[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Advokater sviker sina yrkesstadgar
Av Börje Ramsbro  - Dagens Industri - 13 juli 2000

Bertil Bjurström har i två debattinlägg ( 2000-05-27 och 2000-07-04 ) givit exempel på advokater, som ej följer advoksamfundets stadgar för att gynna sina egna ekonomiska intressen.

Av egen erfarenhet kan jag ge fullt stöd åt Bertil Bjurströms inlägg. Advokater brister i att följa inte minst Advokatsamfundets första paragraf, som lyder enligt följande:

"1 § Advokats främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klients intressen. Han är skyldig att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällställningen, nationalitet, hudfärg, politisk och religiös uppfattning eller andra ovidkommande omständigheter.
- Advokat får inte främja orätt."

Samfundet har till andra stycket lämnat en kommentar enligt följande:

"Kravet på iakttagande av god advokatsed leder till begränsningar i handlingsfrihet vid tillvaratagandet av klientens intressen. Sålunda medför hänsynen till rättsordningen samt till motparten och tredje man att en advokat inte får i sin yrkesutövning begagna alla till buds stående medel.”

Under en 18 dagars huvudförhandling i tingsrätten fick jag erfara hur motpartens två advokater från en av landets mera kända advokatbyråer bröt mot de stadgar, som de förbundit sig att följa som advokater och medlemmar i Advokatsamfundet.

Den ene advokaten, vilken inom byrån betraktas som det unga stjärnskottet, var under huvudförhandlingen tilldelad att väcka liv i en stendöd bestridandegrund. Stjärnadvokaten förhörde de 21 vittnen, och det var uppenbart att bestridandegrunden var grundlös, men vad betydde detta när det gav klirr i den egna plånboken, som delägare i byrån. Någon hänsyn till att "advokat får inte främja orätt" respekterades inte.
- Att ombuden försvarade sin klient med vilda fantasier och förvrängningar av verkligheten framkom en månad efter tingsrättens domslut genom ett domslut från länsrätten. Motparten förde parallellt ett mål i länsrätten mot skattemyndigheten. I detta mål åberopades bestridandegrunder och omständigheter, som stod i direkt strid mot de bestridandegrunder och omständigheter som åberopades i tingsrätten. Andra bestridandegrunder åberopades inte.
- Stjärnadvokatens stendöda bestridandegrund från tingsrätten berördes inte med ett ord i länsrätten. Om så hade varit fallet hade motparten förlorat i skatteprocessen. I strid mot stadgarna skulle målen vinnas med alla till buds stående medel.
- I dagens Sverige kan inte rättvisa skipas när plånboken och inte lagboken avgör utgången. Det unga stjärnskottet framförde under förhandlingen - "att privatpersoner skall inte processa mot företag". Enda motivet till detta uttalande var att företagen sitter på den feta plånboken medan privatpersoner har begränsade resurser.

Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg har bemött Bertil Bjurströms inlägg med stora och vackra ord för att försvara samfundets medlemmar. Det skulle varit mera klädsamt om skråets representant besparade sig denna form av försvar och i stället ordnade förtroendeskapande påbyggnadskurser i etik och moral för att säkerställa att kårens medlemmar efterlever samfundets stadgar och instruktioner.

Börje Ramsbro
Grundare av System 3R Gruppen

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida