[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Europarådet och advokaterna
Av Bo Ahlenius  - Advokaten - 5/ 2000

Europarådet
... ÄR EN EUROPEISK mellanstatlig samarbetsorganisation med 41 medlemsstater, bildad 1949. Målsättningen är bl. a. att trygga och realisera gemensamma ideal och principer. Det beslutande organet är ministerkornmittén som består av medlemsländernas utrikesministrar. Europarådet har bl. a. utfärdat den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Europarådet understryker den grundläggande samhällsbetydelse som advokaterna har när det gäller att slå vakt om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Europarådet vill understödja friheten att utöva advokatyrket för att därigenom stärka rättskipningen särskilt när det gäller att försvara individuella friheter. I detta syfte antog Europarådet vid sitt januarimöte i år en Draft recommendation rörande friheten att utöva advokatyrket.

Som så ofta får man anledning att reflektera över det faktum att advokatyrket innehåller väldigt mycket mer än det rena juridiska konsultarbetet. Advokatens uppgift i samhället är större. Europarådets rekommendation är uppdelad i sex artiklar.

ARTIKEL 1. GRUND. LÄGGANDE FRIHETER:
Advokater ska kunna arbeta utan onödig inblandning från myndigheter. De ska ha möjlighet att deltaga i den rättspolitiska debatten, fria från sanktioner eller påtryckningar när de uttrycker sin åsikt. De ska ha rätten att fritt få tala med sin klient även om denne är berövad sin frihet. Samhället ska respektera advokatens tystnadsplikt och göra det möjligt för denne att under sekretess få rådgöra med sin klient.

ARTIKEL 2. UTBILDNING:
Denna artikel behandlar framför allt betydelsen av att tillhandahålla adekvat utbildning och göra det möjligt för alla som önskar, och utan diskriminering, få tillgång till juristutbildningen.

ARTIKEL 3. ADVOKATENS ROLL OCH PLIKTER:
De nationella advokatsamfunden ska ange vilka krav som ska ställas på medelmmrna med utgångspunkt från att advokaterna har en plikt att agera oberoende, kompetent och rättvist. De är skyldiga att underkasta sig sekretess. De ska visavi klienten inte bara lämna råd om dennes lagliga rättigheter och skyldigheter utan också ge sin professionella bedömning om möjligheten och lämpligheten av att driva ett ärende, inklusive kostnadsaspekten. Advokaterna ska undvika onödiga tvister och eftersträva förlikningslösningar. De ska dock vidtaga eventuellt nödvändiga rättsliga åtgärder för att tillvarataga klienternas rätt. Man tar upp jävsfrågan och konstaterar kort att advokaten alltid ska undvika intressekonflikter och också, vilket för många av oss leder till självrannsakan, inte ta på sig mer arbete än han klarar av. Advokaten ska respektera lag och domstol.

ARTIKEL 4. DEN RÄTTS- SÖKANDE ALLMÄNHETENS RÄTT TILL EN OBEROENDE ADVOKAT:
Medlemsstaterna ska tillse att kompetenta advokater finns tillgängliga även för personer som är ekonomiskt svaga och i synnerhet för dem som är berövade sin frihet. Om lagar eller förordningar reglerar arvode till advokaterna är man skyldig att beakta att advokaten ska ges möjlighet till en anständig inkomst. Samtidigt understryker man att advokatens arbete aldrig får påverkas av det faktum att arvodet eventuellt i någon del betalas genom allmänna medel.

ARTIKEL 5. ADVOKATSAMFUNDET:
Advokaterna ska ha rätt att organisera sig i advokatsamfund vilka ska ha till uppgift att skydda sina medlemmar och försvara deras oberoende när detta kan hotas. Advokatsamfunden ska uppmuntra advokaterna att verka oförväget och att försvara advokatrollen i samhället för att bevara advokatens status och integritet.

ARTIKEL 6. DISCIPLINFÖRFARANDE:
Advokatsamfunden ska övervaka den etiska standard man själv fastställt. Denna ska inte bara övervakas utan också kunna följas upp med disciplinära påföljder.

Det är naturligtvis oerhört glädjande att se vilken betydelse Europarådet tillmäter advokaternas arbete och deras samhällsfunktion. Det är minst lika viktigt att vi som advokater förstår den delen av advokatrollen som ligger vid sidan om den rena rådgivningsverksamheten och att vi är beredda att ta vårt ansvar och spela vår roll.

BO AHLENIUS
Vice ordförande i
Sveriges advokatsamfund

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida