slutligen VD Claes de Neergaard utredningen, som var upprättad av Södermarks Advokatbyrå. Jag kontaktade utredaren advokat Lars Göthlin, som bekräftade att han b.la. hade haft kontakt med Industrifondens ombud advokat Hans Bagner och med Håkan Nordquist. Det hade inte förekommit någon som helst kontakt med mig.

Resultatet av den utlovade förnyade prövningen var inget annat än ett beställningsjobb från Håkan Nordquist och Industrifondens ombud Hans Bagner, med syfte att mörklägga Industrifondens inblandning i grov ekonomisk brottslighet och skydda dem som profiterat på ”System 3R-affären”.  

Struntprat om att företaget hade omfattande ekonomiska problem, och mycket annat enligt svaret från Industrifonden, var inget annat än vilda fantasier och lögner för att dölja de verkliga omständigheterna för hur stölden/kapningen hade genomförts. Hur än företagets ekonomiska läge hade varit, även om vissa interna motsättningar och störningar hade funnits, så skulle det inte vara giltigt som ursäkt för Industrifondens mörkläggning av hur den påstådda ägarförändringen hade skett.

Nedan visar jag några exempel på Industrifondens falska påståenden från brevet den 4 december 2006 som jag bemöter med fakta, bilaga: Brev från Industrifonden den 4 december 2006 

Industrifondens falska påstående 1: citat:

”Bankerna sökte nya ägare till System 3R koncernen som förväntades förverkliga rekonstruktionen på de av banken uppställda villkoren:”

Fakta:
Ett helt igenom falskt påstående. Bankerna hade vare sig rätt eller fullmakt att söka nya ägare till mitt företag. Däremot hade jag själv träffat en överenskommelse med nya delägare, Håkan Nordquist och Företagskapital, i dotterbolaget International. Dessa parter svek överenskommelsen och gick bakom ryggen på mig, de inledde förhandlingar med de då krisdrabbade bankerna och träffade ett hemligt avtal den 3 december 1993. Läs vidare: 57. "System 3R-affären" - ett verk av manschettbrottslingar.

Industrifondens falska påstående 2, citat:

”Denna process ledde till att Småföretagarfonden tillsammans med de två andra köparna genom avtal den 3 december 1993 förvärvade 10 procent av aktierna i Holding av Dig och sedan i början av 1994 återstående 90 procent av aktierna i bolaget av en av bankerna för att därefter under samma år bli ägare till System 3R International AB (”International”)”

Fakta:
De avtal som jag undertecknade den 3 december 1993 var skenavtal, vilka påtvingades mig av Håkan Nordquist och Företagskapital för att dölja det hemliga avtalet med bankerna, som dessförinnan hade träffats. Läs vidare: Avsnitt 25. Bluff med skenavtal.
Påståendet att Småföretagarfonden och de övriga två parterna förvärvat aktier i Holding är en ren bluff. Inga förvärv har någonsin gjorts av några aktier i Holding. Enligt det hemliga avtalet punkt 3.1 skulle Håkan Nordquist och Företagskapital förvärva samtliga aktier i Holding direkt från mig, vilket inte har fullföljts. Ur Holdings aktiebok framgår att samtliga mina aktier i Holding förvärvades av dotterbolaget International den 25 februari 1994. Ett förvärv som är olagligt enligt ABL. Se Aktieboken System 3R Holding AB (fd 3R Management AB)

Industrifondens falska påstående 3, citat:

”Köpeskillingen för aktierna i Holding uppgick till endast ett symbolsikt belopp eftersom aktierna hade ett negativt värde före den finansiella rekonstruktionen.”

Fakta:
Holding ägde samtliga immateriella rättigheter och 91% av aktierna i International. Holding plundrades på dessa tillgångar av den ogiltigt tillsatta styrelsen i Holding, medan jag ägde Holding till 100%. Holdings tillgångar har värderats till ca 175 Mkr. Den så kallade finansiella rekonstruktionen var helt igenom grov ekonomisk brottlighet, planerad och genomförd av Håkan Nordquist i spetsen med stöd av Lars-Ove Håkansson Sveatornet. Läs vidare. Avsnitt: 21. Kärlek vid första ögonkastet och 24. Sålde skinnet innan björnen var skjuten.

Industrifondens falska påstående 4, citat:

”Mot att bankerna skrev ner fordringar med belopp som krävdes för att det egna bundna kapitalet återigen skulle bli intakt, åtog sig Småföretagarfonden och de andra två ägarna att tillföra nytt eget kapital till System 3R-koncernen med det belopp som bankerna hade bestämt.”

Fakta:
Bankerna tvingades till omfattande nedskrivningar efter att Håkan Nordquist upprättat en fejkad due diligence av International. Denna grundades på antagandet att International var försatt i konkurs. Alltså ett skrotvärde. Läs vidare. Avsnitt 23 Lurendrejeri i stort format och bluffen med en Justerad substansvärdering

Industrifonden falska påstående 5, citat:

”Förutom förhållandet att Småföretagarfonden och de två andra köparna har gjort ett rättsligen giltigt och juridiskt korrekt förvärv av aktierna i Holding och senare även i International, osv.”

Fakta:
Påståendet kan inte styrkas med aktieöverlåtelseavtal med någon part, påståendet är ett önsketänkande och en mörkläggning av verkligheten. Att tala om ”rättsligen giltig och juridiskt korrekt” är en grov lögn och en mörkläggning av de verkliga omständigheterna.
Stiftelsen Småföretagarfonden har aldrig kunnat uppvisa några aktieöverlåtelseavtal. Läs vidare: Avsnitt 56. Statliga mörkläggning.
Påstående att först förvärvades aktier i Holding och därefter International är också en grov lögn och kan inte styrkas genom några aktieöverlåtelseavtal. Däremot finns det ett styrelsebeslut från den ej beslutsmässiga styrelsen i Holding den 28 januari 1994 om avveckling av aktierna i International.  Läs vidare: Kaparna fördelade bytet
Den där utlovade förnyade prövningen var inget annat än ett försök av Industrifondens dåvarande styrelse och ledning att mörklägga grov ekonomisk brottslighet. Tydligen var ordförande Sven-Åke Johansson inte seriös när han avvisade min vädjan om möte. Han bluffade mig och lät vänskapskorruptionen gå före rätt och rättvisa.

Industrifonden falska påstående 6, citat:

”Det har inte framkommit att något av juridisk relevans skulle ha inträffat före eller efter tidpunkten för Förlikningsavtalet som ger anledning att ifrågasätta giltigheten av detta eller som ger Dig rätt att trots Förlikningsavtalet framställa anspråk mot Industrifonden.”

Fakta:
För det första skall det noteras att jag vare sig inbjudit Industrifonden till ett delägarskap i System 3R-koncernen eller ingått något Förlikningsavtal med dem. För det andra är inte Industrifonden part i det åberopade Förlikningsavtalet. För det tredje hade Industrifonden redan avvecklat innehavet av aktier när Förlikningsavtalet tecknades den 8 mars 2000 med parten International.
Frågan om Industrifondens rätt att åberopa Förlikningsavtalet fick sin lösning genom en mellandom i mål nr T 7855-12. Tingsrätten undanröjde Industrifondens påstående att den var part i Förlikningsavtalet och beslutade  att jag inte eftergett rätten  att föra talan mot Industrifonden. Se Mellandom i mål nr T 7855-12.
Industrifonden hade åberopat Hans Bagner som vittne och sin vana trogen framförde han sin egen "sanning" som inte gick hem i detta fall. Läs vidare: Avsnitt 40. "Lögnernas mästare"

Industrifonden falska påstående 7, citat:

”För ordningens skull vill vi framhålla att Industrifondens ställningstagande till Ditt anspråk gäller även om man – hypotetiskt – skulle bortse från Förlikningsavtalet.”

Fakta:
Industrifondens ställningstagande är helt ointressant så länge som den inte kan presentera ett aktieöverlåtelseavtal mellan mig och Stiftelsen Småföretagarfonden vad avser förvärv och ägande av aktier i Holding enligt avtalet den 3 december 1993.
Hela ”System 3R-affären” vilar på att det först ska ha gjorts ett ”rättsligen giltig och juridiskt korrekt” förvärv av samtliga aktier i Holding. Detta har aldrig gjorts. Utan aktieöverlåtelseavtal för aktier i Holding finns det ingen giltigt affär. Allt faller som ett korthus. Jag som ägare till Holding har inte tecknat något aktieöverlåtelseavtal med någon part eller lämnat någon fullmakt till någon enskild part att företräda mitt ägande i Holding. Läs vidare: Avsnitt 26. Hjärnan bakom allt och Kapning av System 3R-koncernen.

Ärendet avslutat? 8, citat:

”Med det ovan anförda förklarar Industrifonden korrespondensen med Dig i detta ärende avslutat.

Fakta:
Detta ärende kan inte avslutas ensidigt, på falska grunder, av Industrifonden. Korrespondensen och publicering på sociala medier kommer att fortsätta tills Industrifonden medverkar till en fredlig lösning.
Då det hävdas i svaret från den förnyade prövningen att först har Holding förvärvats och därefter International måste det finnas aktieöverlåtelseavtal för aktier i Holding. Såvitt detta påstående inte är en del av mörkläggningen och att allt är en papperskonstruktion.
 
På ett aktieöverlåtelseavtal ska det finnas namnteckningar från säljaren (Börje Ramsbro) och köparen (Stiftelsen Småföretagarfonden med fullmakt), antal aktier i Holding, total köpeskilling, dag och plats för avtalets tecknande. 

Det kan konstateras att inte enbart den statliga tjänstmannen mörklade "System 3R-affären" utan även Industrifondens dåvarande styrelse och ledning ställde upp på samma oseriösa agerande. Allt för att dölja den grova stöld som jag utsattes för av två personer,  Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, som saknade den moraliska kompass som normalt finns affärsmän emellan. Läs vidare: Avsnitt 36. Girigheten gick före klokheten

Håkan Nordquist har som VD för International i en inlaga till Kammarrätten själv fastställt att jag ägde Holding vid årsskiftet 1993/94, se inlaga: Brev till Kammarrätten den 2 juli 1999, citat:

"Vid årsskiftet var Börje Ramsbro alltjämt ägare med rätt att kalla till och rösta på bolagsstämma när helst han så önskade. Han hade alltjämt rätt till utdelning på aktierna." 

Detta är fakta som gav rätten till ett underskottsavdrag och samtidigt ett svar på att det inte har gjorts något förvärv av mina aktier i Holding den 3 december 1993 och senare. Allt är en papperskonstruktion skapad av Håkan Nordquist och försvarad av Hans Bagner. Läs vidare: 42. Radarparet Nordquist - Bagner

Hans Bagner har envetet och falskt som ombud för International och Industrifonden hårt drivit linjen att jag genom avtal från den 3 december 1993 förlorade allt ägande och all kontroll över koncernen. Hade Håkan Nordquist drivit denna linje i skattetvisten hade International inte beviljats underskottsavdraget ca 20 Mkr. Läs vidare: 40. Lögnernas mästare

Då det inte finns några aktieöverlåtelseavtal har jag fortfarande den fulla kontrollen över ägandet till mitt moderbolag System 3R Holding AB och dess tillgångar. Jag vädjar därför till dagens styrelse och ledning för Industrifonden att medverka till en fredlig lösning. Svaret är inte en fortsatt mörkläggning, utan svaret är att visa ansvar för en affär som aldrig hört hemma hos Industrifonden om avtal och förordning hade följts.
Läs vidare: Avsnitt 56. Statlig mörkläggning.

Börje Ramsbro
Grundare fd. ägare till
System 3R-koncernen                                   Innovators matter more than ever

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar.

 

Besökare:
 

Tack för besöket och välkommen åter!